JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Lepo on lahjaa

1.5.2018 6.04

Juttua muokattu:

30.7. 14:43
2020073014435320180501060400

Ai­ko­jen alus­sa Ju­ma­la loi koko maa­il­man kuu­des­sa päi­väs­sä. Seit­se­mäs päi­vä oli luo­mis­työn pää­tös­päi­vä, jol­loin Ju­ma­la le­pä­si. Näin Ju­ma­la an­toi meil­le ih­mi­sil­le esi­mer­kin työn ja le­von vaih­te­lus­ta. Myös kol­man­nes­sa käs­kys­sä Ju­ma­la osoit­taa le­po­päi­vän mer­ki­tyk­sen.

Ju­ma­la ei luo­nut mei­tä ko­neik­si. Tar­vit­sem­me sekä ak­tii­vis­ta toi­min­taa et­tä pas­sii­vis­ta toi­met­to­muut­ta. Jos­kus saa­tam­me aja­tel­la, et­tei lepo ole niin tär­ke­ää; nyt on pais­kit­ta­va töi­tä, kun on voi­mia ja in­toa. Jos jat­ku­vas­ti lai­min­lyöm­me le­von ja nu­kum­me lii­an vä­hän, eli­mis­töm­me al­kaa re­a­goi­da ja saa­tam­me sai­ras­tua.

Eläm­me ai­kaa, jota lei­maa kii­re. Työs­sä on ol­ta­va te­ho­kas, ja yli­töi­tä­kin voi ker­tyä. Va­paa-ai­ka­na­kin on niin pal­jon mie­len­kiin­toi­sia har­ras­tuk­sia ja ta­pah­tu­mia, et­tei mil­lään tah­do eh­tiä kaik­kiin osal­lis­tua. Mo­nil­la van­hem­mil­la on kii­re, ja yh­des­sä­o­lo per­heen kans­sa voi jää­dä lii­an vä­häi­sek­si. Lap­sil­la taas on kii­re eri­lai­siin har­ras­tuk­siin. Juok­sem­me kel­lon kans­sa kil­paa. Voi tul­la ah­neus­kin: omai­suut­ta pi­täi­si saa­da yhä enem­män ja enem­män.

Työ­e­lä­mäs­sä ol­les­sa­ni tun­nis­tin si­sim­mäs­sä­ni syy­tök­set: Kun tein pal­jon töi­tä ja olin pois­sa ko­toa, tun­sin lai­min­lyö­nee­ni per­hee­ni. Kun olin enem­män per­hee­ni kans­sa ko­to­na, tun­sin lai­min­lyö­nee­ni työ­ni.

Joku sa­noi mi­nul­le en­nen eläk­keel­le jää­mis­tä­ni: ”älä jää eläk­keel­le, sit­ten si­nul­le vas­ta kii­re tu­lee.” Toi­saal­ta mi­nul­ta on usein ky­syt­ty, on­ko ol­lut kii­rei­tä. Kun vas­taan, et­tä ei­pä ole, sa­no­taan: ”No si­nul­la­han on sit­ten ai­kaa tul­la…” Ja sit­ten on vai­kea kiel­täy­tyä teh­tä­väs­tä. äk­kiä on ti­lan­tees­sa, et­tä se elä­ke­läi­sen kii­re on­kin tot­ta.

Olen nyt elä­ke­päi­vi­nä ope­tel­lut käy­mään kun­to­sa­lil­la las­te­ni suos­tut­te­lun jäl­keen. Ta­voit­tee­na­ni on, et­tä sen avul­la voi­sin pi­tää kun­toa yl­lä niin, et­tä lii­kun­ta­ky­ky säi­lyi­si hy­vä­nä. Olen kuul­lut, et­tä kun­toi­lus­sa­kin on tär­keä pi­tää le­po­päi­viä. Le­vä­tes­sä li­hak­set kas­va­vat. Jos kun­toi­lee joka päi­vä, on vaa­ra, et­tä vä­syy ja tu­lee ”yli­kun­toon”.

Tun­tuu kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä, et­tä elä­ke­läi­sen­kin pi­täi­si vie­lä kii­reh­tiä. Jos kaik­ki te­ke­mät­tö­mät työt on teh­tä­vä en­nen kuo­le­maan­sa, niin kii­re­hän sii­tä tu­lee. Olen nyt ope­tel­lut jär­jes­tä­mään omaa ajan­käyt­tö­ä­ni. Sii­nä on aut­ta­nut pari leik­kaus­ta ja toi­pu­mi­nen niis­tä. On ol­lut pak­ko le­vä­tä. Ajat­te­len, et­tä kii­reen ta­ka­na on ai­na joku asia, joka saa kii­reh­ti­mään.

Olen usein kuul­lut sa­not­ta­van, et­tä evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mi­sel­lä on kii­re. Kui­ten­kin Ju­ma­lal­la on oma ai­kan­sa. Jee­suk­sen ver­taus Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta on pu­hut­te­le­va: ”Niin on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta, kuin jos mies kyl­vää sie­me­nen maa­han; ja hän nuk­kuu, ja hän nou­see, öin ja päi­vin; ja sie­men oras­taa ja kas­vaa, hän ei tie­dä, mi­ten” (Mark. 4:26–27).

Ju­ma­la on se, joka avaa sy­dä­met us­ko­maan. Ih­mis­ten voi­mal­la ei työ kan­na he­del­mää. Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­ti, et­tä ei ole ih­mis­ten va­lit­ta­vis­sa, kuka us­koo: ”Niin se ei siis ole sen val­las­sa, joka tah­too, ei­kä sen, joka juok­see, vaan Ju­ma­lan, joka on ar­mol­li­nen” (Room. 9:16). Mut­ta kun joku pyy­tää luok­seen ja ha­lu­aa kuul­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mia, us­ko­vai­set ei­vät vii­vyt­te­le vaan rien­tä­vät vie­mään hä­tään­ty­neel­le elä­män sa­naa.

Jee­sus toi le­von uu­pu­neil­le ih­mi­sil­le. Kun kii­re mei­na­si täyt­tää ope­tus­las­ten elä­män, Jee­sus sa­noi heil­le: ”Läh­te­kää mu­kaa­ni jo­hon­kin yk­si­näi­seen paik­kaan, niin saat­te vä­hän le­väh­tää” (Mark. 6:31). Jee­sus myös näki, kuin­ka ih­mi­set yrit­ti­vät suo­rit­taa elä­mään­sä ja täyt­tää Ju­ma­lan vaa­ti­vaa la­kia. Hän sa­noi: ”Tul­kaa mi­nun ty­kö­ni, kaik­ki työ­tä te­ke­väi­set ja ras­kau­te­tut, niin minä an­nan teil­le le­von” (Matt.11:28). Ju­ma­lan sa­nan ää­res­sä voim­me le­väh­tää ja saam­me uut­ta voi­maa kil­voi­tuk­sen mat­kal­le. Us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­nen on yk­kö­sa­sia.

Us­ko on le­poa Her­ras­sa. Syn­nit ovat an­teek­si an­ne­tut, Jee­sus on teh­nyt kai­ken puo­les­tam­me, saa ol­la hy­väs­sä tur­vas­sa. Ju­ma­la pi­tää Py­hän Hen­ken­sä kaut­ta huol­ta omis­taan. Sik­si seu­rois­sa sa­no­taan: ”Saat jää­dä us­ko­maan rau­haan, iloon ja va­pau­teen saak­ka.”

OlaviVallivaara
Olen juuri eläkkeelle jäänyt pappi. Pappina olen ollut kotimaakunnassani Etelä-Pohjanmaalla ja nyt jo vähän yli puolet elämästäni Keski-Suomessa. Keskisuomalaista ei minusta ole tullut, koska murteeni paljastaa syntyperäni. Näissäkin ”kiriotuksissa” se voi tulla esille. Koen, että ei näin ”köppääsellä” miehellä mitään "erikoosta" blogattavaa ole, mutta ”kiriootan” nyt siitä ilosta ja ihmettelystä, mitä olen saanut kokea. Minulle voi antaa palautetta sähköpostiini: olof.wallenberg@gmail.com.
OlaviVallivaara

Lestadiolainen

3.5.2020 6.30
OlaviVallivaara

Avioliitossa vai yksin eläen?

13.4.2020 6.05
OlaviVallivaara

Maailmanloppu

27.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Olenko pyhä?

1.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Tänään

10.1.2020 6.45
OlaviVallivaara

Kaunis juhla

22.11.2019 6.28
OlaviVallivaara

Kiusaaminen satuttaa

19.10.2019 6.37
OlaviVallivaara

Ulkopuolisuudesta

24.9.2019 13.29
OlaviVallivaara

Hyvä ihminen

14.8.2019 6.52
OlaviVallivaara

Ihmeellinen yhteisö

19.7.2019 6.19
OlaviVallivaara

Muista minua

9.6.2019 6.33
OlaviVallivaara

Isänä ja kasvattajana

4.5.2019 6.00
OlaviVallivaara

Järki vai tunteet

25.3.2019 6.08
OlaviVallivaara

Muistot kantavat

26.2.2019 6.11
OlaviVallivaara

Tärkeysjärjestys

19.1.2019 6.59
OlaviVallivaara

Pimeys väsyttää – valo voimaannuttaa

17.12.2018 6.46
OlaviVallivaara

Onko avioero oikea ratkaisu?

27.11.2018 6.28
OlaviVallivaara

Pitäisikö ruokailutottumuksia muuttaa?

7.11.2018 6.42
OlaviVallivaara

Yksinäisyyden ongelma

30.9.2018 6.40
OlaviVallivaara

Hyvä olla

6.9.2018 6.31
OlaviVallivaara

Oloni oli kuin taivaassa

26.7.2018 6.41
OlaviVallivaara

Mukava reissu Taalainmaalle

20.6.2018 6.04
OlaviVallivaara

Korkeimman käres

9.4.2018 6.27
OlaviVallivaara

Osaanko kuunnella?

5.3.2018 6.41
OlaviVallivaara

Armon koulussa

2.2.2018 6.49
OlaviVallivaara

Pääsikö hän taivaaseen?

31.12.2017 6.57
OlaviVallivaara

Joulunviettoa ennen ja nyt

4.12.2017 6.32
OlaviVallivaara

Kohtuuden mitta

29.10.2017 6.53
OlaviVallivaara

Onko nimi enne?

29.9.2017 6.26
OlaviVallivaara

Painia ittensä kanssa

26.8.2017 6.51
OlaviVallivaara

Tuulet tuovat viestin

23.7.2017 6.02
OlaviVallivaara

”Rippiskouluhun vai Ylisehen maalaamaan?”

27.6.2017 6.50
OlaviVallivaara

Riisipuuroa ja mustikkavelliä

25.5.2017 6.34
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys