JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Onko nimi enne?

29.9.2017 6.26

Juttua muokattu:

30.7. 14:43
2020073014435820170929062600

La­ti­nan­kie­len op­pi­tun­nil­la opin len­tä­vän lau­seen, ”no­men est omen”, joka mer­kit­see, et­tä nimi on en­ne.

Ke­säl­lä läh­din hy­vis­sä ajoin Jäm­sän kris­til­li­sen opis­ton jär­jes­tä­miin maa­kun­nal­li­siin ke­sä­seu­roi­hin. Mat­ka oli kah­des­ta­kin syys­tä mie­len­kiin­toi­nen. En­sik­si seu­rat oli­vat nyt eri pai­kas­sa, Ison Kir­jan opis­to­a­lu­eel­la Keu­ruul­la. Toi­sek­si tun­sin, et­tä olen va­paa mies. Mi­nua ei­vät si­to­neet enää ajal­li­set työ­vel­voit­teet. Sain va­paas­ti läh­teä seu­roi­hin ja ol­la lop­puun saak­ka.

Ilo val­ta­si mie­len, kun Keu­ruun kes­kus­tas­sa näin opas­teen, jos­sa luki ”Opis­to­seu­rat”. Tie­sin, et­tä koh­ta olem­me pe­ril­lä. Mie­tin mie­les­sä­ni ohi­tet­tu­a­ni kyl­tin, et­tä mi­tä­pä muut kuin us­ko­vai­set ajat­te­le­vat lu­et­tu­aan kyl­tin. Ajat­te­le­vat­ko he, et­tä Ison Kir­jan opis­tol­la on hel­lun­tai­lais­ten seu­rat vai et­tä seu­rat on tar­koi­tet­tu joil­le­kin opis­to­lai­sil­le? Tie­sin, et­tä seu­ro­jen tie­do­tus­toi­min­ta oli mal­lik­kaas­ti hoi­det­tu. Me­di­as­sa oli ol­lut ai­hees­ta hy­vin tie­toa. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta ta­val­li­nen keu­ruu­lai­nen tus­kin kui­ten­kaan tie­si, mis­tä oli kyse opis­to­seu­rois­sa, joi­hin kylt­ti oh­ja­si.

Kun sain pa­ran­nuk­sen ar­mon, mi­nus­ta tuli Ju­ma­lan lap­si ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan jä­sen. Nämä ni­mi­tyk­set ovat Raa­ma­tus­ta ja ker­to­vat pal­jon. Li­säk­si minä olen myös us­ko­vai­nen. Tä­mä­kin nimi he­rät­tää mo­nis­sa ny­kyih­mi­sis­sä pal­jon aja­tuk­sia, ja sii­hen ote­taan kan­taa. Mei­tä us­ko­vai­sia kut­su­taan myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sik­si ero­tuk­sek­si van­ha­les­ta­di­o­lai­sis­ta eli esi­koi­sis­ta ja uus­les­ta­di­o­lai­sis­ta eli uus­he­rän­neis­tä. Nämä ni­mi­tyk­set liit­ty­vät 1800-lu­vul­la syn­ty­neen, les­ta­di­o­lai­sek­si kut­su­tun he­rä­tys­liik­keen opil­li­siin ha­jaan­nuk­siin.

Meil­le us­ko­vai­sil­le rau­ha­nyh­dis­tys on ra­kas ja tut­tu sana. Se mer­kit­see us­ko­vais­ten pe­rus­ta­maa yh­dis­tys­tä, joka omal­la paik­ka­kun­nal­laan jär­jes­tää seu­ro­ja ja ke­rää va­ro­ja toi­min­taan­sa. Ai­koi­naan syn­tyi myös kaik­kien rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tys (SRK) or­ga­ni­soi­maan lä­he­tys­työ­tä ja jul­kai­se­maan kris­til­li­siä jul­kai­su­ja. Us­kon, et­tä mo­net näis­tä edel­lä mai­ni­tuis­ta ni­mi­tyk­sis­tä ovat suu­rel­le ylei­söl­le täy­sin tun­te­mat­to­mia. Moni to­sin tie­tää Su­vi­seu­rois­ta, sil­lä me­dia on kiin­nos­tu­nut niis­tä.

Us­ko­vai­siin lii­te­tään mo­nia hen­gel­li­siä ja maal­li­sia ni­miä. Nii­tä me jou­dum­me eh­kä ai­na se­lit­tä­mään. Jee­suk­seen us­ko­via ru­vet­tiin An­ti­o­ki­as­sa ni­mit­te­le­mään kris­ti­tyik­si. Us­kon­puh­dis­tus­liik­kee­seen liit­ty­nei­tä sa­not­tiin Sak­sas­sa lu­te­ri­lai­sik­si. La­es­ta­diuk­sen vai­ku­tuk­ses­ta syn­tyi suu­ria he­rä­tyk­siä, joi­den kaut­ta elä­vän us­kon saa­nei­ta ih­mi­siä alet­tiin ni­mit­tää les­ta­di­o­lai­sik­si. Mo­net us­ko­vais­ten saa­mat ni­met ovat ul­ko­puo­lis­ten an­ta­mia pilk­ka­ni­miä, jot­ka ovat ajan saa­tos­sa va­kiin­tu­neet. Maa­il­ma ei ai­na ole suh­tau­tu­nut us­ko­vai­siin po­si­tii­vi­ses­ti.

Olen lu­ke­nut, et­tä To­gon Ju­ma­lan lap­set ovat an­ta­neet kir­kol­leen ni­mek­si ”Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen kirk­ko”. Se on hie­no nimi ja ker­too kaik­kein oleel­li­sim­man us­ko­vais­ten toi­min­nas­ta. Oli­si­ko opis­to­seu­ro­jen pai­kal­la voi­nut lu­kea ”Syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­sen seu­rat”? Eh­kä ei. Se oli­si kyl­lä he­rät­tä­nyt huo­mi­o­ta, mut­ta kals­kah­ta­nut kor­vaan ou­dol­ta. Joka ta­pauk­ses­sa opis­to­seu­rat oli hy­vin jär­jes­tet­ty, vä­keä oli ai­kai­sem­paa enem­män, paik­ka oli hyvä ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma kuu­lui seu­rois­sa. Opas­te­kylt­tien avul­la osa­sim­me hy­vin seu­ra­pai­kal­le.

On ole­mas­sa sa­non­ta: ”Ei nimi mies­tä pa­hen­na, jos ei mies ni­me­ään.” Meil­lä Ju­ma­lan lap­sil­la on kil­voi­tuk­sen paik­ka, et­tä elä­mäl­läm­me ker­toi­sim­me us­kos­tam­me. Ru­kous on, et­tä mi­nä­kin sai­sin kan­taa Ju­ma­lan lap­sen ni­meä, niin et­tä se en­tee­nä ker­toi­si ha­lus­ta­ni pääs­tä tai­vaan ko­tiin.

OlaviVallivaara
Olen juuri eläkkeelle jäänyt pappi. Pappina olen ollut kotimaakunnassani Etelä-Pohjanmaalla ja nyt jo vähän yli puolet elämästäni Keski-Suomessa. Keskisuomalaista ei minusta ole tullut, koska murteeni paljastaa syntyperäni. Näissäkin ”kiriotuksissa” se voi tulla esille. Koen, että ei näin ”köppääsellä” miehellä mitään "erikoosta" blogattavaa ole, mutta ”kiriootan” nyt siitä ilosta ja ihmettelystä, mitä olen saanut kokea. Minulle voi antaa palautetta sähköpostiini: olof.wallenberg@gmail.com.
OlaviVallivaara

Lestadiolainen

3.5.2020 6.30
OlaviVallivaara

Avioliitossa vai yksin eläen?

13.4.2020 6.05
OlaviVallivaara

Maailmanloppu

27.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Olenko pyhä?

1.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Tänään

10.1.2020 6.45
OlaviVallivaara

Kaunis juhla

22.11.2019 6.28
OlaviVallivaara

Kiusaaminen satuttaa

19.10.2019 6.37
OlaviVallivaara

Ulkopuolisuudesta

24.9.2019 13.29
OlaviVallivaara

Hyvä ihminen

14.8.2019 6.52
OlaviVallivaara

Ihmeellinen yhteisö

19.7.2019 6.19
OlaviVallivaara

Muista minua

9.6.2019 6.33
OlaviVallivaara

Isänä ja kasvattajana

4.5.2019 6.00
OlaviVallivaara

Järki vai tunteet

25.3.2019 6.08
OlaviVallivaara

Muistot kantavat

26.2.2019 6.11
OlaviVallivaara

Tärkeysjärjestys

19.1.2019 6.59
OlaviVallivaara

Pimeys väsyttää – valo voimaannuttaa

17.12.2018 6.46
OlaviVallivaara

Onko avioero oikea ratkaisu?

27.11.2018 6.28
OlaviVallivaara

Pitäisikö ruokailutottumuksia muuttaa?

7.11.2018 6.42
OlaviVallivaara

Yksinäisyyden ongelma

30.9.2018 6.40
OlaviVallivaara

Hyvä olla

6.9.2018 6.31
OlaviVallivaara

Oloni oli kuin taivaassa

26.7.2018 6.41
OlaviVallivaara

Mukava reissu Taalainmaalle

20.6.2018 6.04
OlaviVallivaara

Lepo on lahjaa

1.5.2018 6.04
OlaviVallivaara

Korkeimman käres

9.4.2018 6.27
OlaviVallivaara

Osaanko kuunnella?

5.3.2018 6.41
OlaviVallivaara

Armon koulussa

2.2.2018 6.49
OlaviVallivaara

Pääsikö hän taivaaseen?

31.12.2017 6.57
OlaviVallivaara

Joulunviettoa ennen ja nyt

4.12.2017 6.32
OlaviVallivaara

Kohtuuden mitta

29.10.2017 6.53
OlaviVallivaara

Painia ittensä kanssa

26.8.2017 6.51
OlaviVallivaara

Tuulet tuovat viestin

23.7.2017 6.02
OlaviVallivaara

”Rippiskouluhun vai Ylisehen maalaamaan?”

27.6.2017 6.50
OlaviVallivaara

Riisipuuroa ja mustikkavelliä

25.5.2017 6.34
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys