JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Anteeksi!

11.1.2024 8.00

Juttua muokattu:

3.1. 11:05
2024010311055020240111080000

Ma­ti­as Lah­ti

Muis­tan, kuin­ka ala­luo­kil­la ol­les­sa­ni kou­lu­ka­ve­ri­ni tuli ker­to­maan, et­tä edel­li­se­nä päi­vä­nä oli sel­vi­tel­ty kiu­saa­mis­ta. Eräs lap­si oli ker­to­nut van­hem­mil­leen tul­leen­sa kiu­sa­tuk­si, ja he oli­vat re­a­goi­neet ti­lan­tee­seen asi­an­mu­kai­ses­ti.

Säi­käh­din ja pa­niik­ki is­ki, kos­ka tie­sin ol­lee­ni ti­lan­teis­sa mu­ka­na. Hä­tä­rat­kai­su­na me­nin sa­man tien pu­hu­maan kiu­sa­tul­le ja pyy­sin an­teek­si. Hän ei kui­ten­kaan ol­lut ko­ke­nut mi­nun kiu­san­neen hän­tä, ja jut­tu jäi osal­ta­ni sii­hen.

Muis­tan, et­tä an­teek­si­pyyn­töö­ni se­koit­tui tiet­ty aja­tus­kul­ku: jos asi­aan pa­la­taan, niin voin sa­noa pyy­tä­nee­ni jo an­teek­si. An­teek­si pyy­tä­mi­nen muo­dos­ti mie­les­sä­ni pro­ses­sin pää­te­pis­teen, jon­ka jäl­keen asi­aa ei oli­si enää tar­peen kä­si­tel­lä. Asia oli juu­ri päin­vas­toin: var­si­nai­nen kes­kus­te­lu oli­si tul­lut aloit­taa sii­tä, mi­hin minä toi­voin sen lop­pu­van.

Ta­pah­tu­ma­kul­ku on mal­lie­si­merk­ki an­teek­si pyy­tä­mi­sen vää­räs­tä käy­tös­tä. Py­rin syr­jäyt­tä­mään sekä oman tar­peel­li­sen aja­tus­työ­ni et­tä kiu­sa­tul­le ai­heu­tu­neen kär­si­myk­sen. An­teek­si pyy­tä­mi­nen ei nous­sut en­nen kaik­kea sii­tä, et­tä oli­sin sy­väl­li­ses­ti ym­mär­tä­nyt toi­min­ta­ni va­hin­gol­li­suu­den ja ha­lun­nut kor­ja­ta ti­lan­teen, vaan yk­sin­ker­tai­ses­ti moi­ti­tuk­si tu­le­mi­sen pe­los­ta.

An­teek­si pyy­tä­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa. Jos­kus se voi ol­la myös pe­lot­ta­van help­poa. Kun asi­at me­ne­vät ih­mis­ten kes­ken vai­keik­si, an­teek­si pyy­tä­mi­nen voi muo­dos­taa nä­en­näi­sen yk­sin­ker­tai­sen pa­ko­rei­tin. An­teek­si pyy­tä­mi­nen voi ol­la jopa huo­no rat­kai­su, jos se tar­koit­taa oman vas­tuun kiel­tä­mis­tä ja psyyk­ki­ses­tä työs­tä kiel­täy­ty­mis­tä. Eri­tyi­sen haa­voit­ta­vaa on, jos an­teek­si pyy­tä­mis­tä käy­te­tään val­lan vä­li­nee­nä ja sen ta­voit­tee­na on vai­en­ta­mi­nen.

An­teek­si pyy­tä­mi­nen ei ole laas­ta­ri, jol­la pei­te­tään avo­haa­va. Se ei ole myös­kään hyvä työ­ka­lu oman epä­mää­räi­sen ah­dis­tuk­sen hoi­ta­mi­seen. Pa­him­mil­laan se voi ol­la oman hen­gel­li­syy­den ko­ros­ta­mis­ta, siis ul­ko­kul­tai­suut­ta ja te­ko­py­hyyt­tä, jois­ta Jee­sus an­ka­ras­ti va­roit­taa.

Toi­si­naan oli­si hyvä py­säh­tyä poh­ti­maan, mitä oi­ke­as­taan ha­lu­aa pyy­tää an­teek­si. Mikä on se asia, jota ka­tuu ja jon­ka ai­heut­ta­mas­ta mie­li­pa­has­ta on pa­hoil­laan? Kris­til­li­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan pa­ran­nus on mie­len­muu­tos, jota seu­raa va­ka­va pyr­ki­mys kor­ja­ta toi­min­taan­sa. Oi­ke­aan an­teek­si pyy­tä­mi­seen ja an­ta­mi­seen kät­key­tyy val­ta­va voi­ma, joka kor­jaa ih­mis­ten vä­le­jä ja rau­hoit­taa miel­tä.

Jos an­teek­si saa­mi­sen eh­to­na oli­si täy­del­li­nen it­se­tun­te­mus, an­teek­si ei oli­si enää saa­tu ar­mos­ta vaan an­si­os­ta. Myös ka­tu­ji­na olem­me epä­täy­del­li­siä. Tu­tus­sa syn­nin­tun­nus­tuk­ses­sa sa­no­taan­kin kau­niis­ti: ”An­na mi­nul­le pyhä ar­mo­si, et­tä minä niin kuin Pie­ta­ri it­ki­sin syn­te­jä­ni” (VK 706). To­del­li­nen syn­nin­tun­to on Ju­ma­lan mie­len mu­kais­ta mur­het­ta.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys