JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sopimatonta?

9.3.2024 6.00

Juttua muokattu:

28.2. 10:49
2024022810490120240309060000

Ma­ti­as Lah­ti

Mitä oli­sit aja­tel­lut, jos pre­si­den­tin­vaa­leis­sa oli­si ol­lut eh­do­kas, jol­la on vä­ri­käs iro­kee­si? En­tä, jos eh­dok­kaan naa­ma oli­si ol­lut täyn­nä lä­vis­tyk­siä? Luu­len, et­tä moni suo­ma­lai­nen oli­si jät­tä­nyt ää­nes­tä­mät­tä täl­lais­ta eh­do­kas­ta jo sik­si, et­tei pidä mois­ta so­pi­va­na pre­si­den­til­le.

Jo­kai­seen kult­tuu­riin kuu­luu nor­me­ja, kir­joit­ta­mat­to­mia sään­tö­jä, jot­ka oh­jaa­vat yk­si­löi­den käy­tös­tä. Nor­me­ja voi rik­koa, mut­ta usein sil­lä on seu­rauk­sia. Vaik­ka­pa pre­si­dent­tieh­dok­kaal­ta odo­tet­ta­van ul­ko­muo­to­nor­min sel­vä rik­ko­mi­nen joh­taa to­den­nä­köi­ses­ti huo­noon ää­ni­saa­lii­seen riip­pu­mat­ta eh­dok­kaan an­si­ois­ta.

Nor­mit oh­jaa­vat käy­tös­täm­me il­man, et­tä kiin­ni­täm­me nii­hin huo­mi­o­ta. On tyy­pil­lis­tä pi­tää omak­su­mi­aan nor­me­ja yh­tä luon­nol­li­si­na kuin mui­den nor­me­ja kum­mal­li­si­na. Tämä tu­lee esil­le esi­mer­kik­si eri kan­sal­li­suuk­sien ta­po­jen tör­mä­tes­sä toi­siin­sa. Pi­däm­me myös her­käs­ti omaa kä­si­tys­täm­me so­pi­van ra­jois­ta oi­ke­a­na ja voim­me när­käs­tyä, kun ym­pä­ril­läm­me poi­ke­taan niis­tä. Oma lu­kun­sa ovat kak­sois­s­tan­dar­dit: oma lie­vä yli­no­peu­te­ni on oi­keu­tet­tua, kos­ka mi­nul­la on kii­re ha­ke­maan las­ta päi­vä­ko­dis­ta, mut­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä mi­nut ris­ki­alt­tiis­ti ohit­ta­va on yk­sin­ker­tai­ses­ti vas­tuu­ton idi­oot­ti.

Ylei­ses­sä pu­hees­sa nor­mit näh­dään usein yk­si­löi­den elä­mää ra­joit­ta­va­na, ne­ga­tii­vi­se­na asi­a­na, ja nii­den rik­ko­jia ihail­laan. Asia ei kui­ten­kaan ole näin yk­sin­ker­tai­nen. Nor­mit ovat kiin­teä osa yh­tei­sö­jä ja yh­teis­kun­tia, ja ne ovat vält­tä­mät­tö­miä jär­ke­vän yh­tei­se­lä­män mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Ih­mi­sel­lä on tar­ve kuu­lua jo­hon­kin, ja niin­pä nor­mien rik­ko­ja­kin usein vain nou­dat­taa jon­kin toi­sen vii­te­ryh­män nor­me­ja.

Raa­ma­tun nä­kö­kul­ma nor­mei­hin on kah­ta­lai­nen. Toi­saal­ta Raa­ma­tus­sa mai­ni­taan ni­mel­tä il­mi­öi­tä ja käyt­täy­ty­mi­sen ta­po­ja, joi­den to­de­taan yk­si­se­lit­tei­ses­ti ole­van Ju­ma­lan tah­don vas­tai­sia, oli­vat­pa ne osa yh­teis­kun­tien nor­me­ja tai ei­vät. Toi­saal­ta esi­mer­kik­si Jee­suk­sen käy­tös mo­nis­sa ti­lan­teis­sa oli nor­me­ja rik­ko­vaa. Jee­suk­sen toi­min­taa ku­vaa dy­naa­mi­suus, kyky suh­tau­tua ku­hun­kin ti­lan­tee­seen sen vaa­ti­mal­la ta­val­la. Jee­sus suh­tau­tui kriit­ti­ses­ti ”isien pe­rin­näis­sään­töi­hin”. Hä­nel­le pe­ri­aat­teel­li­suus ei mer­kin­nyt jous­ta­ma­ton­ta käy­tös­koo­dia, vaan toi­min­nan oh­jau­tu­mis­ta tär­keim­mis­tä pe­ri­aat­teis­ta kä­sin.

Paa­va­li ko­ros­taa useis­sa kir­jeis­sään kris­ti­tyn va­paut­ta: ”On­nel­li­nen se, joka ei tuo­mit­se it­se­ään sii­tä min­kä us­koo oi­ke­ak­si” (Room. 14:22). Paa­va­li nä­kee kui­ten­kin asi­an mo­lem­mat puo­let: Pyhä hen­ki ei oh­jaa sen enem­pää kah­lit­se­maan toi­sen us­ko­vai­sen omaa­tun­toa kuin louk­kaa­maan, jopa viet­te­le­mään tois­ta hä­nel­le her­käs­sä asi­as­sa. Paa­va­lin ajat­te­lun poh­ja­vir­ta­na on sy­väl­li­nen, hen­ki­lö­koh­tai­nen ko­ke­mus ja ym­mär­rys ar­mos­ta ja sen seu­rauk­sis­ta ih­mi­sen elä­mäs­sä: ”Mut­ta tie­to te­kee yl­pe­äk­si, rak­kaus sen si­jaan ra­ken­taa” (1. Kor. 8:1). ”Mi­nul­la on oi­keus” -ajat­te­lu on Paa­va­lil­le vie­ras­ta, ku­ten se oli Jee­suk­sel­le­kin.

Lut­her kir­joit­taa kir­ja­ses­saan Kris­ti­tyn va­pau­des­ta näin: ”Kris­tit­ty on va­paa her­ra, joka hal­lit­see kaik­kea ei­kä ole ke­nen­kään ala­mai­nen. Kris­tit­ty on kaik­kien al­tis pal­ve­li­ja ja jo­kai­sen ala­mai­nen.” Täs­sä pa­ra­dok­sis­sa riit­tää poh­ti­mis­ta.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys