JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

"Mites sun kesäloma meni?"

31.8.2023 7.00

Juttua muokattu:

30.8. 11:47
2023083011470020230831070000

Ul­la Ha­lo­nen

Ke­vääl­lä va­lon mää­rä li­sään­tyy ja luon­to ja ih­mi­set sen mu­ka­na tun­tu­vat he­rää­vän. Mo­net työ­i­käi­set yrit­tä­vät saa­da ”maa­il­man val­miik­si” en­nen ke­sä­lo­mia. Työs­sä­käy­vät te­ke­vät ja ky­se­le­vät ke­sä­lo­ma­suun­ni­tel­mia ja mo­net suun­nit­te­le­vat ke­sän juh­lia. Ei­kä ih­me. Ke­sä­lo­ma tuo ter­ve­tul­lut­ta vaih­te­lua tal­ven pi­me­ään ja ar­jen aher­ruk­seen. Va­lon li­säk­si kesä on myös koh­taa­mi­sia ja suu­ria seu­ro­ja. Ke­sä­lo­ma on vä­hän niin kuin sun­nun­tai vii­kon päät­teek­si: se on va­paa­ta ja mah­dol­li­suuk­sia Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon. Se on vä­hän niin kuin py­hä­päi­vä­kin – teh­ty ih­mis­tä var­ten.

Aloi­tin töi­den mer­keis­sä su­ju­neen ke­sän jäl­keen uu­des­sa työs­sä. Kol­le­ga­ni ky­syi ihan hy­vän­tah­toi­ses­ti, et­tä mi­tes sun ke­sä­lo­ma meni. Si­vuu­tin ky­sy­myk­sen vas­ta­ky­sy­myk­sel­lä, kun en oi­kein tien­nyt, mitä oli­sin vas­tan­nut. En ker­to­nut kol­le­gal­le­ni, et­tä sain viet­tää muu­ta­mat va­paa­päi­vä­ni ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa.

Tänä ke­sä­nä olen aja­tel­lut si­nua ja mi­nua, jot­ka em­me eh­kä ol­leet ke­säl­lä lo­mal­la. Tie­dän, et­tä tei­tä on mui­ta­kin, vaik­ka eri­lais­ten vies­tin­tä­ka­na­vien kaut­ta saa hel­pos­ti kä­si­tyk­sen, et­tä ”kaik­ki muut” ovat teh­neet jo­ta­kin eri­tyis­tä ke­sän ai­ka­na. So­mes­sa nä­kyy ku­via koti- ja ul­ko­maan­mat­koil­ta, luon­to­ret­kil­tä ja eri­lai­sis­ta per­he­juh­lis­ta tai su­ku­lais­ten ta­paa­mi­sis­ta.

Some ei kui­ten­kaan näy­tä sitä, et­tä loma on joil­le­kin oi­ke­as­taan ai­ka vai­kea asia. Toi­sil­le loma näyt­täy­tyy tyh­jyy­te­nä, jo­hon on vai­kea kek­siä si­säl­töä. Su­vi­seu­roi­hin­kaan läh­tö ei vält­tä­mät­tä tule ky­see­seen, kos­ka siel­lä, jos jos­sa­kin, yk­si­näi­syys tun­tuu en­tis­tä­kin pai­na­vam­mal­ta.

Some täyt­tyy myös juh­la­ku­vis­ta. Jot­kut oi­kein miet­ti­vät ää­neen, et­tä ke­sän ka­len­te­ri on täyn­nä su­vun eri­lai­sia juh­lia. Omia ja mui­den juh­la­ku­via kat­sel­les­sa­ni mie­tin sitä, et­tä jou­kos­sam­me on ih­mi­siä, jot­ka pää­se­vät juh­liin vain har­voin – ei­vät ol­len­kaan joka vuo­si. Ku­vien ta­kaa ei myös­kään näy se, mi­ten suu­ri pon­nis­tus juh­lien jär­jes­tä­mi­nen on hen­ki­ses­ti ja/tai ta­lou­del­li­ses­ti saat­ta­nut ol­la.

Ajat­te­len myös tei­tä, omais­hoi­ta­jat tai lä­hei­set, jot­ka kan­nat­te jat­ku­vaa vas­tuu­ta lä­hei­sis­tän­ne. Ti­lan­ne voi ol­la sel­lai­nen, et­tä et­te voi pi­tää va­paa­ta kuin het­kit­täin. Ajat­te­len myös tei­tä, jot­ka it­se sai­ras­tat­te. Lo­ma­suun­ni­tel­mia ei voi tai kan­na­ta teh­dä, kos­ka sai­raus ei pa­ra­ne tai voin­tia on vai­kea en­nus­taa. Tie­dän myös, et­tä kai­kil­la ei ole ol­lut va­raa läh­teä lo­mal­le tai ke­sän suu­riin seu­roi­hin.

Eh­kä oli­si­kin syy­tä pu­hua enem­män hy­väs­tä ar­jes­ta ja sen pie­nis­tä het­kis­tä. Au­rin­gon­pais­tees­ta, vies­tis­tä tär­ke­äl­tä ih­mi­sel­tä tai Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­ta. Sii­tä, et­tä nä­kee ne pie­net het­ket, joi­ta meil­le an­ne­taan oman ar­kem­me kes­kel­lä. Oli­sin­kin voi­nut vas­ta­ta kol­le­gal­le­ni: ”Kii­tos, kesä meni ihan hy­vin, jos ei ver­taa.”

UllaHalonen
Olen nelikymppinen äiti, puoliso, muistisairauksiin ja omaishoitoon erikoistunut tutkija ja yrittäjä, opiskelija ja liikkuja Jyväskylän Puuppolasta. Olen myös kissanomistaja, laulaja ja käsillä tekijä. Innostun uudesta, mutta toisen samanlaisen sukan neulominen on jo työlästä. Olen entinen ylisuorittaja, mutta nykyinen hidastaja, joka on herkistynyt elämän tärkeille asioille. Moninaisuus ja erilaisuus näkyvät myös kirjoituksissani. Kerrothan, jos koskettaa: ulla.m.halonen@gmail.com
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys