JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kuu­si

5.12.2018 6.16

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181205061600

Van­han puu­kir­kon vaa­le­an­pu­nai­sik­si maa­la­tut sei­nä­hir­ret ja val­ke­at ik­ku­na­puit­teet. Ik­ku­noil­le sy­ty­tet­ty­jen kynt­ti­löi­den lie­kit le­pat­ta­vat oves­ta käy­väs­sä ve­dos­sa. Ruu­tuik­ku­noi­den ta­ka­na näen hi­taas­ti he­rää­vän si­ni­sen tal­vi­aa­mun. On har­ras, hä­myi­nen tun­nel­ma. Kou­lun jou­lu­kirk­ko.

Aja­tuk­set ovat siir­ty­mäs­sä tu­le­vaan jou­lun ai­kaan ja lo­maan. Kii­tol­li­nen mie­li. Alt­ta­ril­la sy­vän vih­reä jou­lu­kuu­si, kynt­ti­lät. Kuu­sen ylös­päin kaa­reu­tu­vat ok­sat. Kuin en­ke­lin sii­vet.

Us­kal­lan­ko an­tau­tua tun­nel­maan, suun­na­ta aja­tuk­set pois it­ses­tä? Voin­ko unoh­taa vel­vol­li­suu­det, ir­tau­tua ar­jes­ta ja naut­tia täs­tä het­kes­tä? Kun­pa nuo­ri­so malt­tai­si ol­la hil­jaa! Jou­lu­kir­kos­sa en ha­lu­ai­si ol­la kas­vat­ta­ja.

Ha­vah­dun aja­tuk­sis­ta­ni. Pap­pi pu­huu juu­ri kuu­ses­ta. Hän ker­too ke­säl­li­ses­tä uk­ko­sil­mas­ta. Oli sa­la­moi­nut, ja yk­si sa­la­ma oli is­ke­nyt kir­kon pi­hal­la sei­so­vaan kuu­seen. Kuu­si oli rä­säh­tä­nyt poik­ki. Pap­pi näki kuu­sen pe­las­ta­ja­na. Se oli ot­ta­nut vas­taan luon­non­voi­mien ra­juu­den ja pe­las­ta­nut vie­res­sä sei­so­van kir­kon mah­dol­li­sel­ta tu­hol­ta.

Pap­pi ker­too li­sää kuu­sen suo­je­le­vas­ta voi­mas­ta. Mo­net hyön­tei­set löy­tä­vät suo­jan kuu­sen ok­sil­ta. Lin­nut ja ora­vat saa­vat ra­vin­toa kuu­sen kä­vyis­tä. Jot­kut sie­net viih­ty­vät kuu­sen kump­pa­nei­na. Pap­pi pu­kee sa­noik­si juu­ri mi­nun aja­tuk­si­a­ni.

Lenk­ki­pol­ku­ni var­rel­la suu­ret kuu­set le­vit­tä­vät ok­si­aan. Ras­kaat ok­sat las­keu­tu­vat va­kai­na, huo­jah­ta­mat­ta koh­ti maa­ta. Ne suo­je­le­vat ja kut­su­vat pii­lou­tu­maan al­leen. Kuu­si­val­tai­nen vaa­ran­rin­ne ve­tää kat­see­ni puo­leen­sa. Kuu­si­met­sän hä­myi­nen tun­nel­ma kät­kee sa­lai­suuk­sia. Rau­hoit­taa. Se hil­jen­tää ym­pä­ril­lä pau­haa­van lii­ken­teen me­lun.

Kuu­si on upea, sie­lu­kas puu. Sen muo­to on har­mo­ni­nen. Mo­net vuo­det va­ri­oin kuu­sen hah­moa jou­lu­kor­teis­sa. Mo­net ru­not­kin ker­to­vat kuu­sen eri­tyi­syy­des­tä. Tär­kei­tä mi­nul­le ovat Aa­le Tyn­nin aja­tuk­set ru­nos­sa Jou­lu­kuu­si:

Elä­mä kos­ki mei­hin jär­kyt­täin.

Va­vah­taa myös­kin kuu­si,

kun pai­no pan­naan

sen ok­siin hil­jai­siin.

Olen jos­kus poh­ti­nut, mik­si jou­lu­puuk­si on va­li­koi­tu­nut juu­ri kuu­si. Eh­kä sen muo­don har­mo­ni­suus ja syvä vih­reys il­men­tä­vät jou­lun tun­nel­maa pa­rem­min kuin vaik­ka­pa män­nyn pit­kä, ok­sa­ton run­ko ja lat­van pör­häk­kä tup­su. Mi­ten kiin­nit­täi­sit kynt­ti­lät män­nyn ok­siin? Ei se loi­si kau­nis­ta ko­ko­nai­suut­ta.

Jo­ta­kin kuu­sen mer­ki­tyk­ses­tä ker­too se­kin, et­tä hau­ta usein pei­te­tään kuu­sen ok­sil­la. Ne ai­van kuin suo­je­le­vat hau­dan­le­poon siu­nat­tua. Van­ha tapa on myös las­kea ha­vu­sep­pe­le ve­te­raa­nin hau­dal­le.

Pa­laan vie­lä kou­lun jou­lu­kirk­koon. On kii­tol­li­nen mie­li sii­tä, et­tä kou­lum­me väki on saa­nut ke­väi­sin, syk­syi­sin ja jou­lu­nai­kaan ko­koon­tua kirk­koon pyy­tä­mään Tai­vaan Isän siu­naus­ta kou­lu­vuo­del­le ja kesä- ja jou­lu­lo­mal­le. On ol­lut tur­val­lis­ta teh­dä työ­tä us­koa ar­vos­ta­vas­sa työ­yh­tei­sös­sä.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lem­pei­tä jää­hy­väi­siä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

En­si­hoi­toa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syk­sy­kö on, vai ke­vät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seu­ra­pen­kis­sä jäl­leen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ar­ki­sis­sa aja­tuk­sis­sa ko­ti­su­vi­seu­rois­sa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Tou­ko­kui­nen läk­si­äis­pu­he kol­le­goil­le­ni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pär­jäi­sim­me­kö vä­hem­mäl­lä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­sa­jan va­loa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etä­o­pon työ­päi­vä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avan­toon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huo­li muut­tui kii­tol­li­suu­dek­si

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Ek­syk­sis­sä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain as­kel toi­seen elä­mään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hy­väs­tit ke­säl­le

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syk­syis­tä luon­toa ja kos­ket­ta­via het­kiä Ruot­sin-mat­kal­la

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Mi­ten sen lau­lu­tuo­ki­on kans­sa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pel­lon lai­dal­la mi­nä­kin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Ke­sä­hel­sin­ki­läi­nen vuo­si­mal­lia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuo­ren opet­ta­jat­ta­ren pin­huu­si

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­nen sä­ve­lin – uut­ta CD:tä kuun­te­le­mas­sa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jää­dä­kö vai ei­kö jää­dä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syr­jäs­tä­kat­so­ja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meis­tä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Hil­lit­ty­jä sä­vy­jä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kyt­kin luis­taa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syk­sys­sä soi elä­män hau­raus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Vir­taa­va vesi kut­suu mu­kaan­sa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yh­teis­tä lau­lua lau­la­mas­sa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pel­ko­ja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Ke­väis­tä le­vot­to­muut­ta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Jou­lu on hil­jais­ta hä­mä­rää, pää­si­äi­nen ke­vyt­tä va­loa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kii­tol­li­suus vah­vis­taa hy­vää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Am­ma­tin­va­lin­ta, sat­tu­maa­ko?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Ru­kous on lah­ja

27.12.2017 6.14
25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.