JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ru­kous on lah­ja

27.12.2017 6.14

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171227061400

On­ko si­nul­la ys­tä­vää ja lä­heis­tä, joka ru­koi­lee kans­sa­si ja puo­les­ta­si? Mi­nul­la on, ja olen sii­tä kii­tol­li­nen. Toi­von si­nul­le­kin täl­lais­ta ys­tä­vää.

Jaam­me ys­tä­vä­ni kans­sa usein pu­he­li­mes­sa ja vies­teil­lä huo­li­am­me ja pel­ko­jam­me. Pyy­däm­me, et­tä saat­to­mies huo­kai­si­si asi­as­sa Ju­ma­lan puo­leen, ru­koi­li­si Ju­ma­lan apua. Van­han sa­nan­las­kun mu­kaan ja­et­tu taak­ka puo­lit­tuu. Se on tot­ta. Kun saan ker­toa ys­tä­väl­le­ni, mitä taak­ko­ja kan­nan, kuor­ma ke­ve­nee. Elä­män poh­ja­mu­dis­sa räm­pies­sä ei it­se ai­na jak­sa ru­koil­la, mut­ta voi luot­taa, et­tä ys­tä­vä muis­taa mi­nua.

Kun ru­koi­len, ha­lu­an li­sä­tä sii­hen sa­nat: Isä, ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si. Jos­kus te­kee ki­pe­ää, kun oma tah­to ja suun­ni­tel­mat ei­vät to­teu­du. Ju­ma­lan tah­to voi ol­la toi­nen. Mie­li rau­hoit­tuu, kun sen ym­mär­tää. Ju­ma­la tie­tää par­hai­ten, mikä on meil­le hy­väk­si.

Ru­kouk­sen si­säl­tö voi vaih­del­la. Se on kui­ten­kin ai­na sy­dä­men pu­het­ta Ju­ma­lal­le. Nuo­rem­pa­na jak­soin ris­tiä il­lal­la kä­te­ni ja pu­kea sa­noik­si aja­tuk­se­ni, huo­le­ni, ah­dis­tuk­se­ni, pyyn­tö­ni. Jos­kus kii­tok­sen­kin. Jos en sa­no­ja löy­tä­nyt, il­mai­sin pyyn­tö­ni Her­ran siu­nauk­sen tai Isä mei­dän ru­kouk­sen sa­noin. Ne si­säl­tä­vät kai­ken.

En­tä jos mi­nul­la ei oli­si ru­kouk­sen mah­dol­li­suut­ta? Mi­hin sil­loin luot­tai­sin, ke­nel­le pu­hui­sin huo­le­ni? Kuka kul­ki­si rin­nal­la­ni? En löy­dä it­ses­tä­ni sel­lais­ta vah­vuut­ta, jon­ka va­ras­sa pel­käs­tään us­kal­tai­sin tai edes ky­ke­ni­sin kul­ke­maan mat­kaa­ni.

Ru­kous kuu­luu olen­nai­ses­ti myös seu­ra­pu­hee­seen. Seu­ro­jen aluk­si hil­jen­ny­tään ru­kouk­seen. Koen, et­tä on pyhä het­ki, kun sa­nan­pal­ve­li­ja ris­tii kä­ten­sä Raa­ma­tun ää­res­sä ja pyy­tää, et­tä Ju­ma­la siu­nai­si seu­ram­me. Us­kon, et­tä ru­kous luo kuu­li­jal­le tur­val­li­sen mie­len ja vah­vis­taa pu­hu­jaa hä­nen teh­tä­väs­sään.

Vii­me ai­koi­na olen huo­man­nut, et­tä ru­kouk­se­ni on ku­tis­tu­nut huo­kauk­sek­si, kah­dek­si sa­nak­si: Ju­ma­la au­ta! Ju­ma­la var­je­le! Tai jos­kus kol­mek­si: Tai­vaan Isäl­le kii­tos! Kui­ten­kin koen, et­tä nämä sa­nat riit­tä­vät nyt. Saan luot­taa, et­tä Isä tie­tää pyyn­tö­ni ja tar­pee­ni en­nen kuin ne edes muo­tou­tu­vat mie­les­sä­ni.

Eh­kä ru­kouk­sen mer­ki­tys on­kin se, et­tä saa luot­ta­vai­sel­la lap­sen mie­lel­lä kään­tyä Ju­ma­lan puo­leen. Oleel­lis­ta ei ole se, et­tä pyy­tää, vaan se, et­tä saa luot­taa. Ju­ma­lan hyvä tah­to koh­dal­lam­me to­teu­tuu, ru­koi­lem­me tai em­me.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lem­pei­tä jää­hy­väi­siä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

En­si­hoi­toa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syk­sy­kö on, vai ke­vät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seu­ra­pen­kis­sä jäl­leen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ar­ki­sis­sa aja­tuk­sis­sa ko­ti­su­vi­seu­rois­sa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Tou­ko­kui­nen läk­si­äis­pu­he kol­le­goil­le­ni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pär­jäi­sim­me­kö vä­hem­mäl­lä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­sa­jan va­loa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etä­o­pon työ­päi­vä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avan­toon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huo­li muut­tui kii­tol­li­suu­dek­si

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Ek­syk­sis­sä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain as­kel toi­seen elä­mään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hy­väs­tit ke­säl­le

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syk­syis­tä luon­toa ja kos­ket­ta­via het­kiä Ruot­sin-mat­kal­la

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Mi­ten sen lau­lu­tuo­ki­on kans­sa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pel­lon lai­dal­la mi­nä­kin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Ke­sä­hel­sin­ki­läi­nen vuo­si­mal­lia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuo­ren opet­ta­jat­ta­ren pin­huu­si

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­nen sä­ve­lin – uut­ta CD:tä kuun­te­le­mas­sa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jää­dä­kö vai ei­kö jää­dä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syr­jäs­tä­kat­so­ja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meis­tä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuu­si

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hil­lit­ty­jä sä­vy­jä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kyt­kin luis­taa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syk­sys­sä soi elä­män hau­raus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Vir­taa­va vesi kut­suu mu­kaan­sa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yh­teis­tä lau­lua lau­la­mas­sa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pel­ko­ja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Ke­väis­tä le­vot­to­muut­ta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Jou­lu on hil­jais­ta hä­mä­rää, pää­si­äi­nen ke­vyt­tä va­loa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kii­tol­li­suus vah­vis­taa hy­vää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Am­ma­tin­va­lin­ta, sat­tu­maa­ko?

4.2.2018 6.38
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys