JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Hil­lit­ty­jä sä­vy­jä

3.11.2018 7.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181103070000

Py­häin­päi­vä mer­kit­see mi­nul­le har­maan hil­jai­suu­den ai­kaa. Puut ovat rii­su­tut, koi­vun ok­sat piir­ty­vät graa­fi­si­na, kuu­set sy­vän vih­rei­nä. Il­ma on kos­te­aa, on help­po hen­git­tää. Iloit­sen ha­ra­voi­dus­ta pi­ha­maas­ta, sy­ty­te­tys­tä kynt­ti­lä­lyh­dys­tä por­taal­la.

Kun kat­son työ­mat­kal­la au­ton ik­ku­nas­ta ulos, har­maa met­sä kut­suu mi­nua nuo­ti­ol­le. Jär­vi­kin on har­maa, saa­ret lei­ju­vat su­mus­sa hil­jai­si­na, yk­sin. Odo­tan py­häin­päi­vää, kos­ka se suo kah­den päi­vän tau­on su­lau­tua luon­non har­mau­teen. Ke­sän kiih­ke­än vih­rey­den, syk­syn kii­rei­sen sa­don­kor­juun jäl­keen on ai­kaa kat­sel­la vet­tä, kuun­nel­la it­se­ään ja met­sää. Mar­ras­kuu on sie­lu­ni kuva.

Py­häin­päi­vä­nä muis­te­lem­me pois­nuk­ku­nei­ta lä­hei­si­äm­me. Muis­te­lem­me hei­tä, jot­ka ovat pääs­seet jo pe­ril­le, joi­den esi­merk­ki roh­kai­see mei­tä us­ko­maan edel­leen. Mi­nul­la­kin on hau­taus­mail­la näi­tä esi­ku­via: kum­mi­poi­ka, jon­ka elä­mä tuli täy­teen jo vii­si­vuo­ti­aa­na, oma isä ja kau­em­pa­na ra­kas mum­mo ja muut iso­van­hem­mat. Hei­dän hau­doil­leen ha­lu­an en­nät­tää sy­tyt­tä­mään kynt­ti­lät.

Toi­saal­ta ha­lu­ai­sin py­säh­tyä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le juu­ri py­häin­päi­vä­nä. Päi­vän kris­til­li­nen sa­no­ma kuo­le­man voit­ta­mi­ses­ta on kes­kei­nen osa us­ko­am­me. Mut­ta kuin­ka ja­kaa ai­kan­sa niin, et­tä en­nät­tää sekä seu­roi­hin, hau­taus­maal­le et­tä luon­toon? Sa­maa ki­pua kan­nan pää­si­äi­sen ai­kaan. Jos­kus ta­sa­pai­no löy­tyy hel­pom­min, jos­kus sen löy­tä­mi­nen ki­ris­tää her­mo­ja ja tuo ris­ti­rii­taa.

Erää­nä py­häin­päi­vä­nä, kau­an sit­ten, mat­kus­tin sis­ko­ni kans­sa Muu­ro­lan py­häin­päi­vä­seu­roi­hin. Opis­ke­lim­me tuol­loin Ou­lus­sa, jos­sa lii­ken­teen ko­hi­na tus­kin hil­jen­tyi edes py­hä­päi­vä­nä. Olo oli ar­jes­ta ja kii­rees­tä le­vo­ton. Juna ko­lis­te­li pit­kin kis­ko­ja. Mut­kas­sa vau­nu kal­lis­tui, rai­tei­den lii­tos­koh­dat toi­vat ää­ni­maa­il­maan sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­van kolk­keen. Se tyyn­nyt­ti mie­len.

Pää­mää­räm­me oli Ro­va­nie­mi, kau­pun­ki kah­den joen ris­teyk­ses­sä. Mat­kam­me jat­kui pie­nel­le ky­läl­le, jos­sa oli ys­tä­väm­me koti. Kuu­sen ok­sat oli­vat kos­te­at ja ras­kaat, mul­ta mus­taa. Työ­ko­neet oli kor­jat­tu va­ras­ton suo­jiin, hei­nä­sei­päät le­pä­si­vät la­don sei­nus­tal­la siis­teis­sä pi­nois­sa. Kaik­ki oli val­mis­ta lu­men tul­la. My­kis­tyin hil­jai­suu­des­ta ik­ku­noi­den ta­ka­na. Olin löy­tä­nyt py­häin­päi­vän rii­su­tut sä­vyt.

Tuon py­häin­päi­vän muis­to pa­lau­tuu vah­va­na edel­leen­kin mie­lee­ni. Tär­ke­ät asi­at oli­vat ta­sa­pai­nos­sa: Ju­ma­lan sana ja luon­to. Sil­loin en tun­te­nut vie­lä kii­ret­tä. Olin huo­le­ton opis­ke­li­ja, jol­la tun­tui ole­van edes­sään mo­nia syk­sy­jä, mo­nia mah­dol­li­suuk­sia.

Ajan­käy­tön tuo­mas­ta ris­ti­rii­das­ta huo­li­mat­ta odo­tan py­häin­päi­vää edel­leen­kin yh­te­nä syk­syn ko­ho­koh­ta­na. Toi­von, et­tä Ju­ma­la an­taa mi­nul­le tyy­ty­väi­sen ja le­vol­li­sen mie­len naut­tia sekä seu­rois­ta et­tä le­pää­väs­tä luon­nos­ta.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lem­pei­tä jää­hy­väi­siä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

En­si­hoi­toa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syk­sy­kö on, vai ke­vät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seu­ra­pen­kis­sä jäl­leen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ar­ki­sis­sa aja­tuk­sis­sa ko­ti­su­vi­seu­rois­sa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Tou­ko­kui­nen läk­si­äis­pu­he kol­le­goil­le­ni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pär­jäi­sim­me­kö vä­hem­mäl­lä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­sa­jan va­loa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etä­o­pon työ­päi­vä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avan­toon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huo­li muut­tui kii­tol­li­suu­dek­si

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Ek­syk­sis­sä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain as­kel toi­seen elä­mään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hy­väs­tit ke­säl­le

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syk­syis­tä luon­toa ja kos­ket­ta­via het­kiä Ruot­sin-mat­kal­la

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Mi­ten sen lau­lu­tuo­ki­on kans­sa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pel­lon lai­dal­la mi­nä­kin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Ke­sä­hel­sin­ki­läi­nen vuo­si­mal­lia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuo­ren opet­ta­jat­ta­ren pin­huu­si

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­nen sä­ve­lin – uut­ta CD:tä kuun­te­le­mas­sa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jää­dä­kö vai ei­kö jää­dä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syr­jäs­tä­kat­so­ja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meis­tä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuu­si

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Kyt­kin luis­taa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syk­sys­sä soi elä­män hau­raus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Vir­taa­va vesi kut­suu mu­kaan­sa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yh­teis­tä lau­lua lau­la­mas­sa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pel­ko­ja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Ke­väis­tä le­vot­to­muut­ta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Jou­lu on hil­jais­ta hä­mä­rää, pää­si­äi­nen ke­vyt­tä va­loa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kii­tol­li­suus vah­vis­taa hy­vää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Am­ma­tin­va­lin­ta, sat­tu­maa­ko?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Ru­kous on lah­ja

27.12.2017 6.14
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys