JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Juh­la­päi­vän va­lin­to­ja

20.12.2021 7.00

Juttua muokattu:

16.12. 12:55
2021121612555220211220070000

Sil­mii­ni sat­tui pai­kal­lis­leh­des­tä Ka­jaa­nin kau­pun­gin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­lan oh­jel­ma. Se vai­kut­ti ar­vok­kaal­ta. Oli lu­vas­sa pu­hal­lin­mu­siik­kia, Ka­jaa­nin mies­lau­la­jien isän­maal­li­sia lau­lu­ja, Si­be­liuk­sen or­kes­te­ri­mu­siik­kia, kan­te­leen­soit­toa. Siis oi­kein kel­po-oh­jel­maa, ja pu­heet pääl­le.

Lä­hes sa­maan ai­kaan oli il­moi­tet­tu seu­rat ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen it­se­näi­syys­juh­la on poik­keuk­set­ta vie­nyt voi­ton. Nyt seu­ra­oh­jel­mas­sa luki pel­käs­tään seu­rat, jo­ten ajat­te­lin, et­tä osal­lis­tun täl­lä ker­taa kau­pun­gin jär­jes­tä­mään ti­lai­suu­teen, kun oh­jel­ma vai­kut­ti ar­vok­kaal­ta. Sitä pait­si juh­la si­säl­tyi ko­ti­kau­pun­ki­ni 370-juh­la­vuo­den ta­pah­tu­miin.

Ko­ko­nai­suu­teen liit­tyi ju­ma­lan­pal­ve­lus kir­kos­sa ja Lot­ta-muis­to­mer­kin pal­jas­tus­ti­lai­suus. Ne kiin­nos­ti­vat, mut­ta kaik­keen ei sen­tään tun­tu­nut jak­sa­van rieh­kas­ta.

Siis­pä mars­sin ys­tä­vien kans­sa kau­pun­gin ti­lai­suu­teen.

Oh­jel­ma ei jät­tä­nyt kos­ket­ta­mat­ta. Pu­hal­li­nor­kes­te­ri esit­ti ko­me­an Si­be­liuk­sen jää­kä­rien mars­sin ja Maa­sa­lon juh­la­mars­sin. Mies­lau­la­jat lau­loi­vat Fin­lan­dia-hym­nin, joka kuu­luu eh­dot­to­mas­ti suo­ma­lai­seen it­se­näi­syys­päi­vän pe­rin­tee­seen. Kai­ken huip­pu­na oli mies­lau­la­jien Ve­te­raa­nin il­ta­huu­to. Ti­lai­suus päät­tyi yh­teis­lau­lu­na ko­me­as­ti ka­jah­ta­nee­seen Maam­me-lau­luun.

Juh­la­pu­he oli ajan­koh­tai­nen ja hyvä, sitä oli help­po kuun­nel­la. Mut­ta puhe tun­tui jo­ten­kin tyh­jäl­tä. Sii­tä puut­tui jo­ta­kin, joka var­mas­ti si­säl­tyy ai­na rau­ha­nyh­dis­tyk­sen it­se­näi­syys­päi­vä­juh­laan ja kaik­keen toi­min­taan: Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le py­säh­ty­mi­nen muis­tu­tuk­se­na Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta, siu­nauk­ses­ta ja ar­mos­ta.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä ys­tä­vä­ni ker­toi, et­tä Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä oli kuin oli­kin ol­lut juh­la. Siel­lä oli soi­tet­tu kau­nis­ta suo­ma­lais­ta mu­siik­kia eri vuo­de­nai­ko­ja esit­tä­nei­den ku­vien taus­tal­la. Oli ol­lut myös ru­no­e­si­tys. Mut­ta en­nen kaik­kea siel­lä oli vei­sat­tu isän­maal­li­sia vir­siä ja lu­et­tu ja se­li­tet­ty Ju­ma­lan sa­naa.

Sil­loin ta­ju­sin, mikä on oleel­lis­ta: kir­joi­tet­tu Ju­ma­lan sana ja vir­ret! Pelk­kä juh­lal­li­suus ei rii­tä.

Te­ke­mä­ni va­lin­ta har­mit­ti. Se oli mi­nul­le ope­tus sii­tä, et­tä va­lin­nois­sa voi myös ereh­tyä, jos läh­tee ta­voit­te­le­maan pel­käs­tään kor­ke­a­ta­sois­ta, tai­teel­lis­ta ja kos­ket­ta­vaa. Voi jää­dä tyh­jä olo.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lem­pei­tä jää­hy­väi­siä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

En­si­hoi­toa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syk­sy­kö on, vai ke­vät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seu­ra­pen­kis­sä jäl­leen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ar­ki­sis­sa aja­tuk­sis­sa ko­ti­su­vi­seu­rois­sa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Tou­ko­kui­nen läk­si­äis­pu­he kol­le­goil­le­ni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pär­jäi­sim­me­kö vä­hem­mäl­lä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­sa­jan va­loa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etä­o­pon työ­päi­vä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avan­toon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huo­li muut­tui kii­tol­li­suu­dek­si

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Ek­syk­sis­sä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain as­kel toi­seen elä­mään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hy­väs­tit ke­säl­le

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syk­syis­tä luon­toa ja kos­ket­ta­via het­kiä Ruot­sin-mat­kal­la

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Mi­ten sen lau­lu­tuo­ki­on kans­sa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pel­lon lai­dal­la mi­nä­kin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Ke­sä­hel­sin­ki­läi­nen vuo­si­mal­lia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuo­ren opet­ta­jat­ta­ren pin­huu­si

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­nen sä­ve­lin – uut­ta CD:tä kuun­te­le­mas­sa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jää­dä­kö vai ei­kö jää­dä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syr­jäs­tä­kat­so­ja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meis­tä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuu­si

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hil­lit­ty­jä sä­vy­jä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kyt­kin luis­taa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syk­sys­sä soi elä­män hau­raus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Vir­taa­va vesi kut­suu mu­kaan­sa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yh­teis­tä lau­lua lau­la­mas­sa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pel­ko­ja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Ke­väis­tä le­vot­to­muut­ta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Jou­lu on hil­jais­ta hä­mä­rää, pää­si­äi­nen ke­vyt­tä va­loa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kii­tol­li­suus vah­vis­taa hy­vää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Am­ma­tin­va­lin­ta, sat­tu­maa­ko?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Ru­kous on lah­ja

27.12.2017 6.14
29.1.2022

Kun huu­dat hä­nel­tä apua, hän ar­mah­taa, hän kuu­lee ja vas­taa si­nul­le. Jes. 30:19

Viikon kysymys