JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mielessä Pudasjärven Suviseurojen viimeinen puheenvuoro

26.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

25.6. 13:24
2024062513244320240626060000

Mark­ku Ka­mu­la

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lu on iso jut­tu. Yh­tä ai­kaa val­mis­tel­laan usei­ta seu­ro­ja, ja vä­keä on töis­sä sen mu­kai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä Pu­das­jär­ven seu­ro­jen vas­tuun­kan­ta­jien työ lä­hes­tyy lop­pu­aan ja en­si vuo­den Lo­pen seu­ro­jen po­ruk­ka on val­mii­na ot­ta­maan vas­tuun. Sa­ma­nai­kai­ses­ti ke­sän 2026 Kau­ha­van seu­ro­jen jär­jes­tä­jät seu­raa­vat jo in­ten­sii­vi­ses­ti omia vas­tuu­a­lu­ei­taan ja myös vuo­sien 2027 ja 2028 seu­ra­jär­jes­tä­jät val­mis­tau­tu­vat.

Su­vi­seu­rat ovat en­nen kaik­kea Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mi­sen paik­ka ja mut­ta myös tie­don vä­li­tyk­sen paik­ka. Su­vi­seu­ro­jen yh­tey­des­sä on hyvä ker­toa täs­tä kris­til­li­syy­des­tä mo­ni­puo­li­ses­ti. Kos­ka toi­min Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na, olen va­rau­tu­nut sii­hen, et­tä myös mi­nul­ta ha­lu­taan ky­syä Su­vi­seu­rois­ta. Se vä­hän jän­nit­tää. Osaan­ko vas­ta­ta oi­kein ja osaan­ko py­syä sii­nä roo­lis­sa, mikä mi­nul­la on? Et­ten pu­hui­si vää­rin, en niis­tä asi­ois­ta, jot­ka ei­vät mi­nul­le kuu­lu en­kä mui­den puo­les­ta.

Pari viik­koa sit­ten mi­nul­le soit­ti toi­mit­ta­ja, joka on teh­nyt usei­ta jut­tu­ja Su­vi­seu­rois­ta ja ai­koo teh­dä nii­tä jat­kos­sa­kin. Hän ker­toi ol­leen­sa ai­em­mis­sa työ­teh­tä­vis­sään mu­ka­na isois­sa ku­vi­ois­sa, mut­ta mi­tään Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyi­den kal­tais­ta hän ei ol­lut ai­em­min näh­nyt. Hän­tä kiin­nos­ti kuul­la sekä jär­jes­te­lyi­den ti­lan­tees­ta et­tä it­se ta­pah­tu­mas­ta. Oli mu­ka­va ju­tel­la Su­vi­seu­roi­hin myön­tei­ses­ti ja ute­li­aan in­nos­tu­nees­ti suh­tau­tu­van toi­mit­ta­jan kans­sa.

Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­le­mi­ses­sa on pal­jon työ­tä ja lu­ke­ma­ton mää­rä teh­tä­viä. Teh­tä­vät ja­kau­tu­vat kui­ten­kin isol­le työn­te­ki­jä­jou­kol­le, ei­kä ke­nen­kään kuor­man pi­täi­si kas­vaa lii­an suu­rek­si. Moni voi var­mas­ti yh­tyä sen lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan jä­se­nen aja­tuk­siin, joka täs­sä ke­vääl­lä miet­ti, et­tä "on­ko­han mi­nul­la jää­nyt jo­ta­kin te­ke­mät­tä, kun kaik­ki pu­hu­vat, et­tä asi­at me­ne­vät eteen­päin ja val­mis­te­lut ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­saan, mut­ta en it­se koe teh­nee­ni ko­vin­kaan pal­joa?"

Toi­mi­kun­tien ja vas­tuu­hen­ki­löi­den teh­tä­vät ovat kui­ten­kin vaa­ti­vuu­del­taan ja si­to­vuu­del­taan hy­vin eri­lai­sia. Osa teh­tä­vis­tä pai­not­tuu en­nen seu­ro­ja teh­tä­väk­si – esi­mer­kik­si kent­tä­toi­mi­kun­ta te­kee ison työn jo edel­lis­ten seu­ro­jen pur­ka­mi­ses­sa – ja toi­set taas seu­ro­jen ai­ka­na teh­tä­väk­si. Suh­tau­tu­mi­nen teh­tä­vän vaa­ti­vuu­teen on hen­ki­lö­koh­tais­ta ja riip­puu osaa­mi­ses­ta ja ko­ke­mus­maa­il­mas­ta. Ai­van vas­ta yk­si vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan jä­sen to­te­si hä­nel­tä pyy­de­tys­tä laa­jas­ta kir­joit­ta­mis­ta vaa­ti­vas­ta teh­tä­väs­tä, et­tä ei se hän­tä ra­si­ta, teh­tä­vä hoi­tuu kyl­lä hel­pos­ti! Mut­ta sa­mai­nen hen­ki­lö ei ym­mär­tääk­se­ni oli­si ai­van vä­häl­lä läh­te­nyt kent­tä­toi­mi­kun­nan vas­tui­siin.

Mi­nua on ihas­tut­ta­nut ja rie­mas­tut­ta­nut ker­ta toi­sen­sa jäl­keen, kun kaik­kiin tar­vit­ta­viin vas­tui­siin on löy­ty­nyt osaa­va ja teh­tä­vään val­mis hen­ki­lö. On jo­ten­kin ai­van us­ko­ma­ton­ta, mi­ten pal­jon lah­jak­kuut­ta us­ko­vais­ten jou­kos­sa on! Ja se, et­tä lah­jo­ja ha­lu­taan käyt­tää ja sii­nä sa­mal­la op­pia uut­ta. Oma osaa­mat­to­muus ja eri­kois­tai­to­jen puu­te voi­si vä­hän hä­vet­tää­kin tä­män jou­kon mu­ka­na tou­hu­tes­sa, mut­ta ei hä­pe­ä­mi­seen ole kyl­lä tar­vet­ta. Olen ko­ke­nut, et­tä eri teh­tä­viä hoi­ta­vien kes­ken val­lit­see syvä kun­ni­oi­tus ja ar­vos­tus. En ole ha­vain­nut epä­ter­vet­tä yl­peyt­tä lain­kaan, mut­ta ter­vet­tä ja rei­pas­ta asi­oi­hin tart­tu­mis­ta ja omien lah­jo­jen käyt­töön tuo­mis­ta olen ha­vain­nut jat­ku­vas­ti. Sii­tä on hyvä ja kii­tol­li­nen mie­li.

Omat aja­tuk­se­ni ovat käy­neet usei­ta ker­to­ja het­kes­sä, jos­sa tä­män ke­sän Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­seu­rat ovat ohi. Huo­ma­sin oh­jel­mas­ta, et­tä seu­ro­jen jäl­keen lau­le­taan lau­lu 222 Älä pel­kää uu­pu­va­si. On Tai­vaan Isän joh­da­tus­ta, et­tä se lau­le­taan juu­ri tuos­sa koh­das­sa. Lau­lu on yk­si mie­li­lau­luis­ta­ni, ja ta­pai­len sitä jos­kus sii­vo­tes­sa tai ruo­kaa lait­ta­es­sa ja usein au­tol­la aja­es­sa. Tuos­sa lau­lus­sa on hyvä, roh­kai­se­va sa­no­ma ja kau­nis sä­vel. Se pu­hut­te­lee mi­nua!

Olen miet­ti­nyt, mitä sa­non Pu­das­jär­ven su­vi­seu­ro­jen oh­jel­maan vii­mei­sek­si mer­ki­tys­sä ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­ses­sa Lo­pel­le 2025. Pu­heen­vuo­ro lie­nee vii­sain­ta kir­joit­taa ai­na­kin pää­o­sin val­miik­si, et­tei mi­tään oleel­lis­ta jää pois. Kyl­lä sii­nä var­mas­ti on kii­tol­li­nen mie­li päät­ty­neis­tä seu­rois­ta sekä Tai­vaan Isää et­tä Pu­das­jär­ven seu­ro­jen jär­jes­tä­jiä koh­taan; sii­tä siis tu­lee sa­not­ta­vaa.

Ja sit­ten jos ker­toi­sin jo­ta­kin tu­le­vas­ta seu­ra­pai­kas­ta, jär­jes­te­lyi­den ti­lan­tees­ta ja tun­nel­mis­ta, jois­sa olem­me työ­tä teh­neet. Pu­heen­vuo­ron ot­si­kon mu­kai­ses­ti tär­kein­tä on toi­vot­taa kaik­ki ter­ve­tul­leik­si seu­roi­hin Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon – sii­nä yh­tey­des­sä joku sana seu­ra­tun­nuk­ses­ta on pai­kal­laan. Ja kos­ka heti pu­heen­vuo­ron jäl­keen al­ka­vat pur­ku­tal­koot, niin kyl­lä on hyvä sii­tä­kin pu­hua ja toi­vot­taa kaik­ki kyn­nel­le ky­ke­ne­vät ter­ve­tul­leik­si aut­ta­maan mei­tä pur­ku­töis­sä.

Kun pu­heen­vuo­ro­ni päät­tyy, ken­tän ää­nen­tois­to hil­jen­ne­tään, väki pois­tuu pik­ku hil­jaa seu­ra­tel­tas­ta, hy­väs­te­jä jä­te­tään, ha­la­taan ja kä­tel­lään. Lu­va­taan muis­taa vies­tein, pu­he­luin ja ru­kouk­sin. Pyy­de­tään soit­ta­maan ja muis­ta­maan.

Jos­sa­kin pur­ku­ryh­män joh­ta­jat ot­ta­vat vä­ken­sä kool­le ja an­ta­vat vii­mei­siä oh­jei­ta; säh­kö­mie­het te­ke­vät säh­kö­lin­jat jän­nit­teet­tö­mik­si ja kaa­pe­lit al­ka­vat siir­tyä ke­loil­le. Tie­to­ko­neet ja mak­su­päät­teet ir­ro­te­taan, kai­ut­ti­met kyt­ke­tään ir­ti joh­dois­taan ja ir­ro­te­taan pa­kat­ta­vak­si. Ve­si­joh­dot ja vie­mä­rit sul­je­taan, sii­vous­ryh­mät aloit­ta­vat par­ti­oin­tin­sa.

Toi­saal­la työ­voi­ma­toi­mi­kun­ta ot­taa tal­koo­lai­sia ken­täl­tä töi­hin ja keit­tä­jät li­sää­vät ai­nek­sia pa­toi­hin – he pi­tä­vät pur­ku­jou­kon nä­län loi­tol­la kes­ki­viik­koon as­ti. Ke­sä­seu­ra­ra­dio jat­kaa oh­jel­maan­sa, sitä kuun­nel­laan seu­ra-alu­eel­ta pois­tu­vis­sa ajo­neu­vois­sa ja ko­deis­sa, työ­pai­koil­la, mö­keil­lä ja van­hain­ko­deis­sa ym­pä­ri Suo­men. Ja kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa, jon­ne tie­to­ver­kot ulot­tu­vat.

Täs­tä al­kaa mei­dän var­si­nai­nen vuo­rom­me. Se kes­tää ai­ka tar­kal­leen vuo­den ajan. Puo­len vuo­den pääs­tä on jou­lu, ja sii­tä enää kuu­den kuu­kau­den pääs­tä on Su­vi­seu­rat. Vaik­ka tu­le­vat 12 kuu­kaut­ta tun­tuu nyt koh­tuu­pit­käl­tä ajal­ta, us­kon ajan ku­lu­van no­pe­as­ti. Ju­han­nuk­sen jäl­kei­sel­lä vii­kol­la 2025 Räys­kä­län len­to­ken­täl­lä on iso val­koi­nen juh­la­telt­ta ja lau­lut ja pu­heet kuu­lu­vat kai­ut­ti­mis­ta. Jos Ju­ma­la suo.

MarkkuKamula
Vartuin ison perheen keskellä Pohjois-Pohjanmaalla ja olen päätynyt ison perheen isäksi Päijät-Hämeeseen. Koen kainuulaisen mentaliteetin omakseni – Nälkämaan laulu sykähdyttää aina. Vapaa-aikaani vietän mieluiten lueskellen tai mökillä ja kotipihalla puuhastellen. Kirves, lapio, talikko ja harava sopivat käsiini hyvin. Kalastusta ja metsästystä harrastan kevyesti. Toimeentuloni hankin toimitusjohtajana rakennusalalla. Voit halutessasi antaa palautetta teksteistäni osoitteeseen markku.kamula@gmail.com.
MarkkuKamula

Arvokkain asema? – Mietteitä valmistujaisten aikaan

1.6.2024 6.00
MarkkuKamula

Äiti

12.5.2024 6.00
MarkkuKamula

Miten minun tulisi nyt toimia?

27.3.2024 7.00
MarkkuKamula

Purkuinfoa ja taivaan terveisiä

29.2.2024 6.00
MarkkuKamula

Tasaisen tavallinen lauantai – rakkaudella höystettynä

27.1.2024 6.00
MarkkuKamula

Hirmuisesti velkaa ja silti velaton

31.12.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä oli ennen kuin mitään oli?

24.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Marraskuusta ikuiseen suveen

4.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä aika on?

12.10.2023 7.30
MarkkuKamula

Aivan paras kanava

23.8.2023 7.00
MarkkuKamula

Lyhyt, mutta täydellinen elämä

26.7.2023 6.00
MarkkuKamula

Maitokärryt, muriseva kuutoskone ja mönkijä – muistoja suviseuratyövuoroista

28.6.2023 6.00
MarkkuKamula

"Söin, annoin pikkusiskolleni, ja hänkin söi"

30.5.2023 6.00
MarkkuKamula

Jumala siunatkoon Suomen kansaa

29.4.2023 6.00
MarkkuKamula

Mukavat ja vähemmän mukavat kotityöt

26.3.2023 7.00
MarkkuKamula

Inflaatio ei syö armoa

3.3.2023 6.00
MarkkuKamula

Raamatulliset kädet

27.1.2023 6.00
MarkkuKamula

Kaksi tyhjätaskuista nuorta lupasi rakastaa

23.12.2022 6.00
MarkkuKamula

Odottamisia

27.11.2022 6.00
MarkkuKamula

Sielunvihollinen – kesy satuhahmo?

26.10.2022 6.00
MarkkuKamula

Uskon, toivon ja rakkauden keskellä ohut tumma raita

25.9.2022 6.15
MarkkuKamula

Mieleen piirtyi kuva leirinuotiosta

23.8.2022 7.00
MarkkuKamula

"Taivaan iloa, taivaan riemua" – Mielikuvia taivaasta

17.7.2022 7.00
MarkkuKamula

Onnellisia ja kirpaisevia muistoja Suviseuroista

10.6.2022 7.00
MarkkuKamula

Yhteiset hetket jäivät unelmiksi

8.5.2022 6.00
MarkkuKamula

Muutama lintuaiheinen kysymys Luojalle

25.4.2022 6.00
MarkkuKamula

Siitä kutsusta en uskaltanut kieltäytyä

23.3.2022 6.00
MarkkuKamula

Sanojen voima

16.2.2022 6.00
MarkkuKamula

Tosipaikan edessä

23.1.2022 7.00
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys