JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Purkuinfoa ja taivaan terveisiä

29.2.2024 6.00

Juttua muokattu:

28.2. 11:41
2024022811411220240229060000

Mark­ku Ka­mu­la

"Tääl­lä on niin hyvä ol­la, et­tä mik­si em­me ra­ken­tai­si kau­pun­kia, jos­sa oli­si vain us­ko­vai­sia?" Olin it­se vie­lä nuo­ri, kun kuu­lin tä­män poh­din­nan. Asi­aa poh­ti­va mies oli saa­nut jon­kin ai­kaa sit­ten pa­ran­nuk­sen ar­mon. Hä­nel­le oli tul­lut aja­tus maan­pääl­li­ses­tä on­ne­las­ta Su­vi­seu­rois­sa, jois­sa hän oli ol­lut en­sim­mäis­tä ker­taa. Aja­tus­ta eteen­päin kul­jet­ta­es­saan mies ker­toi ym­mär­tä­neen­sä, et­tä maan pääl­le ei voi ra­ken­taa pa­ra­tii­sia. Jos tuol­lais­ta us­ko­vais­ten kau­pun­kia alet­tai­siin ra­ken­taa, ei me­ni­si kau­aa, kun asi­at me­ni­si­vät mah­dot­to­maan mal­liin. It­sek­kyys, ah­neus ja ka­teus kun ei­vät läh­de ih­mi­ses­tä edes pa­ran­nuk­sen kaut­ta, ja sie­lu­jen vi­hol­li­nen hää­räi­li­si mie­lel­lään sot­ke­mas­sa asi­oi­ta ih­mis­ten kes­kel­lä myös us­ko­vais­ten kau­pun­gis­sa. On­han se tut­tu vie­ras Su­vi­seu­rois­sa­kin. Sik­si on pa­ras­ta, et­tä su­vi­seu­ra­kau­pun­ki pu­re­taan ja sen vä­li­ai­kai­set asuk­kaat pa­laa­vat ar­ki­sil­le pai­koil­leen.

Voi kuu­los­taa us­ko­mat­to­mal­ta, mut­ta juu­ri nyt Su­vi­seu­ro­jen pur­ka­mi­nen on ajan­koh­tai­nen asia. Ni­mit­täin kun Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jät suun­nit­te­le­vat seu­ro­jen ra­ken­ta­mis­ta ai­van vii­mei­siä piir­to­ja myö­ten, me tääl­lä ete­läs­sä val­mis­tau­dum­me nii­den pur­ka­mi­seen. Tal­ven ja ke­vään ai­ka­na tie­do­tam­me tu­le­vas­ta pur­ku-ura­kas­ta, ke­rääm­me si­tou­tu­nei­ta pur­ka­jia ja kou­lu­tam­me pur­ka­mi­ses­ta vas­taa­via hen­ki­löi­tä. Pää­vas­tuu täs­tä on vuo­den 2025 Su­vi­seu­ro­jen kent­tä­toi­mi­kun­nal­la.

Pu­das­jär­ven vas­tuun­kan­ta­jil­ta saim­me hy­vän mal­lin pur­ka­mi­ses­ta tie­dot­ta­mi­seen, ja sitä olem­me nyt to­teut­ta­neet. Ja­oim­me saa­mam­me mal­lin mu­kai­ses­ti hal­lin­non työ­ryh­män ja pur­ku­pääl­li­köi­den kans­sa vuo­rot ja pyy­sim­me kai­kil­ta vuo­den 2025 jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vil­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­tä so­pi­van ajan tam­mi-hel­mi­kuul­ta, jol­loin voi­sim­me tul­la ker­to­maan tu­le­vas­ta pur­ku­työs­tä. Nyt nuo pur­kuin­fot ovat ta­ka­na ja seu­raa­vat as­ke­leet, ku­ten var­si­nai­set pur­ku­kou­lu­tuk­set, edes­sä.

Kä­vin it­se pur­ku­pääl­lik­kö Ve­lin kans­sa en­sin Kou­vo­las­sa. Oli mu­ka­va käy­dä van­has­sa ko­ti­sii­o­nis­sa ja ta­va­ta nii­tä ih­mi­siä, jot­ka yli 30 vuot­ta sit­ten ot­ti­vat mi­nut, vai­mo­ni ja muu­ta­man vii­kon ikäi­sen vau­vam­me läm­pi­mäs­ti vas­taan. Mo­nen sa­dan ki­lo­met­rin pääs­tä tul­lei­na meil­lä ei ol­lut aluk­si yh­tään tut­tua ih­mis­tä koko Kaak­kois-Suo­mes­sa. Pian meil­lä kui­ten­kin oli sis­ko­ja, vel­jiä, isiä ja äi­te­jä tar­peel­li­nen mää­rä. Hei­dän an­ta­maan­sa rak­kaut­ta ja läm­pöä to­ti­ses­ti tar­vit­sim­me!

Pur­kuin­fon aluk­si kat­se­lim­me su­vi­seu­ra­tun­nel­miin joh­dat­ta­van ku­va­koos­teen ja lau­loim­me sa­mal­la Sii­o­nin lau­lun Kau­nis aa­mu­au­rin­kom­me. Kun aloin pi­tää esit­te­lyä, ky­syin läs­nä­o­li­joil­ta, kuin­ka moni on jo haa­veil­lut ja suun­ni­tel­lut en­si ke­sän Su­vi­seu­roi­hin läh­te­mis­tä. Sil­mä­mää­räi­ses­ti ar­vi­oi­tu­na val­ta­o­sa nos­ti kä­ten­sä. Sit­ten ker­roin Lo­pel­la 2025 jär­jes­tet­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­sees­ta ja sii­tä it­sel­le­ni nou­se­vis­ta aja­tuk­sis­ta. Seu­raa­van dian koh­dal­la ker­roin niis­tä ar­vois­ta, joi­den oh­jaa­mi­na ha­lu­am­me teh­dä jär­jes­te­lyi­tä toi­siim­me ja Tai­vaan Isään luot­ta­en, toi­sil­lem­me ar­mol­li­si­na, an­ne­tun vas­tuun kan­ta­en ja iloi­ten yh­tei­ses­tä työs­täm­me ja us­ko­mi­sen lah­jas­ta. Ker­ta­sin vie­lä jär­jes­te­ly­a­lu­een vas­tui­den ja­kau­tu­mi­sen yh­dis­tyk­sil­le ja toi­mi­kun­tiin.

Oman avaus­pu­heen­vuo­ro­ni jäl­keen Veli ker­toi, min­kä­lai­ses­ta vas­tuus­ta Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen pur­ka­mi­ses­sa on kyse. Saim­me kuul­la, et­tä jo­kai­ses­ta yh­dis­tyk­ses­tä tar­vi­taan usei­ta ryh­män ve­tä­jiä ja ku­hun­kin ryh­mään kym­me­nen pur­ka­jaa. Kuu­lim­me, et­tä lo­ma­mat­ka on hyvä suun­ni­tel­la niin, et­tä pää­sem­me kaik­ki osal­li­sek­si tuos­ta pur­ka­mi­ses­ta, joka par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa on iki­muis­toi­nen elä­mys. Veli ko­ros­ti, et­tä pur­ku­työ teh­dään rau­hal­li­ses­ti ja tur­val­li­suus huo­mi­oi­den, ja ke­hot­ti tä­hän liit­ty­en jo­kais­ta ot­ta­man mu­kaan hei­jas­ti­mil­la va­rus­te­tun huo­mi­o­lii­vin. Omat työ­ka­lut on syy­tä ot­taa mu­kaan, ku­ten ak­ku­po­ra­ko­nei­ta ja Torx 25 -ruu­vaus­kär­kiä. Tär­ke­ää oli kuul­la, et­tä ruo­kaa ja juo­maa on tar­jol­la kai­kil­le tal­koo­lai­sil­le per­he­vä­ki­neen.

Kuu­lim­me myös, et­tä var­si­nai­sen pur­ku­työn li­säk­si kaik­ki pu­ret­ta­vat ma­te­ri­aa­lit pa­ka­taan ja koko seu­ra-alue sii­vo­taan, jo­ten työ­tä on nuo­ris­ta al­ka­en kai­kil­le, jot­ka kyn­nel­le ky­ke­ne­vät. In­fon jäl­keen lau­loim­me Sii­o­nin lau­lun Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut. Vä­li­a­jal­la jut­te­lim­me vie­lä jär­jes­te­ly­vas­tuis­ta ja muis­te­lim­me kah­vi­pöy­däs­sä van­ho­ja, eten­kin vuo­si­na 1974 ja 1984 Hol­lo­las­sa jär­jes­tet­ty­jä Su­vi­seu­ro­ja ja vuo­den 2007 Su­vi­seu­ro­ja Val­ke­a­las­sa.

Seu­raa­va­na sun­nun­tai­na koh­ta­sim­me taas Ve­lin kans­sa, täl­lä ker­taa Lap­peen­ran­nas­sa. Siel­lä­kin mei­dät otet­tiin vas­taan niin läm­pi­mäs­ti ja run­sain tar­joi­luin, et­tä meil­lä yl­si­vät hy­myt sil­miin ja kor­viin as­ti. Pää­sim­me en­nen pur­kuin­fon al­ka­mis­ta pöy­tään, jos­sa oli kah­den­lais­ta pit­saa, mo­nen­lais­ta me­hua, kah­via ja vaik­ka mitä muu­ta. Mu­ka­na­ni ol­lut Kert­tu­li-tyt­tö tai­si huo­ma­ta vain Geis­ha-kon­veh­dit, joi­ta hän pis­te­li suu­hun­sa mel­koi­sen mää­rän.

So­vim­me kah­vi­tel­les­sa Ve­lin kans­sa, et­tä pi­de­tään esit­te­ly sa­mal­la kaa­val­la kuin vii­me vii­kol­la, kos­ka se tun­tui toi­mi­val­ta ja mu­ka­val­ta mal­lil­ta.

Oh­jaa­ja kuu­lut­ti jo ti­lai­suu­den al­ka­mi­ses­ta, kun tun­sin tas­kus­sa­ni tä­räh­dyk­sen. Ta­ju­sin, et­tä pu­he­lin oli jää­nyt pääl­le. Ajat­te­lin en­sin, et­tä lai­tan vain pu­he­li­men len­to­ti­laan en­kä lue saa­pu­nut­ta vies­tiä, jot­ta voin pa­rem­min kes­kit­tyä esit­te­ly­pu­heen­vuo­roo­ni. Ute­li­ai­suut­ta­ni luin kui­ten­kin vies­tin. Kyy­ne­leet tul­vah­ti­vat sil­mii­ni ja sy­dän hy­päh­ti rin­nas­sa­ni, kun luin vies­tin, jon­ka lo­pus­sa oli sy­dä­ne­mo­ji. Vies­tis­sä ker­rot­tiin, et­tä yk­si ra­kas lä­him­mäi­nen on ha­lun­nut us­koa epä­us­kon­sa an­teek­si ja saa­nut tul­la ta­kai­sin Isän ko­tiin. Mi­nul­la oli kyl­lä ilon tun­teis­sa pi­tä­mis­tä! Mie­tin, et­tä osaan­ko pi­tää pur­kuin­fon ai­van kuin mi­tään ei oli­si ta­pah­tu­nut, vai pal­jas­tan­ko jo­ten­kin tä­män suu­ren ilon? Ajat­te­lin, et­tä pi­dän asi­an tois­tai­sek­si oma­na tie­to­na­ni. Pää­tin, et­tä vaik­ka asia on­kin niin iso, et­tä tai­vaan en­ke­lit­kin sii­tä iloit­se­vat, kes­ki­tyn nyt sii­hen asi­aan, jon­ka vuok­si olen tän­ne tul­lut.

Niin me pi­dim­me Ve­lin kans­sa pur­kuin­fon. Ky­syin taas, kuin­ka moni on jo haa­veil­lut en­si ke­sän Su­vi­seu­rois­ta ja ker­roin kun­kin dian koh­dal­la sii­hen kuu­lu­vis­ta asi­ois­ta. Omas­sa pu­heen­vuo­ros­saan Veli vie­lä buus­ta­si ky­sy­mäl­lä uu­des­taan, et­tä saa­tai­siin­ko kaik­kien käsi nou­se­maan en­si ke­sän Su­vi­seu­roi­hin läh­dön suh­teen? Ja kun suun­nil­leen kaik­ki kä­det nou­si­vat, saat­toi Veli to­de­ta, et­tä kyl­lä se näyt­tää tuo pur­ku­hom­ma jär­jes­ty­vän.

In­fon jäl­keen lau­loim­me taas Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut. Lau­la­es­sa­ni ajat­te­lin, et­tä näin sinä, Isä, olet mi­nun ai­noa tur­va­ni ja toi­vo­ni, ja niin myös si­nun, vas­ta pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­nut lä­him­mäi­se­ni siel­lä kau­ka­na. Oli hyvä ol­la.

MarkkuKamula
Vartuin ison perheen keskellä Pohjois-Pohjanmaalla ja olen päätynyt ison perheen isäksi Päijät-Hämeeseen. Koen kainuulaisen mentaliteetin omakseni – Nälkämaan laulu sykähdyttää aina. Vapaa-aikaani vietän mieluiten lueskellen tai mökillä ja kotipihalla puuhastellen. Kirves, lapio, talikko ja harava sopivat käsiini hyvin. Kalastusta ja metsästystä harrastan kevyesti. Toimeentuloni hankin toimitusjohtajana rakennusalalla. Voit halutessasi antaa palautetta teksteistäni osoitteeseen markku.kamula@gmail.com.
MarkkuKamula

Mielessä Pudasjärven Suviseurojen viimeinen puheenvuoro

26.6.2024 6.00
MarkkuKamula

Arvokkain asema? – Mietteitä valmistujaisten aikaan

1.6.2024 6.00
MarkkuKamula

Äiti

12.5.2024 6.00
MarkkuKamula

Miten minun tulisi nyt toimia?

27.3.2024 7.00
MarkkuKamula

Tasaisen tavallinen lauantai – rakkaudella höystettynä

27.1.2024 6.00
MarkkuKamula

Hirmuisesti velkaa ja silti velaton

31.12.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä oli ennen kuin mitään oli?

24.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Marraskuusta ikuiseen suveen

4.11.2023 6.00
MarkkuKamula

Mitä aika on?

12.10.2023 7.30
MarkkuKamula

Aivan paras kanava

23.8.2023 7.00
MarkkuKamula

Lyhyt, mutta täydellinen elämä

26.7.2023 6.00
MarkkuKamula

Maitokärryt, muriseva kuutoskone ja mönkijä – muistoja suviseuratyövuoroista

28.6.2023 6.00
MarkkuKamula

"Söin, annoin pikkusiskolleni, ja hänkin söi"

30.5.2023 6.00
MarkkuKamula

Jumala siunatkoon Suomen kansaa

29.4.2023 6.00
MarkkuKamula

Mukavat ja vähemmän mukavat kotityöt

26.3.2023 7.00
MarkkuKamula

Inflaatio ei syö armoa

3.3.2023 6.00
MarkkuKamula

Raamatulliset kädet

27.1.2023 6.00
MarkkuKamula

Kaksi tyhjätaskuista nuorta lupasi rakastaa

23.12.2022 6.00
MarkkuKamula

Odottamisia

27.11.2022 6.00
MarkkuKamula

Sielunvihollinen – kesy satuhahmo?

26.10.2022 6.00
MarkkuKamula

Uskon, toivon ja rakkauden keskellä ohut tumma raita

25.9.2022 6.15
MarkkuKamula

Mieleen piirtyi kuva leirinuotiosta

23.8.2022 7.00
MarkkuKamula

"Taivaan iloa, taivaan riemua" – Mielikuvia taivaasta

17.7.2022 7.00
MarkkuKamula

Onnellisia ja kirpaisevia muistoja Suviseuroista

10.6.2022 7.00
MarkkuKamula

Yhteiset hetket jäivät unelmiksi

8.5.2022 6.00
MarkkuKamula

Muutama lintuaiheinen kysymys Luojalle

25.4.2022 6.00
MarkkuKamula

Siitä kutsusta en uskaltanut kieltäytyä

23.3.2022 6.00
MarkkuKamula

Sanojen voima

16.2.2022 6.00
MarkkuKamula

Tosipaikan edessä

23.1.2022 7.00
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys