JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pär­jäi­sim­me­kö vä­hem­mäl­lä?

26.5.2020 6.20

Juttua muokattu:

26.5. 15:42
2020052615423820200526062000

Mo­net ovat huo­man­neet tänä poik­keuk­sel­li­se­na ke­vää­nä, et­tä luon­to tuo mo­nen­lais­ta vir­kis­tys­tä. Kun pää mei­naa rä­jäh­tää, met­sä suo le­po­pai­kan. Toi­von, et­tä pan­de­mia opet­taa mei­tä ih­mi­siä ta­ju­a­maan luon­non mer­ki­tyk­sen hy­vin­voin­nil­le ja va­lit­se­maan ai­em­paa ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­män elä­män­ta­van.

Luon­non tar­jo­a­mat ai­neel­li­set ja ai­neet­to­mat eko­sys­tee­mi­pal­ve­lut ovat elin­tär­kei­tä Luo­jan meil­le suo­mia lah­jo­ja. Nii­tä kan­nat­taa vaa­lia.

Aulikki Piirainen


To­si­a­sia on, et­tä eläm­me yli­ku­lu­tuk­sen ai­kaa, min­kä vuok­si luon­to kär­sii. Vuon­na 2019 maa­il­man yli­ku­lu­tus­päi­vä oli hei­nä­kuus­sa. Sa­ma­na vuon­na Suo­men ku­lu­tus ylit­ti maa­pal­lon ky­vyn tuot­taa uu­siu­tu­via luon­non­va­ro­ja huh­ti­kuus­sa.

Tie­do­tus­vä­li­neet ei­vät vie­lä ole uu­ti­soi­neet tä­män vuo­den yli­ku­lu­tus­päi­väs­tä. Se on il­mei­ses­ti lyk­kään­ty­nyt ko­ro­na­ti­lan­teen ta­kia. Län­si­mai­ses­ta elä­män­ta­vas­ta on krii­sin ta­kia rii­sut­tu kaik­ki, mikä ei ole vält­tä­mä­tön­tä. Len­to­lii­ken­teen mää­rä ja mas­sa­tu­ris­mi on ro­mah­ta­nut. Teh­tai­ta on sul­jet­tu.

Näi­den ja mui­den pan­de­mi­an seu­raus­ten ta­kia ku­lu­tus ja pääs­töt ovat vä­hen­ty­neet. Oli­si­ko meil­lä nyt täs­sä sau­ma­koh­das­sa mah­dol­li­suus luo­da luon­non kan­nal­ta pa­rem­pi yh­teis­kun­ta?

Aulikki Piirainen

Jos oli­sin nuo­rem­pi, al­kai­sin opis­ke­le­maan ym­pä­ris­tö­tie­tei­tä muo­dos­sa tai toi­ses­sa. On mie­len­kiin­tois­ta poh­tia kes­tä­viä rat­kai­su­ja. Mi­nus­sa asuu pie­ni maa­il­man­pa­ran­ta­ja.

Ar­vos­tan sitä, et­tä suo­ma­lai­sis­sa kou­luis­sa to­teu­te­taan FEG (Fu­tu­re ener­gy skil­ls and ga­mi­fi­ca­ti­on) -han­ket­ta, jos­sa et­si­tään ta­po­ja ot­taa kes­tä­vä ke­hi­tys ja il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta osak­si ope­tus­ta.

Hank­kees­sa kuu­tos­luo­kan op­pi­laat tut­ki­vat ym­pä­ris­tö­o­pin tun­nil­la ta­lo­jen eris­tys­tä ener­gi­an­sääs­tön nä­kö­kul­mas­ta. Pie­nem­mät op­pi­laat mit­taa­vat kä­sien­pe­suun käy­tet­tä­vän ve­den mää­rää ta­voit­tee­na mi­ni­moi­da ve­den­ku­lu­tus­ta. Luo­kat käy­vät vie­rai­lul­la yri­tyk­sis­sä, joi­den toi­mi­a­lo­ja ovat muun mu­as­sa kier­rä­tys ja ener­gia.

Minä tun­nus­tau­dun vi­he­rin­toi­li­jak­sii, jopa kuk­ka­hat­tu­tä­dik­si, jol­le luon­to ja sen suo­je­le­mi­nen on tär­ke­ää. Olen sitä ikä­luok­kaa, et­tä en pidä ny­kyis­tä hy­vin­voin­tia ja yl­tä­kyl­läi­syyt­tä it­ses­tään­sel­vyy­te­nä.

Ote­taan esi­mer­kik­si li­han­ku­lu­tus. Se on kol­min­ker­tais­tu­nut 50-lu­vul­ta läh­tien. Mi­nun lap­suu­des­sa­ni li­haa ei ol­lut lä­hes­kään joka päi­vä ruo­ka­pöy­däs­sä. Lei­vän pääl­le lai­tet­tiin pel­käs­tään ras­vaa. Ko­to­na­ni syö­tiin ar­ki­sin pot­tu­mai­toa, man­na­puu­roa ja talk­ku­naa.

Kyl­lä niil­lä eli. Sik­si ter­veh­din ilol­la li­han syö­mi­sen vä­hen­tä­mis­tä ja kas­vis­ten suo­si­mis­ta. Jos­pa vii­me vuo­si­kym­me­nien yli­ku­lu­tus­jak­so on vain ohi­me­ne­vä il­miö.

Aulikki Piirainen

Op­pi­sim­me­ko pär­jää­mään vä­hem­mäl­lä? Voi­sim­me­ko saa­da iloa per­he­kes­kei­sem­mäs­tä ko­tie­lä­mäs­tä? Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­ka­na olen pan­nut mer­kil­le uu­den ihas­tut­ta­van nä­ky­män: yh­des­sä ul­koi­le­vat per­heet ja lii­kun­ta­tun­tia viet­tä­vät pyö­räi­le­vät si­sa­ruk­set!

Ha­lu­an omil­la rat­kai­suil­la­ni ede­saut­taa sitä, et­tä tal­vi ja kesä, ke­vät ja syk­sy säi­lyi­si­vät. Toi­von, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa­kin oli­si met­sä­pol­ku­ja, joi­den kuu­sik­koon voi hu­kut­taa vä­sy­myk­sen ja pa­han olon. Ja et­tä mah­dol­li­sim­man moni joki sai­si vir­ra­ta va­paa­na aja­tus­ten juok­sua in­noit­ta­en.

Äs­ket­täin edes­men­nyt Pent­ti Lin­ko­la on jos­kus kir­joit­ta­nut, et­tä ih­mi­sen pi­täi­si op­pia naut­ti­maan hi­taas­ta sou­tu­ret­kes­tä lä­hei­seen saa­reen, jos­sa re­pus­ta kai­ve­taan ter­mos­pul­lol­li­nen kah­via ja ko­to­na lei­vot­tu­ja kor­va­puus­te­ja.

Ha­lu­an myös luo­da toi­von il­ma­pii­riä. Us­kon, et­tä ih­mi­nen voi tek­nii­kan avul­la rat­kais­ta ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to-on­gel­mi­a­kin.

Sen li­säk­si, et­tä on tär­ke­ää omal­ta osal­taan pyr­kiä elä­mään kes­tä­väs­ti, meil­lä ih­mi­sil­lä on ru­kouk­sen lah­ja. Voim­me pyy­tää, et­tä Tai­vaan Isä siu­naa elä­mäm­me ja työm­me. Hä­nen kä­des­sään on luo­man­sa maa­pal­lon koh­ta­lo.

Aulikki Piirainen


AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lem­pei­tä jää­hy­väi­siä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

En­si­hoi­toa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syk­sy­kö on, vai ke­vät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seu­ra­pen­kis­sä jäl­leen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ar­ki­sis­sa aja­tuk­sis­sa ko­ti­su­vi­seu­rois­sa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Tou­ko­kui­nen läk­si­äis­pu­he kol­le­goil­le­ni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­sa­jan va­loa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etä­o­pon työ­päi­vä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avan­toon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huo­li muut­tui kii­tol­li­suu­dek­si

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Ek­syk­sis­sä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain as­kel toi­seen elä­mään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hy­väs­tit ke­säl­le

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syk­syis­tä luon­toa ja kos­ket­ta­via het­kiä Ruot­sin-mat­kal­la

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Mi­ten sen lau­lu­tuo­ki­on kans­sa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pel­lon lai­dal­la mi­nä­kin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Ke­sä­hel­sin­ki­läi­nen vuo­si­mal­lia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuo­ren opet­ta­jat­ta­ren pin­huu­si

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­nen sä­ve­lin – uut­ta CD:tä kuun­te­le­mas­sa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jää­dä­kö vai ei­kö jää­dä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syr­jäs­tä­kat­so­ja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meis­tä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuu­si

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hil­lit­ty­jä sä­vy­jä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kyt­kin luis­taa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syk­sys­sä soi elä­män hau­raus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Vir­taa­va vesi kut­suu mu­kaan­sa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yh­teis­tä lau­lua lau­la­mas­sa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pel­ko­ja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Ke­väis­tä le­vot­to­muut­ta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Jou­lu on hil­jais­ta hä­mä­rää, pää­si­äi­nen ke­vyt­tä va­loa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kii­tol­li­suus vah­vis­taa hy­vää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Am­ma­tin­va­lin­ta, sat­tu­maa­ko?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Ru­kous on lah­ja

27.12.2017 6.14
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys