JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pärjäisimmekö vähemmällä?

26.5.2020 6.20

Juttua muokattu:

26.5. 15:42
2020052615423820200526062000

Mo­net ovat huo­man­neet tänä poik­keuk­sel­li­se­na ke­vää­nä, et­tä luon­to tuo mo­nen­lais­ta vir­kis­tys­tä. Kun pää mei­naa rä­jäh­tää, met­sä suo le­po­pai­kan. Toi­von, et­tä pan­de­mia opet­taa mei­tä ih­mi­siä ta­ju­a­maan luon­non mer­ki­tyk­sen hy­vin­voin­nil­le ja va­lit­se­maan ai­em­paa ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­män elä­män­ta­van.

Luon­non tar­jo­a­mat ai­neel­li­set ja ai­neet­to­mat eko­sys­tee­mi­pal­ve­lut ovat elin­tär­kei­tä Luo­jan meil­le suo­mia lah­jo­ja. Nii­tä kan­nat­taa vaa­lia.

Aulikki Piirainen


To­si­a­sia on, et­tä eläm­me yli­ku­lu­tuk­sen ai­kaa, min­kä vuok­si luon­to kär­sii. Vuon­na 2019 maa­il­man yli­ku­lu­tus­päi­vä oli hei­nä­kuus­sa. Sa­ma­na vuon­na Suo­men ku­lu­tus ylit­ti maa­pal­lon ky­vyn tuot­taa uu­siu­tu­via luon­non­va­ro­ja huh­ti­kuus­sa.

Tie­do­tus­vä­li­neet ei­vät vie­lä ole uu­ti­soi­neet tä­män vuo­den yli­ku­lu­tus­päi­väs­tä. Se on il­mei­ses­ti lyk­kään­ty­nyt ko­ro­na­ti­lan­teen ta­kia. Län­si­mai­ses­ta elä­män­ta­vas­ta on krii­sin ta­kia rii­sut­tu kaik­ki, mikä ei ole vält­tä­mä­tön­tä. Len­to­lii­ken­teen mää­rä ja mas­sa­tu­ris­mi on ro­mah­ta­nut. Teh­tai­ta on sul­jet­tu.

Näi­den ja mui­den pan­de­mi­an seu­raus­ten ta­kia ku­lu­tus ja pääs­töt ovat vä­hen­ty­neet. Oli­si­ko meil­lä nyt täs­sä sau­ma­koh­das­sa mah­dol­li­suus luo­da luon­non kan­nal­ta pa­rem­pi yh­teis­kun­ta?

Aulikki Piirainen

Jos oli­sin nuo­rem­pi, al­kai­sin opis­ke­le­maan ym­pä­ris­tö­tie­tei­tä muo­dos­sa tai toi­ses­sa. On mie­len­kiin­tois­ta poh­tia kes­tä­viä rat­kai­su­ja. Mi­nus­sa asuu pie­ni maa­il­man­pa­ran­ta­ja.

Ar­vos­tan sitä, et­tä suo­ma­lai­sis­sa kou­luis­sa to­teu­te­taan FEG (Fu­tu­re ener­gy skil­ls and ga­mi­fi­ca­ti­on) -han­ket­ta, jos­sa et­si­tään ta­po­ja ot­taa kes­tä­vä ke­hi­tys ja il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta osak­si ope­tus­ta.

Hank­kees­sa kuu­tos­luo­kan op­pi­laat tut­ki­vat ym­pä­ris­tö­o­pin tun­nil­la ta­lo­jen eris­tys­tä ener­gi­an­sääs­tön nä­kö­kul­mas­ta. Pie­nem­mät op­pi­laat mit­taa­vat kä­sien­pe­suun käy­tet­tä­vän ve­den mää­rää ta­voit­tee­na mi­ni­moi­da ve­den­ku­lu­tus­ta. Luo­kat käy­vät vie­rai­lul­la yri­tyk­sis­sä, joi­den toi­mi­a­lo­ja ovat muun mu­as­sa kier­rä­tys ja ener­gia.

Minä tun­nus­tau­dun vi­he­rin­toi­li­jak­sii, jopa kuk­ka­hat­tu­tä­dik­si, jol­le luon­to ja sen suo­je­le­mi­nen on tär­ke­ää. Olen sitä ikä­luok­kaa, et­tä en pidä ny­kyis­tä hy­vin­voin­tia ja yl­tä­kyl­läi­syyt­tä it­ses­tään­sel­vyy­te­nä.

Ote­taan esi­mer­kik­si li­han­ku­lu­tus. Se on kol­min­ker­tais­tu­nut 50-lu­vul­ta läh­tien. Mi­nun lap­suu­des­sa­ni li­haa ei ol­lut lä­hes­kään joka päi­vä ruo­ka­pöy­däs­sä. Lei­vän pääl­le lai­tet­tiin pel­käs­tään ras­vaa. Ko­to­na­ni syö­tiin ar­ki­sin pot­tu­mai­toa, man­na­puu­roa ja talk­ku­naa.

Kyl­lä niil­lä eli. Sik­si ter­veh­din ilol­la li­han syö­mi­sen vä­hen­tä­mis­tä ja kas­vis­ten suo­si­mis­ta. Jos­pa vii­me vuo­si­kym­me­nien yli­ku­lu­tus­jak­so on vain ohi­me­ne­vä il­miö.

Aulikki Piirainen

Op­pi­sim­me­ko pär­jää­mään vä­hem­mäl­lä? Voi­sim­me­ko saa­da iloa per­he­kes­kei­sem­mäs­tä ko­tie­lä­mäs­tä? Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­ka­na olen pan­nut mer­kil­le uu­den ihas­tut­ta­van nä­ky­män: yh­des­sä ul­koi­le­vat per­heet ja lii­kun­ta­tun­tia viet­tä­vät pyö­räi­le­vät si­sa­ruk­set!

Ha­lu­an omil­la rat­kai­suil­la­ni ede­saut­taa sitä, et­tä tal­vi ja kesä, ke­vät ja syk­sy säi­lyi­si­vät. Toi­von, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa­kin oli­si met­sä­pol­ku­ja, joi­den kuu­sik­koon voi hu­kut­taa vä­sy­myk­sen ja pa­han olon. Ja et­tä mah­dol­li­sim­man moni joki sai­si vir­ra­ta va­paa­na aja­tus­ten juok­sua in­noit­ta­en.

Äs­ket­täin edes­men­nyt Pent­ti Lin­ko­la on jos­kus kir­joit­ta­nut, et­tä ih­mi­sen pi­täi­si op­pia naut­ti­maan hi­taas­ta sou­tu­ret­kes­tä lä­hei­seen saa­reen, jos­sa re­pus­ta kai­ve­taan ter­mos­pul­lol­li­nen kah­via ja ko­to­na lei­vot­tu­ja kor­va­puus­te­ja.

Ha­lu­an myös luo­da toi­von il­ma­pii­riä. Us­kon, et­tä ih­mi­nen voi tek­nii­kan avul­la rat­kais­ta ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to-on­gel­mi­a­kin.

Sen li­säk­si, et­tä on tär­ke­ää omal­ta osal­taan pyr­kiä elä­mään kes­tä­väs­ti, meil­lä ih­mi­sil­lä on ru­kouk­sen lah­ja. Voim­me pyy­tää, et­tä Tai­vaan Isä siu­naa elä­mäm­me ja työm­me. Hä­nen kä­des­sään on luo­man­sa maa­pal­lon koh­ta­lo.

Aulikki Piirainen


AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Juhlapäivän valintoja

20.12.2021 7.00
AulikkiPiirainen

Mittee se eläkeläesmuori voes toimittoo

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lempeitä jäähyväisiä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ensihoitoa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syksykö on, vai kevät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seurapenkissä jälleen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Arkisissa ajatuksissa kotisuviseuroissa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Toukokuinen läksiäispuhe kollegoilleni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pääsiäisajan valoa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etäopon työpäivä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avantoon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huoli muuttui kiitollisuudeksi

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Eksyksissä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain askel toiseen elämään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hyvästit kesälle

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syksyistä luontoa ja koskettavia hetkiä Ruotsin-matkalla

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Miten sen laulutuokion kanssa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pellon laidalla minäkin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Kesähelsinkiläinen vuosimallia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuoren opettajattaren pinhuusi

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pääsiäinen sävelin – uutta CD:tä kuuntelemassa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jäädäkö vai eikö jäädä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syrjästäkatsoja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meistä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuusi

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hillittyjä sävyjä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kytkin luistaa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syksyssä soi elämän hauraus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Virtaava vesi kutsuu mukaansa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yhteistä laulua laulamassa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pelkoja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Keväistä levottomuutta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Joulu on hiljaista hämärää, pääsiäinen kevyttä valoa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kiitollisuus vahvistaa hyvää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Ammatinvalinta, sattumaako?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Rukous on lahja

27.12.2017 6.14
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys