JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tou­ko­kui­nen läk­si­äis­pu­he kol­le­goil­le­ni

26.6.2020 6.00

Juttua muokattu:

16.6. 12:28
2020061612283820200626060000

Au­lik­ki Pii­rai­nen

"Aloi­tan sa­mas­ta ai­hees­ta, mis­tä kol­le­gam­me K. pu­hui omis­sa läk­si­äi­sis­sään. Mitä en jää kou­lu­vuo­sis­ta kai­paa­maan:

– sitä, kun op­pi­laat ki­roi­le­vat, eri­tyi­ses­ti väl­käl­lä aree­nal­la pe­lin tii­mel­lyk­ses­sä.

– sitä, kun jaan teh­tä­vä­mo­nis­teen ja sen tul­tua val­miik­si, op­pi­laat re­pi­vät sen sil­puk­si ja heit­tä­vät ros­kik­seen.

– sitä, kun op­pi­laat ky­sy­vät, joko saa läh­teä syö­mään/väl­käl­le/ko­tiin – yhä uu­des­taan.

– sitä, kun on kii­re jou­tua kimp­pa­kyy­tiin kou­lu­päi­vän jäl­keen.

– sitä, kun pel­kää, et­tä jää kimp­pa­kyy­deis­tä eri­tyi­ses­ti kou­lu­päi­vän jäl­keen – näen edel­leen sii­tä pai­na­jai­sia.

– sitä, kun odot­taa kimp­pa­kyy­tiä tuu­les­sa, tuis­kus­sa ja sa­tees­sa Mu­hok­sen ABC:n link­ku­py­sä­kil­lä. Ou­lus­ta tuu­lee. Ai­na.

– sitä, kun sun­nun­tai-il­tai­sin Ka­jaa­nis­sa pai­nos­taa aa­mui­nen läh­tö klo 7 aja­maan koh­ti Uta­jär­veä sääs­sä kuin sääs­sä ja ke­lis­sä kuin ke­lis­sä.

Mo­nes­ti on tul­lut pu­hal­lel­tua pak­su­ja.

Moni on ky­sy­nyt, mil­tä nyt tun­tuu. Kun ei ole enää aa­mu­ja.

Ei mil­tään, ei ker­ras­sa mil­tään. Kun­han en il­maan­tui­si kou­lul­le 12. elo­kuu­ta.

Opon työ on ol­lut in­nos­ta­vaa, vaih­te­le­vaa, mie­len­kiin­tois­ta, mo­ni­puo­lis­ta.

Eräs opo-kol­le­ga­ni sa­noi: Opon hom­ma on pa­ras hom­ma, jos ker­ran on ol­ta­va pe­rus­kou­lus­sa töis­sä. Olen sa­maa miel­tä! Tis­mal­leen!

Olen saa­nut ol­la mo­nes­sa mu­ka­na. Olen saa­nut teh­dä oman­nä­köis­tä opoi­lua.

Kaik­ki reh­to­rit ovat an­ta­neet mi­nul­le va­paat kä­det. Olen saa­nut to­teut­taa ide­oi­ta­ni, osal­lis­tua kou­lu­tuk­siin. Sitä mo­net opot ovat ih­me­tel­leet, ihas­tel­leet.

Olen saa­nut ol­la oma it­se­ni. Lii­kaa­kin? Kiu­kut­te­lua, päs­mä­röin­tiä? No­ker­te­lua?

Lais­kuut­ta ja mu­ka­vuu­den­ha­lua kai se on ol­lut, et­tä en ole muu­al­le ha­keu­tu­nut töi­hin. Oli­si­ko pi­tä­nyt?

Nuo­ret ovat vuo­si vuo­den jäl­keen läh­te­neet maa­il­mal­le. Elä­mään. Minä olen jää­nyt. Sii­pi­rik­ko.

Vuo­si ker­ral­laan on tah­kot­tu. Lo­mia odo­tel­len. Lo­mas­ta lo­maan.

Tätä elä­mä on. Pi­täi­si osa­ta elää, joka het­ki. Vaik­ka on­kin töis­sä.

Töis­sä? Ei­kö se sit­ten ole elä­mää?

Jään kai­paa­maan ar­jen ru­tii­ne­ja. Uu­den op­pi­mis­ta. Ide­oin­tia. Kaik­ki jää kes­ken. Vie­lä ha­lu­ai­sin ke­hit­tää, uu­dis­taa, ko­keil­la.

On­ko niin, et­tä ih­mi­se­lä­mä nou­dat­taa me­ka­nii­kan en­sim­mäis­tä pe­rus­la­kia, eli liik­keen jat­ku­vuu­den la­kia. Kap­pa­le jat­kaa suo­ra­vii­vais­ta lii­ket­tä va­ki­o­no­peu­del­la tai py­syy le­vos­sa, jos sii­hen ei vai­ku­ta ul­koi­sia voi­mia.

Muu­tos on vai­ke­aa. Mie­lel­lään jat­kai­si en­ti­siä uria tal­la­ten.

Nyt al­kaa taan­tu­mi­nen. Koh­ta en osaa käyt­tää Mee­tiä, Pop­p­let Li­teä, Pad­le­tia.

Mikä on ops, mikä mikä mok­ki. On­ko se mök­ki Kai­nuun mur­teel­la?

Elän jää­hy­väis­ten ai­kaa: äi­din olen hy­väs­tel­lyt viik­ko sit­ten hau­dan le­poon, asun­to Mu­hok­sel­la on myy­ty ei­len, työ­u­ra päät­tyy, työ­ka­ve­rei­den ja op­pi­lai­den hy­väs­te­ly, muut­to Kai­nuu­seen. Yh­den ih­mi­sen koh­dal­le kyl­lin. Ly­hy­es­sä ajas­sa.

Tei­tä jää ikä­vä. Hy­viä kes­kus­te­lu­ja. Huip­pu­hy­viä kes­kus­te­lu­ja. Huu­mo­ria.

Mut­ta on älyt­tä­vä läh­teä, en­nen kuin ta­lu­te­taan vä­ki­pa­kol­la pois.

Voi­mia teil­le huip­pu­hy­vät tyy­pit! Teh­kää au­li­kit*, ku­ten A. lan­see­ra­si."

* Teh­dä au­li­kit = kun ei mal­ta jää­dä eläk­keel­le, vaik­ka sai­si, vaan jat­kaa töis­sä, use­am­man vuo­den.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lem­pei­tä jää­hy­väi­siä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

En­si­hoi­toa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syk­sy­kö on, vai ke­vät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seu­ra­pen­kis­sä jäl­leen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ar­ki­sis­sa aja­tuk­sis­sa ko­ti­su­vi­seu­rois­sa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Pär­jäi­sim­me­kö vä­hem­mäl­lä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­sa­jan va­loa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etä­o­pon työ­päi­vä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avan­toon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huo­li muut­tui kii­tol­li­suu­dek­si

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Ek­syk­sis­sä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain as­kel toi­seen elä­mään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hy­väs­tit ke­säl­le

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syk­syis­tä luon­toa ja kos­ket­ta­via het­kiä Ruot­sin-mat­kal­la

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Mi­ten sen lau­lu­tuo­ki­on kans­sa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pel­lon lai­dal­la mi­nä­kin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Ke­sä­hel­sin­ki­läi­nen vuo­si­mal­lia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuo­ren opet­ta­jat­ta­ren pin­huu­si

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­nen sä­ve­lin – uut­ta CD:tä kuun­te­le­mas­sa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jää­dä­kö vai ei­kö jää­dä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syr­jäs­tä­kat­so­ja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meis­tä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuu­si

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hil­lit­ty­jä sä­vy­jä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kyt­kin luis­taa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syk­sys­sä soi elä­män hau­raus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Vir­taa­va vesi kut­suu mu­kaan­sa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yh­teis­tä lau­lua lau­la­mas­sa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pel­ko­ja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Ke­väis­tä le­vot­to­muut­ta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Jou­lu on hil­jais­ta hä­mä­rää, pää­si­äi­nen ke­vyt­tä va­loa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kii­tol­li­suus vah­vis­taa hy­vää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Am­ma­tin­va­lin­ta, sat­tu­maa­ko?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Ru­kous on lah­ja

27.12.2017 6.14
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys