JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Herkkiä kokemuksia luonnosta

18.3.2016 7.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160318070000

Luon­toon liit­ty­vät ko­ke­muk­set ja muis­tot voi­vat jää­dä läh­te­mät­tö­mäs­ti mie­leen. Muis­tan kun lap­se­na löy­sin kiu­run, joka oli tart­tu­nut var­paas­taan piik­ki­lan­kaan. Se oli ai­van vä­sy­nyt. Kun pääs­tin sen ir­ti, se py­räh­ti len­toon ja lau­loi läh­ties­sään. Mi­nus­ta tun­tui, et­tä sii­hen lau­luun si­säl­tyi kii­tos. Sama tun­ne on tul­lut, kun olen aa­mul­la vie­nyt lin­nuil­le ruo­kaa. Ta­li­ti­ai­sen ti­ti­tyy on muut­tu­nut sa­nak­si: ”Ki-kii-tos”.

Vein lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­kal­le pää­si­äis­ti­pu­ja. Ta­li­ti­ai­nen ihas­tui pie­niin ti­pui­hin. Se kos­ket­te­li nii­tä hel­lyt­tä­väs­ti no­kal­laan ja ja­lal­laan. Eri­tyi­ses­ti sitä kiin­nos­ti­vat ti­pu­jen orans­sit no­kat, joi­ta se tun­nus­te­li no­kal­laan ikään kuin saa­dak­seen sel­vil­le, on­ko ti­puil­la näl­kä. Otin ta­pah­tu­mas­ta va­lo­ku­via ja yk­si niis­tä on tä­män blo­gin yh­tey­des­sä.

Ta­li­ti­ai­sen ku­via kom­men­toi­tiin Fa­ce­boo­kis­sa kau­niis­ti: ”Sie­väs­ti kos­ket­te­lee, iha­nia. Saa­daan­han li­sää ku­via? Pi­ris­tä­vät to­del­la pal­jon, ai­na­kin mi­nua. Vä­hän ras­kas jak­so elä­mäs­sä, mut­ta nämä kyl­lä saa hy­myi­le­mään. Kii­tos Erk­ki!”

Kom­men­tin sa­no­ma osoit­taa mo­tii­vin, jon­ka ta­kia va­lo­ku­vaan luon­toa ja jaan ku­vi­a­ni muil­le. Ha­lu­an tuot­taa niil­lä hy­vää miel­tä. Yri­tän löy­tää luon­nos­ta ta­ri­noi­ta ja ku­va­kul­mia, jot­ka li­sää­vät ih­mis­ten mie­len­kiin­toa ja myö­tä­tun­toa luon­toa koh­taan. Ku­vat ja ta­ri­nat voi­vat he­rät­tää kat­so­jis­sa ilois­ten aja­tus­ten li­säk­si myös sy­viä ja hoi­ta­via tun­tei­ta.

Lin­nuil­la on omat tais­te­lun­sa elin­ti­las­ta ja ole­mas­sa­o­los­ta. Taan­noin maa­lis­kuus­sa muut­to­mat­kal­la ol­lut 3000 yk­si­lön kiu­ru­par­vi jou­tui myrs­kyn yl­lät­tä­mäk­si yöl­lä Suo­men­lah­del­la. Lai­van va­lot näh­ty­ään koko par­vi las­keu­tui lai­van kan­nel­le. Lin­nut oli­vat niin lop­puun as­ti vä­sy­nei­tä, et­tä noin 300 niis­tä kuo­li kan­nel­le. Lo­put pää­si­vät sa­ta­maan ja jat­koi­vat len­tä­en muut­to­mat­kaan­sa.

Ker­roin en­sim­mäi­ses­sä blo­gi­teks­tis­sä­ni, et­tä muu­ta­ma vuo­si sit­ten kir­joi­tin Päi­vä­mie­heen ko­lum­nin ot­sak­keel­la ”Kiu­saa­jan kyn­sis­sä”. Sa­maan ai­kaan kuin tuo kir­joi­tus jul­kais­tiin, ta­pah­tui Kau­ha­jo­el­la kou­lu­sur­ma. Eräs paik­ka­kun­ta­lai­nen soit­ti ja ker­toi, et­tä hän oli lu­ke­nut kir­joi­tuk­se­ni use­as­sa kou­lu­sur­man kä­sit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa. Sain blo­gis­ta­ni kom­ment­te­ja, jois­sa toi­vot­tiin, et­tä ker­toi­sin tuon kir­joi­tuk­se­ni si­säl­lös­tä jo­tain. Sik­si muis­te­len seu­raa­vas­sa luon­non­ta­pah­tu­maa, jo­hon kir­joi­tuk­se­ni poh­jau­tui.

Oli syk­sy ja olin aja­nut lap­suu­te­ni mai­se­miin hy­väs­te­le­mään muut­to­lin­tu­ja. Näin au­ton ik­ku­nas­ta, et­tä vie­rei­sel­lä pel­lol­la oli hauk­ka ot­ta­nut kiin­ni pik­ku­lin­nun ja kiu­sa­si sitä pääs­tä­mäl­lä sen vä­lil­lä len­toon. Pik­ku­lin­tu oli ai­van vä­sy­nyt. Se oli poi­ka­nen ja emot hä­täi­li­vät ym­pä­ril­lä. Vais­to­mai­ses­ti ava­sin au­ton oven, huu­sin hau­kal­le "et ota sitä" ja hyp­pä­sin ojan yli. Hy­pä­tes­sä­ni akil­les­jän­tee­ni kat­ke­si. Hauk­ka pa­ke­ni. Mei­tä oli kak­si haa­voit­tu­nut­ta sii­nä pel­lon reu­nal­la.

Kuu­kau­den pääs­tä me­nin rul­la­tuo­lis­sa­ni ulos en­sim­mäis­tä ker­taa. Syy­sau­rin­ko pais­toi rus­kan vä­reis­sä heh­ku­vaan puu­tar­haan. Vie­rel­lä­ni ol­lei­siin pen­sai­siin las­keu­tui lin­tu­par­vi. Lä­him­mät lin­nut oli­vat ai­van vie­rel­lä­ni, lä­hel­lä kas­vo­ja­ni. Lin­nut lau­loi­vat iloi­ses­ti. Tun­tui ai­van kuin lau­lu oli­si kii­tos­ta sen yh­den pe­las­tu­neen lin­nun puo­les­ta.

Raa­ma­tun teks­teis­tä ja Sii­o­nin lau­luis­ta si­sim­pääm­me on syö­py­nyt mie­li­ku­va tai­vaan iha­nis­ta lin­nuis­ta. Ne opet­ta­vat mei­tä elä­mään tätä päi­vää il­man tur­hia huo­lia. Luon­non lin­nuis­ta kau­nein mie­li­ku­va­ni liit­tyy kiu­ruun, joka rie­muk­kaas­ti lau­la­en ko­ho­aa ylös tai­vaan si­neen.

Erää­nä pää­si­äi­saa­mu­na kä­vin pai­kal­la, jos­sa olin elä­nyt lap­suu­te­ni päi­vät. Ko­toa läh­ties­sä­ni opis­to­ka­se­til­ta jäi mie­lee­ni soi­maan Sii­o­nin lau­lun 316 säe: ”Niin kuin lin­tu tai­vaan si­neen len­tää sii­vin rie­muk­kain, nou­see ruu­mis mul­lan al­ta aa­muun iki­sun­nun­tain.” Lap­suu­te­ni ko­ti­koi­vun al­la is­tu­es­sa­ni läh­ti lä­hel­tä ke­vään en­sim­mäi­nen kiu­ru nou­se­maan lau­la­en ylös kor­keuk­siin. Omien van­hem­pie­ni muis­to ja pää­si­äi­saa­mun sa­no­ma tu­li­vat lä­hel­le.

ErkkiAlasaarela
Pikkupoikana kuljin luonnossa kiikari kaulalla ja perhoshaavi kädessä. Harrastus johti elämäntehtävään ympäristöalalla. Työ ja perheenisän tehtävä veivät ajan niin, että harrastukset jäivät taka-alalle. Nyt työni yliopistolla on edennyt emeritus-vaiheeseen. Kuljen jälleen luonnossa. Kiikari ja haavi ovat vaihtuneet kameraan. Tarinat ja valokuvat luonnosta ovat varmaan ensisijaista sisältöä blogeissani. Kirjoituksistani toivon palautteita osoitteeseen eralasaarela@gmail.com
ErkkiAlasaarela

Varpunen jouluaamuna

19.12.2018 6.19
ErkkiAlasaarela

Anteeksiantamus tuo rauhan

15.11.2018 6.51
ErkkiAlasaarela

”Toinen kylvää, toinen korjaa”

20.10.2018 6.17
ErkkiAlasaarela

Kumarru – katso läheltä

18.9.2018 6.43
ErkkiAlasaarela

Myöhästynyt kiitos

20.8.2018 6.46
ErkkiAlasaarela

”Soi siellä laulu lintujen…”

18.7.2018 7.52
ErkkiAlasaarela

”Mä poikaani kannan…”

18.6.2018 6.52
ErkkiAlasaarela

Kesää kohti

19.5.2018 6.57
ErkkiAlasaarela

Katsokaa taivaan lintuja!

5.4.2018 6.56
ErkkiAlasaarela

Ensikirje tulevalle vaimolle

13.3.2018 8.44
ErkkiAlasaarela

Iäisyyden rajalla

8.2.2018 6.28
ErkkiAlasaarela

Joulun tunteita

4.1.2018 6.37
ErkkiAlasaarela

Luottamus Jumalaan itsenäisyyden perustana

18.11.2017 6.55
ErkkiAlasaarela

Pieni taiteilijalääkäri

25.10.2017 6.08
ErkkiAlasaarela

Perhosparatiisi

19.9.2017 6.43
ErkkiAlasaarela

Pikku karhun iltasatu

17.8.2017 6.33
ErkkiAlasaarela

Vanha mies

30.7.2017 6.00
ErkkiAlasaarela

Rakkaus karkottaa pelon

1.7.2017 6.53
ErkkiAlasaarela

Kevään huolia ja riemuja

19.5.2017 6.05
ErkkiAlasaarela

Ne tulivat takaisin

20.4.2017 6.58
ErkkiAlasaarela

Talven ihmeitä

19.3.2017 6.52
ErkkiAlasaarela

Ylpeys ja nöyryys

21.2.2017 6.39
ErkkiAlasaarela

Aurinko on lähellä ja lämmin

1.2.2017 6.51
ErkkiAlasaarela

Joulun lintu

26.12.2016 6.19
ErkkiAlasaarela

Kaukokaipuu

1.12.2016 6.34
ErkkiAlasaarela

Hymyä, naurua vai naurettavuutta?

27.10.2016 6.58
ErkkiAlasaarela

Sattuvat sanat voivat satuttaa

15.9.2016 6.34
ErkkiAlasaarela

Laestadius ja luonto

22.8.2016 6.19
ErkkiAlasaarela

Kyläkätilö ja kummitäti

22.7.2016 6.34
ErkkiAlasaarela

Koskettavia kohtaamisia

18.6.2016 6.35
ErkkiAlasaarela

Mitä on rakkaus?

18.5.2016 7.04
ErkkiAlasaarela

Niin pitkä on matka, ei kotia näy…

18.4.2016 7.05
ErkkiAlasaarela

Onko värillä väliä?

16.2.2016 6.30
ErkkiAlasaarela

Aloittavan blogistin mietteitä

16.1.2016 6.37
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys