JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mitä on rakkaus?

18.5.2016 7.04

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160518070400

Ky­syin kol­mi­vuo­ti­aal­ta po­jal­ta, mitä tar­koit­taa rak­kaus. Hän kier­si pie­net kä­ten­sä ym­pä­ril­le­ni ja an­toi ym­mär­tää, et­tä tätä se tar­koit­taa. Sa­no­ja ei tar­vit­tu. Rak­kaus on lä­hei­syyt­tä, luot­ta­mus­ta, hy­vää oloa ja huo­len­pi­toa.

Ke­väi­nen luon­to tul­vii uu­den elä­män syn­ty­mi­seen liit­ty­vää huo­len­pi­toa. Jout­sen­pa­ris­kun­tien kans­sa­käy­mi­nen on hel­lyt­tä­vää kat­sel­ta­vaa. Jout­sen elää pa­rius­kol­li­se­na läpi elä­män­sä. Kump­pa­nin kuol­tua su­ru­työ kes­tää vuo­si­kau­sia.

Ys­tä­vä ker­toi seu­ran­neen­sa jout­sen­par­vea, joka ruo­kai­li pel­lol­la. Par­ves­ta nou­si len­toon kak­si jout­sen­ta. Ne len­si­vät voi­ma­lin­jaa koh­den. Edel­lä len­tä­vä eh­ti väis­tää, mut­ta jäl­jes­sä tu­le­va tör­mä­si säh­kö­joh­toi­hin. Toi­nen kaar­si ta­kai­sin ja las­keu­tui kuol­leen kump­pa­nin­sa vie­rel­le. Sii­nä se lau­loi su­ru­mie­li­sen jout­sen­lau­lun. Sit­ten se len­si ta­kai­sin par­ven kes­kel­le. Het­ken pääs­tä koko par­vi yh­tyi jout­sen­lau­luun.

Län­si­mai­ses­sa kult­tuu­ris­sa rak­kaus ja­o­tel­laan nel­jään il­me­ne­mis­muo­toon: ro­mant­ti­nen rak­kaus, eroot­ti­nen rak­kaus, vel­jel­li­nen rak­kaus ja ju­ma­lal­li­nen rak­kaus. Näis­tä kol­me vii­mek­si mai­nit­tua erit­te­li jo Pla­ton en­nen ajan­las­kun al­kua.

Rak­kau­den ole­mus­ta on pit­kään poh­dit­tu. Ke­hi­tys­bi­o­lo­gi­as­ta kum­pu­a­va se­li­tys on se, et­tä rak­kaus on vain yk­si it­sek­kyy­den muo­to. Rak­kau­teen voi liit­tyä omis­ta­mis­ha­lua sekä pyy­teel­li­syyt­tä ja näi­den myö­tä myös it­sek­kyyt­tä, mut­ta rak­kaus on pal­jon muu­ta­kin. Ih­mi­syh­tei­söt ei­vät voi ra­ken­tua it­sek­kyy­den va­raan. Suh­teel­li­suus­te­o­ri­an ke­hit­tä­jä Al­bert Eins­tein kir­joit­ti sata vuot­ta sit­ten, et­tä ”Ih­mi­sen ar­vok­kuus mi­ta­taan par­hai­ten sil­lä, mitä hän an­taa muil­le, ei sil­lä, mitä hän it­sel­leen saa.”

Tam­pe­reen yli­o­pis­ton ”on­nel­li­suusp­ro­fes­so­ri” Mark­ku Oja­nen nä­kee rak­kau­den mys­tee­ri­nä. ”Ky­sy­myk­seen sii­tä, mitä rak­kaus oi­ke­as­taan on, ei ku­kaan pys­ty sa­no­maan mi­tään lo­pul­lis­ta. Asia jää­nee ikui­sek­si ar­voi­tuk­sek­si. Rak­kaus voi ol­la myös jo­ta­kin sel­lais­ta, mitä Paa­va­li ku­vaa en­sim­mäi­ses­sä ko­rint­to­lais­kir­jees­sä. Sil­loin se ha­lu­aa toi­sen pa­ras­ta ei­kä et­si omaa etu­aan. Osoit­ta­mal­la rak­kaut­ta oi­ke­al­la ta­val­la ja oi­keis­sa ti­lan­teis­sa ih­mi­nen var­mas­ti saa osak­seen myös vas­ta­rak­kaut­ta. Par­haim­mil­laan rak­kaus on pa­ras­ta, mitä ih­mi­sel­le voi ta­pah­tua.”

Kun alus­sa mai­nit­se­ma­ni poi­ka täyt­ti kuu­si vuot­ta, ky­syin uu­des­taan, mitä rak­kaus tar­koit­taa. Po­jan piti het­ki miet­tiä. Hän vas­ta­si: ”Se on sitä, et­tä on on­nel­li­nen ja se toi­nen tun­tuu ai­van iha­nal­ta.” Tä­män jäl­keen en ole asi­aa ky­sel­lyt. Mää­rit­te­ly ei mie­les­tä­ni kai­paa pa­ran­te­lua. Se so­pii maal­li­sen rak­kau­den eri muo­toi­hin. Pa­nin pik­ku­po­jan aja­tuk­set ”pit­kään muis­tiin”, ja pää­tin, et­tä ker­ron ne hä­nen hää­ti­lai­suu­des­saan. Va­pu­naat­to­na sain tä­män pää­tök­sen to­teut­taa.

Kris­ti­nus­kon mu­kaan rak­kaus on us­kon tär­kein pe­rus­ta – en­sim­mäi­nen ja vii­mei­nen. Jee­suk­sen opet­ta­mas­sa rak­kau­den kak­sois­käs­kys­sä ke­ho­te­taan ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa kai­kes­ta sy­dä­mes­tään, kai­kes­ta mie­les­tään ja kai­kes­ta hen­ges­tään sekä lä­him­mäis­tään niin kuin it­se­ään.

Suu­rin kai­kis­ta on Ju­ma­lan vai­kut­ta­ma rak­kaus. Sii­hen kuu­luu rak­kaus, jota tun­nem­me hän­tä koh­taan. Sii­hen kuu­luu myös se rak­kaus, jota tun­nem­me toi­si­am­me ja lä­him­mäi­si­äm­me koh­taan. Rak­kaus, jos­ta hä­nen ope­tus­lap­sen­sa tun­ne­taan, on Ju­ma­lan vai­kut­ta­maa rak­kaut­ta. Hän ra­kas­ti en­sin.

ErkkiAlasaarela
Pikkupoikana kuljin luonnossa kiikari kaulalla ja perhoshaavi kädessä. Harrastus johti elämäntehtävään ympäristöalalla. Työ ja perheenisän tehtävä veivät ajan niin, että harrastukset jäivät taka-alalle. Nyt työni yliopistolla on edennyt emeritus-vaiheeseen. Kuljen jälleen luonnossa. Kiikari ja haavi ovat vaihtuneet kameraan. Tarinat ja valokuvat luonnosta ovat varmaan ensisijaista sisältöä blogeissani. Kirjoituksistani toivon palautteita osoitteeseen eralasaarela@gmail.com
ErkkiAlasaarela

Varpunen jouluaamuna

19.12.2018 6.19
ErkkiAlasaarela

Anteeksiantamus tuo rauhan

15.11.2018 6.51
ErkkiAlasaarela

”Toinen kylvää, toinen korjaa”

20.10.2018 6.17
ErkkiAlasaarela

Kumarru – katso läheltä

18.9.2018 6.43
ErkkiAlasaarela

Myöhästynyt kiitos

20.8.2018 6.46
ErkkiAlasaarela

”Soi siellä laulu lintujen…”

18.7.2018 7.52
ErkkiAlasaarela

”Mä poikaani kannan…”

18.6.2018 6.52
ErkkiAlasaarela

Kesää kohti

19.5.2018 6.57
ErkkiAlasaarela

Katsokaa taivaan lintuja!

5.4.2018 6.56
ErkkiAlasaarela

Ensikirje tulevalle vaimolle

13.3.2018 8.44
ErkkiAlasaarela

Iäisyyden rajalla

8.2.2018 6.28
ErkkiAlasaarela

Joulun tunteita

4.1.2018 6.37
ErkkiAlasaarela

Luottamus Jumalaan itsenäisyyden perustana

18.11.2017 6.55
ErkkiAlasaarela

Pieni taiteilijalääkäri

25.10.2017 6.08
ErkkiAlasaarela

Perhosparatiisi

19.9.2017 6.43
ErkkiAlasaarela

Pikku karhun iltasatu

17.8.2017 6.33
ErkkiAlasaarela

Vanha mies

30.7.2017 6.00
ErkkiAlasaarela

Rakkaus karkottaa pelon

1.7.2017 6.53
ErkkiAlasaarela

Kevään huolia ja riemuja

19.5.2017 6.05
ErkkiAlasaarela

Ne tulivat takaisin

20.4.2017 6.58
ErkkiAlasaarela

Talven ihmeitä

19.3.2017 6.52
ErkkiAlasaarela

Ylpeys ja nöyryys

21.2.2017 6.39
ErkkiAlasaarela

Aurinko on lähellä ja lämmin

1.2.2017 6.51
ErkkiAlasaarela

Joulun lintu

26.12.2016 6.19
ErkkiAlasaarela

Kaukokaipuu

1.12.2016 6.34
ErkkiAlasaarela

Hymyä, naurua vai naurettavuutta?

27.10.2016 6.58
ErkkiAlasaarela

Sattuvat sanat voivat satuttaa

15.9.2016 6.34
ErkkiAlasaarela

Laestadius ja luonto

22.8.2016 6.19
ErkkiAlasaarela

Kyläkätilö ja kummitäti

22.7.2016 6.34
ErkkiAlasaarela

Koskettavia kohtaamisia

18.6.2016 6.35
ErkkiAlasaarela

Niin pitkä on matka, ei kotia näy…

18.4.2016 7.05
ErkkiAlasaarela

Herkkiä kokemuksia luonnosta

18.3.2016 7.00
ErkkiAlasaarela

Onko värillä väliä?

16.2.2016 6.30
ErkkiAlasaarela

Aloittavan blogistin mietteitä

16.1.2016 6.37
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys