JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Arkisissa ajatuksissa kotisuviseuroissa

18.7.2020 6.35

Juttua muokattu:

16.7. 10:05
2020071610052820200718063500

Mi­nun net­ti­su­vi­seu­ra-ai­kaa­ni ei voi ke­hua. Vie­tin sitä ko­to­na kah­den sis­ko­ni kans­sa. Ei meil­lä ol­lut mi­tään rek­vi­siit­taa. Ei seu­ra­telt­taa, ei seu­ra­port­tia. Ei iha­naa yh­des­sä­o­loa su­vun (jota ei pal­jon ole) kans­sa. Ei ys­tä­vien koh­taa­mis­ta. Ei su­vi­seu­ra­ruo­kia. Ei su­vi­seu­ra­tun­nel­maa. Ta­val­lis­ta ar­kea. Ja se har­mit­taa ja mie­ti­tyt­tää mi­nua.

Olen mo­nes­ti kuun­nel­lut seu­ro­ja ne­tis­tä. Tal­vi­ai­kaan vii­koit­tain, mil­loin Ou­lun, mil­loin Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä. Sil­loin olen jak­sa­nut kes­kit­tyä, ja sana on kos­ket­ta­nut. Olen puu­has­tel­lut sa­mal­la jo­ta­kin pien­tä. Lei­po­nut, ku­to­nut, ko­ke­nut jak­sa­va­ni ol­la sa­nan kuu­los­sa.

Nyt oli toi­sin. Py­rin ole­maan kuu­lol­la, kun tuli seu­ra­pu­hei­ta. Ra­dio oli au­ki keit­ti­ös­sä, olo­huo­nees­sa, jos­kus vint­ti­ka­ma­ris­sa­kin yh­tä ai­kaa. Kuu­le­mi­sen on­gel­maa ei pi­tä­nyt ol­la. Puu­has­te­lin nyt­kin jo­ta­kin pien­tä. Jos­kus ma­ka­sin soh­val­la, mut­ta se ei sovi mi­nul­le. Nu­kah­dan al­ta ai­ka­yk­si­kön.

Par­hai­ten eh­kä pys­tyin kes­kit­ty­mään saar­nan kuun­te­le­mi­seen, kun lai­toin na­pit kor­viin ja is­tuin esi­mer­kik­si pi­ha­kii­kus­sa. Mut­ta jo­kai­nen ym­mär­tää, et­tä niin ei voi ku­lut­taa ai­kaa kol­mea päi­vää. Kuka jak­sai­si is­tua pai­kal­laan niin kau­an! En minä ai­na­kaan, kor­kein­taan yh­den seu­ra­pu­heen ajan.

Mie­tin, mi­ten pu­hu­ja koki seu­ra­pu­heen pi­tä­mi­sen stu­di­os­sa joh­to­jen se­ka­mels­kan, mik­kien ja ka­me­roi­den kes­kel­lä, mut­ta il­man seu­ra­kan­saa. Mel­koi­nen tek­ni­nen vii­dak­ko stu­di­os­sa näyt­ti ku­vien pe­rus­teel­la ole­van. Ole­tan, et­tä su­vi­seu­ra­vä­en edes­sä saar­naa­mi­nen an­taa jouk­ko­voi­maa.

Hy­vin se vai­kut­ti kai­kes­ta huo­li­mat­ta on­nis­tu­van. Ju­ma­la an­toi pu­het­ta. Mut­ta mi­nun kor­va­ni kai­pa­si­vat jo­tain enem­män. Seu­ra­tel­tan ko­hi­naa, pie­niä yl­lät­tä­viä ää­niä, jot­ka kuu­lu­vat su­vi­seu­ra­saar­no­jen taus­tal­la nor­maa­lis­ti. Puut­tui tuo­hon re­he­vä tuok­su, keit­ti­ö­ka­tok­sen hu­mi­na, paah­ta­van hel­teen kos­ke­tus ihol­la ruo­ka­jo­nos­sa. Lau­lut ja vir­ret toki kuu­los­ti­vat voi­mak­kail­ta, kun ne tu­li­vat nau­hoit­tei­na ai­dos­ta lau­lu­ti­lan­tees­ta. It­se en vain nii­hin osan­nut yh­tyä, jo­ten myös yh­tei­sen lau­la­mi­sen ko­ke­mus puut­tui. Oli ikä­vä Su­vi­seu­roi­hin!

Mo­net per­heel­li­set ovat ker­to­neet hy­viä ko­ke­muk­sia näis­tä eri­lai­sis­ta Su­vi­seu­rois­ta. He ko­ki­vat, et­tä ko­to­na kuun­te­le­mi­nen on­nis­tui pa­rem­min kuin pai­kan­pääl­lä seu­rois­sa. On hyvä ja siu­nat­tu asia, et­tä mo­net sai­vat tuon ko­ke­muk­sen. It­se en kui­ten­kaan niin ko­ke­nut. Nor­maa­lin yh­tei­söl­li­syy­den ko­ke­mi­nen puut­tui. Mut­ta näin Ju­ma­la oli nyt hy­väk­si näh­nyt.

Per­heet­tö­mä­nä saar­no­jen kuun­te­le­mi­nen seu­ra­tel­tas­sa on pää­a­si­al­li­nen ajan­viet­to­ta­pa­ni ta­val­li­sis­sa Su­vi­seu­rois­sa. Ei mi­kään ei­kä ku­kaan vaa­di mi­nua läh­te­mään kes­ken pu­heen ra­vin­to­laan, ki­os­kil­le tai ves­saan.

Nyt tun­tuu sil­tä kuin en oli­si elä­nyt Su­vi­seu­ro­ja ol­len­kaan. Sik­si mie­tin, mikä meni pie­leen. Tai me­ni­kö mi­kään? Jos­kus ja useim­mi­ten olo on seu­rois­sa ar­ki­nen. To­sin Su­vi­seu­rat olen ko­ke­nut pää­a­si­al­li­ses­ti juh­la­na, jol­loin tai­vas kos­ket­taa maa­ta. On saa­nut ol­la ir­ti ar­jes­ta. On ol­lut hel­pom­pi us­koa.

On­ko­han mei­tä mui­ta­kin, jot­ka ko­ki­vat toi­sin? Saat­toi ol­la sai­raut­ta, huol­ta ja pel­koa it­ses­tä tai lä­hei­sis­tä, yk­si­näi­syyt­tä. Nii­tä­kin vies­te­jä on hyvä kuul­la ja ja­kaa. To­de­ta, et­tä ei ole ko­ke­muk­si­neen yk­sin. Et­tä ar­mo kuu­luu jo­kai­sel­le, sii­tä huo­li­mat­ta, mitä tun­tee ja ko­kee.

Eh­kä ko­ke­muk­see­ni vai­kut­ti se, et­tä ku­lu­nut ke­vät on ol­lut ras­kas muu­tok­si­neen. On ol­lut ta­val­lis­ta enem­män kii­ret­tä ja val­miik­si saat­ta­mi­sen pai­net­ta. Huo­maan, et­tä olen yk­sin­ker­tai­ses­ti vä­sy­nyt ja sik­si­kään en seu­ra­juh­laa etä­nä pys­ty­nyt ko­ke­maan. Loh­dul­lis­ta on, et­tä saa ar­ki­ses­sa olo­ti­las­sa­kin us­koa. Ju­ma­la vir­voit­taa us­koa, kun Hän hy­väk­si nä­kee. Us­ko­mas­sa ha­lu­an var­jel­tua.

Kun isä­ni eli vii­meis­tä vuot­taan, ra­di­o­su­vi­seu­rat oli­vat hä­nel­le tär­ke­ät. Hän ma­ka­si ka­ma­ris­saan sän­gys­sä päi­vä­kau­det seu­ra­ra­di­o­ta kuun­nel­len. Var­maan hän vä­lil­lä tor­kah­te­li, mut­ta sai kui­ten­kin ol­la su­vi­seu­ra­tun­nel­mas­sa mu­ka­na, nuk­ku­es­saan­kin.

Vii­mei­sim­mäs­sä in­fark­tis­sa isäl­le puh­ke­si afa­sia, jon­ka seu­rauk­se­na sa­nat ka­to­si­vat. Kun seu­rat päät­tyi­vät, ih­met­te­lim­me, mik­si isä on le­vo­ton. Hän ei ky­en­nyt sa­noil­la il­mai­se­maan syy­tä oloon­sa. Ar­vuut­te­lim­me, mis­tä on ky­sy­mys. Kun­nes minä vii­mein ta­ju­sin ker­toa, mik­si ra­dio on kiin­ni. Ker­roin, et­tä sik­si, kun seu­rat ovat päät­ty­neet. Isä rau­hoit­tui, kun hä­nen le­vot­to­muu­ten­sa ym­mär­ret­tiin ja hän sai vas­tauk­sen.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Juhlapäivän valintoja

20.12.2021 7.00
AulikkiPiirainen

Mittee se eläkeläesmuori voes toimittoo

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lempeitä jäähyväisiä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ensihoitoa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syksykö on, vai kevät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seurapenkissä jälleen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Toukokuinen läksiäispuhe kollegoilleni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pärjäisimmekö vähemmällä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pääsiäisajan valoa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etäopon työpäivä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avantoon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huoli muuttui kiitollisuudeksi

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Eksyksissä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain askel toiseen elämään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hyvästit kesälle

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syksyistä luontoa ja koskettavia hetkiä Ruotsin-matkalla

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Miten sen laulutuokion kanssa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pellon laidalla minäkin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Kesähelsinkiläinen vuosimallia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuoren opettajattaren pinhuusi

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pääsiäinen sävelin – uutta CD:tä kuuntelemassa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jäädäkö vai eikö jäädä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syrjästäkatsoja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meistä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuusi

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hillittyjä sävyjä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kytkin luistaa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syksyssä soi elämän hauraus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Virtaava vesi kutsuu mukaansa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yhteistä laulua laulamassa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pelkoja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Keväistä levottomuutta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Joulu on hiljaista hämärää, pääsiäinen kevyttä valoa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kiitollisuus vahvistaa hyvää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Ammatinvalinta, sattumaako?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Rukous on lahja

27.12.2017 6.14
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys