JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Etäopon työpäivä

1.4.2020 6.00

Juttua muokattu:

31.3. 11:15
2020033111155020200401060000

Aulikki Piirainen

Aulikki Piirainen

Kel­lo on puo­li yh­dek­sän, ja pää­tän, et­tä nyt työ­päi­vä­ni al­kaa. Ta­val­li­ses­ti kou­lu­työ pyö­räh­tää käyn­tiin kel­lo yh­dek­sän, mut­ta kun jo olen työ­is­kus­sa, on sama aloit­taa.

Säh­kö­pos­ti au­ki, työ­pu­he­lin, oma pu­he­lin ja tab­let­ti kä­den ulot­tu­vil­le. Li­säk­si le­vit­te­len jal­ka­ra­hil­le ja ti­lan puut­teen vuok­si myös lat­ti­al­le tun­ti­suun­ni­tel­mat ja muut tar­peel­li­set pa­pe­rit. Tä­nään mi­nul­la on kol­men luo­kan tun­nit ja edel­li­sen vii­kon op­pi­las­teh­tä­vi­ä­kin vie­lä puut­tuu.

Koh­ta ki­lah­taa en­sim­mäi­nen Wil­ma-vies­ti. Mit­kä ovat tun­nuk­se­ni, ky­se­lee op­pi­las ko­to­aan.

Mi­nul­la ei ole ol­lut käy­tös­sä enää muu­ta­maan vuo­teen pe­rin­teis­tä op­pi­kir­jaa, vaan olem­me työs­ken­nel­leet tun­nil­la di­gi­a­lus­taa käyt­tä­en. Sitä var­ten op­pi­lail­la on tun­nuk­set, jot­ka pi­täi­si ol­la heil­lä tal­les­sa. Mut­ta kun ei­vät ai­na ole. Vaik­ka he ot­ti­vat tun­nuk­sis­taan ku­van kän­nyk­kään­sä kurs­sin al­ka­es­sa. Ti­lan­teen ar­va­ten tun­nuk­set ovat on­nek­si mi­nul­la ko­to­na mu­ka­na.

Koh­ta vä­läh­tää What­sapp-vies­ti. Ky­sy­mys tun­nuk­sis­ta. Na­pu­tan ne kän­nyyn.

Olen lä­het­tä­nyt edel­li­se­nä il­ta­na op­pi­lail­le Wil­ma-vies­tin teh­tä­vis­tä, joi­ta hei­dän pi­tää tun­nin ai­ka­na teh­dä. Lin­ki­tin luo­kil­le li­säk­si vi­de­oi­ta kat­sot­ta­vak­si. Etä­tun­tien si­säl­tö on suu­rin­piir­tein sama, mitä te­ki­sim­me luo­kas­sa li­ve­nä. Kes­kus­te­lu ja op­pi­lai­den aut­ta­mi­nen, tai pi­täi­si­kö sa­noa teh­tä­vien pa­riin pa­tis­ta­mi­nen, puut­tuu.

Tänä päi­vä­nä kou­lum­me hen­ki­lö­kun­nal­la on myös ko­kous etä­nä Han­gouts Mee­tin kaut­ta. Tämä on toi­nen etä­ko­kous, ja tek­niik­ka on jo hal­lus­sa. Koh­ta tie­to­ko­neen näy­töl­le il­mes­tyy kol­le­goi­den kas­vo­ku­via ja kuu­luu iloi­sia ter­veh­dyk­siä. Ai­ka moni nä­kö­jään työs­ken­te­lee keit­ti­ös­sä. On huo­jen­ta­vaa näh­dä tu­tut kas­vot ja kuul­la, mi­ten kul­la­kin on etä­e­lä­mä men­nyt. Huo­maan kai­paa­va­ni kol­le­goi­ta.

Säh­kö­pos­ti ki­lah­te­lee. Tu­lee vies­te­jä pää­sy­ko­kei­den pe­ruun­tu­mi­sis­ta ja kou­lu­tus­ten muut­tu­mi­ses­ta we­bi­naa­reik­si. Minä lä­het­te­len huo­li­vies­te­jä eri­tyi­so­pet­ta­jil­le ja kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ji­le. On muu­ta­mia op­pi­lai­ta, joi­ta en ole saa­nut vies­teil­lä pa­tis­tel­tua teh­tä­vien pa­riin. Oh­jaa­jat lu­paa­vat ol­la yh­tey­des­sä op­pi­lai­siin. Peu­ku­tan oh­jaa­jia. He ovat kul­la­nar­voi­sia.

Soi­tan yh­del­le op­pi­laal­le ja ky­syn, on­ko hä­nel­lä ol­lut on­gel­mia kir­jau­tu­mi­ses­sa, kun teh­tä­viä ei vie­lä ole pa­lau­tet­tu. Saan au­tet­tua hän­tä, ja työt ete­ne­vät hä­nen koh­dal­laan. Joil­le­kin luon uu­sia tun­nuk­sia, kun ovat men­neet sol­muun edel­lis­ten kans­sa.

Tä­hän mal­liin päi­vä ku­luu. Vies­tit­te­lyä, op­pi­lai­den teh­tä­vien tar­kis­ta­mis­ta ja pa­laut­teen an­ta­mis­ta. Vä­lil­lä tie­ten­kin pi­dän ruo­ka- ja kah­vi­tau­on. Kur­kis­te­len ik­ku­nois­ta ulos, ta­pah­tuu­ko siel­lä mi­tään. Hil­jais­ta on.

Etu­kä­teen olin aja­tel­lut, et­tä mi­ten­hän opon työ­tä voi teh­dä etä­nä, kun kou­lun ta­pah­tu­mat ovat seis. Työ­ni ra­ken­tuu pal­jon op­pi­las­koh­taa­mis­ten ja ta­pah­tu­mien or­ga­ni­soi­mi­sen va­raan. Mut­ta huo­maan, et­tä yh­teyt­tä voi pi­tää var­sin hy­vin vies­ti­so­vel­lus­ten kaut­ta. Seu­raa­vak­si suun­nit­te­len aloit­ta­va­ni jat­ko-opin­to-oh­jauk­set Mee­tin kaut­ta.

Eläm­me huo­lien ja me­ne­tys­ten ai­kaa. Mut­ta on mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, kuin­ka ih­mi­nen on so­peu­tu­vai­nen. Pa­kon edes­sä luo­vuus kuk­kii. Sen osoit­ta­vat no­pe­as­ti pys­tyyn pol­kais­tut so­vel­luk­set ja tem­pauk­set, joi­den avul­la ar­ki voi jat­kua.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Juhlapäivän valintoja

20.12.2021 7.00
AulikkiPiirainen

Mittee se eläkeläesmuori voes toimittoo

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lempeitä jäähyväisiä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ensihoitoa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syksykö on, vai kevät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seurapenkissä jälleen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Arkisissa ajatuksissa kotisuviseuroissa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Toukokuinen läksiäispuhe kollegoilleni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pärjäisimmekö vähemmällä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pääsiäisajan valoa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Avantoon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huoli muuttui kiitollisuudeksi

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Eksyksissä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain askel toiseen elämään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hyvästit kesälle

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syksyistä luontoa ja koskettavia hetkiä Ruotsin-matkalla

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Miten sen laulutuokion kanssa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pellon laidalla minäkin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Kesähelsinkiläinen vuosimallia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuoren opettajattaren pinhuusi

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pääsiäinen sävelin – uutta CD:tä kuuntelemassa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jäädäkö vai eikö jäädä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syrjästäkatsoja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meistä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuusi

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hillittyjä sävyjä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kytkin luistaa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syksyssä soi elämän hauraus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Virtaava vesi kutsuu mukaansa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yhteistä laulua laulamassa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pelkoja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Keväistä levottomuutta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Joulu on hiljaista hämärää, pääsiäinen kevyttä valoa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kiitollisuus vahvistaa hyvää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Ammatinvalinta, sattumaako?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Rukous on lahja

27.12.2017 6.14
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys