JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Etä­o­pon työ­päi­vä

1.4.2020 6.00

Juttua muokattu:

31.3. 11:15
2020033111155020200401060000

Aulikki Piirainen

Aulikki Piirainen

Kel­lo on puo­li yh­dek­sän, ja pää­tän, et­tä nyt työ­päi­vä­ni al­kaa. Ta­val­li­ses­ti kou­lu­työ pyö­räh­tää käyn­tiin kel­lo yh­dek­sän, mut­ta kun jo olen työ­is­kus­sa, on sama aloit­taa.

Säh­kö­pos­ti au­ki, työ­pu­he­lin, oma pu­he­lin ja tab­let­ti kä­den ulot­tu­vil­le. Li­säk­si le­vit­te­len jal­ka­ra­hil­le ja ti­lan puut­teen vuok­si myös lat­ti­al­le tun­ti­suun­ni­tel­mat ja muut tar­peel­li­set pa­pe­rit. Tä­nään mi­nul­la on kol­men luo­kan tun­nit ja edel­li­sen vii­kon op­pi­las­teh­tä­vi­ä­kin vie­lä puut­tuu.

Koh­ta ki­lah­taa en­sim­mäi­nen Wil­ma-vies­ti. Mit­kä ovat tun­nuk­se­ni, ky­se­lee op­pi­las ko­to­aan.

Mi­nul­la ei ole ol­lut käy­tös­sä enää muu­ta­maan vuo­teen pe­rin­teis­tä op­pi­kir­jaa, vaan olem­me työs­ken­nel­leet tun­nil­la di­gi­a­lus­taa käyt­tä­en. Sitä var­ten op­pi­lail­la on tun­nuk­set, jot­ka pi­täi­si ol­la heil­lä tal­les­sa. Mut­ta kun ei­vät ai­na ole. Vaik­ka he ot­ti­vat tun­nuk­sis­taan ku­van kän­nyk­kään­sä kurs­sin al­ka­es­sa. Ti­lan­teen ar­va­ten tun­nuk­set ovat on­nek­si mi­nul­la ko­to­na mu­ka­na.

Koh­ta vä­läh­tää What­sapp-vies­ti. Ky­sy­mys tun­nuk­sis­ta. Na­pu­tan ne kän­nyyn.

Olen lä­het­tä­nyt edel­li­se­nä il­ta­na op­pi­lail­le Wil­ma-vies­tin teh­tä­vis­tä, joi­ta hei­dän pi­tää tun­nin ai­ka­na teh­dä. Lin­ki­tin luo­kil­le li­säk­si vi­de­oi­ta kat­sot­ta­vak­si. Etä­tun­tien si­säl­tö on suu­rin­piir­tein sama, mitä te­ki­sim­me luo­kas­sa li­ve­nä. Kes­kus­te­lu ja op­pi­lai­den aut­ta­mi­nen, tai pi­täi­si­kö sa­noa teh­tä­vien pa­riin pa­tis­ta­mi­nen, puut­tuu.

Tänä päi­vä­nä kou­lum­me hen­ki­lö­kun­nal­la on myös ko­kous etä­nä Han­gouts Mee­tin kaut­ta. Tämä on toi­nen etä­ko­kous, ja tek­niik­ka on jo hal­lus­sa. Koh­ta tie­to­ko­neen näy­töl­le il­mes­tyy kol­le­goi­den kas­vo­ku­via ja kuu­luu iloi­sia ter­veh­dyk­siä. Ai­ka moni nä­kö­jään työs­ken­te­lee keit­ti­ös­sä. On huo­jen­ta­vaa näh­dä tu­tut kas­vot ja kuul­la, mi­ten kul­la­kin on etä­e­lä­mä men­nyt. Huo­maan kai­paa­va­ni kol­le­goi­ta.

Säh­kö­pos­ti ki­lah­te­lee. Tu­lee vies­te­jä pää­sy­ko­kei­den pe­ruun­tu­mi­sis­ta ja kou­lu­tus­ten muut­tu­mi­ses­ta we­bi­naa­reik­si. Minä lä­het­te­len huo­li­vies­te­jä eri­tyi­so­pet­ta­jil­le ja kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ji­le. On muu­ta­mia op­pi­lai­ta, joi­ta en ole saa­nut vies­teil­lä pa­tis­tel­tua teh­tä­vien pa­riin. Oh­jaa­jat lu­paa­vat ol­la yh­tey­des­sä op­pi­lai­siin. Peu­ku­tan oh­jaa­jia. He ovat kul­la­nar­voi­sia.

Soi­tan yh­del­le op­pi­laal­le ja ky­syn, on­ko hä­nel­lä ol­lut on­gel­mia kir­jau­tu­mi­ses­sa, kun teh­tä­viä ei vie­lä ole pa­lau­tet­tu. Saan au­tet­tua hän­tä, ja työt ete­ne­vät hä­nen koh­dal­laan. Joil­le­kin luon uu­sia tun­nuk­sia, kun ovat men­neet sol­muun edel­lis­ten kans­sa.

Tä­hän mal­liin päi­vä ku­luu. Vies­tit­te­lyä, op­pi­lai­den teh­tä­vien tar­kis­ta­mis­ta ja pa­laut­teen an­ta­mis­ta. Vä­lil­lä tie­ten­kin pi­dän ruo­ka- ja kah­vi­tau­on. Kur­kis­te­len ik­ku­nois­ta ulos, ta­pah­tuu­ko siel­lä mi­tään. Hil­jais­ta on.

Etu­kä­teen olin aja­tel­lut, et­tä mi­ten­hän opon työ­tä voi teh­dä etä­nä, kun kou­lun ta­pah­tu­mat ovat seis. Työ­ni ra­ken­tuu pal­jon op­pi­las­koh­taa­mis­ten ja ta­pah­tu­mien or­ga­ni­soi­mi­sen va­raan. Mut­ta huo­maan, et­tä yh­teyt­tä voi pi­tää var­sin hy­vin vies­ti­so­vel­lus­ten kaut­ta. Seu­raa­vak­si suun­nit­te­len aloit­ta­va­ni jat­ko-opin­to-oh­jauk­set Mee­tin kaut­ta.

Eläm­me huo­lien ja me­ne­tys­ten ai­kaa. Mut­ta on mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, kuin­ka ih­mi­nen on so­peu­tu­vai­nen. Pa­kon edes­sä luo­vuus kuk­kii. Sen osoit­ta­vat no­pe­as­ti pys­tyyn pol­kais­tut so­vel­luk­set ja tem­pauk­set, joi­den avul­la ar­ki voi jat­kua.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Juh­la­päi­vän va­lin­to­ja

20.12.2021 7.00
AulikkiPiirainen

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lem­pei­tä jää­hy­väi­siä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

En­si­hoi­toa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syk­sy­kö on, vai ke­vät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seu­ra­pen­kis­sä jäl­leen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ar­ki­sis­sa aja­tuk­sis­sa ko­ti­su­vi­seu­rois­sa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Tou­ko­kui­nen läk­si­äis­pu­he kol­le­goil­le­ni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pär­jäi­sim­me­kö vä­hem­mäl­lä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­sa­jan va­loa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Avan­toon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huo­li muut­tui kii­tol­li­suu­dek­si

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Ek­syk­sis­sä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain as­kel toi­seen elä­mään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hy­väs­tit ke­säl­le

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syk­syis­tä luon­toa ja kos­ket­ta­via het­kiä Ruot­sin-mat­kal­la

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Mi­ten sen lau­lu­tuo­ki­on kans­sa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pel­lon lai­dal­la mi­nä­kin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Ke­sä­hel­sin­ki­läi­nen vuo­si­mal­lia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuo­ren opet­ta­jat­ta­ren pin­huu­si

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­nen sä­ve­lin – uut­ta CD:tä kuun­te­le­mas­sa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jää­dä­kö vai ei­kö jää­dä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syr­jäs­tä­kat­so­ja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meis­tä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuu­si

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hil­lit­ty­jä sä­vy­jä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kyt­kin luis­taa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syk­sys­sä soi elä­män hau­raus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Vir­taa­va vesi kut­suu mu­kaan­sa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yh­teis­tä lau­lua lau­la­mas­sa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pel­ko­ja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Ke­väis­tä le­vot­to­muut­ta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Jou­lu on hil­jais­ta hä­mä­rää, pää­si­äi­nen ke­vyt­tä va­loa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kii­tol­li­suus vah­vis­taa hy­vää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Am­ma­tin­va­lin­ta, sat­tu­maa­ko?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Ru­kous on lah­ja

27.12.2017 6.14
29.1.2022

Kun huu­dat hä­nel­tä apua, hän ar­mah­taa, hän kuu­lee ja vas­taa si­nul­le. Jes. 30:19

Viikon kysymys