JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään

7.10.2017 6.38

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171007063800

En­sim­mäi­sel­lä opis­to­vii­kol­la olem­me ko­koon­tu­neet viet­tä­mään il­ta­het­keä opis­ton ko­das­sa. Ta­kas­sa on tuli, ja minä pais­tan mak­ka­raa. On rau­hal­lis­ta. Tyt­tö, jol­la on Dow­nin synd­roo­ma, al­kaa lau­laa. Sa­no­ja on vai­kea ym­mär­tää, ei­kä sä­vel­kään pysy ihan koh­dal­laan, mut­ta hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään. Muu­ta­man sä­keen jäl­keen joku ker­too lau­lun nu­me­ron ja me muut­kin yh­dym­me lau­luun.

Kun ajat­te­len noi­ta en­sim­mäi­siä opis­to­päi­viä, huo­maan, et­tä tääl­lä opis­tos­sa olen saa­nut ihas­tel­la Ju­ma­lan luo­mis­työn kau­neut­ta. On val­ta­vaa aja­tel­la, et­tä Hän on luo­nut kai­ken – ja kaik­ki. Näi­nä en­sim­mäi­si­nä viik­koi­na Suo­mes­sa olen ta­van­nut niin pal­jon ih­mi­siä, et­tä pää­ni on pyö­räl­lä. Kaik­ki nämä ih­mi­set ovat esi­merk­ke­jä Ju­ma­lan luo­mis­työs­tä. ”Ja Ju­ma­la sa­noi: Teh­kääm­me ih­mi­nen, teh­kääm­me hä­net ku­vak­sem­me, kal­tai­sek­sem­me” (1. Moos. 26). Ju­ma­la on pait­si luo­nut ih­mi­set myös teh­nyt hei­dät sel­lai­sik­si kuin Hän on par­haak­si näh­nyt.

Kah­den eri­tyis­lap­sen si­sa­ruk­se­na – toi­sel­la si­sa­ruk­sel­la­ni on Dow­nin synd­roo­ma ja toi­sel­la vie­lä har­vi­nai­sem­pi kro­mo­so­mi­poik­ke­a­ma – us­ko Ju­ma­lan luo­mis­työ­hön on juur­tu­nut mi­nuun sy­väs­ti jo lap­se­na. Kun olen kat­so­nut si­sa­ruk­si­a­ni, olen jo var­hain ta­jun­nut, et­tä he ovat täs­mäl­leen sel­lai­sia, kuin Ju­ma­la on tah­to­nut hei­dän ole­van. Ja niin olen myös minä, ja si­nä­kin olet.

Down-tyttö Heli soittaa ja laulaa koko sydämestään. Amerikkalainen opistoystävä Dustin soittaa mukana.

Down-tyttö Heli soittaa ja laulaa koko sydämestään. Amerikkalainen opistoystävä Dustin soittaa mukana.

Mi­nus­ta on tär­keä yrit­tää hy­väk­syä kaik­ki ih­mi­set kal­tai­si­naan. Niin se ar­ka, yk­si­näi­nen nuo­ri il­ta­ky­läs­sä kuin se hie­man eri­koi­nen per­soo­na seu­rois­sa. Yri­tän hy­väk­syä hei­dät, kos­ka ei ole mi­tään, mikä erot­taa hei­dät vam­mai­sis­ta si­sa­ruk­sis­ta­ni tai mi­nus­ta. Olem­me kaik­ki sa­ma­nar­voi­sia Ju­ma­lan sil­mis­sä.

Tämä ei tie­ten­kään ole niin help­poa kuin se kuu­los­taa. Kun meil­lä on mu­ka­vaa ys­tä­viem­me kans­sa, voi ol­la to­del­la vai­kea ot­taa po­ruk­kaan sel­lais­ta, joka vai­kut­taa jo­ten­kin eri­lai­sel­ta. Vie­lä vai­ke­am­paa voi ol­la tun­nis­taa ja tun­nus­taa kriit­ti­set aja­tuk­set, jot­ka jos­tain ih­mi­ses­tä tu­le­vat mie­leen. On tär­ke­ää huo­ma­ta omat en­nak­ko­luu­lon­sa ja teh­dä työ­tä nii­den pois­ta­mi­sek­si. Se voi ol­la hy­vin pal­kit­se­vaa: en­nak­ko­luu­lot­to­man suh­tau­tu­mi­sen myö­tä voi saa­da uu­sia hy­viä ys­tä­viä.

Näi­nä en­sim­mäi­si­nä opis­to­viik­koi­na mi­nul­la on ol­lut hy­vin ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus, joka on saa­nut mi­nut sa­mas­tu­maan eri­tyis­nuor­ten ase­maan: en puhu suo­mea, jo­ten en ole voi­nut il­mais­ta it­se­ä­ni kun­nol­la. Tämä on ol­lut häm­men­tä­vää. Olen ol­lut vil­pit­tö­män kii­tol­li­nen niil­le ih­mi­sil­le, jot­ka ei­vät ole vä­lit­tä­neet kie­li­tai­dot­to­muu­des­ta­ni vaan ovat sil­ti ol­leet ys­tä­vi­ä­ni. Se on ol­lut mi­nul­le to­del­la tär­ke­ää.

Dus­tin Kal­li­nen

Ra­nu­an opis­to

Opistoblogi
Opistoblogi

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

30.4.2020 6.10
Opistoblogi

Opis­to – tur­va­paik­ka

16.2.2020 6.45
Opistoblogi

Kii­tol­li­suus opis­to­vuo­des­ta

10.12.2019 6.37
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si – lah­ja ja joh­da­tus

31.10.2019 6.22
Opistoblogi

Hor­ju­va us­ko

1.4.2019 6.32
Opistoblogi

Ter­ve­tu­loa ko­tiin!

12.10.2018 6.52
Opistoblogi

Sii­vet, jot­ka kan­ta­vat

24.5.2018 6.35
Opistoblogi

Tur­val­li­sin mie­lin tu­le­vaan

9.5.2018 6.22
Opistoblogi

Ko­ke­muk­si­a­ni ai­kuis­lin­jal­ta

11.3.2018 8.50
Opistoblogi

Jäl­ki­pa­lo­ja elä­män­kaa­ri­vii­kol­ta

1.3.2018 6.07
Opistoblogi

Pi­meys ei tar­koi­ta pa­haa

18.12.2017 6.14
Opistoblogi

Eloa opis­to­ko­dis­sa

14.12.2017 6.58
Opistoblogi

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan juh­la­het­kiä

19.7.2017 6.17
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si an­toi luot­ta­mus­ta

31.5.2017 6.30
Opistoblogi

So­pi­vaa kie­len­käyt­tö­ä­kö?

18.4.2017 6.48
Opistoblogi

Kan­nat­taa­ko opis­to­vuo­si? – Aja­tuk­sia van­hem­man nä­kö­kul­mas­ta

12.3.2017 6.57
Opistoblogi

Mikä te­kee jou­lun?

21.12.2016 6.58
Opistoblogi

Kun ryh­ti suo­ris­tui

17.12.2016 6.46
Opistoblogi

To­del­li­nen kur­kis­tus­luuk­ku

4.10.2016 6.01
Opistoblogi

Niin kuin vii­meis­tä päi­vää

26.8.2016 6.04
Opistoblogi

Ri­pa­ri en­tis­ten opis­to­lais­ten sil­min

8.7.2016 6.32
Opistoblogi

Min­ne vie­kään tääl­tä tie­ni, sinä kan­nat, Ju­ma­la

3.5.2016 7.38
Opistoblogi

Sy­dä­men koti

28.3.2016 6.35
Opistoblogi

Unel­ma­o­pis­to

28.2.2016 7.00
Opistoblogi

Rans­ka vaih­tui Ra­nu­ak­si

8.2.2016 7.00
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys