JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mikä te­kee jou­lun?

21.12.2016 6.58

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161221065800

Mikä te­kee jou­lun, mikä on tär­kein­tä, ja mi­ten sitä kuu­luu viet­tää? Le­lu­mai­nok­set ja lis­tat jou­lu­pu­kil­le täyt­tä­vät las­ten tyy­ny­na­lu­set ja se­koit­ta­vat van­hem­pien bud­je­tin. Sit­ten al­kaa tul­la mu­kaan jou­lun sa­no­maan liit­ty­viä asi­oi­ta: Ad­vent­ti­kynt­ti­lät, Jee­sus-vau­va seu­ra­pu­heis­sa, jou­lu­juh­lat, pie­ni sei­mi ta­kan pääl­lä ja vii­mei­se­nä isän lu­ke­ma jou­lu­e­van­ke­liu­mi ruo­ka­pöy­däs­sä. Tun­tuu tär­ke­äl­tä py­säh­tyä jou­lun tär­keim­män sa­no­man ää­rel­le, muis­taa en­sim­mäi­sen jou­lu­yön ta­pah­tu­mia.

En ole oi­kein kos­kaan aja­tel­lut, mikä te­kee jou­lun juu­ri mi­nul­le, mikä on mi­nul­le tär­ke­ää jou­lun odo­tuk­ses­sa, jo­ten ajat­te­lin is­tah­taa miet­ti­mään sitä pie­nek­si het­kek­si tääl­lä opis­ton kii­rei­ses­sä ar­jes­sa. Jou­lun odo­tuk­seen kuu­lu­vat mie­les­tä­ni lah­ja­toi­veet, joi­ta kat­so­taan yh­des­sä pik­ku­si­sa­rus­ten kans­sa hy­vis­sä ajoin ja niin kau­an, et­tä mai­nos­leh­det ovat ihan ry­tys­sä.

Jou­luun kuu­lu­vat jou­lu­lau­lut, joi­ta aloim­me kuun­nel­la tääl­lä opis­tol­la omas­sa käm­päs­säm­me jo ihan so­pi­vas­ti syk­syl­lä. Jou­lu­sa­dut, glögi ja jou­lu­tor­tut. Mut­ta mikä tär­kein­tä, jou­luun kuu­luu kaik­ki nel­jä ad­vent­tia. Jou­lu­ku­va­el­ma kou­lun jou­lu­juh­las­sa ja jou­lu­päi­vän En­ke­li tai­vaan -lau­lu pir­tin pöy­dän ym­pä­ril­lä.

Moni ajat­te­lee, et­tä jou­luun kuu­lu­vat myös epäi­le­mät­tä lah­ja­kii­reet, stres­si ja vii­me­tin­gan pa­ke­toi­mi­nen. Mut­ta toi­saal­ta en ai­na­kaan it­se toi­vo mi­tään. Mi­nul­la on jo kaik­ki mitä tar­vit­sen: us­ko, ys­tä­viä, iha­na ja us­ko­vai­nen koti sekä ko­ko­nai­nen jouk­ko ih­mi­siä, joi­ta Ju­ma­la on elä­mää­ni siu­nan­nut.

Jou­luun kuu­luu myös ar­jen kii­rei­den unoh­ta­mi­nen, per­heen ja lä­him­mäis­ten muis­ta­mi­nen. Saam­me toi­mia en­ke­lei­nä toi­nen toi­sil­lem­me. Reis­jär­ven opis­ton mu­siik­ki­kah­vi­la­päi­vä­nä jul­kais­tu tai­de­kurs­si­lais­ten te­ke­mä en­ke­li­tau­lu, joka on teh­ty Hugo Sim­ber­gin kuu­lui­san tai­de­te­ok­sen in­noit­ta­ma­na, ku­vaa tätä.

Ajat­te­len, et­tä myös en­ke­li voi haa­voit­tua, lan­ge­ta, epä­on­nis­tua, tar­vi­ta tu­kea ja apua. Voim­me huo­ma­ta, kuin­ka pie­ni­kin huo­maa­mi­nen aut­taa jak­sa­maan ar­jes­sa. Kuin­ka ys­tä­vä ot­taa kyy­ne­leet sil­mis­sä ja kii­tol­li­se­na si­nut vas­taan ko­ti­o­vel­laan. Saam­me tuo­da tai­vaan ter­vei­siä, roh­kais­ta ja siu­na­ta evan­ke­liu­mil­la. Kun­pa muis­tai­sim­me­kin ai­na tä­män ar­jen kii­reis­sä!

Tämä on ol­lut en­sim­mäi­nen jou­lu­na­lus, jota en ole viet­tä­nyt omas­sa ko­dis­sa­ni per­hee­ni kans­sa. Se on ol­lut hie­no ja avar­ta­va ko­ke­mus. Sitä on ol­lut koko opis­to­syk­sy, mut­ta eten­kin jou­lun odo­tus. Sii­hen on kuin it­ses­tään­sel­vyy­te­nä kuu­lu­nut asi­oi­ta, joi­ta en noin vain voi ko­to­na teh­dä: esi­mer­kik­si mu­siik­ki­kah­vi­la, Thanks­gi­ving-juh­la, opis­ton oman väen jou­lu­juh­la, opis­ton pre­si­den­tin it­se­näi­syys­päi­vän vas­taa­not­to sekä mo­nia mo­nia mui­ta pie­niä, suu­ria ilo­ja.

Han­na-Mai­ja Piip­po

Reis­jär­ven opis­to

Opistoblogi
Opistoblogi

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

30.4.2020 6.10
Opistoblogi

Opis­to – tur­va­paik­ka

16.2.2020 6.45
Opistoblogi

Kii­tol­li­suus opis­to­vuo­des­ta

10.12.2019 6.37
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si – lah­ja ja joh­da­tus

31.10.2019 6.22
Opistoblogi

Hor­ju­va us­ko

1.4.2019 6.32
Opistoblogi

Ter­ve­tu­loa ko­tiin!

12.10.2018 6.52
Opistoblogi

Sii­vet, jot­ka kan­ta­vat

24.5.2018 6.35
Opistoblogi

Tur­val­li­sin mie­lin tu­le­vaan

9.5.2018 6.22
Opistoblogi

Ko­ke­muk­si­a­ni ai­kuis­lin­jal­ta

11.3.2018 8.50
Opistoblogi

Jäl­ki­pa­lo­ja elä­män­kaa­ri­vii­kol­ta

1.3.2018 6.07
Opistoblogi

Pi­meys ei tar­koi­ta pa­haa

18.12.2017 6.14
Opistoblogi

Eloa opis­to­ko­dis­sa

14.12.2017 6.58
Opistoblogi

Hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään

7.10.2017 6.38
Opistoblogi

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan juh­la­het­kiä

19.7.2017 6.17
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si an­toi luot­ta­mus­ta

31.5.2017 6.30
Opistoblogi

So­pi­vaa kie­len­käyt­tö­ä­kö?

18.4.2017 6.48
Opistoblogi

Kan­nat­taa­ko opis­to­vuo­si? – Aja­tuk­sia van­hem­man nä­kö­kul­mas­ta

12.3.2017 6.57
Opistoblogi

Kun ryh­ti suo­ris­tui

17.12.2016 6.46
Opistoblogi

To­del­li­nen kur­kis­tus­luuk­ku

4.10.2016 6.01
Opistoblogi

Niin kuin vii­meis­tä päi­vää

26.8.2016 6.04
Opistoblogi

Ri­pa­ri en­tis­ten opis­to­lais­ten sil­min

8.7.2016 6.32
Opistoblogi

Min­ne vie­kään tääl­tä tie­ni, sinä kan­nat, Ju­ma­la

3.5.2016 7.38
Opistoblogi

Sy­dä­men koti

28.3.2016 6.35
Opistoblogi

Unel­ma­o­pis­to

28.2.2016 7.00
Opistoblogi

Rans­ka vaih­tui Ra­nu­ak­si

8.2.2016 7.00
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys