JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sy­dä­men koti

28.3.2016 6.35

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160328063500

Lau­an­tai, 26. syys­kuu­ta

"Minä ja nel­jä ys­tä­vää­ni kä­vim­me tä­nään kat­so­mas­sa il­lal­la pi­me­än tai­vaan kau­nii­ta täh­tiä. Ma­ka­sim­me se­läl­läm­me pel­lol­la, nau­roim­me, toi­voim­me täh­den­len­non näh­des­säm­me tai sit­ten vain olim­me hil­jaa ja nau­tim­me ai­nut­laa­tui­ses­ta het­kes­tä. Olim­me me­lun ja lamp­pu­jen lois­teen ulot­tu­mat­to­mis­sa. Mut­ta kui­ten­kin niin lä­hel­lä, et­tä näim­me meil­le niin tär­ke­än pai­kan, sen ko­dik­kaat va­loi­sat ik­ku­nat ja kut­su­van pi­han. Näim­me mei­dän opis­to­ko­tim­me. Täs­tä ta­pah­tu­mas­ta jää taas yk­si kul­tai­nen muis­to mie­lee­ni."

Muis­to, tär­keä, päi­vä päi­väl­tä kul­tai­sem­pi. Ei ole muis­tol­la ai­no­as­taan kul­tai­nen kuo­ri, ei ole ajan kul­taa­ma pää­ly­puo­li. Us­kal­lan ra­ot­taa muis­toa ja kat­soa si­sään. Ai­van kuin ra­ot­tai­sin päi­vä­kir­ja­ni kant­ta. Us­kal­lan teh­dä sen sik­si, kos­ka tie­dän, et­tä muis­tol­la on läm­min sy­dän. Sy­dän, joka ei kos­kaan kuih­du, ka­do­ta läm­pö­ään.

Ais­tin vie­lä­kin sen tun­nel­man, joka oli tuo­na il­ta­na täh­ti­tai­vaan al­la. Voin sul­kea sil­mä­ni, elää het­ken uu­del­leen kyl­läs­ty­mät­tä sii­hen kos­kaan.

Muis­tan val­ke­at la­pa­set, jot­ka pel­lon ruo­ho li­ka­si. Muis­tan kyl­män maan­ka­ma­ran sel­kä­ni al­la. Muis­tan kui­ten­kin myös sen, et­tei niil­lä ol­lut vä­liä. Kai­ken yli rai­kui nau­ru, joka oli täyn­nä elä­mää, jo­hon saat­toi niin hel­pos­ti sy­dä­mes­tään yh­tyä. Kaik­ki oli niin ih­meel­lis­tä, niin ai­toa. Sil­loin tun­sin ole­va­ni ko­to­na.

Koti, pel­lol­la täh­tien lois­tees­sa, kyl­mäs­sä syy­sil­mas­sa, rak­kai­den ys­tä­vien kes­kel­lä. Koti on oi­kea sana, mut­ta se tar­vii li­säyk­sen. Sy­dä­men koti. Tuo syy­sil­ta oli het­ki, jol­loin tun­sin ole­va­ni oi­ke­as­sa pai­kas­sa. Tun­sin, et­tä sy­dä­me­ni on ko­to­na.

Näi­tä het­kiä olen tun­te­nut usein sen jäl­keen, use­am­min kuin syk­syl­lä, use­am­min kuin kos­kaan ai­em­min elä­mäs­sä­ni.

"Koti on siel­lä mis­sä sy­dän on." Ai­em­min en kos­kaan to­del­la miet­ti­nyt tätä lau­set­ta. Tun­tui, et­tei sy­dä­men ko­tia voi ih­mi­nen it­se tie­tää tai löy­tää. Ei eh­kä voi­kaan, mut­ta nyt mi­nus­ta tun­tuu, et­tä olen löy­tä­nyt sen ai­na­kin het­kek­si.

Us­ko­vais­ten ys­tä­vien kes­kel­lä voi to­del­la tun­tea ole­van­sa sy­dä­men ko­dis­sa.

In­ga M., Reis­jär­ven kris­til­li­nen opis­to

Opistoblogi
Opistoblogi

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

30.4.2020 6.10
Opistoblogi

Opis­to – tur­va­paik­ka

16.2.2020 6.45
Opistoblogi

Kii­tol­li­suus opis­to­vuo­des­ta

10.12.2019 6.37
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si – lah­ja ja joh­da­tus

31.10.2019 6.22
Opistoblogi

Hor­ju­va us­ko

1.4.2019 6.32
Opistoblogi

Ter­ve­tu­loa ko­tiin!

12.10.2018 6.52
Opistoblogi

Sii­vet, jot­ka kan­ta­vat

24.5.2018 6.35
Opistoblogi

Tur­val­li­sin mie­lin tu­le­vaan

9.5.2018 6.22
Opistoblogi

Ko­ke­muk­si­a­ni ai­kuis­lin­jal­ta

11.3.2018 8.50
Opistoblogi

Jäl­ki­pa­lo­ja elä­män­kaa­ri­vii­kol­ta

1.3.2018 6.07
Opistoblogi

Pi­meys ei tar­koi­ta pa­haa

18.12.2017 6.14
Opistoblogi

Eloa opis­to­ko­dis­sa

14.12.2017 6.58
Opistoblogi

Hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään

7.10.2017 6.38
Opistoblogi

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan juh­la­het­kiä

19.7.2017 6.17
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si an­toi luot­ta­mus­ta

31.5.2017 6.30
Opistoblogi

So­pi­vaa kie­len­käyt­tö­ä­kö?

18.4.2017 6.48
Opistoblogi

Kan­nat­taa­ko opis­to­vuo­si? – Aja­tuk­sia van­hem­man nä­kö­kul­mas­ta

12.3.2017 6.57
Opistoblogi

Mikä te­kee jou­lun?

21.12.2016 6.58
Opistoblogi

Kun ryh­ti suo­ris­tui

17.12.2016 6.46
Opistoblogi

To­del­li­nen kur­kis­tus­luuk­ku

4.10.2016 6.01
Opistoblogi

Niin kuin vii­meis­tä päi­vää

26.8.2016 6.04
Opistoblogi

Ri­pa­ri en­tis­ten opis­to­lais­ten sil­min

8.7.2016 6.32
Opistoblogi

Min­ne vie­kään tääl­tä tie­ni, sinä kan­nat, Ju­ma­la

3.5.2016 7.38
Opistoblogi

Unel­ma­o­pis­to

28.2.2016 7.00
Opistoblogi

Rans­ka vaih­tui Ra­nu­ak­si

8.2.2016 7.00
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys