JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Opis­to­vuo­si an­toi luot­ta­mus­ta

31.5.2017 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170531063000

Opis­to­vuo­si on päät­ty­nyt noin viik­ko sit­ten, en­kä oi­kein vie­lä­kään osaa kä­sit­tää, et­tä se on ohi. Vuo­si opis­to­ko­din suo­jis­sa on ol­lut ra­kas. Se on tuo­nut pal­jon uu­sia ko­ke­muk­sia, elä­män­mit­tai­sia ys­tä­vyys­suh­tei­ta ja luo­nut muis­to­ja, jot­ka kan­ta­vat han­ka­li­na­kin ai­koi­na.

Mie­lee­ni nou­see eri­tyi­ses­ti yk­si kes­kus­te­lu opis­to­vup­den lo­pul­la. Olim­me aloit­ta­mas­sa vii­meis­tä kah­den vii­kon jak­soa opis­tol­la, ja is­tuin ys­tä­vie­ni kans­sa il­ta­pa­lal­la. Kuun­te­lin tut­tua pu­heen­so­ri­naa ja nau­run­re­mak­kaa, mie­tin opis­ton lop­pu­mis­ta ja sitä, kuin­ka ai­ka opis­tos­sa oli ku­lu­nut­kin no­pe­as­ti. Mie­tim­me ka­ve­reit­ten kans­sa, kuin­ka en­sim­mäi­se­nä opis­to­päi­vä­nä pe­lot­ti ja jän­nit­ti. Mie­les­sä pyö­ri sil­loin pal­jon aja­tuk­sia ja epäi­ly­jä. Mie­tin, kuin­ka op­pi­sin ole­maan tääl­lä. Mi­ten tämä voi­si tun­tua ko­dil­ta? Ja kuin­ka voi­sin jos­kus aja­tel­la, et­tä yli 150 muu­ta nyt vie­lä tun­te­ma­ton­ta ih­mis­tä ym­pä­ril­lä­ni tun­tui­si per­heel­tä? Sa­no­es­sa­ni aja­tuk­se­ni ää­neen mui­ta nau­rat­ti. Myön­nän, et­tä it­ses­tä­kin tuo aja­tus tun­tuu nyt vie­raal­ta ja kau­kai­sel­ta.

Opis­to on tul­lut vuo­den ai­ka­na ko­dik­si. Siel­lä on ja­et­tu ilot ja su­rut. Kun on toi­mi­nut huo­nos­ti tai lou­kan­nut tois­ta, on saa­nut kuul­la ar­mo­e­van­ke­liu­mia ja on voi­tu jat­kaa iloi­si­na mat­kaa. On ol­lut tur­val­lis­ta kas­vaa ja op­pia, kun ym­pä­ril­lä on ol­lut us­ko­vais­ten jouk­ko. Vuo­si opis­tos­sa on an­ta­nut mi­nul­le luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen, it­see­ni ja mui­hin ih­mi­siin, mut­ta pääl­lim­mäi­se­nä Ju­ma­laan.

Ke­vät­juh­las­sa ul­ko­maa­lai­sen opis­ke­li­jan pu­heen­vuo­ros­sa mai­nit­tiin, kuin­ka voim­me tur­val­li­sin ja luot­ta­vai­sin mie­lin ero­ta toi­vos­sa ja ru­kouk­sen mie­lel­lä. Se tun­tui tur­val­li­sel­ta. Ke­vät­juh­lan lo­put­tua tuli hai­kea, mut­ta kii­tol­li­nen mie­li. Olen saa­nut elää tä­män­kin ajan­jak­son elä­mäs­sä­ni Ju­ma­lan ar­mon ja siu­nauk­sen al­la. On tur­val­lis­ta jat­kaa eteen­päin.

Ru­kous nou­see Tai­vaan Isän puo­leen, kun kaar­ram­me pois opis­ton pi­has­ta. Voi pi­dät­hän huo­len jo­kai­ses­ta! An­nat­han hei­dän säi­lyä us­ko­mas­sa! Vii­mei­sek­si ajat­te­len: Kii­tos opis­to­vuo­des­ta, ra­kas opis­to­ys­tä­vä­ni! Jää Ju­ma­lan rau­haan!

Han­na-Mai­ja Piip­po, Reis­jär­ven opis­to

Kuva Lot­ta Vep­sä­läi­nen

Opistoblogi
Opistoblogi

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

30.4.2020 6.10
Opistoblogi

Opis­to – tur­va­paik­ka

16.2.2020 6.45
Opistoblogi

Kii­tol­li­suus opis­to­vuo­des­ta

10.12.2019 6.37
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si – lah­ja ja joh­da­tus

31.10.2019 6.22
Opistoblogi

Hor­ju­va us­ko

1.4.2019 6.32
Opistoblogi

Ter­ve­tu­loa ko­tiin!

12.10.2018 6.52
Opistoblogi

Sii­vet, jot­ka kan­ta­vat

24.5.2018 6.35
Opistoblogi

Tur­val­li­sin mie­lin tu­le­vaan

9.5.2018 6.22
Opistoblogi

Ko­ke­muk­si­a­ni ai­kuis­lin­jal­ta

11.3.2018 8.50
Opistoblogi

Jäl­ki­pa­lo­ja elä­män­kaa­ri­vii­kol­ta

1.3.2018 6.07
Opistoblogi

Pi­meys ei tar­koi­ta pa­haa

18.12.2017 6.14
Opistoblogi

Eloa opis­to­ko­dis­sa

14.12.2017 6.58
Opistoblogi

Hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään

7.10.2017 6.38
Opistoblogi

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan juh­la­het­kiä

19.7.2017 6.17
Opistoblogi

So­pi­vaa kie­len­käyt­tö­ä­kö?

18.4.2017 6.48
Opistoblogi

Kan­nat­taa­ko opis­to­vuo­si? – Aja­tuk­sia van­hem­man nä­kö­kul­mas­ta

12.3.2017 6.57
Opistoblogi

Mikä te­kee jou­lun?

21.12.2016 6.58
Opistoblogi

Kun ryh­ti suo­ris­tui

17.12.2016 6.46
Opistoblogi

To­del­li­nen kur­kis­tus­luuk­ku

4.10.2016 6.01
Opistoblogi

Niin kuin vii­meis­tä päi­vää

26.8.2016 6.04
Opistoblogi

Ri­pa­ri en­tis­ten opis­to­lais­ten sil­min

8.7.2016 6.32
Opistoblogi

Min­ne vie­kään tääl­tä tie­ni, sinä kan­nat, Ju­ma­la

3.5.2016 7.38
Opistoblogi

Sy­dä­men koti

28.3.2016 6.35
Opistoblogi

Unel­ma­o­pis­to

28.2.2016 7.00
Opistoblogi

Rans­ka vaih­tui Ra­nu­ak­si

8.2.2016 7.00
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys