JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Min­ne vie­kään tääl­tä tie­ni, sinä kan­nat, Ju­ma­la

3.5.2016 7.38

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160503073800

Kii­pe­än ken­kä­te­li­neel­le sei­so­maan ja kur­ko­tan ylim­mäl­tä hyl­lyl­tä croc­se­ja. Ul­ko­na häi­käi­see. Kä­vel­les­sä­ni käm­päl­le mie­tin, mi­ten no­pe­as­ti opis­to­vuo­si on men­nyt. Syk­sys­tä on jo ikui­suus, ja var­sin­kin sii­tä päi­väs­tä, jol­loin isä toi opis­tol­le ja jär­jes­te­lin ta­va­roi­ta huo­nee­see­ni. Kat­se­lin sil­loin ik­ku­nas­ta ulos. Jär­vi oli tyy­ni. Au­rin­ko pais­toi yh­tä kirk­kaas­ti kuin nyt­kin. Vain nä­ky­mä on muut­tu­nut toi­seen so­luun muut­ta­mi­sen myö­tä. Kat­se­len sa­maa jär­veä toi­sel­ta puo­lel­ta opis­toa.

Keit­ti­ös­sä is­tuu po­ruk­kaa. Brow­nien ja mint­tuk­ro­kan­tin tuok­sua. Hy­myi­lyt­tää, vaik­ka mie­li on hai­kea. Lii­an pian pi­tää hy­väs­tel­lä kaik­ki niin rak­kaik­si tul­leet ys­tä­vät. En ha­lu­ai­si miet­tiä lii­kaa, mut­ta tu­le­vai­suut­ta on ol­lut pak­ko miet­tiä. Min­ne opis­ton jäl­keen, kun mi­kään ei tun­nu oi­ke­al­ta? Van­hem­mat ovat kui­ten­kin roh­kais­seet: Kyl­lä si­nul­le­kin vie­lä löy­tyy oi­kea paik­ka täs­sä maa­il­mas­sa.

Pil­vet ovat vär­jäy­ty­neet pu­ner­ta­vik­si. Ul­ko­na on jo vii­le­ää. Kä­ve­len aja­tuk­sis­sa­ni met­sä­pol­kua pit­kin. Ka­me­raan on piir­ty­nyt muis­to­ja. Au­rin­gon sä­tei­tä sam­ma­lil­la. Koi­vuis­sa uu­sia puh­taan­vih­rei­tä leh­tiä. Ih­mi­siä hy­myi­le­mäs­sä.

– Mit­kä fii­lik­set, ku opis­to lop­puu pian?

En osaa vas­ta­ta, mut­ta jään miet­ti­mään ky­sy­mys­tä mie­les­sä­ni. Vuo­den ai­ka­na olen saa­nut niin pal­jon, et­tei sitä vaan voi kä­sit­tää. Niin pal­jon uu­sia ys­tä­viä. Ko­ko­nai­sen opis­to­per­heen ym­pä­ril­le­ni. Ko­ke­muk­sia, joi­ta ei voi ra­hal­la saa­da. Kym­me­niä eri kes­kus­te­lu­ja, jol­loin on saa­nut ker­toa kai­ken miel­tä as­kar­rut­ta­van. Kes­kus­te­lu­ja, jol­loin on saa­nut ol­la kuun­te­li­ja.

Muis­tan myös pal­jon muu­ta. Lu­mi­so­dan mel­kein koko opis­to­po­ru­kal­la. Elä­män­kaa­ri­vii­kon. Le­vy­jen ää­ni­tyk­set ja ne niin mo­net muut yk­sit­täi­set muis­tot. Olen op­pi­nut ar­vos­ta­maan ko­tia ja per­het­tä ai­van eri ta­val­la. Myös jot­kut us­ko­na­si­at ovat tul­leet lä­hel­le.

Pi­meys ym­pä­röi opis­ton. Toi­vot­te­len ul­ko­na toi­sil­le hy­vät yöt, ja me­nen käm­päl­le. Kuun­te­len kuu­lok­keil­la Sii­o­nin lau­lu­ja, ja mie­tin, mi­ten on­nel­li­nen saan ol­la täs­tä kai­kes­ta.

Ma­til­da, Ra­nu­an opis­to

Opistoblogi
Opistoblogi

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

30.4.2020 6.10
Opistoblogi

Opis­to – tur­va­paik­ka

16.2.2020 6.45
Opistoblogi

Kii­tol­li­suus opis­to­vuo­des­ta

10.12.2019 6.37
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si – lah­ja ja joh­da­tus

31.10.2019 6.22
Opistoblogi

Hor­ju­va us­ko

1.4.2019 6.32
Opistoblogi

Ter­ve­tu­loa ko­tiin!

12.10.2018 6.52
Opistoblogi

Sii­vet, jot­ka kan­ta­vat

24.5.2018 6.35
Opistoblogi

Tur­val­li­sin mie­lin tu­le­vaan

9.5.2018 6.22
Opistoblogi

Ko­ke­muk­si­a­ni ai­kuis­lin­jal­ta

11.3.2018 8.50
Opistoblogi

Jäl­ki­pa­lo­ja elä­män­kaa­ri­vii­kol­ta

1.3.2018 6.07
Opistoblogi

Pi­meys ei tar­koi­ta pa­haa

18.12.2017 6.14
Opistoblogi

Eloa opis­to­ko­dis­sa

14.12.2017 6.58
Opistoblogi

Hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään

7.10.2017 6.38
Opistoblogi

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan juh­la­het­kiä

19.7.2017 6.17
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si an­toi luot­ta­mus­ta

31.5.2017 6.30
Opistoblogi

So­pi­vaa kie­len­käyt­tö­ä­kö?

18.4.2017 6.48
Opistoblogi

Kan­nat­taa­ko opis­to­vuo­si? – Aja­tuk­sia van­hem­man nä­kö­kul­mas­ta

12.3.2017 6.57
Opistoblogi

Mikä te­kee jou­lun?

21.12.2016 6.58
Opistoblogi

Kun ryh­ti suo­ris­tui

17.12.2016 6.46
Opistoblogi

To­del­li­nen kur­kis­tus­luuk­ku

4.10.2016 6.01
Opistoblogi

Niin kuin vii­meis­tä päi­vää

26.8.2016 6.04
Opistoblogi

Ri­pa­ri en­tis­ten opis­to­lais­ten sil­min

8.7.2016 6.32
Opistoblogi

Sy­dä­men koti

28.3.2016 6.35
Opistoblogi

Unel­ma­o­pis­to

28.2.2016 7.00
Opistoblogi

Rans­ka vaih­tui Ra­nu­ak­si

8.2.2016 7.00
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys