JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Jäl­ki­pa­lo­ja elä­män­kaa­ri­vii­kol­ta

1.3.2018 6.07

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180301060700

Vie­tim­me jo­kin ai­ka sit­ten tääl­lä Ra­nu­an opis­tos­sa pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut­ta elä­män­kaa­ri­viik­koa. Se on viik­ko, jota mo­net opis­to­lai­set osaa­vat odot­taa jo opis­toon tul­les­saan. Mi­nä­kin olin kuul­lut tuos­ta vii­kos­ta opis­ton käy­neil­tä ys­tä­vil­tä­ni sekä so­men kaut­ta. Vii­kon ai­ka­na käy­dään läpi ih­mi­sen ke­hi­tys­vai­heet lap­suu­des­ta van­huu­teen, kes­kus­tel­laan pal­jon, lei­ki­tään, pe­la­taan ja jär­jes­te­tään muu­ta ai­hee­seen liit­ty­vää oh­jel­maa. Vaik­ka osa­sin odot­taa elä­män­kaa­ri­viik­koa jo etu­kä­teen, en sil­ti osan­nut odot­taa sil­tä kaik­kea sitä, mitä sain.

Eh­kä mie­leen­pai­nu­vin ta­pah­tu­ma elä­män­kaa­ri­vii­kol­la oli vii­mei­sen il­lan kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ai­hees­ta ‘’kun elä­mä päät­tyy’’. Oli kos­ket­ta­vaa kuul­la opis­to­ka­ve­rei­den ko­ke­muk­sia van­hus­ten koh­taa­mi­ses­ta sekä lä­heis­ten ih­mis­ten me­net­tä­mi­ses­tä. Mo­nil­ta oli kuol­lut ai­na­kin joku iso­van­hem­mis­ta, ja muu­ta­mil­la oli ko­ke­muk­sia myös nuo­rem­man lä­hei­sen me­net­tä­mi­ses­tä. Oman ukin muis­to nou­si mie­leen vah­vas­ti, ja sil­mät kos­tui­vat kyy­ne­lis­tä. Oli kui­ten­kin tur­val­lis­ta tun­tea kai­paus­ta sii­nä po­ru­kas­sa, opis­to­ys­tä­vien ym­pä­röi­mä­nä.

Nuo­ruus­päi­vän kes­kus­te­luis­ta mie­lee­ni jäi­vät eri­tyi­ses­ti joi­den­kin opis­to­lais­ten ras­kaat elä­män­ko­ke­muk­set. Olim­me etu­kä­teen kir­joit­ta­neet teks­te­jä ni­met­tö­mi­nä, ja opet­ta­jat lu­ki­vat niis­tä kat­kel­mia kes­kus­te­lun poh­jak­si. Tun­tuu hur­jal­ta, et­tä niin moni opis­to­to­ve­reis­ta­ni on ko­ke­nut nuo­ruu­des­saan kiu­saa­mis­ta, it­se­tun­to-on­gel­mia, ys­tä­vien me­net­tä­mis­tä, hy­vin­kin rank­ko­ja vai­hei­ta. Vaik­ka ne saa­vat mi­nut su­rul­li­sek­si, olen sil­ti iloi­nen sii­tä, et­tä voim­me tääl­lä ol­la toi­nen tois­tem­me tu­ke­na ja saa­da tu­kea myös ai­kui­sil­ta. On myös mah­ta­vaa huo­ma­ta, et­tä nuo opis­to­ka­ve­ri­ni ovat sel­vin­neet vai­keuk­sis­taan. Meis­sä on voi­maa.

Nuo­ruus­päi­vä­nä saim­me is­tu­mi­sen ja kes­kus­te­le­mi­sen vas­ta­pai­nok­si ren­tou­tua har­ras­tus­ker­hois­sa. Mi­nul­le jäi läm­min muis­to lu­mi­ken­kä­ret­kel­tä, nuo­ti­on ää­rel­tä, luon­non rau­has­ta. Oli mu­ka­va viet­tää ai­kaa sel­lais­ten­kin opis­to­lais­ten seu­ras­sa, joi­den kans­sa ei ole tul­lut ai­em­min juu­ri ol­tua. Nuo­ti­o­het­ken jäl­keen tal­sin kämp­pä­ka­ve­rin kans­sa yh­tä mat­kaa opis­to­ko­tia koh­ti. Pu­huim­me luon­non ja eläin­ten mer­ki­tyk­ses­tä. Tun­tui, et­tä toi­nen sii­nä vie­rel­lä ym­mär­si, mitä sa­noin ja tun­sin.

Ko­ko­nai­suu­des­saan elä­män­kaa­ri­vii­kos­ta jäi mi­nul­le var­mas­ti elä­män­mit­tai­nen muis­to. Tuo viik­ko lä­hen­si mei­tä opis­to­lai­sia en­ti­ses­tään ja pa­ran­si yh­teis­hen­keä. Ai­na­kin mi­nun on nyt pal­jon hel­pom­pi men­nä jut­te­le­maan mo­nel­le, kun olem­me us­kal­ta­neet ava­ta vä­hän it­se­äm­me ja ko­ke­muk­si­am­me yh­tei­sis­sä kes­kus­te­luis­sa. Tääl­lä on avoin il­ma­pii­ri – sii­tä olen kii­tol­li­nen.

Teks­ti: Lin­nea Nis­si­nen, Ra­nu­an opis­to

Ku­vat: Lin­nea Nis­si­nen ja Maik­ki Tol­ja­mo

Opistoblogi
Opistoblogi

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

30.4.2020 6.10
Opistoblogi

Opis­to – tur­va­paik­ka

16.2.2020 6.45
Opistoblogi

Kii­tol­li­suus opis­to­vuo­des­ta

10.12.2019 6.37
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si – lah­ja ja joh­da­tus

31.10.2019 6.22
Opistoblogi

Hor­ju­va us­ko

1.4.2019 6.32
Opistoblogi

Ter­ve­tu­loa ko­tiin!

12.10.2018 6.52
Opistoblogi

Sii­vet, jot­ka kan­ta­vat

24.5.2018 6.35
Opistoblogi

Tur­val­li­sin mie­lin tu­le­vaan

9.5.2018 6.22
Opistoblogi

Ko­ke­muk­si­a­ni ai­kuis­lin­jal­ta

11.3.2018 8.50
Opistoblogi

Pi­meys ei tar­koi­ta pa­haa

18.12.2017 6.14
Opistoblogi

Eloa opis­to­ko­dis­sa

14.12.2017 6.58
Opistoblogi

Hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään

7.10.2017 6.38
Opistoblogi

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan juh­la­het­kiä

19.7.2017 6.17
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si an­toi luot­ta­mus­ta

31.5.2017 6.30
Opistoblogi

So­pi­vaa kie­len­käyt­tö­ä­kö?

18.4.2017 6.48
Opistoblogi

Kan­nat­taa­ko opis­to­vuo­si? – Aja­tuk­sia van­hem­man nä­kö­kul­mas­ta

12.3.2017 6.57
Opistoblogi

Mikä te­kee jou­lun?

21.12.2016 6.58
Opistoblogi

Kun ryh­ti suo­ris­tui

17.12.2016 6.46
Opistoblogi

To­del­li­nen kur­kis­tus­luuk­ku

4.10.2016 6.01
Opistoblogi

Niin kuin vii­meis­tä päi­vää

26.8.2016 6.04
Opistoblogi

Ri­pa­ri en­tis­ten opis­to­lais­ten sil­min

8.7.2016 6.32
Opistoblogi

Min­ne vie­kään tääl­tä tie­ni, sinä kan­nat, Ju­ma­la

3.5.2016 7.38
Opistoblogi

Sy­dä­men koti

28.3.2016 6.35
Opistoblogi

Unel­ma­o­pis­to

28.2.2016 7.00
Opistoblogi

Rans­ka vaih­tui Ra­nu­ak­si

8.2.2016 7.00
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys