JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Unel­ma­o­pis­to

28.2.2016 7.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160228070000

Mil­lai­nen oli­si unel­mien opis­to­vuo­si? Oli­si­ko se vuo­si, jon­ka ai­ka­na saa ys­tä­viä, ko­kee uu­sia asi­oi­ta, op­pii it­se­näis­tä elä­mää, voi opis­kel­la kie­liä, voi har­ras­taa mu­siik­kia ja ur­hei­lua, saa käy­dä har­tauk­sis­sa ja seu­rois­sa ja kes­kus­tel­la it­sel­le tär­keis­tä asi­ois­ta? Oli­si­ko unel­mien opis­to­vuo­si sel­lai­nen, jon­ka ai­ka­na opis­ke­li­ja löy­tää elä­mäl­leen suun­ta­vii­vo­ja ja oman elä­män­sä su­per­tai­to­ja?

Näi­tä asi­oi­ta Jäm­sän Kris­til­li­ses­sä Kan­sa­no­pis­tos­sa on poh­dit­tu, kun olem­me al­ka­neet suun­ni­tel­la tu­le­vaa lu­ku­vuot­ta. Jäm­sän opis­tos­sa muo­ka­taan ope­tus­suun­ni­tel­maa en­si lu­ku­vuo­den alus­sa niin, et­tä van­hat opin­to­lin­jat su­lau­tu­vat yh­dek­si Opis­to­vuo­si-lin­jak­si. Opis­to­vuo­si-lin­jan li­säk­si on tar­jol­la Eri­tyi­sop­pi­jan opis­to­vuo­si -lin­ja.

Muu­tok­sen tar­koi­tuk­se­na on, et­tä jo­kai­nen opis­to­lai­nen sai­si ra­ken­taa it­sel­leen par­haan mah­dol­li­sen opin­to­po­lun. Me opis­ton hen­ki­lö­kun­ta toi­vom­me, et­tä tuo opin­to­pol­ku oli­si sel­lai­nen, jon­ka avul­la opis­ke­li­ja voi­si luo­da it­sel­leen tar­pei­taan ja miel­ty­myk­si­ään par­hai­ten pal­ve­le­van opin­to­ko­ko­nai­suu­den. Toi­vom­me, et­tä hän löy­täi­si opis­to­vuo­den ai­ka­na it­ses­tään uu­sia vah­vuuk­sia sekä ke­hit­täi­si en­ti­siä tai­to­jaan ja tie­to­jaan. Toi­vom­me myös, et­tä uu­dis­tuk­sen myö­tä koko talo oli­si täyn­nä nuo­ria, jot­ka heh­ku­vat op­pi­mi­sen in­toa ja iloa.

Vaik­ka en­ti­set opin­to­lin­jat ka­to­a­vat, opis­ton ope­tus­tar­jon­ta sekä opis­to­vuo­den luon­ne ja ra­ken­ne säi­ly­vät sa­man­kal­tai­si­na. On ym­mär­ret­tä­vää, et­tä muu­tos saat­taa he­rät­tää tu­le­vis­sa opis­to­lai­sis­sa ja ko­ti­vä­es­sä häm­men­nys­tä ja ky­sy­myk­siä. Vas­taam­me­kin mie­lel­läm­me kai­ken­lai­siin ky­sy­myk­siin. Ke­vääl­lä jär­jes­täm­me myös pu­he­lin­neu­von­taa oman opin­to­po­lun suun­nit­te­lua var­ten – ja li­säk­si tie­do­tam­me asi­as­ta ak­tii­vi­ses­ti opis­ton net­ti­si­vuil­la.

Eräs opis­to­lai­nen to­te­si: ”Opis­to. Niin kiva asia, et­tä vai­kea ker­toa, mitä kaik­kea se on!” Täl­lai­sen kom­men­tin poh­jal­ta on mu­ka­va jat­kaa unel­mien opis­to­vuo­den suun­nit­te­lu- ja ke­hi­tys­työ­tä.

San­ni Lai­ti­nen

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton äi­din­kie­len ja vies­tin­nän opet­ta­ja

Opistoblogi
Opistoblogi

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

30.4.2020 6.10
Opistoblogi

Opis­to – tur­va­paik­ka

16.2.2020 6.45
Opistoblogi

Kii­tol­li­suus opis­to­vuo­des­ta

10.12.2019 6.37
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si – lah­ja ja joh­da­tus

31.10.2019 6.22
Opistoblogi

Hor­ju­va us­ko

1.4.2019 6.32
Opistoblogi

Ter­ve­tu­loa ko­tiin!

12.10.2018 6.52
Opistoblogi

Sii­vet, jot­ka kan­ta­vat

24.5.2018 6.35
Opistoblogi

Tur­val­li­sin mie­lin tu­le­vaan

9.5.2018 6.22
Opistoblogi

Ko­ke­muk­si­a­ni ai­kuis­lin­jal­ta

11.3.2018 8.50
Opistoblogi

Jäl­ki­pa­lo­ja elä­män­kaa­ri­vii­kol­ta

1.3.2018 6.07
Opistoblogi

Pi­meys ei tar­koi­ta pa­haa

18.12.2017 6.14
Opistoblogi

Eloa opis­to­ko­dis­sa

14.12.2017 6.58
Opistoblogi

Hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään

7.10.2017 6.38
Opistoblogi

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan juh­la­het­kiä

19.7.2017 6.17
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si an­toi luot­ta­mus­ta

31.5.2017 6.30
Opistoblogi

So­pi­vaa kie­len­käyt­tö­ä­kö?

18.4.2017 6.48
Opistoblogi

Kan­nat­taa­ko opis­to­vuo­si? – Aja­tuk­sia van­hem­man nä­kö­kul­mas­ta

12.3.2017 6.57
Opistoblogi

Mikä te­kee jou­lun?

21.12.2016 6.58
Opistoblogi

Kun ryh­ti suo­ris­tui

17.12.2016 6.46
Opistoblogi

To­del­li­nen kur­kis­tus­luuk­ku

4.10.2016 6.01
Opistoblogi

Niin kuin vii­meis­tä päi­vää

26.8.2016 6.04
Opistoblogi

Ri­pa­ri en­tis­ten opis­to­lais­ten sil­min

8.7.2016 6.32
Opistoblogi

Min­ne vie­kään tääl­tä tie­ni, sinä kan­nat, Ju­ma­la

3.5.2016 7.38
Opistoblogi

Sy­dä­men koti

28.3.2016 6.35
Opistoblogi

Rans­ka vaih­tui Ra­nu­ak­si

8.2.2016 7.00
5.3.2021

Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Hyvä ja oi­ke­a­mie­li­nen on Her­ra, hän neu­voo syn­ti­sil­le tien. Ps. 25:7–8

Viikon kysymys