JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Pääsiäisajan valoa

2.5.2020 6.55

Juttua muokattu:

29.4. 16:52
2020042916525920200502065500

Pit­kä­per­jan­tain ru­kous­het­ki Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä on al­ka­mas­sa. Mei­tä on ke­rään­ty­nyt kol­me hen­ki­löä äi­din ka­ma­riin. Iä­käs äi­tim­me le­pää sän­gys­sään, sis­ko­ni toi­ses­sa ja minä kei­nut­te­len kiik­kus­tuo­lis­sa. On le­vol­li­nen huip­pu­het­ki ol­la yh­des­sä seu­ro­ja kuun­nel­len.

On­han mei­tä koh­ta nel­jäs­kin pai­kal­la. Pe­ter-kis­sa hok­saa, et­tä po­ruk­ka on kool­la ja kier­tyy kie­pil­le äi­din pyö­rä­tuo­liin.

Ku­lu­nut pää­si­äi­nen on ol­lut eri­koi­nen ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an vuok­si. Ei seu­ro­ja, ei ky­läi­lyä, ei kirk­ko­ta­pah­tu­mia. Sen si­jaan ko­toi­lua ja net­ti­ti­lai­suuk­sien kuun­te­lua.

Mi­nul­la on ol­lut haa­ve, vie­lä to­teu­tu­ma­ton, et­tä jos­kus jak­sai­sin ja en­nät­täi­sin pii­na­vii­kol­la osal­lis­tu­maan kirk­ko­ti­lai­suuk­siin. Nyt se to­teu­tui puo­lit­tain, kun sain ko­ti­soh­val­la ja kiik­kus­tuo­lis­sa seu­ra­ta ko­ti­kir­kos­sa strii­mat­tua hil­jai­sen vii­kon mu­sii­kil­lis­ta il­ta­kirk­koa ja kii­ras­tors­tain il­ta­kirk­koa. Ei tar­vin­nut kii­reh­tiä työ­päi­vän jäl­keen mi­hin­kään. Kär­si­my­sa­jan mu­sii­kil­le loi le­vol­li­sen taus­tan ko­ti­kirk­ko­ni kau­neus.

Pi­kem­min­kin oli run­sau­den pu­laa sii­tä, mitä ka­na­vaa seu­ra­ta. Pää­si­äi­sen mu­siik­ki­ti­lai­suu­teen osal­lis­tuin Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta. Jo­han­nes­pas­sio kuu­lui ra­di­os­ta. Jos­kus oli tar­ve ol­la hil­jai­suu­des­sa ja lu­kea.

Toi­nen pää­si­äi­sen ajan huip­pu­het­ki oli se, kun sain viet­tää lan­ka­lau­an­tain mö­kil­lä. Ve­li­poi­ka oli hoi­ta­mas­sa äi­tiä, jo­ten pää­sim­me sis­ko­ni kans­sa mök­ki­reis­sul­le. Kä­vim­me hiih­to­ret­kel­lä tuu­li­sel­la jär­vel­lä. Pari tun­tia pus­kim­me vas­ten tuul­ta, pa­la­tes­sa toki myö­tä­tuu­leen. Hil­jais­ta oli jää­au­ke­al­la, vain yk­si moot­to­ri­kelk­ka pyyh­käi­si ohit­se.

Ret­ken ja syö­mi­sen jäl­keen oli mu­ka­va pöt­käh­tää soh­val­le ma­kaa­maan. Au­rin­ko pais­toi nurk­kaik­ku­nois­ta. Net­ti­seu­rat Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä oli­vat al­ka­mas­sa. Ik­ku­nan ta­ka­na hoh­ti ke­väi­nen lumi- ja jää­la­keus. Koh­ta sau­na läm­pi­äi­si. Oli het­ki, jol­loin mie­les­sä­ni ei ol­lut huo­lia ei­kä pel­ko­ja. Tämä tuo­kio on lah­ja, ajat­te­lin.

Mie­tin ko­ro­na-ai­kaa. Mi­nua oi­ke­as­taan hä­vet­tää se, kuin­ka hy­vin mi­nul­la on asi­at! Saan ol­la töis­sä, palk­ka juok­see. Niin mo­nel­la on lo­mau­tuk­sia ja toi­meen­tu­lo­huo­lia.

Etä­työs­ken­te­ly­o­lo­suh­tee­ni on rau­hal­li­nen. Ei ole lap­sia ko­to­na, joi­ta pi­täi­si sa­ma­nai­kai­ses­ti opet­taa ja jois­ta huo­leh­tia, kun it­se te­kee etä­oh­jaus­ta. Il­lat saan le­vä­tä ja vir­kis­täy­tyä. Ta­ju­an, kuin­ka tiu­kas­sa ti­lan­tees­sa lap­si­per­heis­sä ol­laan eh­kä ta­lou­del­lis­ten huo­lien, etä­kou­lun ja epä­var­muu­den kans­sa.

Mo­nil­la, eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­la ja hei­dän omai­sil­laan, on to­del­li­nen huo­li sai­ras­tu­mi­ses­ta. On mi­nun­kin lä­hi­pii­ris­sä rak­kai­ta, jot­ka kuu­lu­vat ris­ki­ryh­mään, mut­ta jo­ten­kin jak­san, ai­na­kin juu­ri nyt, jät­tää huo­le­ni Tai­vaan Isän hal­tuun.

Iä­käs äi­tim­me on ko­ti­lo­mal­la hoi­to­ko­dis­ta. Se tun­tuu par­haal­ta rat­kai­sul­ta niin hä­nen kuin mei­dän las­ten­kin nä­kö­kul­mas­ta. Ei tar­vit­se ko­kea ah­dis­tus­ta sii­tä, et­tä em­me saa ta­va­ta toi­si­am­me ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si. Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le si­sa­ruk­sil­le voi­maa ja roh­keut­ta hoi­taa ja huo­leh­tia nämä vii­kot hau­raas­ta, mo­ni­sai­raas­ta ja ki­pu­ja ko­ke­vas­ta äi­dis­täm­me.

Moni hoi­to­ko­dis­sa asu­va van­hus ja hei­dän omai­sen­sa ko­ke­vat pel­koa, hä­tää ja häm­men­nys­tä eris­tyk­sis­sä olos­ta. Mah­tai­sin­ko it­se sitä kes­tää.

Ko­ro­na­ke­vään ko­ke­muk­sis­sa on jo­ta­kin sa­maa kuin Tove Jans­so­nin ta­ri­nas­sa jou­lus­ta, jo­hon He­mu­li he­rät­tää muu­mit kes­ken tal­viu­nien. Heil­lä ei ole mi­tään kä­si­tys­tä, mikä on se Jou­lu, jos­ta kaik­ki pu­hu­vat ja jo­hon pi­tää va­rau­tua. He huo­maa­vat kaik­kien juok­se­van ym­pä­riin­sä le­vot­to­mas­ti ja tem­pau­tu­vat mu­kaan hä­täi­lyyn. Muu­mit hank­ki­vat kuu­sen, herk­ku­ja ja lah­jo­ja le­pyt­tääk­seen sen uh­kaa­van, joka on tu­los­sa. Pe­lok­kai­na he jää­vät odot­ta­maan sitä kau­hun het­keä, jol­loin Jou­lu tu­lee.

Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä olem­me hiu­kan sa­man­kal­tai­ses­sa ti­lan­tees­sa. Va­rus­tau­dum­me. Ke­rääm­me elin­tar­vik­kei­ta, han­kim­me ves­sa­pa­pe­ri­sa, hen­gi­tys­suo­jai­mia ja kä­si­de­siä. Odo­tam­me kau­hun­se­kai­sin tun­tein Ko­ro­naa. Em­me tie­dä, mil­loin se is­kee ja mi­ten.

Jans­so­nin jou­lu­ta­ri­na päät­tyy kau­niis­ti. Muu­mit lah­joit­ta­vat jou­lua var­ten tar­koi­te­tut ko­ris­teet, lah­jat ja her­kut Nyy­til­le ja hä­nen su­ku­lai­sil­leen. Toi­vot­ta­vas­ti ko­ro­nak­rii­si vai­kut­taa myös jo­ta­kin hy­vää meis­sä. Vä­hem­män it­sek­kyyt­tä, enem­män toi­sen huo­maa­mis­ta. Sen tu­le­vai­suus näyt­tää.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Juhlapäivän valintoja

20.12.2021 7.00
AulikkiPiirainen

Mittee se eläkeläesmuori voes toimittoo

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lempeitä jäähyväisiä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ensihoitoa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syksykö on, vai kevät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seurapenkissä jälleen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Arkisissa ajatuksissa kotisuviseuroissa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Toukokuinen läksiäispuhe kollegoilleni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pärjäisimmekö vähemmällä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Etäopon työpäivä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avantoon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huoli muuttui kiitollisuudeksi

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Eksyksissä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain askel toiseen elämään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hyvästit kesälle

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syksyistä luontoa ja koskettavia hetkiä Ruotsin-matkalla

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Miten sen laulutuokion kanssa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pellon laidalla minäkin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Kesähelsinkiläinen vuosimallia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuoren opettajattaren pinhuusi

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pääsiäinen sävelin – uutta CD:tä kuuntelemassa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jäädäkö vai eikö jäädä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syrjästäkatsoja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meistä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuusi

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hillittyjä sävyjä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kytkin luistaa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syksyssä soi elämän hauraus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Virtaava vesi kutsuu mukaansa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yhteistä laulua laulamassa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pelkoja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Keväistä levottomuutta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Joulu on hiljaista hämärää, pääsiäinen kevyttä valoa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kiitollisuus vahvistaa hyvää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Ammatinvalinta, sattumaako?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Rukous on lahja

27.12.2017 6.14
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys