JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15

Juttua muokattu:

18.12. 14:47
2020121814474620201231061500

Me­di­an huo­mio kiin­nit­tyi tä­män vuo­si­tu­han­nen en­sim­mäi­sen vuo­si­kym­me­nen lo­pus­sa slow life -ni­mi­seen il­mi­öön, joka on suo­men­net­tu lep­pois­ta­mi­sek­si. Mi­nut kut­sut­tiin tuol­loin erää­seen te­le­vi­sio-oh­jel­maan ko­ke­mu­sa­si­an­tun­ti­jak­si, kos­ka olin pi­tä­nyt vuo­den pi­tui­sen sa­pa­tin opet­ta­jan työs­tä­ni.

Pää­tin ta­koa rau­taa myös pe­rus­ta­mal­la blo­gin, jon­ka ni­mek­si muo­vau­tui Lep­pois­ta­mi­nen – yk­sin­ker­tais­ta mut­ta mo­ni­mut­kais­ta. Tämä poi­ki li­sää kut­su­ja, yh­den te­le­vi­si­oon ja kak­si ra­di­oon. Ko­ti­maa-leh­ti­kin teki ai­hees­ta ju­tun, jo­hon mi­nua haas­ta­tel­tiin. Kohu meni ai­ka­naan ohi ja in­to­ni päi­vit­tää blo­gia laan­tui vuon­na 2013.

Mui­ta­kin blo­gi­ko­kei­lu­ja olen teh­nyt. Olen muun mu­as­sa hank­ki­nut it­sel­le­ni tie­to­ja tai­de­his­to­ri­as­ta kir­joit­ta­mal­la ai­hees­ta blo­gia 55 ar­tik­ke­lin ver­ran.

Pit­käi­käi­sim­män blo­gi­ni pe­rus­tin vuon­na 2014. Olin sai­ras­tu­nut lym­foo­maan, ja eräs tut­ta­va ke­hot­ti blog­gaa­maan mie­luum­min sii­tä ai­hees­ta kuin has­sut­te­le­vis­ta ruu­an­lait­to­ko­ke­muk­sis­ta, jois­ta tuo­hon ai­kaan kir­joi­tin. Blo­gis­ta­ni Sai­raan ra­kas elä­mä tuli hy­vin suo­sit­tu. Ai­heel­le oli mitä il­mei­sim­min so­si­aa­li­nen ti­laus. Pa­laut­teen pe­rus­teel­la lu­ki­ja­ni sai­vat ver­tais­tu­kea ja eh­kä loh­du­tus­ta­kin. Minä taas sain ta­val­laan po­tea sai­raut­ta laa­jan pii­rin kan­nat­te­le­ma­na.

Sel­vi­sin lym­foo­mas­ta, mut­ta jat­koin blo­gin pi­tä­mis­tä. Olin al­ka­nut kir­joit­taa sii­nä myös muis­ta ai­heis­ta. Mi­nul­la to­det­tiin seu­raa­va­na vuon­na leu­ke­mia, mikä el­vyt­ti blo­gi­ni al­ku­pe­räis­tä kiin­nos­ta­vuut­ta.

Olen tois­tai­sek­si sel­vin­nyt myös leu­ke­mi­as­ta, jo­ten blo­gis­ta­ni on ai­kaa sit­ten tul­lut elä­män­ta­pab­lo­gi. Pos­tauk­sia on 2 853 kap­pa­let­ta. Si­vu­la­tauk­sia on ker­ty­nyt yli puo­li­tois­ta mil­joo­naa.

Kir­joi­tan ai­heis­ta, jois­ta olen kiin­nos­tu­nut. Koen, et­tä lu­ki­ja­kun­nan ja mi­nun vä­lil­lä on kuin hil­jai­nen so­pi­mus: minä kir­joi­tan sään­nöl­li­ses­ti ja sinä luet us­kol­li­ses­ti. Tie­dän toki ni­mel­tä vain pie­nen osan lu­ki­jois­ta­ni.

Tun­nus­tan, et­tä lu­ki­joi­den mää­räl­lä on mi­nul­le mer­ki­tys­tä. Luu­len, et­ten ole ai­van ai­noa, joka ko­kee näin. Täs­tä syys­tä yri­tän kek­siä myös hou­kut­te­le­van ot­si­kon jut­tui­hi­ni.

Blo­gis­ti­na tun­nen, et­tä pu­se­ro­ni si­säl­lä asuu pie­ni toi­mit­ta­ja. Pun­ta­roin mah­dol­li­sia ju­tun ai­hei­ta. Jo­hon­kin ajan­koh­tai­seen saat­tai­si löy­tyä jo­kin oma nä­kö­kul­ma. Voin myös poh­dis­kel­la kir­joit­ta­mi­sen kaut­ta jo­ta­kin tee­maa ja ken­ties luo­da sii­hen oman nä­ke­myk­se­ni.

Päi­vä­mie­hen blo­gis­ti­na olen toi­mi­nut vuo­den 2018 alus­ta läh­tien, ja tämä on vii­mei­nen kir­joi­tuk­se­ni sii­nä roo­lis­sa. Tä­hän blo­giin ol­lut vai­ke­am­paa kek­siä ai­hei­ta kuin täy­sin omii­ni. Jäl­kim­mäis­ten teks­te­jä en ole myös­kään jak­sa­nut edi­toi­da yh­tä huo­lel­la kuin Päi­vä­mie­hen alus­tal­la jul­kais­tu­ja. Niis­tä puut­tuu myös toi­mit­ta­jan mah­dol­li­nen kä­den­jäl­ki.

Blo­gis­tiu­ra­ni on tai­te­vai­hees­sa sii­tä­kin syys­tä, et­tä tek­ni­nen osaa­mi­se­ni tun­tuu käy­neen riit­tä­mät­tö­mäk­si Blog­ger-alus­tal­la toi­mi­mi­seen. Ko­kei­len nyt blog­gaa­mis­ta sei­näl­lä­ni Fa­ce­boo­kis­sa. Se toki saat­taa vai­kut­taa kir­joit­ta­mi­sen luon­tee­seen ja seu­raa­ja­jou­kon laa­juu­teen.

Siu­nat­tua uut­ta vuot­ta kai­kil­le!

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?