JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15

Juttua muokattu:

18.12. 14:47
2020121814474620201231061500

Me­di­an huo­mio kiin­nit­tyi tä­män vuo­si­tu­han­nen en­sim­mäi­sen vuo­si­kym­me­nen lo­pus­sa slow life -ni­mi­seen il­mi­öön, joka on suo­men­net­tu lep­pois­ta­mi­sek­si. Mi­nut kut­sut­tiin tuol­loin erää­seen te­le­vi­sio-oh­jel­maan ko­ke­mu­sa­si­an­tun­ti­jak­si, kos­ka olin pi­tä­nyt vuo­den pi­tui­sen sa­pa­tin opet­ta­jan työs­tä­ni.

Pää­tin ta­koa rau­taa myös pe­rus­ta­mal­la blo­gin, jon­ka ni­mek­si muo­vau­tui Lep­pois­ta­mi­nen – yk­sin­ker­tais­ta mut­ta mo­ni­mut­kais­ta. Tämä poi­ki li­sää kut­su­ja, yh­den te­le­vi­si­oon ja kak­si ra­di­oon. Ko­ti­maa-leh­ti­kin teki ai­hees­ta ju­tun, jo­hon mi­nua haas­ta­tel­tiin. Kohu meni ai­ka­naan ohi ja in­to­ni päi­vit­tää blo­gia laan­tui vuon­na 2013.

Mui­ta­kin blo­gi­ko­kei­lu­ja olen teh­nyt. Olen muun mu­as­sa hank­ki­nut it­sel­le­ni tie­to­ja tai­de­his­to­ri­as­ta kir­joit­ta­mal­la ai­hees­ta blo­gia 55 ar­tik­ke­lin ver­ran.

Pit­käi­käi­sim­män blo­gi­ni pe­rus­tin vuon­na 2014. Olin sai­ras­tu­nut lym­foo­maan, ja eräs tut­ta­va ke­hot­ti blog­gaa­maan mie­luum­min sii­tä ai­hees­ta kuin has­sut­te­le­vis­ta ruu­an­lait­to­ko­ke­muk­sis­ta, jois­ta tuo­hon ai­kaan kir­joi­tin. Blo­gis­ta­ni Sai­raan ra­kas elä­mä tuli hy­vin suo­sit­tu. Ai­heel­le oli mitä il­mei­sim­min so­si­aa­li­nen ti­laus. Pa­laut­teen pe­rus­teel­la lu­ki­ja­ni sai­vat ver­tais­tu­kea ja eh­kä loh­du­tus­ta­kin. Minä taas sain ta­val­laan po­tea sai­raut­ta laa­jan pii­rin kan­nat­te­le­ma­na.

Sel­vi­sin lym­foo­mas­ta, mut­ta jat­koin blo­gin pi­tä­mis­tä. Olin al­ka­nut kir­joit­taa sii­nä myös muis­ta ai­heis­ta. Mi­nul­la to­det­tiin seu­raa­va­na vuon­na leu­ke­mia, mikä el­vyt­ti blo­gi­ni al­ku­pe­räis­tä kiin­nos­ta­vuut­ta.

Olen tois­tai­sek­si sel­vin­nyt myös leu­ke­mi­as­ta, jo­ten blo­gis­ta­ni on ai­kaa sit­ten tul­lut elä­män­ta­pab­lo­gi. Pos­tauk­sia on 2 853 kap­pa­let­ta. Si­vu­la­tauk­sia on ker­ty­nyt yli puo­li­tois­ta mil­joo­naa.

Kir­joi­tan ai­heis­ta, jois­ta olen kiin­nos­tu­nut. Koen, et­tä lu­ki­ja­kun­nan ja mi­nun vä­lil­lä on kuin hil­jai­nen so­pi­mus: minä kir­joi­tan sään­nöl­li­ses­ti ja sinä luet us­kol­li­ses­ti. Tie­dän toki ni­mel­tä vain pie­nen osan lu­ki­jois­ta­ni.

Tun­nus­tan, et­tä lu­ki­joi­den mää­räl­lä on mi­nul­le mer­ki­tys­tä. Luu­len, et­ten ole ai­van ai­noa, joka ko­kee näin. Täs­tä syys­tä yri­tän kek­siä myös hou­kut­te­le­van ot­si­kon jut­tui­hi­ni.

Blo­gis­ti­na tun­nen, et­tä pu­se­ro­ni si­säl­lä asuu pie­ni toi­mit­ta­ja. Pun­ta­roin mah­dol­li­sia ju­tun ai­hei­ta. Jo­hon­kin ajan­koh­tai­seen saat­tai­si löy­tyä jo­kin oma nä­kö­kul­ma. Voin myös poh­dis­kel­la kir­joit­ta­mi­sen kaut­ta jo­ta­kin tee­maa ja ken­ties luo­da sii­hen oman nä­ke­myk­se­ni.

Päi­vä­mie­hen blo­gis­ti­na olen toi­mi­nut vuo­den 2018 alus­ta läh­tien, ja tämä on vii­mei­nen kir­joi­tuk­se­ni sii­nä roo­lis­sa. Tä­hän blo­giin ol­lut vai­ke­am­paa kek­siä ai­hei­ta kuin täy­sin omii­ni. Jäl­kim­mäis­ten teks­te­jä en ole myös­kään jak­sa­nut edi­toi­da yh­tä huo­lel­la kuin Päi­vä­mie­hen alus­tal­la jul­kais­tu­ja. Niis­tä puut­tuu myös toi­mit­ta­jan mah­dol­li­nen kä­den­jäl­ki.

Blo­gis­tiu­ra­ni on tai­te­vai­hees­sa sii­tä­kin syys­tä, et­tä tek­ni­nen osaa­mi­se­ni tun­tuu käy­neen riit­tä­mät­tö­mäk­si Blog­ger-alus­tal­la toi­mi­mi­seen. Ko­kei­len nyt blog­gaa­mis­ta sei­näl­lä­ni Fa­ce­boo­kis­sa. Se toki saat­taa vai­kut­taa kir­joit­ta­mi­sen luon­tee­seen ja seu­raa­ja­jou­kon laa­juu­teen.

Siu­nat­tua uut­ta vuot­ta kai­kil­le!

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys