JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191028063100

Minä olen sai­ras­ta­nut kak­si syö­pää. Hoi­dot ovat ol­leet ras­kai­ta, mut­ta jou­duin kär­si­mään ai­ka vä­hän ki­vuis­ta. Mi­nua pis­tel­tiin lu­ke­mat­to­mia ker­to­ja, sil­loin täl­löin otet­tiin luu­y­din­näyt­tei­tä ja jo­kin ham­mas pois­tet­tiin. Näis­tä ai­heu­tu­neet ki­vut oli­vat kui­ten­kin ti­la­päi­siä.

Vai­mo­ni on jat­ku­vien ki­pu­jen tut­tu. Ne poik­ke­a­vat mi­nun ko­ke­mis­ta­ni sii­nä, et­tä ne ei­vät lopu tä­män elä­män ai­ka­na.

Avi­o­lii­tos­sa puo­li­soi­den mur­heet kos­ke­vat mo­lem­pia. Vai­mo­ni tuki mi­nua ak­tii­vi­ses­ti sai­rauk­sie­ni ai­ka­na. Hän hoi­va­si mi­nua ko­to­na ja kävi kat­so­mas­sa sai­raa­las­sa. Kun olin kuo­le­man ra­joil­la, hän viet­ti ai­kaa luo­na­ni. Vai­mo kut­sui myös ys­tä­viä ta­paa­maan mi­nua.

Minä toi­voi­sin voi­va­ni tu­kea vai­mo­a­ni hä­nen ki­vuis­saan. Tun­nen kui­ten­kin it­se­ni avut­to­mak­si. Toi­voi­sin voi­va­ni pois­taa hä­nen ki­pun­sa, mut­ta sii­hen en tie­ten­kään ky­ke­ne. Koen ris­ti­rii­dan hy­vin tur­haut­ta­vak­si ja jo­ten­kin tun­tei­ta jää­dyt­tä­väk­si. En tie­dä, voi­ko ti­lan­net­ta ku­vi­tel­la, jos sitä ei ole ko­ke­nut.

Ul­ko­nai­nen tu­ke­mi­nen on hel­pom­paa. Au­tan hän­tä ta­va­roi­den nos­ta­mi­ses­sa, kul­je­tan hän­tä au­tol­la ja kan­nan luon­nol­li­ses­ti kaup­pa­os­tok­sem­me. Kä­sit­te­len hä­nen jä­se­ni­ään, kun hän pyy­tää. Hän puo­les­taan löy­tää mi­nul­le ta­va­roi­ta, jot­ka ovat mi­nul­ta jat­ku­vas­ti hu­kas­sa.

Puo­li­son sai­rau­det ra­joit­ta­vat mo­lem­pien elä­mää. Syö­pä­ni su­pis­ti­vat voi­mak­kaas­ti vai­mo­ni elä­män­pii­riä. Ne vai­kut­ta­vat elä­määm­me vie­lä­kin si­ten, et­tä mi­nun jak­sa­mi­se­ni ei ole pa­lau­tu­nut en­ti­sel­leen, vaik­ka muu­toin voin hy­vin. Puo­li­so­ni vai­vo­jen vuok­si em­me voi har­ras­taa yh­des­sä esi­mer­kik­si pyö­räi­lyä, me­lon­taa tai pa­ti­koin­tia.

Avi­o­liit­toon si­säl­tyy myö­tä- ja vas­ta­mä­keä ku­ten myös yk­si­nään elä­vän ih­mi­sen elä­mään. Puo­li­soil­la on kui­ten­kin tuki lä­hel­lä. Aut­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole ai­na help­poa. Puo­li­son ki­pu­jen läs­nä­o­lo har­mit­taa ja vä­syt­tää. Toi­voi­sin osaa­va­ni loh­dut­taa sil­loin, kun ki­vut vai­vaa­vat. En kui­ten­kaan löy­dä sa­no­ja. On­nek­si on myös hy­viä ai­ko­ja.

Sai­rau­det ko­et­te­le­vat avi­o­liit­toa. Olim­me syö­pie­ni jäl­keen mo­lem­mat ai­van uu­pu­nei­ta. Tun­tui sil­tä, et­tä avi­o­liit­to­kin on pa­la­si­na. Se on kui­ten­kin ase­tet­tu kes­tä­mään sii­hen as­ti, kun­nes kuo­le­ma erot­taa. On­nek­si rak­kaus el­pyi esiin.

Ku­kaan ei tie­dä avi­o­liit­toa sol­mies­saan, mitä kaik­kea on edes­sä. Avi­o­liit­to on kui­ten­kin luo­tu yh­tei­sek­si mat­kak­si. Vaik­ka vai­mo­ni on ki­pu­jen tut­tu, hän on mi­nun ra­kas Saa­ra­ni. Hän tun­tee mi­nut lä­pi­ko­tai­sin ja sil­ti kes­tää mi­nua. Hän on tuo­nut mi­nun ja koko per­heem­me elä­mään pal­jon rik­kaut­ta.

On loh­dul­lis­ta, et­tä rak­kaus kan­nat­te­lee, vaik­ka se jos­kus tun­tuu ole­van hu­kas­sa. Rak­kaus on avi­o­lii­ton pe­rus­ta ja suu­ri siu­naus. Mei­dän vel­vol­li­suu­tem­me on muis­taa vaa­lia sitä. Sii­hen kuu­luu myös ajoit­tai­sen tur­hau­tu­mi­sen tun­teen kes­tä­mi­nen ja ra­kas­te­tun taak­ko­jen kan­ta­mi­nen.

Ete­lä-Eu­roo­pan läm­pö tuo hel­po­tus­ta vai­mo­ni voin­tiin. Sik­si läh­dem­me tal­vel­la kol­mek­si kuu­kau­dek­si An­ti­be­siin. Mi­nul­le riit­täi­si ly­hy­em­pi ai­ka, mut­ta on tär­ke­ää, et­tä vai­mo­ni voi ke­rä­tä riit­tä­väs­ti voi­mia saa­mal­la hel­po­tus­ta ki­pui­hin. Pi­dem­pi­kin ai­ka voi­si ol­la tar­peen, mut­ta lä­hei­sem­me asu­vat Suo­mes­sa.

Tä­hän as­ti on Her­ra mei­tä aut­ta­nut.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys