JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191028063100

Minä olen sai­ras­ta­nut kak­si syö­pää. Hoi­dot ovat ol­leet ras­kai­ta, mut­ta jou­duin kär­si­mään ai­ka vä­hän ki­vuis­ta. Mi­nua pis­tel­tiin lu­ke­mat­to­mia ker­to­ja, sil­loin täl­löin otet­tiin luu­y­din­näyt­tei­tä ja jo­kin ham­mas pois­tet­tiin. Näis­tä ai­heu­tu­neet ki­vut oli­vat kui­ten­kin ti­la­päi­siä.

Vai­mo­ni on jat­ku­vien ki­pu­jen tut­tu. Ne poik­ke­a­vat mi­nun ko­ke­mis­ta­ni sii­nä, et­tä ne ei­vät lopu tä­män elä­män ai­ka­na.

Avi­o­lii­tos­sa puo­li­soi­den mur­heet kos­ke­vat mo­lem­pia. Vai­mo­ni tuki mi­nua ak­tii­vi­ses­ti sai­rauk­sie­ni ai­ka­na. Hän hoi­va­si mi­nua ko­to­na ja kävi kat­so­mas­sa sai­raa­las­sa. Kun olin kuo­le­man ra­joil­la, hän viet­ti ai­kaa luo­na­ni. Vai­mo kut­sui myös ys­tä­viä ta­paa­maan mi­nua.

Minä toi­voi­sin voi­va­ni tu­kea vai­mo­a­ni hä­nen ki­vuis­saan. Tun­nen kui­ten­kin it­se­ni avut­to­mak­si. Toi­voi­sin voi­va­ni pois­taa hä­nen ki­pun­sa, mut­ta sii­hen en tie­ten­kään ky­ke­ne. Koen ris­ti­rii­dan hy­vin tur­haut­ta­vak­si ja jo­ten­kin tun­tei­ta jää­dyt­tä­väk­si. En tie­dä, voi­ko ti­lan­net­ta ku­vi­tel­la, jos sitä ei ole ko­ke­nut.

Ul­ko­nai­nen tu­ke­mi­nen on hel­pom­paa. Au­tan hän­tä ta­va­roi­den nos­ta­mi­ses­sa, kul­je­tan hän­tä au­tol­la ja kan­nan luon­nol­li­ses­ti kaup­pa­os­tok­sem­me. Kä­sit­te­len hä­nen jä­se­ni­ään, kun hän pyy­tää. Hän puo­les­taan löy­tää mi­nul­le ta­va­roi­ta, jot­ka ovat mi­nul­ta jat­ku­vas­ti hu­kas­sa.

Puo­li­son sai­rau­det ra­joit­ta­vat mo­lem­pien elä­mää. Syö­pä­ni su­pis­ti­vat voi­mak­kaas­ti vai­mo­ni elä­män­pii­riä. Ne vai­kut­ta­vat elä­määm­me vie­lä­kin si­ten, et­tä mi­nun jak­sa­mi­se­ni ei ole pa­lau­tu­nut en­ti­sel­leen, vaik­ka muu­toin voin hy­vin. Puo­li­so­ni vai­vo­jen vuok­si em­me voi har­ras­taa yh­des­sä esi­mer­kik­si pyö­räi­lyä, me­lon­taa tai pa­ti­koin­tia.

Avi­o­liit­toon si­säl­tyy myö­tä- ja vas­ta­mä­keä ku­ten myös yk­si­nään elä­vän ih­mi­sen elä­mään. Puo­li­soil­la on kui­ten­kin tuki lä­hel­lä. Aut­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole ai­na help­poa. Puo­li­son ki­pu­jen läs­nä­o­lo har­mit­taa ja vä­syt­tää. Toi­voi­sin osaa­va­ni loh­dut­taa sil­loin, kun ki­vut vai­vaa­vat. En kui­ten­kaan löy­dä sa­no­ja. On­nek­si on myös hy­viä ai­ko­ja.

Sai­rau­det ko­et­te­le­vat avi­o­liit­toa. Olim­me syö­pie­ni jäl­keen mo­lem­mat ai­van uu­pu­nei­ta. Tun­tui sil­tä, et­tä avi­o­liit­to­kin on pa­la­si­na. Se on kui­ten­kin ase­tet­tu kes­tä­mään sii­hen as­ti, kun­nes kuo­le­ma erot­taa. On­nek­si rak­kaus el­pyi esiin.

Ku­kaan ei tie­dä avi­o­liit­toa sol­mies­saan, mitä kaik­kea on edes­sä. Avi­o­liit­to on kui­ten­kin luo­tu yh­tei­sek­si mat­kak­si. Vaik­ka vai­mo­ni on ki­pu­jen tut­tu, hän on mi­nun ra­kas Saa­ra­ni. Hän tun­tee mi­nut lä­pi­ko­tai­sin ja sil­ti kes­tää mi­nua. Hän on tuo­nut mi­nun ja koko per­heem­me elä­mään pal­jon rik­kaut­ta.

On loh­dul­lis­ta, et­tä rak­kaus kan­nat­te­lee, vaik­ka se jos­kus tun­tuu ole­van hu­kas­sa. Rak­kaus on avi­o­lii­ton pe­rus­ta ja suu­ri siu­naus. Mei­dän vel­vol­li­suu­tem­me on muis­taa vaa­lia sitä. Sii­hen kuu­luu myös ajoit­tai­sen tur­hau­tu­mi­sen tun­teen kes­tä­mi­nen ja ra­kas­te­tun taak­ko­jen kan­ta­mi­nen.

Ete­lä-Eu­roo­pan läm­pö tuo hel­po­tus­ta vai­mo­ni voin­tiin. Sik­si läh­dem­me tal­vel­la kol­mek­si kuu­kau­dek­si An­ti­be­siin. Mi­nul­le riit­täi­si ly­hy­em­pi ai­ka, mut­ta on tär­ke­ää, et­tä vai­mo­ni voi ke­rä­tä riit­tä­väs­ti voi­mia saa­mal­la hel­po­tus­ta ki­pui­hin. Pi­dem­pi­kin ai­ka voi­si ol­la tar­peen, mut­ta lä­hei­sem­me asu­vat Suo­mes­sa.

Tä­hän as­ti on Her­ra mei­tä aut­ta­nut.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies