JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181203060700

So­si­aa­li­nen me­dia tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kes­kus­tel­la kai­kes­ta maan ja tai­vaan vä­lil­lä tut­tu­jen ja tun­te­mat­to­mien kans­sa. Mie­li­pi­tei­den vaih­to voi tun­ne­tus­ti ol­la ra­ken­ta­vaa tai sit­ten ai­van muu­ta, toki myös sil­tä vä­lil­tä.

Pe­rin­tei­ses­ti on neu­vot­tu vält­tä­mään po­li­tiik­kaa ja us­kon­toa kes­kus­te­lu­nai­hei­na esi­mer­kik­si lii­ke­ta­paa­mi­sis­sa. Näis­tä ai­heis­ta syn­tyy hel­pos­ti rii­taa.

Sekä po­liit­ti­sen tai us­kon­nol­li­sen nä­ke­myk­sen pe­rus­tei­ta on vai­kea osoit­taa tie­teel­li­ses­ti to­sik­si. Maa­il­ma on niin mo­ni­mut­kai­nen. Esi­mer­kik­si Bre­xi­tin vai­ku­tuk­sia on han­ka­la en­nus­taa.

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta sit­ten kes­kus­tel­la, jos kes­kus­te­li­joi­den nä­ke­myk­set ero­a­vat ko­vin pal­jon toi­sis­taan?

Us­ko Ju­ma­laan ei ole tie­det­tä vaan ni­men­sä mu­kai­ses­ti us­koa. Sen pe­rus­teet esi­tel­lään Raa­ma­tus­sa. Ajat­te­len niin, et­tä kun us­kon Ju­ma­laan, Raa­mat­tu on elä­mä­ni oh­je­nuo­ra, vaik­ka kaik­kea en sii­tä ym­mär­rä­kään. Mi­nun oli­si mah­do­ton­ta joh­taa us­ko­a­ni vaik­ka­pa luon­non­la­eis­ta tai eet­ti­sis­tä pe­ri­aat­teis­ta.

Olen osal­lis­tu­nut jon­kin ver­ran ver­kos­sa käy­tyi­hin us­ko­mis­ta kos­ke­viin kes­kus­te­lui­hin. En tie­dä on­ko pa­nok­se­ni hyö­dyt­tä­nyt ke­tään, mut­ta ai­na­kin olen it­se jou­tu­nut miet­ti­mään va­kau­muk­se­ni pe­rus­tei­ta.

Väit­te­ly­tai­toa on ar­vos­tet­tu an­tii­kin ajois­ta läh­tien. Re­to­rii­kan kei­noin jo­kai­nen voi ke­hit­tää ky­ky­ään vai­kut­taa mui­hin ih­mi­siin. Sen, jon­ka pe­rus­te­lut ovat jär­ke­vim­mät ja si­ten us­kot­ta­vim­mat, kat­so­taan yleen­sä voit­ta­neen.

Po­liit­ti­sen ja us­kon­nol­li­sen väit­te­lyn taus­tal­la ovat usein hen­ki­lö­koh­tai­set va­kau­muk­set, jot­ka ero­a­vat toi­sis­taan. Nii­hin saat­taa liit­tyä voi­mak­kai­ta asen­tei­ta.

Kes­kus­te­lul­le tai väit­te­lyl­le ei ole mie­les­tä­ni eduk­si, jos se äi­tyy paa­tok­sel­li­sek­si tai sii­nä käy­te­tään la­tau­tu­nei­ta il­mai­su­ja ku­ten hih­hu­li tai vi­her­pii­per­tä­jä. Täl­lai­sel­la lä­hes­ty­mi­sel­lä kom­men­toi­ja aset­tuu vas­ta­puo­len ylä­puo­lel­le, ja kes­kus­te­lua tus­kin kan­nat­taa jat­kaa.

Osa­puo­let voi­vat myös vil­pit­tö­mäs­ti pyr­kiä ym­mär­tä­mään kes­kus­te­lu­kump­pa­nien pe­rus­te­lu­ja. Voi­daan ol­la so­vus­sa eri miel­tä.

Us­ko­na­si­oi­ta ei voi pe­rus­tel­la muul­la kuin Raa­ma­tul­la. Jos vas­tak­kain ovat puh­das jär­ki ja Raa­mat­tuun pi­täy­ty­vä us­ko, syn­tee­siä on lä­hes mah­do­ton­ta löy­tää. Jos kes­kus­te­lu­kump­pa­ni edus­taa sel­lais­ta nä­ke­mys­tä, et­tä Raa­ma­tus­ta on tie­teen vuok­si jä­tet­tä­vä osa huo­mi­ot­ta, kes­kus­te­lu voi ol­la ai­ka he­del­mä­tön­tä. Ase­tel­ma on han­ka­la sik­si­kin, et­tä Raa­ma­tus­sa on hy­vin vai­ke­as­ti avau­tu­via koh­tia, joil­le to­sin voi ol­la oma ai­kan­sa.

Ym­mär­rän, et­tä Raa­ma­tun sa­no­ma avau­tuu par­hai­ten Py­hän Hen­gen va­los­sa. Tämä on ar­ka ai­he otet­ta­vak­si esiin, kos­ka se voi­daan tul­ki­ta yli­mie­li­syy­dek­si.

Jos mi­nul­ta ky­sy­tään us­ko­ni pe­rus­tei­ta, koen, et­tä mi­nul­la on vel­vol­li­suus vas­ta­ta. Jos Luo­ja suo, löy­dän sa­no­ja asi­a­ni esit­tä­mi­seen. Voin vain ker­toa, mi­ten asi­an ym­mär­rän. En voi pyr­kiä ky­sy­jän ja omien kä­si­tys­te­ni syn­tee­siin.

Usein jul­ki­suu­des­sa esit­tä­vät kä­si­tyk­si­ään edus­ta­mas­ta­ni kris­til­li­syy­des­tä hen­ki­löt, jot­ka ei­vät us­ko tai ei­vät us­ko enää sa­mal­la ta­voin. Joku saat­taa kui­ten­kin ol­la kiin­nos­tu­nut myös va­kau­muk­sen edus­ta­jien nä­ke­myk­sis­tä.

Jos joku et­sii elä­vää us­koa, hä­nel­lä saat­taa ol­la vas­taa­not­ta­vai­nen mie­li. Sil­loin kes­kus­te­lun ase­tel­ma on eri­lai­nen. Ti­lan­ne on har­voin täl­lai­nen ver­kon kes­kus­te­lu­pals­toil­la, mut­ta kui­ten­kin mah­dol­li­nen. On hyvä huo­ma­ta, et­tä kes­kus­te­luil­la voi ol­la mer­ki­tys­tä myös sel­lai­sil­le kes­kus­te­lun seu­raa­jil­le, jot­ka ei­vät it­se sii­hen ak­tii­vi­ses­ti osal­lis­tu.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys