JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181203060700

So­si­aa­li­nen me­dia tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kes­kus­tel­la kai­kes­ta maan ja tai­vaan vä­lil­lä tut­tu­jen ja tun­te­mat­to­mien kans­sa. Mie­li­pi­tei­den vaih­to voi tun­ne­tus­ti ol­la ra­ken­ta­vaa tai sit­ten ai­van muu­ta, toki myös sil­tä vä­lil­tä.

Pe­rin­tei­ses­ti on neu­vot­tu vält­tä­mään po­li­tiik­kaa ja us­kon­toa kes­kus­te­lu­nai­hei­na esi­mer­kik­si lii­ke­ta­paa­mi­sis­sa. Näis­tä ai­heis­ta syn­tyy hel­pos­ti rii­taa.

Sekä po­liit­ti­sen tai us­kon­nol­li­sen nä­ke­myk­sen pe­rus­tei­ta on vai­kea osoit­taa tie­teel­li­ses­ti to­sik­si. Maa­il­ma on niin mo­ni­mut­kai­nen. Esi­mer­kik­si Bre­xi­tin vai­ku­tuk­sia on han­ka­la en­nus­taa.

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta sit­ten kes­kus­tel­la, jos kes­kus­te­li­joi­den nä­ke­myk­set ero­a­vat ko­vin pal­jon toi­sis­taan?

Us­ko Ju­ma­laan ei ole tie­det­tä vaan ni­men­sä mu­kai­ses­ti us­koa. Sen pe­rus­teet esi­tel­lään Raa­ma­tus­sa. Ajat­te­len niin, et­tä kun us­kon Ju­ma­laan, Raa­mat­tu on elä­mä­ni oh­je­nuo­ra, vaik­ka kaik­kea en sii­tä ym­mär­rä­kään. Mi­nun oli­si mah­do­ton­ta joh­taa us­ko­a­ni vaik­ka­pa luon­non­la­eis­ta tai eet­ti­sis­tä pe­ri­aat­teis­ta.

Olen osal­lis­tu­nut jon­kin ver­ran ver­kos­sa käy­tyi­hin us­ko­mis­ta kos­ke­viin kes­kus­te­lui­hin. En tie­dä on­ko pa­nok­se­ni hyö­dyt­tä­nyt ke­tään, mut­ta ai­na­kin olen it­se jou­tu­nut miet­ti­mään va­kau­muk­se­ni pe­rus­tei­ta.

Väit­te­ly­tai­toa on ar­vos­tet­tu an­tii­kin ajois­ta läh­tien. Re­to­rii­kan kei­noin jo­kai­nen voi ke­hit­tää ky­ky­ään vai­kut­taa mui­hin ih­mi­siin. Sen, jon­ka pe­rus­te­lut ovat jär­ke­vim­mät ja si­ten us­kot­ta­vim­mat, kat­so­taan yleen­sä voit­ta­neen.

Po­liit­ti­sen ja us­kon­nol­li­sen väit­te­lyn taus­tal­la ovat usein hen­ki­lö­koh­tai­set va­kau­muk­set, jot­ka ero­a­vat toi­sis­taan. Nii­hin saat­taa liit­tyä voi­mak­kai­ta asen­tei­ta.

Kes­kus­te­lul­le tai väit­te­lyl­le ei ole mie­les­tä­ni eduk­si, jos se äi­tyy paa­tok­sel­li­sek­si tai sii­nä käy­te­tään la­tau­tu­nei­ta il­mai­su­ja ku­ten hih­hu­li tai vi­her­pii­per­tä­jä. Täl­lai­sel­la lä­hes­ty­mi­sel­lä kom­men­toi­ja aset­tuu vas­ta­puo­len ylä­puo­lel­le, ja kes­kus­te­lua tus­kin kan­nat­taa jat­kaa.

Osa­puo­let voi­vat myös vil­pit­tö­mäs­ti pyr­kiä ym­mär­tä­mään kes­kus­te­lu­kump­pa­nien pe­rus­te­lu­ja. Voi­daan ol­la so­vus­sa eri miel­tä.

Us­ko­na­si­oi­ta ei voi pe­rus­tel­la muul­la kuin Raa­ma­tul­la. Jos vas­tak­kain ovat puh­das jär­ki ja Raa­mat­tuun pi­täy­ty­vä us­ko, syn­tee­siä on lä­hes mah­do­ton­ta löy­tää. Jos kes­kus­te­lu­kump­pa­ni edus­taa sel­lais­ta nä­ke­mys­tä, et­tä Raa­ma­tus­ta on tie­teen vuok­si jä­tet­tä­vä osa huo­mi­ot­ta, kes­kus­te­lu voi ol­la ai­ka he­del­mä­tön­tä. Ase­tel­ma on han­ka­la sik­si­kin, et­tä Raa­ma­tus­sa on hy­vin vai­ke­as­ti avau­tu­via koh­tia, joil­le to­sin voi ol­la oma ai­kan­sa.

Ym­mär­rän, et­tä Raa­ma­tun sa­no­ma avau­tuu par­hai­ten Py­hän Hen­gen va­los­sa. Tämä on ar­ka ai­he otet­ta­vak­si esiin, kos­ka se voi­daan tul­ki­ta yli­mie­li­syy­dek­si.

Jos mi­nul­ta ky­sy­tään us­ko­ni pe­rus­tei­ta, koen, et­tä mi­nul­la on vel­vol­li­suus vas­ta­ta. Jos Luo­ja suo, löy­dän sa­no­ja asi­a­ni esit­tä­mi­seen. Voin vain ker­toa, mi­ten asi­an ym­mär­rän. En voi pyr­kiä ky­sy­jän ja omien kä­si­tys­te­ni syn­tee­siin.

Usein jul­ki­suu­des­sa esit­tä­vät kä­si­tyk­si­ään edus­ta­mas­ta­ni kris­til­li­syy­des­tä hen­ki­löt, jot­ka ei­vät us­ko tai ei­vät us­ko enää sa­mal­la ta­voin. Joku saat­taa kui­ten­kin ol­la kiin­nos­tu­nut myös va­kau­muk­sen edus­ta­jien nä­ke­myk­sis­tä.

Jos joku et­sii elä­vää us­koa, hä­nel­lä saat­taa ol­la vas­taa­not­ta­vai­nen mie­li. Sil­loin kes­kus­te­lun ase­tel­ma on eri­lai­nen. Ti­lan­ne on har­voin täl­lai­nen ver­kon kes­kus­te­lu­pals­toil­la, mut­ta kui­ten­kin mah­dol­li­nen. On hyvä huo­ma­ta, et­tä kes­kus­te­luil­la voi ol­la mer­ki­tys­tä myös sel­lai­sil­le kes­kus­te­lun seu­raa­jil­le, jot­ka ei­vät it­se sii­hen ak­tii­vi­ses­ti osal­lis­tu.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies