JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190613063000

Ker­roin vii­me ke­vää­nä su­ku­ni ta­ri­noi­ta blo­gi­teks­tis­sä Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä. Kä­sit­te­len täl­lä ker­taa su­ku­tee­maa sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni. Les­ta­di­o­lai­suu­del­la on ni­mit­täin erit­täin mer­kit­tä­vä roo­li sekä äi­din- et­tä isän­puo­lei­ses­sa su­vus­sa­ni. Roh­ke­nen sa­noa, et­tä il­man elä­vää us­koa mi­nua ei oli­si ole­mas­sa.

Kaik­ki iso­van­hem­pa­ni oli­vat us­ko­vai­sia. Hei­dän syn­ty­mä­paik­kan­sa - Ah­lai­nen, Jaak­ki­ma, Me­ri­kar­via ja Vii­pu­rin lää­nin Py­hä­jär­vi - sat­tui­vat ole­maan nii­tä kun­tia, joi­hin 1800-lu­vul­la no­pe­as­ti le­vin­nyt les­ta­di­o­lai­suus ulot­tui. Niin­pä voin­kin tut­kia Sep­po Lo­hen te­ok­ses­ta Poh­jo­lan kris­til­li­syys, mil­lä ta­voin esi­van­hem­pa­ni ovat mah­dol­li­ses­ti tul­leet tie­toi­sik­si elä­väs­tä us­kos­ta.

äi­ti­ni isä Yr­jö Tam­me­lin syn­tyi ka­las­ta­ja­per­hee­seen Ah­lais­ten kun­taan, joka kuu­luu ny­ky­ään Po­rin kau­pun­kiin. Hä­nen isän­sä Jo­han­nes, jota kut­sut­tiin Ju­hok­si, oli myös syn­ty­nyt Ah­lai­sis­sa, ja äi­tin­sä Al­ma Sö­de­rudd naa­pu­ri­kun­nas­sa Me­ri­kar­vi­al­la. Tie­tä­mä­ni mu­kaan Al­ma toi­mi en­sin pii­ka­na les­kek­si jää­neen Jo­han­nek­sen ta­lou­des­sa, ja hei­dät vi­hit­tiin vuon­na 1894.

Mi­nul­la ei ole tie­toa, mi­ten Jo­han­nes tuli te­ke­mi­siin us­ko­vais­ten kans­sa, mut­ta luul­ta­vas­ti se liit­tyi pai­kal­li­seen seu­ra­toi­min­taan. Les­ta­di­o­lai­suut­ta on Ah­lai­sis­sa esiin­ty­nyt en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1876, ja rau­ha­nyh­dis­tys sin­ne pe­rus­tet­tiin vuon­na 1893. Si­tä­kään en tie­dä, oli­ko Al­ma us­ko­vai­ses­ta ko­dis­ta vai tu­tus­tui­ko hän us­koon vas­ta Ah­lai­sis­sa. Me­ri­kar­vi­al­la oli pai­kal­li­sen pa­pin mu­kaan tus­kin yh­tään ky­lää, jos­sa ei oli­si ol­lut les­ta­di­o­lai­suut­ta, jo­ten mah­dol­li­ses­ti hä­net oli va­lit­tu us­ko­vai­se­na töi­hin Jo­han­nek­sen ta­loon.

äi­ti­ni äi­ti Hel­mi Nur­mi näki päi­vän­va­lon Me­ri­kar­vi­al­la. Hä­nen ko­tin­sa ei ol­lut us­ko­vai­nen, mut­ta hä­nen äi­tin­sä ot­ti siu­nauk­sen vas­taan elä­män­sä eh­tool­la, en­nen kuo­le­maan­sa. Per­he muut­ti Sii­pyyn Skaf­tun­giin, kun mum­mo­ni oli vie­lä lap­si. Les­ta­di­o­lai­suus oli le­vin­nyt täl­le ruot­sin­kie­li­sel­le alu­eel­le pal­jol­ti Me­ri­kar­vi­al­ta muut­ta­nei­den per­hei­den mu­ka­na. Mum­mo­ni tuli nuo­rel­la iäl­lä te­ke­mi­siin Skaf­tun­gis­sa asu­nei­den us­ko­vais­ten kans­sa ja teki pa­ran­nuk­sen, mis­tä ei ko­to­na pi­det­ty. Hän muut­ti var­sin nuo­re­na Po­riin ja siel­lä hän pe­rus­ti myö­hem­min per­heen ah­lais­lai­sen Yr­jö Tam­me­li­nin - Jo­han­nek­sen ja Al­man po­jan - kans­sa. Per­he ot­ti sit­tem­min käyt­töön su­ku­ni­men Jyl­hä­saa­ri.

Isä­ni isän Mart­ti Ku­kon syn­ty­mä­ko­ti oli Vii­pu­rin lää­nin Py­hä­jär­vel­lä. Ker­roin ai­kai­sem­mas­sa su­ku­ju­tus­sa­ni, kuin­ka Suo­men ja Pie­ta­rin vä­liä mat­kan­nut saar­na­mies sat­tui poik­ke­a­maan isoi­sä­ni ko­ti­ta­loon, piti siel­lä seu­rat, ja sana sat­tui. Py­hä­jär­vel­lä oli hy­vin vä­hän mui­ta les­ta­di­o­lai­sia, mut­ta sin­ne oli aset­tu­nut eräs us­ko­vai­nen Hans­kin per­he, jon­ka isä oli Jaak­ki­mas­ta ja äi­ti Kä­ki­sal­men maa­lais­kun­nas­ta. Tä­män per­heen lap­sis­ta uk­ki­ni löy­si vai­mon­sa An­na-Ma­ri­an.

Mum­mo­ni An­na-Ma­ri­an isä Pek­ka Hans­ki oli ko­toi­sin Jaak­ki­man Kes­va­lah­des­ta. Lohi ker­too vii­den saar­na­mie­hen pi­tä­neen seu­ro­ja kah­den päi­vän ajan Kes­va­lah­den ky­läs­sä vuon­na 1882. Noin kol­mi­kymp­pi­nen Pek­ka on saat­ta­nut ol­la mu­ka­na run­saak­si sa­no­tus­sa kuu­li­ja­jou­kos­sa. Hän löy­si vai­mon­sa An­na Vuo­he­lai­sen Kä­ki­sal­men maa­lais­kun­nan Vuo­hen­sa­los­ta. Ko­si­o­mat­kas­ta ker­roin­kin edel­li­ses­sä su­ku­ju­tus­sa­ni. Mau­ri Kin­nu­nen on tut­ki­nut eri­tyi­ses­ti les­ta­di­o­lai­suu­den le­vin­nei­syyt­tä Kar­ja­las­sa ja ker­too löy­döis­tään te­ok­ses­saan He­rä­tys­lii­ke kah­den kult­tuu­rin ra­jal­la - Les­ta­di­o­lai­suus Kar­ja­las­sa 1870-1929. Hä­nen mu­kaan Kes­va­lah­den van­him­pia us­ko­vai­sia oli­vat Ma­ria Rapo sekä An­na ja Pek­ka Hans­ki. Myö­hem­min Hans­kit muut­ti­vat Py­hä­jär­vel­le.

Olen olet­ta­nut, et­tä Vuo­he­lai­set oli­vat us­ko­vai­sia. Tus­kin­pa Pek­ka muu­toin oli­si pää­ty­nyt ky­sei­seen ta­loon nois­sa asi­ois­sa. Kä­ki­sal­men ym­pä­ris­tös­sä on ol­lut mer­kit­tä­vä les­ta­di­o­lai­nen he­rä­tys, jon­ka kyl­vä­jä­nä toi­mi eri­tyi­ses­ti seu­dul­le vuon­na 1880 muut­ta­nut saar­naa­ja Juho Si­po­lai­nen. Kin­nu­sen mu­kaan hä­nen li­säk­seen pu­hu­ji­na toi­mi­vat ai­na­kin Kal­le Kor­ho­nen ja vuo­hen­sa­lo­lai­nen Juho Vi­ro­lai­nen. Eh­kä­pä vii­mek­si mai­nit­tu on tar­jon­nut evan­ke­liu­mia An­na-Ma­ri­an van­hem­mil­le.

Oli­si mie­len­kiin­tois­ta saa­da sel­vil­le vie­lä yk­si­tyis­koh­tai­sem­pia tie­to­ja elä­vän us­kon tu­los­ta su­ku­juu­ril­le­ni. Se ei eh­kä ole mah­dol­lis­ta. Us­ko kul­kee sy­dä­mes­tä sy­dä­meen ei­kä sen liik­keis­tä ai­na jää kir­jal­li­sia mer­kin­tö­jä.

Us­ko syn­tyy kuu­los­ta. Van­hem­pa­ni sekä iso- ja esi­van­hem­pa­ni ovat kuul­leet elä­vää sa­naa joko ko­to­naan tai ko­tin­sa lä­hi­seu­dul­la. Tämä siu­naus on pe­riy­ty­nyt pol­ves­ta pol­veen. Moni on to­sin luo­pu­nut us­kos­ta, mut­ta us­ko­vai­nen su­ku­ni on yhä laa­ja. Van­hem­mil­la­ni on us­ko­vai­sia lap­sia, las­ten­lap­sia, las­ten­las­ten­lap­sia ja las­ten­las­ten­las­ten­lap­sia.

On­nek­si us­ko ei ole kui­ten­kaan pe­rin­tö­oi­keus vaan se on tar­jol­la kai­kil­le, jot­ka sitä et­si­vät. Us­ko­vai­nen su­ku­taus­ta ei tuo yh­tään kun­ni­a­merk­kiä rin­nuk­siin. Us­ko on hen­ki­lö­koh­tai­nen. äs­ken us­ko­nut voi kä­sit­tää us­kon pal­jon suu­rem­pa­na lah­ja­na kuin us­ko­vai­seen ko­tiin syn­ty­nyt.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies