JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180307065300

Olen aja­tel­lut, et­tä kai mi­nul­la täy­tyy ol­la pik­kui­sen jär­keä, kun olen sel­vin­nyt työ­u­ra­ni läpi eläk­keel­le. Al­kuun tar­vit­tiin toki opin­to­ja.

Suo­ri­tin lu­ki­os­sa pit­kän ma­te­ma­tii­kan, mut­ta en ym­mär­tä­nyt sen ole­mus­ta, vaik­ka koh­tuul­li­sen hy­vin sel­viy­dyin. Jär­ki ei ole tie­ten­kään pelk­kää ma­te­ma­tiik­kaa, mut­ta jo­kin yh­teys nii­den vä­lil­lä täy­tyy ol­la.

Ta­val­li­sel­la jär­jen­juok­sul­la pys­tyy jon­kin ver­ran tun­nis­ta­maan syy-yh­teyk­siä ja en­na­koi­maan tu­le­vaa. Kui­ten­kin ma­te­ma­tiik­kaa tar­vi­taan useim­mis­sa am­ma­teis­sa ai­ka vä­hän.

Ma­te­ma­tiik­ka on mer­kil­li­nen tie­de. Tie­de­mie­het­kin ih­met­te­le­vät, mik­si tai­vaan­kap­pa­lei­den liik­kei­tä ja ties mitä voi­daan las­kea. Vaik­ka en täh­tien kier­to­ra­to­ja osaa­kaan yn­nä­tä, ym­mär­rän, et­tä ma­te­ma­tiik­ka on mer­kit­tä­vä tie­tee­na­la.

Ku­vit­te­len ma­te­ma­tii­kan läh­te­neen sii­tä, et­tä joku on huo­man­nut an­taa sor­mien lu­ku­mää­ril­le ni­miä. Hän on eh­kä nos­ta­nut yh­den sor­men pys­tyy ja päät­tä­nyt kut­sua mää­rää yh­dek­si, sit­ten hän on nos­ta­nut toi­sen­kin sor­men ja an­ta­nut lu­ke­mal­le ni­men kak­si. Kaik­kien sor­mien mää­rää hän päät­ti kut­sua kym­me­nek­si. Kun kak­si ih­mis­tä on lait­ta­nut sor­met li­mit­täin, joku on huo­man­nut las­ke­mi­sen no­peu­tu­van, kun ker­too yh­den ih­mi­sen kä­sien mää­räl­lä yh­den ih­mi­sen sor­mien mää­rän. Tu­lok­sen nimi on siis muo­dos­tu­nut kah­den ja kym­me­nen avul­la. Sii­tä on sit­ten ajat­te­le­mal­la pääs­ty hui­kei­siin pää­tel­miin. Jos vauh­ti lä­he­nee va­lon no­peut­ta, ai­ka al­kaa ku­lua eri tah­tiin, sa­no­vat ne, jot­ka osaa­vat las­kea.

Mut­ta mik­si on so­tia? Mik­si Es­to­nia up­po­si? Mik­si jot­kut ovat us­ko­vai­sia ja toi­set ei­vät? Mik­si tar­vi­taan lu­nas­tus? Mik­si toi­set me­nes­ty­vät ja toi­set ei­vät? Mik­si mo­net kuo­le­vat ali­ra­vit­se­muk­seen? Täl­lai­siin ky­sy­myk­siin ei ma­te­ma­tiik­ka an­na vas­taus­ta.

En osaa luo­da syn­tee­siä, joka kat­tai­si us­kon, tie­teen ja tuol­lai­set han­ka­lat ky­sy­myk­set. Osaan kui­ten­kin pa­laut­taa aja­tuk­se­ni sii­hen ta­pah­tu­maan, kun ar­mo kos­ket­ti mi­nua erään vel­jen vä­li­tyk­sel­lä. Sil­loin sain jo­ta­kin, jos­ta en ha­lua luo­pua. Sain lap­se­nus­kon, joka ei ole sii­tä ke­hit­ty­nyt mi­hin­kään. Sen täy­tyy ol­la Ju­ma­lan työ­tä. Koen, et­tä us­kon lah­joit­ta­es­saan Ju­ma­la ei ve­don­nut jär­kee­ni vaan sy­dä­mee­ni.

Jär­ki on ai­vois­sam­me, mut­ta mis­sä on us­ko? Pu­hum­me sy­dä­men us­kos­ta, mut­ta sa­mal­la tie­däm­me, et­tä sy­dän on ke­hon pump­pu­lai­tos. Ym­mär­rän, et­tä kyse on sym­bo­lii­kas­ta. Sy­dän mer­kit­see rak­kaut­ta. Us­ko liit­tyy enem­män rak­kau­teen kuin jär­keen. Em­me puhu ai­vo­jen us­kos­ta. ”Niin py­sy­vät nämä kol­me: us­ko, toi­vo, rak­kaus. Mut­ta suu­rin niis­tä on rak­kaus” (1. Kor. 13:13).

Koen elä­vä­ni to­del­li­suu­des­sa, jo­hon kuu­luu sekä jär­ki et­tä us­ko. Jär­ki on lah­ja, jos­ta on mo­nen­lais­ta hyö­tyä, mut­ta us­ko on asia, joka ylit­tää jär­jen ra­jat. Nii­den yh­tei­se­lo on­nis­tuu vain us­ko­mal­la lap­sen lail­la.

Tie­det­tä ja us­koa yh­dis­tää se, et­tä ym­mär­rän kum­paa­kin epä­täy­del­li­ses­ti. Van­ha neu­vo ke­hot­taa nos­ta­maan hat­tua ja kul­ke­maan ohi, jos en ym­mär­rä vaik­ka­pa jo­ta­kin Raa­ma­tun koh­taa. Jou­dun kul­ke­maan hat­tu kou­ras­sa sekä tie­teen et­tä us­kon to­del­li­suu­des­sa.

An­na Luo­ja mi­nun säi­lyä lap­sel­li­se­na.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies