JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180612062900

En­nen ny­ky­ai­kais­ta jouk­ko­vies­tin­tää ja tie­teen saa­vu­tuk­sia ei maa­pal­lon kan­to­ky­vys­tä osat­tu mu­reh­tia. Nyt on toi­sin. Vain Luo­ja tie­tää, muut­tuu­ko il­mas­to ih­mi­se­lä­mää vaa­ran­ta­val­la ta­val­la, mut­ta kä­sit­tääk­se­ni asi­aa tun­te­vien tie­de­mies­ten enem­mis­tö pi­tää ih­mis­ten vai­ku­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­seen to­si­a­si­a­na. Asia on si­ten syy­tä ot­taa va­ka­vas­ti.

Yh­teis­kun­tam­me on jär­jes­ty­nyt niin, et­tä ta­va­no­mai­nen elä­mä tuot­taa lii­kaa ym­pä­ris­tö­hait­to­ja. Jois­sa­kin asi­ois­sa on toki saa­vu­tet­tu edis­tys­tä. La­jit­te­lem­me jät­tei­tä. Uu­det au­tot tuot­ta­vat vä­hem­män pääs­tö­jä kuin van­hat. On teh­ty kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia. Sil­ti maal­lik­ko­kin epäi­lee, et­tä toi­men­pi­teet ei­vät rii­tä.

Jär­ke­ni sa­noo, et­tei il­mas­ton­muu­tos var­si­nai­ses­ti uh­kaa mi­nua. Jos py­syn us­ko­mas­sa, olen tai­vaas­sa sil­loin, kun tääl­lä al­kaa ta­pah­tua. Voin­ko siis ohit­taa asi­an olan­ko­hau­tuk­sel­la?

Lap­se­ni, lap­sen­lap­se­ni, hei­dän jäl­ke­läi­sen­sä ja mui­den ih­mis­ten jäl­ke­läi­set jää­vät tän­ne. Voin­ko osal­ta­ni jät­tää maa­il­man heil­le huo­nom­pa­na kuin sen sain?

Raa­mat­tu ker­too, et­tä Luo­ja aset­ti ih­mi­sen vil­je­le­mään ja var­je­le­maan Ee­de­nin puu­tar­haa. En­sim­mäi­nen mies ja nai­nen lan­ke­si­vat kui­ten­kin syn­tiin, ja hei­dät kar­koi­tet­tiin puu­tar­has­ta. Ym­mär­rän niin, et­tä luon­non vil­je­le­mi­nen ja var­je­le­mi­nen on yhä mei­dän vel­vol­li­suu­tem­me. Kos­kee­ko tämä myös suh­tau­tu­mis­tam­me il­mas­ton­muu­tok­seen? Kuu­luu­ko tämä ih­mis­kun­nal­le ko­ko­nai­suu­te­na vai juu­ri mi­nul­le?

Mi­nun toi­me­ni ei­vät mer­kit­se juu­ri mi­tään koko maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa. Kui­ten­kin koko Sa­ha­ran hiek­ka­e­rä­maa koos­tuu yk­sit­täi­sis­tä hie­kan­jy­vis­tä. Ko­ko­nai­suus syn­tyy osis­ta. Pi­täi­si­kö asia jät­tää maa­il­man joh­ta­jien ja po­lii­tik­ko­jen kä­siin? De­mok­raat­ti­sis­sa mais­sa päät­tä­jät va­li­taan vaa­leis­sa kan­sa­lais­ten an­ta­mien ää­nien pe­rus­teel­la, jo­ten vas­tuu on niis­sä poh­jim­mil­taan ää­nes­tä­jil­lä.

Ku­kaan meis­tä ei voi tie­tää, mitä il­mas­ton­muu­tos mer­kit­see käy­tän­nös­sä. Asi­an­tun­ti­joi­den en­nus­tuk­set luo­vat kui­ten­kin kolk­ko­ja nä­ky­miä. Ar­ki­jär­ki ke­hot­taa mei­tä toi­mi­maan il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan var­muu­den vuok­si.

Jos­kus to­de­taan, et­tä in­si­nöö­rit var­mas­ti hoi­ta­vat asi­an uu­sil­la kek­sin­nöil­lään. Niin voi käy­dä, mut­ta voim­me­ko las­kea nii­den va­raan?

Len­tä­mi­nen on tun­ne­tus­ti il­mas­tol­le hai­tal­lis­ta. Vie­tim­me vai­mo­ni kans­sa tänä vuon­na pit­käh­kön ajan Niz­zas­sa, kos­ka vai­mo­ni ter­veys ei pidä Suo­men tal­ves­ta. Mat­kus­tim­me len­tä­mäl­lä. Minä kä­vin vä­lil­lä Suo­mes­sa sai­ras­ta­maa­ni leu­ke­mi­aan liit­ty­väs­sä jäl­ki­tar­kas­tuk­ses­sa. Oli­sim­me voi­neet mat­kus­taa mait­se, mut­ta se oli­si ol­lut kal­lis­ta ja vai­val­lois­ta. Se loh­dut­taa pik­kui­sen, et­tä len­not oli­vat suo­ria.

Meil­lä on tai­pu­mus käyt­täy­tyä ku­ten muut­kin kal­tai­sem­me ih­mi­set. Vai­va­ton mat­kus­ta­mi­nen on tul­lut mah­dol­li­sek­si, ja me­kin olem­me vai­mo­ni kans­sa voi­neet tu­tus­tua eri mai­den kult­tuu­rei­hin.

Il­mas­to­muu­tos­ta voi­daan hil­li­tä val­ti­oi­den vä­li­sin so­pi­muk­sin, mut­ta sel­lai­nen ke­hi­tys ei tun­nu to­den­nä­köi­sel­tä. Jos kui­ten­kin mer­kit­tä­viin ra­joit­ta­mis­toi­miin ryh­dyt­täi­siin, jou­dut­tai­siin poh­ti­maan, mit­kä syyt oi­keut­tai­si­vat len­tä­mi­seen ja mit­kä ei­vät. On help­po ar­va­ta, et­tä va­lin­ta oli­si vai­kea. Kiel­let­täi­siin­kö lii­ke­toi­min­taan, po­li­tiik­kaan vai tu­ris­miin liit­ty­vät len­to­mat­kat?

Il­mas­to­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa on ta­pah­tu­nut hy­vää­kin ke­hi­tys­tä. Säh­kö­au­tot ovat kor­vaa­mas­sa ai­na­kin osan polt­to­moot­to­ril­la toi­mi­vis­ta ajo­neu­vois­ta. Yh­teis­käyt­tö saat­taa li­sään­tyä. Neu­vot­te­lu­ja voi­daan hoi­taa ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa on pal­jon ky­sy­myk­siä, mut­ta niu­kas­ti vas­tauk­sia. Epäi­len et­tei ih­mi­nen pys­ty so­pi­muk­sin asi­aa hoi­ta­maan. Luo­ja tie­tää, mi­ten täs­sä tu­lee käy­mään. Kaik­ki mitä ta­pah­tuu, on hä­nen sal­li­maan­sa. Sil­ti mie­tin vä­lil­lä, mitä mi­nun pi­täi­si teh­dä toi­sin. Se on kai jon­kin­lais­ta vas­tuun tun­net­ta. Il­mas­to­tun­to kol­kut­taa.

Ha­lu­an us­koa Luo­jan kaik­ki­voi­pai­suu­teen ja tur­vau­tua sii­hen.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies