JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180612062900

En­nen ny­ky­ai­kais­ta jouk­ko­vies­tin­tää ja tie­teen saa­vu­tuk­sia ei maa­pal­lon kan­to­ky­vys­tä osat­tu mu­reh­tia. Nyt on toi­sin. Vain Luo­ja tie­tää, muut­tuu­ko il­mas­to ih­mi­se­lä­mää vaa­ran­ta­val­la ta­val­la, mut­ta kä­sit­tääk­se­ni asi­aa tun­te­vien tie­de­mies­ten enem­mis­tö pi­tää ih­mis­ten vai­ku­tus­ta il­mas­ton­muu­tok­seen to­si­a­si­a­na. Asia on si­ten syy­tä ot­taa va­ka­vas­ti.

Yh­teis­kun­tam­me on jär­jes­ty­nyt niin, et­tä ta­va­no­mai­nen elä­mä tuot­taa lii­kaa ym­pä­ris­tö­hait­to­ja. Jois­sa­kin asi­ois­sa on toki saa­vu­tet­tu edis­tys­tä. La­jit­te­lem­me jät­tei­tä. Uu­det au­tot tuot­ta­vat vä­hem­män pääs­tö­jä kuin van­hat. On teh­ty kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia. Sil­ti maal­lik­ko­kin epäi­lee, et­tä toi­men­pi­teet ei­vät rii­tä.

Jär­ke­ni sa­noo, et­tei il­mas­ton­muu­tos var­si­nai­ses­ti uh­kaa mi­nua. Jos py­syn us­ko­mas­sa, olen tai­vaas­sa sil­loin, kun tääl­lä al­kaa ta­pah­tua. Voin­ko siis ohit­taa asi­an olan­ko­hau­tuk­sel­la?

Lap­se­ni, lap­sen­lap­se­ni, hei­dän jäl­ke­läi­sen­sä ja mui­den ih­mis­ten jäl­ke­läi­set jää­vät tän­ne. Voin­ko osal­ta­ni jät­tää maa­il­man heil­le huo­nom­pa­na kuin sen sain?

Raa­mat­tu ker­too, et­tä Luo­ja aset­ti ih­mi­sen vil­je­le­mään ja var­je­le­maan Ee­de­nin puu­tar­haa. En­sim­mäi­nen mies ja nai­nen lan­ke­si­vat kui­ten­kin syn­tiin, ja hei­dät kar­koi­tet­tiin puu­tar­has­ta. Ym­mär­rän niin, et­tä luon­non vil­je­le­mi­nen ja var­je­le­mi­nen on yhä mei­dän vel­vol­li­suu­tem­me. Kos­kee­ko tämä myös suh­tau­tu­mis­tam­me il­mas­ton­muu­tok­seen? Kuu­luu­ko tämä ih­mis­kun­nal­le ko­ko­nai­suu­te­na vai juu­ri mi­nul­le?

Mi­nun toi­me­ni ei­vät mer­kit­se juu­ri mi­tään koko maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa. Kui­ten­kin koko Sa­ha­ran hiek­ka­e­rä­maa koos­tuu yk­sit­täi­sis­tä hie­kan­jy­vis­tä. Ko­ko­nai­suus syn­tyy osis­ta. Pi­täi­si­kö asia jät­tää maa­il­man joh­ta­jien ja po­lii­tik­ko­jen kä­siin? De­mok­raat­ti­sis­sa mais­sa päät­tä­jät va­li­taan vaa­leis­sa kan­sa­lais­ten an­ta­mien ää­nien pe­rus­teel­la, jo­ten vas­tuu on niis­sä poh­jim­mil­taan ää­nes­tä­jil­lä.

Ku­kaan meis­tä ei voi tie­tää, mitä il­mas­ton­muu­tos mer­kit­see käy­tän­nös­sä. Asi­an­tun­ti­joi­den en­nus­tuk­set luo­vat kui­ten­kin kolk­ko­ja nä­ky­miä. Ar­ki­jär­ki ke­hot­taa mei­tä toi­mi­maan il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan var­muu­den vuok­si.

Jos­kus to­de­taan, et­tä in­si­nöö­rit var­mas­ti hoi­ta­vat asi­an uu­sil­la kek­sin­nöil­lään. Niin voi käy­dä, mut­ta voim­me­ko las­kea nii­den va­raan?

Len­tä­mi­nen on tun­ne­tus­ti il­mas­tol­le hai­tal­lis­ta. Vie­tim­me vai­mo­ni kans­sa tänä vuon­na pit­käh­kön ajan Niz­zas­sa, kos­ka vai­mo­ni ter­veys ei pidä Suo­men tal­ves­ta. Mat­kus­tim­me len­tä­mäl­lä. Minä kä­vin vä­lil­lä Suo­mes­sa sai­ras­ta­maa­ni leu­ke­mi­aan liit­ty­väs­sä jäl­ki­tar­kas­tuk­ses­sa. Oli­sim­me voi­neet mat­kus­taa mait­se, mut­ta se oli­si ol­lut kal­lis­ta ja vai­val­lois­ta. Se loh­dut­taa pik­kui­sen, et­tä len­not oli­vat suo­ria.

Meil­lä on tai­pu­mus käyt­täy­tyä ku­ten muut­kin kal­tai­sem­me ih­mi­set. Vai­va­ton mat­kus­ta­mi­nen on tul­lut mah­dol­li­sek­si, ja me­kin olem­me vai­mo­ni kans­sa voi­neet tu­tus­tua eri mai­den kult­tuu­rei­hin.

Il­mas­to­muu­tos­ta voi­daan hil­li­tä val­ti­oi­den vä­li­sin so­pi­muk­sin, mut­ta sel­lai­nen ke­hi­tys ei tun­nu to­den­nä­köi­sel­tä. Jos kui­ten­kin mer­kit­tä­viin ra­joit­ta­mis­toi­miin ryh­dyt­täi­siin, jou­dut­tai­siin poh­ti­maan, mit­kä syyt oi­keut­tai­si­vat len­tä­mi­seen ja mit­kä ei­vät. On help­po ar­va­ta, et­tä va­lin­ta oli­si vai­kea. Kiel­let­täi­siin­kö lii­ke­toi­min­taan, po­li­tiik­kaan vai tu­ris­miin liit­ty­vät len­to­mat­kat?

Il­mas­to­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa on ta­pah­tu­nut hy­vää­kin ke­hi­tys­tä. Säh­kö­au­tot ovat kor­vaa­mas­sa ai­na­kin osan polt­to­moot­to­ril­la toi­mi­vis­ta ajo­neu­vois­ta. Yh­teis­käyt­tö saat­taa li­sään­tyä. Neu­vot­te­lu­ja voi­daan hoi­taa ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa on pal­jon ky­sy­myk­siä, mut­ta niu­kas­ti vas­tauk­sia. Epäi­len et­tei ih­mi­nen pys­ty so­pi­muk­sin asi­aa hoi­ta­maan. Luo­ja tie­tää, mi­ten täs­sä tu­lee käy­mään. Kaik­ki mitä ta­pah­tuu, on hä­nen sal­li­maan­sa. Sil­ti mie­tin vä­lil­lä, mitä mi­nun pi­täi­si teh­dä toi­sin. Se on kai jon­kin­lais­ta vas­tuun tun­net­ta. Il­mas­to­tun­to kol­kut­taa.

Ha­lu­an us­koa Luo­jan kaik­ki­voi­pai­suu­teen ja tur­vau­tua sii­hen.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys