JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191010062900

Hy­vät ta­vat ovat öl­jyä, joka saa kans­sa­käy­mi­sen luis­ta­maan pa­rem­min. Jos­kus ne to­sin saat­ta­vat ai­heut­taa jopa koo­mi­sia ti­lan­tei­ta.

Ku­vi­tel­laan, et­tä tar­joi­lu­pöy­tä on ka­tet­tu ja vie­rai­ta ke­ho­tet­tu ot­ta­maan. Seu­ru­een pap­pi on up­pou­tu­nut mie­len­kiin­toi­seen kes­kus­te­luun ja muut odot­ta­vat malt­ta­mat­to­mas­ti vuo­ro­aan. Kun pap­pi on he­rä­tet­ty va­lit­se­maan syö­tä­vää, odo­te­taan, et­tä joku pai­kal­la ole­vis­ta nai­sis­ta tun­nus­tau­tuu van­him­mak­si nou­se­mal­la pa­pin seu­rak­si. Kah­vi al­kaa jääh­tyä en­nen kuin kaik­ki kur­sai­lut ovat ohi.

Nou­to­pöy­dän ää­rel­le ei­vät kaik­ki mah­du ker­ral­laan, jo­ten on käy­tän­nöl­lis­tä, et­tä yh­tei­set sään­nöt tuo­vat jär­jes­tys­tä ti­lan­tee­seen. On myös huo­maa­vais­ta mui­ta koh­taan ol­la tyh­jen­tä­mät­tä ko­ko­naan herk­ku­pa­taa, jon­ka an­ti­met ovat lop­pu­mas­sa.

Mi­nut on ope­tet­tu aut­ta­maan nais­vie­rail­le tak­kia pääl­le tai pois. Se näyt­tää ny­ky­ään var­maan van­ha­nai­kai­sel­ta, mut­ta yleen­sä asi­aan suh­tau­du­taan suo­pe­as­ti. Joku to­sin saat­taa pi­tää sitä ky­see­na­lai­se­na tasa-ar­von nä­kö­kul­mas­ta.

Ta­kin aut­ta­mi­ses­ta ei kan­na­ta teh­dä jäyk­kää suo­ri­tus­ta vaan suh­tau­tua asi­aan ti­lan­teen mu­kaan jous­ta­vas­ti si­ten, et­tä kaik­ki tun­te­vat olon­sa mu­ka­vak­si.

Hy­vät käy­tös­ta­vat su­ju­voit­ta­vat yh­tei­se­loa, mut­ta saat­ta­vat myös nos­taa nii­den osaa­jan ar­vos­tus­ta. Ajat­te­len, et­tä hy­vät ta­vat ker­to­vat ko­ti­taus­tas­ta, jos­sa si­vis­tys­tä pi­de­tään ar­vos­sa.

Si­vis­tys on kui­ten­kin pal­jon enem­män kuin hy­viä ta­po­ja. Si­vis­tys mer­kit­see Wi­ki­pe­di­an mu­kaan ”kas­va­tuk­sen kaut­ta omak­sut­tua tie­toa, hen­kis­tä ke­hit­ty­nei­syyt­tä ja ava­ra­kat­sei­suut­ta”. Si­säis­tä ke­hit­ty­nei­syyt­tä ja kyp­syyt­tä saa­te­taan kut­sua sy­dä­men si­vis­tyk­sek­si.

Ih­mi­nen saat­taa ol­la erit­täin hy­vin kou­lu­tet­tu ja osa­ta hy­vät käy­tös­ta­vat vii­meis­tä piir­toa myö­ten, mut­ta näis­tä huo­li­mat­ta ol­la yl­peä, kyl­mä­kis­koi­nen ja piit­taa­ma­ton. Vä­hem­män kul­ti­voi­tu­nut ei eh­kä tie­dä, me­nee­kö nai­nen vai mies edel­lä por­tais­sa, mut­ta osaa ol­la ute­le­mat­ta mui­den kuul­len naa­pu­ril­ta sel­lais­ta, joka saat­tai­si tä­män kiu­sal­li­seen va­loon.

Sy­dä­men si­vis­tys tar­koit­taa eh­kä sel­lais­ta toi­sen huo­mi­oo­not­ta­mis­ta, jota ei voi hel­pos­ti oh­jeis­taa käy­tö­sop­pais­sa.

Jot­kut ti­lan­teet an­ta­vat meil­le mah­dol­li­suu­den ko­e­tel­la mo­tii­ve­jam­me. Jos huo­maan jon­kun tu­tun hen­ki­lön ha­tun pu­don­neen jul­ki­sen ti­lan nau­la­kos­ta si­ten, et­tä se on vaa­ras­sa li­kaan­tua tai tul­la tal­la­tuk­si, nos­tan­ko sen tur­vaan vaik­ka edun­saa­ja ei tu­li­si­kaan tie­tä­mään te­os­ta­ni? Mi­ten toi­min? En­tä jos ky­sees­sä on ai­van ou­don ih­mi­sen hat­tu? Vai­va ei ole suu­ri, mut­ta saa­tan aja­tel­la, et­tä nos­ta­koon joku toi­nen.

Voi­daan ky­syä, py­rim­me­kö te­ke­mään lä­him­mäi­sem­me ole­mi­sen miel­lyt­tä­väm­mäk­si vain hy­väs­tä tah­dos­ta vai teem­me­kö sen vel­vol­li­suu­des­ta, vält­tääk­sem­me hä­pe­än tun­teen tai saa­dak­sem­me jon­kin­lai­sen kor­vauk­sen, vaik­ka­pa ke­hun tai hy­vän mai­neen?

Toi­min­tam­me on mo­nien vai­kut­ti­mien mo­ti­voi­maa. Sa­no­taan, et­tä meil­lä on tah­to mut­ta ei ky­kyä hy­vään.

Huo­maan ajau­tu­va­ni kyy­ni­syy­den maa­il­maan. Pys­tyy­kö ih­mi­nen te­ke­mään yh­tään mi­tään il­man oman edun ta­voit­te­lua?

Ai­na­kin voim­me ar­vel­la, et­tä ul­koi­nen si­vis­tys ja sy­dä­men si­vis­tys ei­vät sul­je pois toi­si­aan. On var­mas­ti ole­mas­sa sekä sy­dä­mel­li­siä et­tä ty­ly­jä ih­mi­siä taus­tas­ta riip­pu­mat­ta.

Ha­lu­ai­sin löy­tää jon­kin puh­taas­ta ih­mi­sen hy­vyy­des­tä läh­te­vän vai­kut­ti­men mui­ta hyö­dyt­tä­viin te­koi­hin, mut­ta en ky­ke­ne sii­hen.

Kes­kus­te­lin vai­mo­ni kans­sa näis­tä tee­mois­ta. Hä­nen mie­les­tään sy­dä­men si­vis­tys kum­pu­aa hy­väs­tä sy­dä­mes­tä. Mi­nä­kin ha­lu­ai­sin us­koa niin, mut­ta epäi­len.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta hy­vät ta­vat, sy­dä­men si­vis­tys ja vel­vol­li­suuk­sien täyt­tä­mi­nen an­ta­vat meil­le var­mas­ti hy­vän käyt­tö­liit­ty­män yh­tei­sös­sä toi­mi­mi­seen.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies