JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191010062900

Hy­vät ta­vat ovat öl­jyä, joka saa kans­sa­käy­mi­sen luis­ta­maan pa­rem­min. Jos­kus ne to­sin saat­ta­vat ai­heut­taa jopa koo­mi­sia ti­lan­tei­ta.

Ku­vi­tel­laan, et­tä tar­joi­lu­pöy­tä on ka­tet­tu ja vie­rai­ta ke­ho­tet­tu ot­ta­maan. Seu­ru­een pap­pi on up­pou­tu­nut mie­len­kiin­toi­seen kes­kus­te­luun ja muut odot­ta­vat malt­ta­mat­to­mas­ti vuo­ro­aan. Kun pap­pi on he­rä­tet­ty va­lit­se­maan syö­tä­vää, odo­te­taan, et­tä joku pai­kal­la ole­vis­ta nai­sis­ta tun­nus­tau­tuu van­him­mak­si nou­se­mal­la pa­pin seu­rak­si. Kah­vi al­kaa jääh­tyä en­nen kuin kaik­ki kur­sai­lut ovat ohi.

Nou­to­pöy­dän ää­rel­le ei­vät kaik­ki mah­du ker­ral­laan, jo­ten on käy­tän­nöl­lis­tä, et­tä yh­tei­set sään­nöt tuo­vat jär­jes­tys­tä ti­lan­tee­seen. On myös huo­maa­vais­ta mui­ta koh­taan ol­la tyh­jen­tä­mät­tä ko­ko­naan herk­ku­pa­taa, jon­ka an­ti­met ovat lop­pu­mas­sa.

Mi­nut on ope­tet­tu aut­ta­maan nais­vie­rail­le tak­kia pääl­le tai pois. Se näyt­tää ny­ky­ään var­maan van­ha­nai­kai­sel­ta, mut­ta yleen­sä asi­aan suh­tau­du­taan suo­pe­as­ti. Joku to­sin saat­taa pi­tää sitä ky­see­na­lai­se­na tasa-ar­von nä­kö­kul­mas­ta.

Ta­kin aut­ta­mi­ses­ta ei kan­na­ta teh­dä jäyk­kää suo­ri­tus­ta vaan suh­tau­tua asi­aan ti­lan­teen mu­kaan jous­ta­vas­ti si­ten, et­tä kaik­ki tun­te­vat olon­sa mu­ka­vak­si.

Hy­vät käy­tös­ta­vat su­ju­voit­ta­vat yh­tei­se­loa, mut­ta saat­ta­vat myös nos­taa nii­den osaa­jan ar­vos­tus­ta. Ajat­te­len, et­tä hy­vät ta­vat ker­to­vat ko­ti­taus­tas­ta, jos­sa si­vis­tys­tä pi­de­tään ar­vos­sa.

Si­vis­tys on kui­ten­kin pal­jon enem­män kuin hy­viä ta­po­ja. Si­vis­tys mer­kit­see Wi­ki­pe­di­an mu­kaan ”kas­va­tuk­sen kaut­ta omak­sut­tua tie­toa, hen­kis­tä ke­hit­ty­nei­syyt­tä ja ava­ra­kat­sei­suut­ta”. Si­säis­tä ke­hit­ty­nei­syyt­tä ja kyp­syyt­tä saa­te­taan kut­sua sy­dä­men si­vis­tyk­sek­si.

Ih­mi­nen saat­taa ol­la erit­täin hy­vin kou­lu­tet­tu ja osa­ta hy­vät käy­tös­ta­vat vii­meis­tä piir­toa myö­ten, mut­ta näis­tä huo­li­mat­ta ol­la yl­peä, kyl­mä­kis­koi­nen ja piit­taa­ma­ton. Vä­hem­män kul­ti­voi­tu­nut ei eh­kä tie­dä, me­nee­kö nai­nen vai mies edel­lä por­tais­sa, mut­ta osaa ol­la ute­le­mat­ta mui­den kuul­len naa­pu­ril­ta sel­lais­ta, joka saat­tai­si tä­män kiu­sal­li­seen va­loon.

Sy­dä­men si­vis­tys tar­koit­taa eh­kä sel­lais­ta toi­sen huo­mi­oo­not­ta­mis­ta, jota ei voi hel­pos­ti oh­jeis­taa käy­tö­sop­pais­sa.

Jot­kut ti­lan­teet an­ta­vat meil­le mah­dol­li­suu­den ko­e­tel­la mo­tii­ve­jam­me. Jos huo­maan jon­kun tu­tun hen­ki­lön ha­tun pu­don­neen jul­ki­sen ti­lan nau­la­kos­ta si­ten, et­tä se on vaa­ras­sa li­kaan­tua tai tul­la tal­la­tuk­si, nos­tan­ko sen tur­vaan vaik­ka edun­saa­ja ei tu­li­si­kaan tie­tä­mään te­os­ta­ni? Mi­ten toi­min? En­tä jos ky­sees­sä on ai­van ou­don ih­mi­sen hat­tu? Vai­va ei ole suu­ri, mut­ta saa­tan aja­tel­la, et­tä nos­ta­koon joku toi­nen.

Voi­daan ky­syä, py­rim­me­kö te­ke­mään lä­him­mäi­sem­me ole­mi­sen miel­lyt­tä­väm­mäk­si vain hy­väs­tä tah­dos­ta vai teem­me­kö sen vel­vol­li­suu­des­ta, vält­tääk­sem­me hä­pe­än tun­teen tai saa­dak­sem­me jon­kin­lai­sen kor­vauk­sen, vaik­ka­pa ke­hun tai hy­vän mai­neen?

Toi­min­tam­me on mo­nien vai­kut­ti­mien mo­ti­voi­maa. Sa­no­taan, et­tä meil­lä on tah­to mut­ta ei ky­kyä hy­vään.

Huo­maan ajau­tu­va­ni kyy­ni­syy­den maa­il­maan. Pys­tyy­kö ih­mi­nen te­ke­mään yh­tään mi­tään il­man oman edun ta­voit­te­lua?

Ai­na­kin voim­me ar­vel­la, et­tä ul­koi­nen si­vis­tys ja sy­dä­men si­vis­tys ei­vät sul­je pois toi­si­aan. On var­mas­ti ole­mas­sa sekä sy­dä­mel­li­siä et­tä ty­ly­jä ih­mi­siä taus­tas­ta riip­pu­mat­ta.

Ha­lu­ai­sin löy­tää jon­kin puh­taas­ta ih­mi­sen hy­vyy­des­tä läh­te­vän vai­kut­ti­men mui­ta hyö­dyt­tä­viin te­koi­hin, mut­ta en ky­ke­ne sii­hen.

Kes­kus­te­lin vai­mo­ni kans­sa näis­tä tee­mois­ta. Hä­nen mie­les­tään sy­dä­men si­vis­tys kum­pu­aa hy­väs­tä sy­dä­mes­tä. Mi­nä­kin ha­lu­ai­sin us­koa niin, mut­ta epäi­len.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta hy­vät ta­vat, sy­dä­men si­vis­tys ja vel­vol­li­suuk­sien täyt­tä­mi­nen an­ta­vat meil­le var­mas­ti hy­vän käyt­tö­liit­ty­män yh­tei­sös­sä toi­mi­mi­seen.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys