JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200302065000

Vie­täm­me tä­män­vuo­tis­ta tal­vi­kaut­tam­me An­ti­be­sis­sa Ete­lä-Rans­kas­sa. Olen ol­lut tyy­ty­väi­nen, kun vai­mo­ni on voi­nut pa­rem­min ja olem­me voi­neet käy­dä kä­ve­lyil­lä kau­pun­gil­la.

An­ti­bes on noin Jo­en­suun ko­koi­nen kau­pun­ki Niz­zan ja Can­ne­sin vä­lis­sä. Se on ta­val­laan kak­sois­kau­pun­ki, kos­ka sen kyl­keen on kas­va­nut ran­ta­kau­pun­ki Juan-les-Pins, joka mai­ni­taan usein yh­dis­ty­nee­nä An­ti­be­sin ni­meen.

An­ti­be­sin his­to­ria ulot­tuu sa­to­ja vuo­sia Kris­tuk­sen syn­ty­mää edel­tä­vään ai­kaan. Se pe­rus­tet­tiin Niz­zan vas­ta­kau­pun­gik­si ja ni­mek­si tuli sen mu­kai­ses­ti An­ti­po­lis. Mer­kit­tä­vä tek­no­lo­gi­a­kes­kit­ty­mä Sop­hia An­ti­po­lis on saa­nut ni­men­sä kau­pun­gin en­ti­ses­tä An­ti­po­lis-ni­mes­tä.

Kau­pun­gin me­ren­puo­lei­nen osa hen­kii his­to­ri­aa. Van­hat suo­ja­ra­ken­teet on sel­väs­ti tar­koi­tet­tu kau­pun­gin tur­vak­si. Van­ha kau­pun­ki ka­pei­ne ku­ji­neen on ran­nan tun­tu­mas­sa. Kau­pun­gin tun­nis­taa kau­ak­si nä­ky­vis­tä kah­des­ta tor­nis­ta.

An­ti­be­sis­sa on pik­ku­kau­pun­ki­mai­nen tun­nel­ma. Asum­me lä­hel­lä pää­au­ki­o­ta, joka on ni­mel­tään Place Général de Gaul­le. Rans­ka­lai­set ni­me­ä­vät mie­lel­lään ka­tu­ja ja mui­ta ul­ko­ti­lo­ja po­lii­tik­ko­jen ja so­ta­pääl­li­köi­den mu­kaan. Me­ren ran­taan on run­sas puo­li ki­lo­met­riä. Tä­kä­läi­sel­lä ko­ti­ka­dul­lam­me on roo­ma­lais­ka­to­li­nen py­häk­kö Église du Sacré Co­eur ja lä­hel­läm­me on myös erit­täin hyvä kir­jas­to, Médi­athè­que Al­bert Ca­mus.

Kau­pun­gil­la nä­kee hy­vin pal­jon van­ho­ja ih­mi­siä. Leu­don il­mas­ton­sa vuok­si paik­ka on elä­ke­läis­ten suo­si­os­sa. Mo­nil­la rans­ka­lai­sil­la ja ul­ko­maa­lai­sil­la on An­ti­be­sis­sa ke­sä­a­sun­to, jota voi käyt­tää myös tal­vi­sin. Osa tu­li­jois­ta vuok­raa asun­non, ku­ten me.

An­ti­be­sis­sa on hyvä sa­ta­ma. Sik­si tääl­lä on run­saas­ti kal­lii­ta jah­te­ja tal­veh­ti­mas­sa. Ve­neis­tä pää­tel­len osan muu­ka­lai­sis­ta täy­tyy ol­la va­ra­kas­ta vä­keä. Toi­saal­ta ka­duil­la nä­kee myös ih­mi­siä, joil­la on koko omai­suus mu­ka­naan.

Jän­nit­tei­tä ku­vas­taa myös ta­pah­tu­ma, jon­ka näin ker­ran ol­les­sa­ni len­kil­lä. An­ti­be­sin kes­kei­sel­lä kä­ve­ly­ka­dul­la on Rans­kan ny­kyi­sen pre­si­den­tin edus­ta­maa lii­ket­tä edus­ta­va toi­mis­to, jos­sa oli il­mei­ses­ti eräs pai­kal­lis­vaa­lieh­do­kas ta­paa­mas­sa kan­nat­ta­ji­aan. Sen edus­tal­le oli ko­koon­tu­nut pre­si­dent­tiä vas­tus­ta­van kel­ta­lii­vi­liik­keen edus­ta­jia ää­nek­kääs­ti pro­tes­toi­maan. Pai­kal­la oli usei­ta po­lii­se­ja var­mis­ta­mas­sa jär­jes­tys­tä.

Van­has­sa kau­pun­gis­sa on Gri­mal­dien ai­koi­naan omis­ta­ma pa­lat­si, jos­sa Pab­lo Pi­cas­sol­la on ol­lut työ­ti­la. Täs­tä syys­tä ra­ken­nuk­ses­sa on ny­ky­ään Pi­cas­so-mu­seo. Muis­ta An­ti­be­sin näh­tä­vyyk­sis­tä mai­nit­ta­koon sa­ta­man lä­hel­lä ole­va lin­noi­tus Fort Car­re, jos­sa Na­po­le­on py­säh­tyi ol­les­saan pa­laa­mas­sa ot­ta­maan val­lan uu­des­taan kä­siin­sä, to­sin sil­lä ker­taa vain ly­hy­ek­si ai­kaa. Kau­pun­gis­sa on myös kou­lu-, pos­ti­kort­ti- ja ar­ke­o­lo­gi­nen mu­seo.

An­ti­be­sin ja Juan-les-Pin­sin vä­lis­tä kur­kot­taa ete­lään An­ti­be­sin nie­mi, jol­la ole­val­ta kuk­ku­lal­ta avau­tuu pa­no­raa­ma yli kau­pun­gin. Kuk­ku­lan tun­nus­merk­kei­nä ovat Ga­rou­pe-ma­jak­ka ja sen vie­rei­nen kap­pe­li. Nie­men ete­lä­pää­hän meri on muo­van­nut kal­li­oi­hin mer­kil­li­siä muo­dos­tel­mia.

An­ti­be­sin kes­kus­tas­sa on ai­na­kin kol­me pien­tä kä­si­työ­lii­ket­tä. Tämä ker­too haus­kas­ti asuk­kai­den har­ras­tuk­sis­ta. Vai­mo­ni­kin on os­ta­nut niis­tä om­pe­lu­tar­vik­kei­ta. An­ti­be­sis­sa jär­jes­te­tään kiin­nos­ta­via, his­to­ri­aa ja tai­det­ta yh­dis­tä­viä ta­pah­tu­mia. Ha­luk­kaat voi­vat il­moit­tau­tua to­teut­ta­maan luo­vuut­taan esi­mer­kik­si ar­ke­o­lo­gi­ses­sa mu­se­os­sa Ho­me­rok­sen ta­ri­noi­den in­noit­ta­mi­na tai tuot­ta­maan maa­tai­det­ta Fort Car­ren lin­noi­tuk­sen alu­eel­le.

Me vie­täm­me An­ti­be­sis­sa rau­hal­lis­ta elä­ke­läis­ten elä­mää. Vai­mo­ni kir­joit­taa, minä käyn usein len­kil­lä ja opis­ke­len rans­kan kiel­tä. Pi­dän nyt tau­koa maa­laa­mi­ses­ta ja piir­tä­mi­ses­tä, kos­ka oi­kea kä­te­ni on ki­pey­ty­nyt lii­al­li­ses­ta läp­pä­rin käyt­tä­mi­ses­tä.

Meil­lä on ajot­tain asun­to­am­me ja­ka­mas­sa ys­tä­viä Suo­mes­ta. Suo­ma­lai­sia ta­paam­me myös Nor­dic Temp­ta­ti­ons -kah­vi­las­sa, jos­sa on tar­jol­la keit­to­lou­nas kes­ki­viik­koi­sin. Kah­vi­las­sa käy myös rans­ka­lai­sia ja nor­ja­lai­sia. Kah­vi­lan ko­koon­tu­mi­set ku­vas­ta­ne­vat An­ti­be­sin muu­ka­lai­se­lä­mää laa­jem­min­kin. Kun­kin kan­sal­li­suu­den edus­ta­jat viih­ty­vät kes­ke­nään. Suo­ma­lai­set ko­koon­tu­vat kak­si ker­taa vii­kos­sa pe­laa­maan pe­tank­kia sa­ta­man lä­hei­ses­sä puis­tos­sa.

Mei­dän­kin ri­vie­ra­lai­nen seu­ra­pii­rim­me koos­tuu suu­rim­mak­si osak­si suo­ma­lai­sis­ta. Voin so­vel­taa tois­tai­sek­si niuk­kaa rans­kan kie­len tai­to­a­ni vain ar­ki­sis­sa asi­oin­neis­sa. Ei se muu­hun riit­täi­si­kään. Tun­nen kui­ten­kin hie­man edis­ty­nee­ni.

Sää on ol­lut vaih­te­le­va. Vä­lil­lä har­maa­ta, toi­si­naan au­rin­kois­ta, lep­pe­ää kui­ten­kin Suo­men tal­veen ver­rat­tu­na. Tänä vuon­na läm­pö­ti­la on nous­sut ti­la­päi­ses­ti jopa niu­kas­ti 20 as­teen pa­rem­mal­le puo­lel­le.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies