JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200302065000

Vie­täm­me tä­män­vuo­tis­ta tal­vi­kaut­tam­me An­ti­be­sis­sa Ete­lä-Rans­kas­sa. Olen ol­lut tyy­ty­väi­nen, kun vai­mo­ni on voi­nut pa­rem­min ja olem­me voi­neet käy­dä kä­ve­lyil­lä kau­pun­gil­la.

An­ti­bes on noin Jo­en­suun ko­koi­nen kau­pun­ki Niz­zan ja Can­ne­sin vä­lis­sä. Se on ta­val­laan kak­sois­kau­pun­ki, kos­ka sen kyl­keen on kas­va­nut ran­ta­kau­pun­ki Juan-les-Pins, joka mai­ni­taan usein yh­dis­ty­nee­nä An­ti­be­sin ni­meen.

An­ti­be­sin his­to­ria ulot­tuu sa­to­ja vuo­sia Kris­tuk­sen syn­ty­mää edel­tä­vään ai­kaan. Se pe­rus­tet­tiin Niz­zan vas­ta­kau­pun­gik­si ja ni­mek­si tuli sen mu­kai­ses­ti An­ti­po­lis. Mer­kit­tä­vä tek­no­lo­gi­a­kes­kit­ty­mä Sop­hia An­ti­po­lis on saa­nut ni­men­sä kau­pun­gin en­ti­ses­tä An­ti­po­lis-ni­mes­tä.

Kau­pun­gin me­ren­puo­lei­nen osa hen­kii his­to­ri­aa. Van­hat suo­ja­ra­ken­teet on sel­väs­ti tar­koi­tet­tu kau­pun­gin tur­vak­si. Van­ha kau­pun­ki ka­pei­ne ku­ji­neen on ran­nan tun­tu­mas­sa. Kau­pun­gin tun­nis­taa kau­ak­si nä­ky­vis­tä kah­des­ta tor­nis­ta.

An­ti­be­sis­sa on pik­ku­kau­pun­ki­mai­nen tun­nel­ma. Asum­me lä­hel­lä pää­au­ki­o­ta, joka on ni­mel­tään Place Général de Gaul­le. Rans­ka­lai­set ni­me­ä­vät mie­lel­lään ka­tu­ja ja mui­ta ul­ko­ti­lo­ja po­lii­tik­ko­jen ja so­ta­pääl­li­köi­den mu­kaan. Me­ren ran­taan on run­sas puo­li ki­lo­met­riä. Tä­kä­läi­sel­lä ko­ti­ka­dul­lam­me on roo­ma­lais­ka­to­li­nen py­häk­kö Église du Sacré Co­eur ja lä­hel­läm­me on myös erit­täin hyvä kir­jas­to, Médi­athè­que Al­bert Ca­mus.

Kau­pun­gil­la nä­kee hy­vin pal­jon van­ho­ja ih­mi­siä. Leu­don il­mas­ton­sa vuok­si paik­ka on elä­ke­läis­ten suo­si­os­sa. Mo­nil­la rans­ka­lai­sil­la ja ul­ko­maa­lai­sil­la on An­ti­be­sis­sa ke­sä­a­sun­to, jota voi käyt­tää myös tal­vi­sin. Osa tu­li­jois­ta vuok­raa asun­non, ku­ten me.

An­ti­be­sis­sa on hyvä sa­ta­ma. Sik­si tääl­lä on run­saas­ti kal­lii­ta jah­te­ja tal­veh­ti­mas­sa. Ve­neis­tä pää­tel­len osan muu­ka­lai­sis­ta täy­tyy ol­la va­ra­kas­ta vä­keä. Toi­saal­ta ka­duil­la nä­kee myös ih­mi­siä, joil­la on koko omai­suus mu­ka­naan.

Jän­nit­tei­tä ku­vas­taa myös ta­pah­tu­ma, jon­ka näin ker­ran ol­les­sa­ni len­kil­lä. An­ti­be­sin kes­kei­sel­lä kä­ve­ly­ka­dul­la on Rans­kan ny­kyi­sen pre­si­den­tin edus­ta­maa lii­ket­tä edus­ta­va toi­mis­to, jos­sa oli il­mei­ses­ti eräs pai­kal­lis­vaa­lieh­do­kas ta­paa­mas­sa kan­nat­ta­ji­aan. Sen edus­tal­le oli ko­koon­tu­nut pre­si­dent­tiä vas­tus­ta­van kel­ta­lii­vi­liik­keen edus­ta­jia ää­nek­kääs­ti pro­tes­toi­maan. Pai­kal­la oli usei­ta po­lii­se­ja var­mis­ta­mas­sa jär­jes­tys­tä.

Van­has­sa kau­pun­gis­sa on Gri­mal­dien ai­koi­naan omis­ta­ma pa­lat­si, jos­sa Pab­lo Pi­cas­sol­la on ol­lut työ­ti­la. Täs­tä syys­tä ra­ken­nuk­ses­sa on ny­ky­ään Pi­cas­so-mu­seo. Muis­ta An­ti­be­sin näh­tä­vyyk­sis­tä mai­nit­ta­koon sa­ta­man lä­hel­lä ole­va lin­noi­tus Fort Car­re, jos­sa Na­po­le­on py­säh­tyi ol­les­saan pa­laa­mas­sa ot­ta­maan val­lan uu­des­taan kä­siin­sä, to­sin sil­lä ker­taa vain ly­hy­ek­si ai­kaa. Kau­pun­gis­sa on myös kou­lu-, pos­ti­kort­ti- ja ar­ke­o­lo­gi­nen mu­seo.

An­ti­be­sin ja Juan-les-Pin­sin vä­lis­tä kur­kot­taa ete­lään An­ti­be­sin nie­mi, jol­la ole­val­ta kuk­ku­lal­ta avau­tuu pa­no­raa­ma yli kau­pun­gin. Kuk­ku­lan tun­nus­merk­kei­nä ovat Ga­rou­pe-ma­jak­ka ja sen vie­rei­nen kap­pe­li. Nie­men ete­lä­pää­hän meri on muo­van­nut kal­li­oi­hin mer­kil­li­siä muo­dos­tel­mia.

An­ti­be­sin kes­kus­tas­sa on ai­na­kin kol­me pien­tä kä­si­työ­lii­ket­tä. Tämä ker­too haus­kas­ti asuk­kai­den har­ras­tuk­sis­ta. Vai­mo­ni­kin on os­ta­nut niis­tä om­pe­lu­tar­vik­kei­ta. An­ti­be­sis­sa jär­jes­te­tään kiin­nos­ta­via, his­to­ri­aa ja tai­det­ta yh­dis­tä­viä ta­pah­tu­mia. Ha­luk­kaat voi­vat il­moit­tau­tua to­teut­ta­maan luo­vuut­taan esi­mer­kik­si ar­ke­o­lo­gi­ses­sa mu­se­os­sa Ho­me­rok­sen ta­ri­noi­den in­noit­ta­mi­na tai tuot­ta­maan maa­tai­det­ta Fort Car­ren lin­noi­tuk­sen alu­eel­le.

Me vie­täm­me An­ti­be­sis­sa rau­hal­lis­ta elä­ke­läis­ten elä­mää. Vai­mo­ni kir­joit­taa, minä käyn usein len­kil­lä ja opis­ke­len rans­kan kiel­tä. Pi­dän nyt tau­koa maa­laa­mi­ses­ta ja piir­tä­mi­ses­tä, kos­ka oi­kea kä­te­ni on ki­pey­ty­nyt lii­al­li­ses­ta läp­pä­rin käyt­tä­mi­ses­tä.

Meil­lä on ajot­tain asun­to­am­me ja­ka­mas­sa ys­tä­viä Suo­mes­ta. Suo­ma­lai­sia ta­paam­me myös Nor­dic Temp­ta­ti­ons -kah­vi­las­sa, jos­sa on tar­jol­la keit­to­lou­nas kes­ki­viik­koi­sin. Kah­vi­las­sa käy myös rans­ka­lai­sia ja nor­ja­lai­sia. Kah­vi­lan ko­koon­tu­mi­set ku­vas­ta­ne­vat An­ti­be­sin muu­ka­lai­se­lä­mää laa­jem­min­kin. Kun­kin kan­sal­li­suu­den edus­ta­jat viih­ty­vät kes­ke­nään. Suo­ma­lai­set ko­koon­tu­vat kak­si ker­taa vii­kos­sa pe­laa­maan pe­tank­kia sa­ta­man lä­hei­ses­sä puis­tos­sa.

Mei­dän­kin ri­vie­ra­lai­nen seu­ra­pii­rim­me koos­tuu suu­rim­mak­si osak­si suo­ma­lai­sis­ta. Voin so­vel­taa tois­tai­sek­si niuk­kaa rans­kan kie­len tai­to­a­ni vain ar­ki­sis­sa asi­oin­neis­sa. Ei se muu­hun riit­täi­si­kään. Tun­nen kui­ten­kin hie­man edis­ty­nee­ni.

Sää on ol­lut vaih­te­le­va. Vä­lil­lä har­maa­ta, toi­si­naan au­rin­kois­ta, lep­pe­ää kui­ten­kin Suo­men tal­veen ver­rat­tu­na. Tänä vuon­na läm­pö­ti­la on nous­sut ti­la­päi­ses­ti jopa niu­kas­ti 20 as­teen pa­rem­mal­le puo­lel­le.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys