JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191218062800

Poh­din il­mas­ton­muu­to­suh­kaa vii­me vuon­na teks­tis­sä Il­mas­to­tun­to kol­kut­taa. Kä­sit­te­len nyt ai­het­ta kos­ke­vaa kes­kus­te­lua.

Mi­nun kal­tai­se­ni ta­val­li­sen ih­mi­sen on vai­kea ym­mär­tää asi­an tie­teel­li­siä to­dis­tei­ta. Kaik­ki il­mas­to­tut­ki­jat ovat mi­nua pä­te­väm­piä ar­vi­oi­maan asi­aa.

Uh­kaa­va asia he­rät­tää tun­tei­ta ja kan­nus­taa ot­ta­maan kan­taa. Pa­neu­tu­mi­nen vaa­ti­si ai­kaa ja vai­vaa. Mie­li­pi­teek­si saat­taa va­li­koi­tua mie­lui­sin tai sel­lai­nen, joka hel­pot­taa oloa. Pe­rus­teet löy­ty­vät ver­kos­ta. Saa­tam­me ul­kois­taa asi­an po­lii­ti­koil­le, jot­ka kui­ten­kin va­lit­sem­me it­se, tai vä­hek­syä tut­ki­joi­den työ­tä.

ää­rim­mil­lään nä­ke­mys voi muo­tou­tua elä­mäl­le vie­raak­si esi­mer­kik­si si­ten, et­tä pi­dät­täy­dy­tään las­ten saa­mi­ses­ta ko­ko­naan ym­pä­ris­tön vuok­si. Toi­saal­ta saa­te­taan pi­tää ih­mi­sen vai­ku­tus­ta il­mas­toon läh­tö­koh­tai­ses­ti mah­dot­to­ma­na.

Il­mas­ton­muu­to­suh­ka voi ko­e­tel­la us­koa ja hen­ki­lö­koh­tai­sia suh­tei­ta. Saa­tam­me suh­tau­tua pil­kal­li­ses­ti vas­tak­kai­siin mie­li­pi­tei­siin. Mi­nä­kin jou­dun pi­dät­te­le­mään it­se­ä­ni, et­ten kiih­dy asi­as­ta kes­kus­tel­ta­es­sa.

Kuu­lun nii­hin ih­mi­siin, joil­la on hin­ku ym­mär­tää haas­ta­via asi­oi­ta. Kä­si­tys­ky­ky­ni on kui­ten­kin ra­jal­li­nen. Il­mas­ton­muu­to­su­has­ta ym­mär­rän sen ver­ran, et­tä se huo­les­tut­taa mi­nua. Mi­nun on vai­kea us­koa, et­tä ih­mis­kun­ta pys­tyi­si päät­tä­mään yh­des­sä riit­tä­vis­tä toi­mis­ta uhan tor­ju­mi­sek­si, saa­ti to­teut­ta­maan ne. Ha­lu­an us­koa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja huo­len­pi­toon, mut­ta epäi­lys kal­vaa miel­tä.

Ke­ho­tus ol­la mu­reh­ti­mat­ta asi­aa ei mi­nua au­ta, kos­ka oma us­ko­ni on heik­ko. Se­kään ei juu­ri hel­po­ta, et­tä ar­vaan pää­se­vä­ni pois en­nen kuin il­mi­ön seu­rauk­set en­nus­tei­den mu­kaan to­del­la pa­he­ne­vat.

Voin­ko luot­taa Ju­ma­lan hy­vään tah­toon, kun uh­ka­ku­va on niin pe­lot­ta­va? On­ko mi­nul­la eri­tyi­siä vel­vol­li­suuk­sia? Kuu­luu­ko asia ol­len­kaan mi­nul­le? Tuo­tan­ko nuo­ril­le ah­dis­tus­ta, jos pu­hun uhas­ta? On­ko asi­as­ta siis vai­et­ta­va? Voin­ko ve­täy­tyä sen taak­se, et­tä oma mer­ki­tyk­se­ni asi­as­sa on hä­vi­ä­vän pie­ni?

Tun­tuu ris­ti­rii­tai­sel­ta, et­tä voin ai­ka­naan jät­tää taak­se­ni ym­pä­ris­töön liit­ty­vät ja muut pa­hat te­ko­ni ja siir­tyä Jee­suk­sen lu­nas­tus­työn vuok­si van­hurs­kai­den le­poon. Niin se vain on, jos säi­lyn us­ko­mas­sa. Sii­nä on us­kon ydin.

Il­mas­ton­muu­tos on oi­ke­as­taan ar­ki­nen asia kuin kau­pas­sa käyn­ti. Tar­peel­li­set asi­at oli­si hoi­det­ta­va ja hai­tal­li­sia väl­tet­tä­vä. Lä­him­mäi­siä tu­li­si koh­del­la ku­ten it­seä toi­voi­si koh­del­ta­van. Tu­le­vat su­ku­pol­vet­kin ovat lä­him­mäi­si­äm­me. Sa­moin uha­na­lai­sil­la alu­eil­la asu­vat.

Elä­vä us­ko ja huo­li il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ei­vät kä­sit­tääk­se­ni sul­je pois toi­si­aan. Edes­men­nyt kirk­ko­her­ra Esa Tuo­maa­la poh­dis­ke­li ym­pä­ris­tö­a­si­oi­ta te­o­lo­gi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta kir­jak­si as­ti (Ih­mi­nen uh­ka luo­ma­kun­nal­le, 1985). Hän käyt­tää ni­mi­tys­tä eko­lo­gi­nen krii­si, joka si­säl­tää muu­ta­kin kuin il­mas­ton­muu­tok­sen. Lai­naan pie­nen kat­kel­man hä­nen lop­pu­kat­sauk­ses­taan:

Kris­ti­nus­kon pe­rin­tei­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan ih­mi­nen elää Ju­ma­lan luo­man maa­il­man kes­kel­lä. Hä­nen tu­lee tun­nus­taa ja saa­da ko­kea Ju­ma­lan läs­nä­o­lo maa­il­mas­sa. Myös­kään Ju­ma­la-ku­vas­ta ei voi­da pois­taa Ju­ma­lan kaik­ki­val­tiut­ta. Tä­män tun­nus­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan saa joh­taa ih­mi­sen vas­tuun kiel­tä­mi­seen luon­non hoi­ta­mi­sen ja var­je­le­mi­sen ky­sy­myk­sis­sä.

Il­mas­toon myön­tei­ses­ti vai­kut­ta­vat teot ei­vät an­na meil­le tai­vas­pis­tei­tä. Ne ei­vät tee meis­tä pa­rem­pia ih­mi­siä. Ne kuu­lu­vat vel­vol­li­suuk­siim­me. Vai­keus on sii­nä, et­tä nii­den to­del­li­sia vai­ku­tuk­sia on vai­kea ar­vi­oi­da. Olem­me si­tä­pait­si epä­täy­del­li­siä vel­vol­li­suuk­sia täyt­tä­es­säm­me.

Kou­lu­lai­tok­sen vel­vol­li­suus on an­taa lap­sil­le hei­dän ikä­ta­sol­leen so­pi­vas­ti to­tuu­den­mu­kai­nen kuva il­mi­öis­tä, myös il­mas­ton­muu­tok­ses­ta. Voim­me ko­et­taa vah­vis­taa toi­von nä­ky­miä yrit­tä­mäl­lä teh­dä sen huo­mi­oo­not­ta­via va­lin­to­ja.

Kes­kus­te­luis­sa voim­me to­de­ta oman avut­to­muu­tem­me ja saa­mat­to­muu­tem­me suu­ren il­mi­ön edes­sä. Voim­me myös poh­tia yh­des­sä omien te­ko­jem­me mer­ki­tys­tä, eh­kä kan­nus­taa toi­si­am­me. Sa­mal­la muis­tam­me, kuka on kaik­ki­val­ti­as.

Kun­ni­oi­te­taan toi­si­am­me, kun kes­kus­te­lem­me haas­ta­vis­ta asi­ois­ta.

Ju­ma­la on tur­vam­me ja lin­nam­me,

aut­ta­jam­me hä­dän het­kel­lä.

Sen täh­den em­me pel­kää, vaik­ka maa järk­kyy,

vaik­ka vuo­ret vai­pu­vat mer­ten sy­vyyk­siin.

Me­ret pau­haa­vat ja kuo­hu­vat,

vuo­ret va­pi­se­vat Ju­ma­lan suu­ruu­den edes­sä. (Ps. 46:2–6.)

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies