JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mitä sinä tarvitset tyytyväisyyteen?

30.5.2024 6.00

Juttua muokattu:

27.5. 13:26
2024052713262220240530060000

Tar­ja Kor­ri

Kuva: Marielle Raappana

Kuu­lin ra­di­os­ta Ylen te­ke­mäs­tä "Pe­lot ja haa­veet" -tut­ki­muk­ses­ta, joka teh­tiin nyt kuu­det­ta ker­taa. Sii­nä val­ta­o­sa vas­taa­jis­ta ker­too ole­van­sa var­sin tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä. Tyy­ty­väi­sim­piä ovat yli 60-vuo­ti­aat sekä nuo­ret mie­het. Vä­hi­ten tyy­ty­väi­siä ovat nuo­ret nai­set ja kes­ki-ikäi­set mie­het.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan eni­ten huol­ta ai­heut­ta­vat van­hus­ten­hoi­to, ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuus sekä so­si­aa­lie­tuuk­sien saan­ti. Ne huo­let­ta­vat enem­män kuin il­mas­ton­muu­tos tai val­ti­on vel­kaan­tu­mi­nen.

Olen it­se saa­nut elää ter­vey­den­huol­lon kul­ta-ai­kaa. Olen ai­kui­si­äl­lä­ni eni­ten tar­vin­nut apua ja hoi­toa ras­kauk­siin, syn­ny­tyk­siin ja lap­siin liit­ty­en. Van­him­man ja nuo­rim­man lap­sem­me ikä­e­ro on rei­lut 21 vuot­ta. Koko sen ajan neu­vo­la­pal­ve­lut oli­vat ai­van lois­ta­vat sekä ras­kau­sai­ka­na et­tä lap­sen syn­nyt­tyä. Myös lää­kä­riin pää­si las­ten kans­sa ai­ka hel­pos­ti. En muis­ta yh­tään ti­lan­net­ta, et­tei oli­si saa­tu apua, kun sitä on tar­vit­tu.

Sain syn­nyt­tää kaik­ki lap­sem­me sa­mas­sa, koh­tuul­li­sen lä­hel­lä ole­vas­sa sai­raa­las­sa. Syn­nyt­tä­jän toi­vei­ta kuun­nel­tiin, ja joka ker­ta koin ole­va­ni am­mat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lö­kun­nan tur­val­li­sis­sa kä­sis­sä. Jos­kus syn­ny­tyk­sen ai­ka­na ih­met­te­lin neu­vo­ja, joi­ta kä­ti­lö rau­hal­li­ses­ti an­toi. Myö­hem­min sel­vi­si, et­tä vau­val­la oli ol­lut na­pa­nuo­ra kak­si ker­taa kau­lan ym­pä­ril­lä ja ti­lan­ne piti rau­hoit­taa, et­tä kä­ti­lö sai sen löy­sät­tyä ja lap­si sai syn­tyä.

Nuo­rim­man lap­sem­me syn­ty­mä ete­ni no­pe­as­ti, mut­ta eh­dim­me kui­ten­kin am­bu­lans­sil­la sai­raa­laan syn­nyt­tä­mään. Ko­to­na jo vä­hän pe­lot­ti, kun hä­tä­kes­kuk­ses­sa ei mei­nat­tu us­koa syn­ny­tyk­sen al­ka­neen. Mie­les­sä oli ne kak­si lä­hel­tä kuul­tua ta­paus­ta, kun äi­din hen­ki oli suu­res­sa vaa­ras­sa ja vau­va me­neh­tyi is­tu­kan ir­to­a­mi­sen seu­rauk­se­na. Vas­ta, kun sa­noin, et­tä tämä on mi­nul­le 15. syn­ny­tys, am­bu­lans­si lä­he­tet­tiin tu­le­maan.

Myös vau­van kans­sa osas­tol­la ol­les­sa pal­ve­lu oli hui­ke­aa. Ruu­at tuo­tiin nel­jä ker­taa päi­väs­sä tar­jot­ti­mel­la sän­gyn vie­reen, ja hoi­ta­jat ot­ti­vat vau­van hoi­toon ai­na, jos it­se ha­lu­si nuk­kua. Useim­mi­ten huo­ne­ka­ve­ri­na oli joku toi­nen ison per­heen äi­ti. Hoi­ta­jat osa­si­vat lait­taa sa­man­hen­ki­siä ih­mi­siä sa­maan huo­nee­seen, ja ai­ka ku­lui rat­toi­sas­ti ju­tel­les­sa. Jos­kus joku hoi­ta­ja kävi ovel­la ih­met­te­le­mäs­sä, kun huo­nees­ta kuu­lui nau­rua käy­tä­väl­le as­ti.

Vaik­ka meil­le on syn­ty­nyt lap­sia näin­kin pal­jon ja li­säk­si on ol­lut kes­ken­me­no­ja, olen ai­na saa­nut asi­al­lis­ta pal­ve­lua. Ku­kaan ei ole ky­see­na­lais­ta­nut va­lin­taa­ni. Jos­kus jäl­ki­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä on vain ky­syt­ty, on­ko aja­tuk­sem­me las­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­ta en­nal­laan. Ajat­te­lin, et­tä ter­vey­den­hoi­ta­ja jou­tuu ky­sy­mään sii­tä työn­sä puo­les­ta.

Ky­se­lin kol­mel­ta tyt­tä­rel­tä­ni, jot­ka sai­vat vau­van vii­me syk­sy­nä, mi­ten he ovat ko­ke­neet ny­kyi­set neu­vo­la­pal­ve­lut. Pää­o­sin ko­ke­muk­set ovat myön­tei­siä, vaik­ka pal­ve­lu­ja on­kin su­pis­tet­tu. Omia vau­vo­ja­ni käy­tiin neu­vo­las­ta kat­so­mas­sa ko­to­na kol­me ker­taa, nyt käy­dään ker­ran tai ei ol­len­kaan.

Per­heen jak­sa­mis­ta seu­ra­taan ja tu­ki­ver­kois­ta ky­sel­lään eh­kä enem­män kuin oma­na ai­ka­na­ni. Isät ote­taan neu­vo­la­käyn­neil­le mu­kaan ak­tii­vi­ses­ti ja sai­raa­las­ta ko­tiu­du­taan no­pe­as­ti. Minä ha­lu­sin vii­pyä sai­raa­las­sa suo­si­tel­lut kol­me vuo­ro­kaut­ta, jot­ta lää­kä­ri eh­ti tar­kas­taa vau­van ja minä it­se kuu­los­tel­la omaa voin­ti­a­ni. Ny­ky­ään ko­tiin voi pääs­tä jo sa­ma­na päi­vä­nä. Sai­raa­loi­den hen­ki­lö­kun­ta sai kai­kil­ta ty­töil­tä­ni kii­tos­ta. Us­kon, et­tä näis­sä­kin asi­ois­sa hen­ki­lö­ke­mi­at ja oma asen­ne voi­vat vai­kut­taa sii­hen, mi­ten asi­oi­ta ko­e­taan.

Alus­sa mai­nit­se­ma­ni tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­sa nä­kyy eh­kä se, et­tä yli 60-vuo­ti­aat ovat näh­neet, mi­ten so­dan­jäl­kei­nen Suo­mi on ke­hit­ty­nyt hy­vin­voin­ti­val­ti­ok­si. Van­him­mat heis­tä muis­ta­vat ajan, jol­loin äi­ti- ja lap­si­kuol­lei­suus oli suur­ta ei­kä lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja ol­lut hel­pos­ti saa­ta­vil­la.

Vie­lä kau­kai­sem­pi­na ai­koi­na van­huk­set ja köy­hät ovat jou­tu­neet köy­häin­ta­loon, ei­kä ny­ky­päi­vän kal­tai­sis­ta so­si­aa­lie­tuuk­sis­ta ole ol­lut tie­to­a­kaan. Kes­kuu­des­sam­me elää vie­lä ih­mi­siä, joi­den lap­suu­des­sa nämä ajat ovat ol­leet ihan lä­hi­his­to­ri­aa. Ovat­ko­han he sik­si niin tyy­ty­väi­siä ny­kyi­seen elä­mään­sä, kun ovat näh­neet vai­ke­at puut­teen ajat? Eh­kä meil­le hy­vään tot­tu­neil­le jos­tain edus­ta luo­pu­mi­nen ai­heut­taa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä, vaik­ka moni asia on hy­vin. Nyt meil­lä on esi­mer­kik­si hy­vät ter­veys­pal­ve­lut, ja Ju­ma­la on an­ta­nut ih­mi­sil­le vii­saut­ta ke­hit­tää lää­ke­tie­det­tä sai­rauk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si ja ih­mis­hen­kien pe­las­ta­mi­sek­si.

En ole tu­tus­tu­nut tar­kem­min Ylen te­ke­mään tut­ki­muk­seen; vain sen ver­ran mitä uu­ti­sis­sa ker­rot­tiin. Haa­veis­ta ky­syt­tä­es­sä mo­nen vas­taa­jan mie­les­tä oma ja lä­heis­ten ter­veys sekä rau­ha ja tur­val­li­suus ovat tär­kei­tä asi­oi­ta elä­mäs­sä. Rik­kau­des­ta, ra­has­ta tai omai­suu­des­ta sii­nä ei pu­hut­tu. Niin vä­hän ajal­li­sia asi­oi­ta me lo­pul­ta tar­vit­sem­me hy­vään elä­mään.

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
TarjaKorri

Satojen lastenrattaiden kokoontumisajot – tuttua ja turvallista Suviseuroissa tänäkin vuonna

10.7.2024 13.15
TarjaKorri

Rippikoulu – koulu elämää varten

22.6.2024 8.00
TarjaKorri

“Ne on semmosia vanhojen mummujen juttuja, ja ne vaan siellä ompelee”

24.4.2024 7.00
TarjaKorri

Talkoot ja varainkeruu tarvitsevat Jumalan siunausta

30.3.2024 7.00
TarjaKorri

"Voisinpa Jeesuksestani nyt laulaa sydämestäni!" – Mietteitä laulukirjan ääreltä

5.3.2024 6.00
TarjaKorri

"Mutta Jumalahan on kaiken yläpuolella" – poimintoja menneestä vuodesta

4.2.2024 6.00
TarjaKorri

Syliisi hellään sulje

7.1.2024 6.00
TarjaKorri

Marraskuu – pimeyttä ja valoa käsi kädessä

26.11.2023 6.00
TarjaKorri

"Nyt on mukava tulla leirille, kun on puhtaat huoneet"

25.10.2023 12.00
TarjaKorri

Tärkeitä asioita elämässäni

22.9.2023 10.00
TarjaKorri

Laidunkaudelta sisäruokintaan

17.8.2023 7.00
TarjaKorri

Ystävänkaipuuta ja monenlaisia ystäviä

22.7.2023 6.00
TarjaKorri

Viimeinen kerta

22.6.2023 10.30
TarjaKorri

Äitinä sukupolvien ketjussa

27.5.2023 6.00
TarjaKorri

Viestinviejänä

27.4.2023 6.00
TarjaKorri

Sattumaako?

30.3.2023 6.00
TarjaKorri

Vala

1.3.2023 6.00
TarjaKorri

Miten olet jaksellut?

25.1.2023 6.00
TarjaKorri

Rukous voi paljon

1.1.2023 9.45
TarjaKorri

Tuokiokuvia vuosien varrelta

21.11.2022 5.00
TarjaKorri

Vastuullisuutta vapain mielin

24.10.2022 6.00
TarjaKorri

Jokapäiväinen leipämme?

23.9.2022 10.20
TarjaKorri

Koulumuistoja

17.8.2022 10.45
TarjaKorri

Arkea, juhlaa ja pyhää

15.7.2022 6.00
TarjaKorri

”Meillä on aihetta iloon”

13.6.2022 6.00
TarjaKorri

Tärkeitä ihmisiä

14.5.2022 6.00
TarjaKorri

Rakennusta ja remonttia

13.4.2022 6.00
TarjaKorri

Keskiviikkona kerhossa

5.3.2022 7.00
TarjaKorri

Valoon kutsuttu

27.2.2022 7.00
TarjaKorri

Uusi matka

21.1.2022 6.00
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys