JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Rippikoulu – koulu elämää varten

22.6.2024 8.00

Juttua muokattu:

18.6. 15:06
2024061815065120240622080000

Tar­ja Kor­ri

Tänä vuon­na ei per­hees­säm­me ei­kä kum­mi­lap­sis­sam­me ol­lut rip­pi­kou­lu­lais­ta, mut­ta ajat­te­lin pa­la­ta ajas­sa taak­se­päin 42 vuot­ta omaan rip­pi­kou­lu­lei­rii­ni. Se pi­det­tiin Reis­jär­ven opis­tol­la ja kes­ti kak­si viik­koa.

Mi­nul­la on tal­les­sa kaik­ki muis­tiin­pa­not, al­ku- ja lop­pu­kuu­lus­te­lut, oma päi­vä­kir­ja­ni sekä rip­pi­kou­lu­ka­ve­rei­den mi­nul­le kir­joit­ta­mia aja­tuk­sia. En­nen lei­riä piti pe­reh­tyä hy­vin seu­ra­kun­nan toi­min­taan ja sii­hen liit­ty­vä vih­ko mi­nul­ta myös löy­tyy. Seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät on mai­nit­tu ni­mel­tä, ja kirk­ko­val­tuu­tet­tu­jen lis­tal­ta löy­tyi isä­ni­kin nimi.

Lei­rin ni­mi­lis­tas­sa on 75 ni­meä. Sitä lu­kies­sa ai­ka mo­net kas­vot tu­le­vat mie­leen, mut­ta pal­jon on nii­tä­kin, joi­ta en muis­ta. Muis­to­jen vih­koon rip­pi­kou­lu­ka­ve­rit ovat kir­joit­ta­neet ru­no­ja, lau­lu­jen sa­no­ja ja mui­ta aja­tel­mia. Mi­nul­le on piir­ret­ty muis­tok­si mök­ki, mo­der­nia tai­det­ta esit­tä­vä kuva, sekä kuva Hon­da Mon­key 50 -mo­pos­ta ke­ho­tuk­sel­la os­taa sel­lai­nen. Yk­si on kir­joit­ta­nut ni­mel­lä­ni va­rus­te­tun sai­raus­ker­to­muk­sen; "Olin ter­veys­kes­kuk­ses­sa oi­ke­an sil­mä­ni vuok­si, kun se me­nee ai­na yöl­lä mel­kein kiin­ni." Use­am­man kir­joit­ta­jan mie­les­tä ai­ka oli ku­lu­nut lei­ril­lä to­del­la no­pe­as­ti. Sää oli vaih­te­le­vaa, ja yh­te­nä päi­vä­nä oli niin kova lu­mi­myrs­ky, et­tä lip­pu­tan­ko kaa­tui.

Rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä opis­kel­ta­vaa on ol­lut pal­jon. A5-ko­koi­seen vih­koon on ker­ty­nyt kä­sin kir­joi­tet­tua teks­tiä 45 si­vua 46 op­pi­tun­nin ai­ka­na.

En­sim­mäi­nen tun­ti on al­ka­nut ai­heel­la "Mitä us­ko on?". Seu­raa­vak­si on tut­kit­tu Raa­mat­tua, sen syn­tyä, kir­ja­ryh­miä ja kään­nök­siä, sekä luo­mis­ker­to­mus­ta, omaa­tun­toa, käs­ky­jä ja pe­las­tus­his­to­ri­aa. Olen kir­joit­ta­nut: "Ju­ma­la joh­taa maa­il­man ta­pah­tu­mia oman ai­ka­tau­lun­sa mu­kai­ses­ti. Hän on aset­ta­nut kan­soil­le et­si­ko­na­jat ja asu­mi­sen ra­jat, Matt. 24:14 sekä Kaik­kia kan­so­ja kut­su­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­taan en­nen maa­il­man­lop­pua, Apt. 1:6–8."

Jee­suk­sen elä­mää ja hä­nen teh­tä­vään­sä maan pääl­lä on kä­si­tel­ty usei­den tun­tien ajan. On käy­ty läpi hä­nen per­het­tään, am­mat­ti­aan ja in­hi­mil­lis­tä puol­taan: mi­ten hän tun­si ja­noa, näl­kää, vä­sy­mys­tä ja su­rua. Sit­ten on tut­kit­tu hä­nen mes­si­aa­nis­ta toi­min­taan­sa. Jee­sus opet­ti voi­mal­li­ses­ti ja ju­lis­ti Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mia. Hän vah­vis­ti ope­tuk­sen­sa tun­nus­te­ko­jen kaut­ta. Lo­pul­ta hän so­vit­ti kaik­kien ih­mis­ten syn­nit omal­la ris­tin­kuo­le­mal­laan.

Raa­ma­tun ja ka­te­kis­muk­sen tut­ki­mi­sen li­säk­si rip­pi­kou­lus­sa on opis­kel­tu ajal­li­si­a­kin asi­oi­ta. On pu­hut­tu it­se­näis­ty­mi­ses­tä ja ai­kuis­tu­mi­ses­ta, mur­ro­si­än fyy­si­sis­tä ja psyyk­ki­sis­tä muu­tok­sis­ta sekä käy­tän­nön muu­tok­sis­ta, ku­ten osal­lis­tu­mi­ses­ta ko­din töi­hin. Oi­keu­del­li­sia muu­tok­sia on pit­kä lis­ta, muun mu­as­sa vas­tuu omis­ta te­ois­ta lain edes­sä, ää­nes­ty­soi­keus ja vaa­li­kel­poi­suus. Tun­tien ai­hei­na on ol­lut myös päih­teet ja tu­pak­ka, kan­so­jen eri­mie­li­syy­det sekä kris­tit­ty yh­teis­kun­nan jä­se­ne­nä.

Di­a­ko­ni­an syn­nys­tä ker­ro­taan Jee­suk­sen esi­ku­va. "Sen­täh­den, jos minä, joka olen Her­ra ja Mes­ta­ri, olen tei­dän jal­kan­ne pes­syt, niin pi­tää myös tei­dän­kin toi­nen toi­sen­ne ja­lat pe­se­män" (Joh. 13:14). "Di­a­ko­nia ei ole hy­viä töi­tä, joi­ta ih­mi­nen päät­tää teh­dä, vaan se on Kris­tuk­sen mie­len mu­kais­ta toi­min­taa jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä", olen kir­joit­ta­nut vih­koo­ni. Di­a­ko­ni­aan kuu­luu ai­neel­li­nen aut­ta­mi­nen ja sie­lun­hoi­to.

Va­paa-ajal­la­kin oli mu­ka­vaa, vaik­ka olin mie­les­tä­ni ujo ja ar­ka­kin sii­hen ai­kaan. Huo­nei­siin jako ta­pah­tui aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä, ei­kä sa­maan huo­nee­seen sat­tu­nut ke­tään tut­tua. Lei­ril­lä hei­tä kui­ten­kin oli, ja po­ru­kal­la sit­ten tu­tus­tut­tiin uu­siin ih­mi­siin. Yh­des­sä on lau­let­tu, soi­tet­tu, pe­lat­tu ja kes­kus­tel­tu. Eri­tyi­nen mai­nin­ta päi­vä­kir­jas­sa­ni on sii­tä, kun yk­si tyt­tö teki pa­ran­nuk­sen heti lei­rin al­ku­vai­hees­sa.

Mi­nul­la saat­toi ol­la vä­hän koti-ikä­vää­kin vä­lil­lä, kos­ka en ol­lut tot­tu­nut ole­maan ko­toa pois niin pit­kää ai­kaa. Opis­tol­la oli pu­he­lin­kop­pi ja soi­tin siel­tä ko­tiin yh­des­ti. Äi­ti oli sai­raa­las­sa leik­kauk­ses­sa lei­ril­le läh­ties­sä­ni, ei­kä hän pääs­syt kon­fir­maa­ti­oon vaan isä tuli yk­sin. Iha­nin yl­lä­tys ko­tiin men­nes­sä oli, kun äi­ti oli pääs­syt ko­tiin ja mi­nul­le oli lai­tet­tu kau­niit juh­lat.

Olem­me muis­tut­ta­neet omia nuo­ri­am­me rip­pi­kou­luun läh­ties­sä, et­tä ky­sy­myk­ses­sä on elä­män tär­kein kou­lu. Siel­lä ope­te­taan us­kon ja elä­män pe­ru­sa­si­oi­ta, ja mah­dol­li­ses­ti siel­tä saa myös uu­sia ys­tä­viä. Rip­pi­kou­lu­ka­ve­reis­ta voi ol­la iloa ja apua mo­nes­sa ti­lan­tees­sa myö­hem­min­kin. Tä­män ju­tun ot­si­koin­nis­sa mi­nua aut­toi rip­pi­kou­lu­ka­ve­ri­ni.

TarjaKorri
Kotimme Nivalassa on minulle tärkeä paikka. Siellä on ollut elämäntehtäväni perheen parissa ja siellä teen yritykseemme liittyviä töitä. Vapaa-aika kuluu paljolti käsitöiden parissa. Ystävät ovat minulle tärkeitä. Heidän kanssaan kyläilyt ja keskustelut ovat elämäni suola. Kirjoituksistani voi antaa palautetta: korritarja@gmail.com.
TarjaKorri

Satojen lastenrattaiden kokoontumisajot – tuttua ja turvallista Suviseuroissa tänäkin vuonna

10.7.2024 13.15
TarjaKorri

Mitä sinä tarvitset tyytyväisyyteen?

30.5.2024 6.00
TarjaKorri

“Ne on semmosia vanhojen mummujen juttuja, ja ne vaan siellä ompelee”

24.4.2024 7.00
TarjaKorri

Talkoot ja varainkeruu tarvitsevat Jumalan siunausta

30.3.2024 7.00
TarjaKorri

"Voisinpa Jeesuksestani nyt laulaa sydämestäni!" – Mietteitä laulukirjan ääreltä

5.3.2024 6.00
TarjaKorri

"Mutta Jumalahan on kaiken yläpuolella" – poimintoja menneestä vuodesta

4.2.2024 6.00
TarjaKorri

Syliisi hellään sulje

7.1.2024 6.00
TarjaKorri

Marraskuu – pimeyttä ja valoa käsi kädessä

26.11.2023 6.00
TarjaKorri

"Nyt on mukava tulla leirille, kun on puhtaat huoneet"

25.10.2023 12.00
TarjaKorri

Tärkeitä asioita elämässäni

22.9.2023 10.00
TarjaKorri

Laidunkaudelta sisäruokintaan

17.8.2023 7.00
TarjaKorri

Ystävänkaipuuta ja monenlaisia ystäviä

22.7.2023 6.00
TarjaKorri

Viimeinen kerta

22.6.2023 10.30
TarjaKorri

Äitinä sukupolvien ketjussa

27.5.2023 6.00
TarjaKorri

Viestinviejänä

27.4.2023 6.00
TarjaKorri

Sattumaako?

30.3.2023 6.00
TarjaKorri

Vala

1.3.2023 6.00
TarjaKorri

Miten olet jaksellut?

25.1.2023 6.00
TarjaKorri

Rukous voi paljon

1.1.2023 9.45
TarjaKorri

Tuokiokuvia vuosien varrelta

21.11.2022 5.00
TarjaKorri

Vastuullisuutta vapain mielin

24.10.2022 6.00
TarjaKorri

Jokapäiväinen leipämme?

23.9.2022 10.20
TarjaKorri

Koulumuistoja

17.8.2022 10.45
TarjaKorri

Arkea, juhlaa ja pyhää

15.7.2022 6.00
TarjaKorri

”Meillä on aihetta iloon”

13.6.2022 6.00
TarjaKorri

Tärkeitä ihmisiä

14.5.2022 6.00
TarjaKorri

Rakennusta ja remonttia

13.4.2022 6.00
TarjaKorri

Keskiviikkona kerhossa

5.3.2022 7.00
TarjaKorri

Valoon kutsuttu

27.2.2022 7.00
TarjaKorri

Uusi matka

21.1.2022 6.00
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys