JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00

Juttua muokattu:

23.10. 15:52
2020102315523020201024060000

Nai­sen ja mie­hen vä­li­nen rak­kaus tun­tuu il­mi­öl­tä, joka pa­ke­nee mää­rit­te­lyä. Mitä se on? Voi­ko ol­la ra­kas­tu­nut vä­hän, pal­jon tai so­pi­vas­ti? Voi­ko rak­kaut­ta ja­kaa osiin? Ky­sy­myk­siä on help­po esit­tää, mut­ta hy­viä vas­tauk­sia vai­kea löy­tää.

Minä olen on­nel­li­nen sii­tä, et­tä mi­nul­la on vai­mo, joka ra­kas­taa mi­nua ja jota minä ra­kas­tan.

Minä seu­rus­te­lin kak­si ker­taa, en­nen kuin löy­sin oi­ke­an. En­sim­mäi­nen tyt­töys­tä­vä löy­tyi rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä. Muis­tan kuin­ka pyyk­ki­huo­nees­sa tuli pu­heek­si erään nei­don kans­sa ul­ko­na kal­li­oil­la ole­vat pa­ris­kun­nat. Roh­kais­tuin eh­dot­ta­maan, et­tä jos­pa me­kin me­ni­sim­me, ja hän suos­tui heti. Se seu­rus­te­lu kes­ti rip­pi­kou­lu­a­jan, ja sit­ten al­ka­nut kir­jeen­vaih­to vain kat­ke­si. En edes muis­ta var­mas­ti, kum­pi jät­ti vas­taa­mat­ta. Oli­ko kyse rak­kau­des­ta, en osaa sa­noa. Jon­kin­lais­ta vie­hät­ty­mi­sen ai­heut­ta­maa ve­to­voi­maa se ai­na­kin oli.

Seu­raa­va seu­rus­te­lu­kump­pa­ni löy­tyi muu­ta­man vuo­den pääs­tä ka­ve­ri­pii­ris­tä. Suh­de oli eh­kä sa­man­ta­pai­nen kuin rip­pi­kou­lu­ro­mans­sis­sa. Hen­ki­nen kump­pa­nuus ei ol­lut ko­vin voi­ma­kas. Tyt­töys­tä­vä­ni oi­val­si sen en­nen mi­nua ja pani pis­teen seu­rus­te­lul­le.

Ta­pa­sin ny­kyi­sen vai­mo­ni Tuk­hol­mas­sa. Olim­me mo­lem­mat ke­sä­töis­sä siel­lä. Kun kä­vin Skat­te­hu­se­tis­sa ve­rol­le pan­ta­va­na, näin pai­kal­la jou­kon nuo­ria suo­ma­lais­nai­sia. Seu­raa­vak­si näin hei­dät seu­rois­sa. Kun sit­ten vie­tim­me ai­kaa yh­des­sä, aloin ha­keu­tua suun­nil­leen sa­ma­ni­käi­sen seu­raan. Tämä joh­ti seu­rus­te­le­mi­seen. Kun il­moi­tin pu­he­li­mes­sa äi­dil­le, mil­lä lai­val­la tu­lem­me Suo­meen, hän ky­syi: ”Ket­kä me?”. Vas­ta­sin kier­te­le­mät­tä.

Jat­koim­me seu­rus­te­lua. Seu­raa­van tal­ven ai­ka­na aloin epä­röi­dä, oli­ko kyse oi­ke­as­ta rak­kau­des­ta. Tämä epäi­lys saat­toi nous­ta, kun kuu­lin, et­tä Ou­lun tuo­mi­o­kirk­ko pi­täi­si va­ra­ta, jos ai­koi­sim­me tul­la vi­hi­tyk­si siel­lä seu­raa­va­na ke­sä­nä. Mi­nul­la ei ol­lut leis­ku­via tun­tei­ta, mut­ta viih­dyin tyt­töys­tä­vä­ni seu­ras­sa. Kirk­ko va­rat­tiin.

Vih­ki­mi­ses­tä tuli vii­me ke­vää­nä 45 vuot­ta. Suh­teem­me on ol­lut ko­vil­la, mut­ta se on kes­tä­nyt. Luo­ja tie­si, ket­kä joh­dat­ti yh­teen. Olem­me sy­väs­ti kiin­ty­nei­tä toi­siim­me. Sel­lais­ta tun­net­ta voi var­maan kut­sua rak­kau­dek­si. Avi­o­liit­to on side, joka on tar­koi­tet­tu kes­tä­mään. Kun tun­teet tun­tu­vat ka­don­neen, se on kuin sei­nä, jo­hon on tur­val­lis­ta no­ja­ta. Kun tie­tää, et­tä täs­tä ei voi läh­teä mi­hin­kään, ym­mär­tää odot­taa pa­rem­pia päi­viä, jot­ka ovat tä­hän as­ti ai­na tul­leet. Ky­sy­mys on myös tah­to­mi­ses­ta.

En osaa sa­noa, on­ko meil­lä rak­kaut­ta pal­jon vai vä­hän. Sitä on kui­ten­kin riit­tä­väs­ti. On ole­mas­sa mui­ta­kin rak­kau­den la­je­ja, jois­ta puut­tuu eroot­ti­nen ve­to­voi­ma, ku­ten lä­him­mäi­sen­rak­kaus. Sek­su­aa­li­suus mah­dol­lis­taa suu­ren yk­sey­den ko­ke­mi­sen, mikä kuu­luu mie­les­tä­ni avi­o­lii­ton ole­muk­seen. Vai­mo­ni on mi­nul­le suu­ri lah­ja Ju­ma­lal­ta.

Va­li­tet­ta­vas­ti ih­mi­nen saat­taa tun­tea sek­su­aa­lis­ta ve­toa mo­niin hen­ki­löi­hin. Täs­tä syn­tyy kiu­sauk­sia. Oma­tun­to on luo­tu var­je­le­maan mei­tä pa­has­ta, ja vih­ki­mi­sen yh­tey­des­sä an­ta­ma­ni lu­paus ja Ju­ma­la ovat suo­jel­leet liit­to­am­me.

Vein äs­ket­täin vai­mo­ni jo­hon­kin ta­paa­mi­seen. Jä­tin hä­net jal­ka­käy­tä­väl­le ja ajoin pois. Kun näin hä­net pei­lis­tä kä­ve­le­mäs­sä pois­päin mi­nun an­ta­ma­ni kel­tai­nen rep­pu­lauk­ku se­läs­sään, mie­lee­ni nou­si läm­pi­miä tun­tei­ta. Tuo on mi­nun Saa­ra­ni.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies