JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Rakastumisia

24.10.2020 6.00

Juttua muokattu:

23.10. 15:52
2020102315523020201024060000

Nai­sen ja mie­hen vä­li­nen rak­kaus tun­tuu il­mi­öl­tä, joka pa­ke­nee mää­rit­te­lyä. Mitä se on? Voi­ko ol­la ra­kas­tu­nut vä­hän, pal­jon tai so­pi­vas­ti? Voi­ko rak­kaut­ta ja­kaa osiin? Ky­sy­myk­siä on help­po esit­tää, mut­ta hy­viä vas­tauk­sia vai­kea löy­tää.

Minä olen on­nel­li­nen sii­tä, et­tä mi­nul­la on vai­mo, joka ra­kas­taa mi­nua ja jota minä ra­kas­tan.

Minä seu­rus­te­lin kak­si ker­taa, en­nen kuin löy­sin oi­ke­an. En­sim­mäi­nen tyt­töys­tä­vä löy­tyi rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä. Muis­tan kuin­ka pyyk­ki­huo­nees­sa tuli pu­heek­si erään nei­don kans­sa ul­ko­na kal­li­oil­la ole­vat pa­ris­kun­nat. Roh­kais­tuin eh­dot­ta­maan, et­tä jos­pa me­kin me­ni­sim­me, ja hän suos­tui heti. Se seu­rus­te­lu kes­ti rip­pi­kou­lu­a­jan, ja sit­ten al­ka­nut kir­jeen­vaih­to vain kat­ke­si. En edes muis­ta var­mas­ti, kum­pi jät­ti vas­taa­mat­ta. Oli­ko kyse rak­kau­des­ta, en osaa sa­noa. Jon­kin­lais­ta vie­hät­ty­mi­sen ai­heut­ta­maa ve­to­voi­maa se ai­na­kin oli.

Seu­raa­va seu­rus­te­lu­kump­pa­ni löy­tyi muu­ta­man vuo­den pääs­tä ka­ve­ri­pii­ris­tä. Suh­de oli eh­kä sa­man­ta­pai­nen kuin rip­pi­kou­lu­ro­mans­sis­sa. Hen­ki­nen kump­pa­nuus ei ol­lut ko­vin voi­ma­kas. Tyt­töys­tä­vä­ni oi­val­si sen en­nen mi­nua ja pani pis­teen seu­rus­te­lul­le.

Ta­pa­sin ny­kyi­sen vai­mo­ni Tuk­hol­mas­sa. Olim­me mo­lem­mat ke­sä­töis­sä siel­lä. Kun kä­vin Skat­te­hu­se­tis­sa ve­rol­le pan­ta­va­na, näin pai­kal­la jou­kon nuo­ria suo­ma­lais­nai­sia. Seu­raa­vak­si näin hei­dät seu­rois­sa. Kun sit­ten vie­tim­me ai­kaa yh­des­sä, aloin ha­keu­tua suun­nil­leen sa­ma­ni­käi­sen seu­raan. Tämä joh­ti seu­rus­te­le­mi­seen. Kun il­moi­tin pu­he­li­mes­sa äi­dil­le, mil­lä lai­val­la tu­lem­me Suo­meen, hän ky­syi: ”Ket­kä me?”. Vas­ta­sin kier­te­le­mät­tä.

Jat­koim­me seu­rus­te­lua. Seu­raa­van tal­ven ai­ka­na aloin epä­röi­dä, oli­ko kyse oi­ke­as­ta rak­kau­des­ta. Tämä epäi­lys saat­toi nous­ta, kun kuu­lin, et­tä Ou­lun tuo­mi­o­kirk­ko pi­täi­si va­ra­ta, jos ai­koi­sim­me tul­la vi­hi­tyk­si siel­lä seu­raa­va­na ke­sä­nä. Mi­nul­la ei ol­lut leis­ku­via tun­tei­ta, mut­ta viih­dyin tyt­töys­tä­vä­ni seu­ras­sa. Kirk­ko va­rat­tiin.

Vih­ki­mi­ses­tä tuli vii­me ke­vää­nä 45 vuot­ta. Suh­teem­me on ol­lut ko­vil­la, mut­ta se on kes­tä­nyt. Luo­ja tie­si, ket­kä joh­dat­ti yh­teen. Olem­me sy­väs­ti kiin­ty­nei­tä toi­siim­me. Sel­lais­ta tun­net­ta voi var­maan kut­sua rak­kau­dek­si. Avi­o­liit­to on side, joka on tar­koi­tet­tu kes­tä­mään. Kun tun­teet tun­tu­vat ka­don­neen, se on kuin sei­nä, jo­hon on tur­val­lis­ta no­ja­ta. Kun tie­tää, et­tä täs­tä ei voi läh­teä mi­hin­kään, ym­mär­tää odot­taa pa­rem­pia päi­viä, jot­ka ovat tä­hän as­ti ai­na tul­leet. Ky­sy­mys on myös tah­to­mi­ses­ta.

En osaa sa­noa, on­ko meil­lä rak­kaut­ta pal­jon vai vä­hän. Sitä on kui­ten­kin riit­tä­väs­ti. On ole­mas­sa mui­ta­kin rak­kau­den la­je­ja, jois­ta puut­tuu eroot­ti­nen ve­to­voi­ma, ku­ten lä­him­mäi­sen­rak­kaus. Sek­su­aa­li­suus mah­dol­lis­taa suu­ren yk­sey­den ko­ke­mi­sen, mikä kuu­luu mie­les­tä­ni avi­o­lii­ton ole­muk­seen. Vai­mo­ni on mi­nul­le suu­ri lah­ja Ju­ma­lal­ta.

Va­li­tet­ta­vas­ti ih­mi­nen saat­taa tun­tea sek­su­aa­lis­ta ve­toa mo­niin hen­ki­löi­hin. Täs­tä syn­tyy kiu­sauk­sia. Oma­tun­to on luo­tu var­je­le­maan mei­tä pa­has­ta, ja vih­ki­mi­sen yh­tey­des­sä an­ta­ma­ni lu­paus ja Ju­ma­la ovat suo­jel­leet liit­to­am­me.

Vein äs­ket­täin vai­mo­ni jo­hon­kin ta­paa­mi­seen. Jä­tin hä­net jal­ka­käy­tä­väl­le ja ajoin pois. Kun näin hä­net pei­lis­tä kä­ve­le­mäs­sä pois­päin mi­nun an­ta­ma­ni kel­tai­nen rep­pu­lauk­ku se­läs­sään, mie­lee­ni nou­si läm­pi­miä tun­tei­ta. Tuo on mi­nun Saa­ra­ni.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys