JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Maa­laa­mi­nen har­ras­tuk­se­na

3.12.2020 8.35

Juttua muokattu:

3.12. 08:41
2020120308412820201203083500

Heikki Honkala

Heikki Honkala

Roh­kais­tuin noin ne­li­kymp­pi­se­nä osal­lis­tu­maan työ­vä­e­no­pis­ton öl­jy­vä­ri­maa­laus­kurs­sil­le. Jos­ta­kin syys­tä koin tä­män jon­kin­lai­se­na kyn­nyk­se­nä. Kurs­sil­la oli ki­vaa.

Aloin maa­la­ta ja piir­tää va­paa­het­ki­nä­ni. Jat­koin kurs­sit­tau­tu­mis­ta Tai­de­te­ol­li­sen kor­ke­a­kou­lun avoi­men yli­o­pis­ton kurs­seil­la. Myö­hem­min suo­ri­tin Al­fa-Ar­tin mo­ni­vuo­ti­sen ku­va­tai­tei­li­jan tut­kin­non. Tääl­lä Tu­rus­sa olen osal­lis­tu­nut Tai­de­a­ka­te­mia-kurs­seil­le avoi­men kaut­ta. Olen opis­kel­lut myös hie­man tai­de­his­to­ri­aa.

Te­ke­mi­se­ni on ol­lut puus­kit­tais­ta. Kurs­seil­le osal­lis­tu­mi­nen on ol­lut tapa ak­ti­voi­tua. Olen ol­lut useil­la al­keis­kurs­seil­la­kin. Ai­na niis­sä ko­kee op­pi­van­sa. Tär­ke­ää on te­ke­mi­nen ja tu­los­ten ar­vi­oin­ti.

Har­ras­tuk­see­ni liit­tyy lo­gis­ti­nen on­gel­ma. Mitä teh­dä val­mis­tu­neil­le ja kes­ke­ne­räi­sil­le jat­ka­mis­ta odot­ta­vil­le töil­le? On­nek­si moni on ha­lun­nut os­taa mi­nul­ta maa­lauk­si­a­ni. Te­ki­jäl­le tu­lee hyvä mie­li, kun joku ha­lu­aa mak­saa te­ke­mäs­tä­ni ja an­taa sil­le ti­lan sei­näl­tään. Huo­no puo­li on se, et­tä jään ikä­vöi­mään joi­ta­kin mie­les­tä­ni eri­tyi­sen on­nis­tu­nei­ta maa­lauk­sia.

Olen ol­lut lais­ka pi­tä­mään näyt­te­lyi­tä. Tänä vuon­na on ol­lut yk­si. Te­ok­si­a­ni oli al­ku­vuo­des­ta esil­lä erääs­sä ra­vin­to­las­sa Niz­zan van­has­sa kau­pun­gis­sa.

Tar­koi­tuk­se­na­ni on teh­dä verk­koon näyt­te­ly­si­vu myyn­nis­sä ole­vis­ta te­ok­sis­ta­ni. Elä­ke­läi­sen kii­reet ovat verk­kai­sia. Eh­kä se­kin päi­vä vie­lä koit­taa. Tus­kin mo­ni­kaan to­sin ti­laa te­ok­sia ku­vien pe­rus­teel­la, mut­ta jos jo­kin työ miel­lyt­tää, kiin­nos­tu­nut voi tul­la ko­tii­ni kat­so­maan sitä luon­nos­sa.

Maa­laa­mi­nen ei ole vain haus­kaa puu­haa. Mo­nes­ti koen ah­dis­tus­ta, kun en tie­dä mi­ten jat­kai­sin. Tai­dan ot­taa har­ras­tuk­se­ni lii­an va­ka­vas­ti.

Voi va­paa-ai­kaa huo­nom­piin­kin asi­oi­hin käyt­tää.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blo­gis­tin elä­mää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Ra­kas­tu­mi­sia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unel­ma-am­ma­tin ta­voit­te­lus­ta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Eri­tyi­sen herk­kä oma­tun­to

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elä­män haas­ta­via kään­tei­tä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Se­ni­o­ri kun­toi­lee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voi­ma­kas pas­si­o­ko­ke­mus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuu­lu­mi­sia An­ti­be­sis­ta, Rans­kan Ri­vie­ral­ta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Mi­ten het­keen tar­tu­taan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äi­ti, isä ja tal­vi­so­ta

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elä­mä, kipu ja rak­kaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sy­dä­men si­vis­tys on enem­män kuin hy­vät ta­vat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Elä­ke­läi­sen työ­jär­jes­tys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Ka­to­a­van men­nei­syy­den jäl­jil­lä Kan­nak­sel­la

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Mi­ten us­ko tuli su­kuu­ni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siu­nauk­ses­ta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Ret­kei­lyä Niz­zan men­nei­syy­des­sä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kie­li­op­pia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kan­nat­taa­ko us­kon asi­ois­ta väi­tel­lä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tar­vit­sen­ko pi­ta­ha­yo­ja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rau­ha vel­voit­ta­vat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Ai­ka on ra­haa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rak­kau­den syn­ty­si­joil­la

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmas­to­tun­to kol­kut­taa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Su­ku­ni ta­ri­nat his­to­ri­an pyör­teis­sä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Tai­de­viik­ko Pro­ven­ces­sa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Vä­lil­lä nos­tan hat­tu­a­ni ja kul­jen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muu­tim­me taas

26.1.2018 6.29
20.6.2021

Jee­sus sa­noi: "Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat. Men­kää ja tut­ki­kaa, mitä tämä tar­koit­taa: 'Ar­mah­ta­vai­suut­ta minä tah­don, en uh­ri­me­no­ja." Matt. 9:12-13

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies