JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Taas se alkaa, koulutietä kuljetaan

19.8.2014 6.54

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140819065400

Vuo­sien var­rel­la olen op­pi­nut sen, et­tä ker­to­es­sa­ni am­mat­ti­ni lau­kai­sen au­to­maat­ti­ses­ti kans­sa­kes­kus­te­li­jan mie­les­sä mat­kan men­nei­syy­teen ja omiin ko­ke­muk­siin. Väi­tän, et­tä opet­ta­jat ovat am­mat­ti­kun­ta, jon­ka kans­sa ih­mi­nen on elä­mäs­sään toi­sek­si eni­ten te­ke­mi­sis­sä heti oman am­mat­tin­sa edus­ta­jien jäl­keen. Opet­ta­jia on kaik­ki­al­la ja kai­ken­lai­sia, ja opet­ta­va ih­mi­nen on al­tis suo­ral­le ar­vi­oin­nil­le heti avat­tu­aan suun­sa. Opet­ta­ja­na tie­dän, et­tä mi­nul­la on ka­sa­päin on­nis­tu­nei­ta ja vä­hem­män on­nis­tu­nei­ta kol­le­goi­ta jo­kai­sen elä­män­po­lul­la. Ih­mi­nen tun­tuu muis­ta­van vain ää­ri­päät, ne hy­vät ja kan­nus­ta­vat ja sit­ten myös ne an­ke­at ja la­tis­ta­vat opet­ta­jan­sa. Opet­ta­ja­na on­kin ”pal­jon var­ti­ja­na” ja sik­si jo­kai­nen kan­nus­tus ja jak­sa­mi­sen toi­vo­tus on tar­peen.

Opet­ta­juus on koko ajan muut­tu­va il­miö ja hyvä niin. Eri­näi­sis­sä ar­vos­tet­tu­jen am­mat­tien lis­tois­sa hyp­pe­lem­me vä­lil­lä kor­ke­al­la ja sit­ten taas jos­sa­kin olem­me lis­tan hän­tä­pääs­sä. Opet­ta­juus pu­hut­taa ja sik­si se myös he­rät­tää ri­kas­tut­ta­via kes­kus­te­lu­ja ku­ten ke­väi­nen koh­taa­mi­se­ni ta­lon­mie­hen kans­sa.

– Tuus nyt kat­too, kun am­mat­ti­mies te­kee töi­tä! Ei­kö huo­maa, et­tä osaa asi­an­sa? Mi­käs uk­ko se sinä Har­ti­kai­nen olet am­ma­til­ta­si? Vai et­tä opet­ta­ja, no sul­la al­koi loma nyt. Se on rank­kaa hom­maa, se opet­ta­jan­hom­ma. Van­hem­mat va­lit­taa koko ajan, et­tei hei­dän lap­siin­sa saa kos­kea ja suut­tu­vat hir­ve­än pie­nes­tä. Vaa­tii kär­si­väl­li­syyt­tä se työ. Ei mi­nus­ta vaan oli­si sii­hen, tup­paan her­mos­tu­maan kun ei mene heti pe­ril­le. Vaik­ka olen mä si­tä­kin hom­maa jos­kus teh­nyt, opet­ta­mis­ta.

– Opet­ta­jil­la­han on ihan koh­ta­lai­set pal­kat, kaks­ja­puo­li­ton­nia vai mitä te nyt sit­te saat­te­kaan kä­teen­ne. Vaan ar­vos­tus on mitä on. En­nen oli toi­sin, ky­läs­sä oli yk­kö­siä lää­kä­ri ja opet­ta­ja, heil­tä ky­syt­tiin neu­voa kai­ken­lai­siin ti­lan­tei­siin.

– Kyl­lä mä ha­lu­an ol­la läs­nä siel­lä mis­sä ta­pah­tuu, ja tääl­lä nyt ta­pah­tuu. Sul­la on tuo pik­ku­a­pu­lai­nen mu­ka­na, se on hyvä se, et­tä on apu­lai­nen. Ka­tos nyt tota am­mat­ti­mies­tä tuos­sa (osoit­taa vie­res­sä ole­vaa put­ki­mies­tä), ei tai­da opet­ta­jan lo­ma­ra­hat riit­tää tuon mie­hen palk­ko­jen mak­suun. Saa­tat ot­taa pian kau­pun­gil­le pu­he­lua, et­tä lo­ma­ra­hat tän­ne ja heti, kun tuli niin kal­lis put­ki­mies. Sää olet pian tuol­la kuu­le leh­tiä ja­ka­mas­sa, se on hy­vää työ­tä se, He­sa­rin ja­ka­mi­nen. Saa aa­mul­la nous­ta, ja sit­ten on koko päi­vä ai­kaa teh­dä muu­ta (jos­sain täs­sä vai­heil­la huo­maan lap­se­ni jäl­leen mu­tus­te­le­van jo­tain, lie­kö sit­ten mut­te­ria vai mitä...).

Mut­ta, ta­kai­sin syk­syyn ja kou­lun­pen­kil­le. Tätä lu­kies­sa­si olen jo kai­va­nut kaa­pis­ta kir­jai­mia syö­vän Art­tu-nu­ken ja hil­jai­suut­ta ja rau­haa val­vo­van Al­ma-ka­nan, ni­men­nyt jo­kai­sel­le op­pi­laal­le­ni pul­pe­tin ja nau­lak­ko­pai­kan ja kuul­lut mon­ta haus­kaa ta­ri­naa ku­lu­nees­ta ke­säs­tä ja vas­tan­nut sa­toi­hin ja tu­han­siin pie­nen ih­mi­sen mie­les­tä nous­sei­siin ky­sy­myk­siin. Ja kai­kes­ta täs­tä ener­gi­aa saa­nee­na olen val­mis koh­taa­maan kou­lu­maa­il­man tä­män­syk­syi­set haas­teet. Toi­vo­tan kai­kil­le kou­lu­lai­sil­le ja hei­dän per­heil­leen sekä eri­tyi­ses­ti opet­ta­ja­kol­le­goil­le­ni ym­pä­ri Suo­men Tai­vaan Isän siu­naa­maa kou­lu­vuot­ta ja voi­mia ja jak­sa­mis­ta ar­jen haas­tei­siin.

(Kur­si­voi­dut lai­nauk­set ovat Juk­ka Sal­mi­sen sa­noit­ta­mas­ta lau­lus­ta Nyt on syk­sy.)

ArttuH.
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys