JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Minne menet, mies?

24.4.2016 6.24

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160424062400

Suo­ma­lai­set ovat huo­les­tu­ja­kan­saa. Jul­ki­nen kes­kus­te­lu nos­taa esil­le ai­na sil­loin täl­löin uu­den huo­les­tu­mi­sen ai­heen. Esiin on nos­tet­tu esi­mer­kik­si yli­vilk­kaat kou­lu­po­jat, kym­pin ty­töt, hiek­ka­laa­ti­kon­reu­nan ko­ti­äi­dit, lai­tok­sis­sa tai ko­deis­saan vi­ru­vat van­huk­set. Tam­mi­kuun alus­sa tä­hän rin­nal­le nos­tet­tiin uu­te­na ta­val­li­nen suo­ma­lai­nen mies. Luit oi­kein. Vä­es­tö­lii­ton Per­he­kes­kuk­sen asi­an­tun­ti­ja Heli Vaa­ra­nen kir­joit­ti ole­van­sa huo­lis­saan mie­hiä vä­hek­sy­väs­tä asen­neil­mas­tos­ta lii­tois­sa ja sink­ku­e­lä­mäs­sä (HS mie­li­pi­de 13.1.2016).

Mie­li­pi­de­kir­joi­tus­ta seu­ra­si 2000-lu­vul­le tyy­pil­li­nen, some-ko­huk­si ni­met­ty il­miö, jos­sa eri­lai­sis­sa so­si­aa­li­sen me­di­an vä­li­neis­sä nos­tet­tiin asi­aa esil­le ja kat­sot­tiin sitä puo­lel­ta ja toi­sel­ta. Pyö­rit­te­lys­sä huo­les­tut­tiin suh­teis­sa ta­pah­tu­nees­ta lii­as­ta tasa-ar­vois­tu­mi­ses­ta. Mie­he­nä ole­mi­sen kat­sot­tiin kai­paa­van päi­vit­tä­mis­tä. Jos en­nen pa­ri­suh­tees­sa mie­he­nä ole­mi­seen riit­ti lu­men­luon­ti ja su­lak­keen vaih­ta­mi­nen, pi­täi­si ny­ky­mie­hen osa­ta käyt­tää sus­hi­mat­toa ja kes­kus­tel­la su­ju­vas­ti vaik­ka­pa sää­rien so­ke­roin­nis­ta.

Tasa-ar­von hii­pi­mi­nen pa­ri­suh­tei­siin ei ole ta­pah­tu­nut mi­ten­kään vai­vih­kaa. Mie­hiä on pe­rin­tei­ses­ti pi­det­ty per­heen­päi­nä, vaik­ka usein taus­tal­la ovat hää­ri­neet vah­vem­mat voi­mat. Moni lap­si tie­tää, et­tä vaik­ka isä uho­aa, on pää­tös teh­ty ai­van muu­al­la. Tasa-ar­voi­suus pa­ri­suh­tees­sa ei mis­sään ni­mes­sä ole huo­no asia. Jos per­hee­seen kuu­luu lap­sia, on las­ten pe­ru­soi­keus saa­da suu­hun­sa ruo­kaa, puh­taat vaat­teet pääl­le ja pääs­tä nuk­ku­maan so­pi­vaan ai­kaan. Jos näi­den kol­men asi­an hoi­ta­mi­nen su­juu it­se­näi­ses­ti mo­lem­mil­ta van­hem­mil­ta, on ar­ki kun­nos­sa ja lap­sen pe­rus­tur­val­li­suus taat­tu. Mie­hen ja nai­sen suh­tau­tu­mis­ta­vat näi­hin asi­oi­hin tuo­vat sit­ten sitä hie­no­sää­töä, jota Vaa­ra­nen­kin il­mei­ses­ti pe­rään­kuu­lut­taa. Isäl­le voi ol­la ai­ka sama, jos lap­si ha­lu­aa kul­kea ar­ki­päi­vän prin­ses­sa­me­kos­sa ja syö­dä pelk­kiä ki­vet­tö­miä mus­tia olii­ve­ja. äi­tien klas­sik­ko­neu­vot muis­taa huo­leh­tia eh­jät alus­vaat­teet pääl­le aa­mui­sin mah­dol­li­sen ko­la­rin ja sitä seu­ran­nei­den el­vy­tys­toi­mien ai­heut­ta­nei­den no­lo­jen ti­lan­tei­den va­ral­le saat­ta­vat isil­tä kai­kua ohi kor­vien.

Jos äi­ti on päi­vät ko­to­na, on luon­nol­lis­ta, et­tä juu­ri hän tie­tää vaa­te­kap­pa­lei­den säi­ly­tys­pai­kat ja ul­ko­na kul­loin­kin val­lit­se­van sään vaa­te­tuk­sel­le aset­ta­mat vä­him­mäis­ta­voit­teet. Näis­tä ei kan­na­ta teh­dä kiis­ta­ka­pu­laa: op­pia ikä kaik­ki. Jous­ta­mis­ta voi teh­dä mo­lem­piin suun­tiin. Olen ot­ta­nut it­se­ä­ni nis­kas­ta mo­neen ker­taan kiin­ni, is­tu­nut alas ja kuun­nel­lut. Ja op­pi­nut sa­mal­la. Oman kump­pa­nin ar­vos­ta­mi­seen kuu­luu luon­nol­li­ses­ti omal­le rak­kaal­le tär­kei­den asi­oi­den pi­tä­mi­nen tär­ke­ä­nä. Tie­dän ta­san tark­kaan, et­tä las­te­ni vaa­te­kaa­pis­sa on ylä- ja ala­o­sia kah­des­sa eri pi­nos­sa. On siis­tit ky­läi­ly- ja seu­ra­vaat­teet, on taa­tus­ti yh­tä siis­tit mut­ta kuo­seil­taan pa­rem­min ko­tiin so­pi­vat vaat­teet. Kol­mi­vuo­ti­aal­le ei pu­e­ta enää bo­dya, kuu­si­vuo­ti­aal­le ei haa­la­ria. Jo­kai­sen ate­ri­an jäl­keen an­ne­taan Xy­li­tol-tab­let­ti ja kä­det pes­tään sekä en­nen et­tä jäl­keen ate­ri­an. Jos ket­sup­pia, man­sik­kaa tai suk­laa­ta sat­tuu ti­pah­ta­maan vaat­teel­le, on se put­sat­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti ruo­kai­lun jäl­keen. Ja esi­mer­kik­si Vim­ma ja Oi­ku­kas ovat kak­sois­mer­ki­tyk­ses­tään huo­li­mat­ta siis las­ten­vaa­te­merk­ke­jä. Help­poa, ei­kö vain? Jos mi­nul­ta nämä kaik­ki muis­ta­va­na ole­te­taan li­säk­si, et­tä huol­lan las­ten­vau­nu­jen il­ma­ku­mi­ren­kaat, po­raan muu­ta­man rei­än sei­nään ja ko­ko­an ruot­sa­lai­sen huo­ne­ka­lu­jä­tin huo­ne­ka­lut, en ole hu­kan­nut mie­hi­syy­des­tä­ni mie­les­tä­ni sen­tin puo­li­kas­ta­kaan.

Tasa-ar­von li­sään­ty­mi­nen pa­ri­suh­tees­sa on kul­jet­ta­nut mu­ka­naan pal­jon hy­vää. Van­hat mie­li­ku­vat ja ste­re­o­ty­pi­at vil­kut­te­le­vat meil­le ny­ky­mie­hil­le vie­lä jos­tain taus­tal­ta. Kau­as ei tar­vit­se men­nä­kään, kun ”kaik­ki on niin kuin en­nen­kin”. Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa ker­rot­tiin itäi­sen naa­pu­ri­maam­me mies­ten päi­vit­te­ly­nai­hei­ta ko­toi­ses­ta kult­tuu­ris­tam­me. Joku ker­toi näh­neen­sä jopa suo­ma­lai­si­sän vaih­ta­mas­sa vau­val­taan vaip­paa – mi­ten ta­va­ton­ta! Jos goog­let­taa sa­nan mie­hek­kyys, löy­tää no­pe­as­ti vas­tauk­sek­si li­has­ten ihas­te­lun si­jaan sel­lai­sia sa­no­ja kuin suo­ra­sel­käi­syys, reh­tiys ja vah­vuus. Vai­pan­vaih­ta­ja ja las­ten­sa ar­keen oi­ke­as­ti pa­nok­sel­laan osal­lis­tu­va mies vas­taa taa­tus­ti noi­ta ad­jek­tii­ve­ja. Kum­man vä­hek­sy­jän puo­lel­le on suo­ra­sel­käi­sem­pää men­nä: vai­pan­vaih­toa kri­ti­soi­van vai ko­ti­töi­den lai­min­lyö­mis­tä pa­hek­su­van? Per­heen­sä ar­jes­sa oi­ke­as­ti läs­nä ole­va mies tus­kin tu­lee vä­hek­sy­tyk­si 2000-lu­vul­la. Sel­lai­sen roo­li­mal­lin siir­tä­mi­sel­lä eteen­päin seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le saa­vu­te­taan pal­jon hy­vää ja vie­lä­pä hy­väk­syn­tää. Eh­kä muu­ta­ma vuo­si­kym­men, ja les­kek­si jää­vät ruo­an­lait­to­tai­dot­to­mat ja lap­sis­taan etään­ty­neet mie­het ovat his­to­ri­an­tut­ki­muk­sen koh­de.

ArttuH.
26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys