JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Het­ki ai­kaa?

16.3.2014 11.24

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140316112400

Lo­ka­kui­nen per­jan­tai Pa­si­lan rau­ta­tie­a­se­mal­la. Juna on juu­ri py­säh­ty­nyt, ja yri­tän rai­va­ta tie­tä pääs­täk­se­ni pois ju­nas­ta. Pu­ris­tan kä­des­sä­ni lii­an pie­neen So­kok­sen muo­vi­pus­siin ah­det­tua pa­pe­ri­pi­noa. Ei mitä ta­han­sa pa­pe­ri­pi­noa, kä­des­sä­ni on tu­le­van ko­tim­me LV-ku­vat. Niin, Lv-ku­vat. Nor­maa­lis­ti rimp­suun li­sä­tään vie­lä iso i-kir­jain, mut­ta il­man­vaih­to­ku­viin em­me saa­neet vie­lä kau­pun­gin lei­maa. Kii­ku­tan ku­via HSY:lle var­mis­taak­se­ni et­tä ku­vat saa­pu­vat to­del­la pe­ril­le ei­vät­kä juu­tu kau­pun­gin si­säi­sen pos­tiin.

Aja­tuk­se­ni kat­kai­see pu­he­li­me­ni vaa­ti­va ki­li­nä. Sen kum­mem­pia miet­ti­mät­tä vas­taan pu­he­li­meen.

– Ol­li Lohi tääl­lä, Ju­ma­lan ter­ve, on­ko si­nul­la het­ki ai­kaa?

”On­ko si­nul­la het­ki ai­kaa” on tyy­pil­li­sen koh­te­li­as ky­sy­mys sil­loin, kun asi­aan­sa ei voi tö­räyt­tää vas­taa­jan kor­vaan yh­del­lä hen­gen­ve­dol­la ja vas­taus­ta liki yh­tä no­pe­as­ti odot­ta­en. Täl­lai­sen ky­sy­myk­sen esit­tä­jät ha­lu­a­vat, et­tä vas­taa­ja voi­si kuun­nel­la hei­tä rau­has­sa. Ky­sy­myk­sen taus­tal­la on usein asia, joka vaa­tii pit­kiä ja kaar­te­le­via se­li­tyk­siä ja eh­kä kiu­sal­li­si­a­kin ky­sy­myk­siä, joi­hin toi­vo­taan myön­teis­tä vas­taus­ta. Eh­kä­pä ky­sy­jä tie­tää, et­tä vas­taus oli­si useim­mi­ten heti al­kuun­sa kiel­tei­nen, jos ei oli­si het­ken miet­ti­mi­sai­kaa. ”Het­ki ai­kaa” tar­jo­aa kuu­li­jal­le ko­ke­muk­sen huo­mi­oi­duk­si tu­le­mi­ses­ta. Täs­tä imar­rel­tu­na saat­taa sit­ten vie­lä vas­ta­ta myön­tei­ses­ti esi­tet­tyyn pyyn­töön.

Mut­ta kuka kum­ma on Ol­li Lohi, mie­tin kuu­mei­ses­ti. Myy­jäis­toi­mi­kun­nan edus­ta­ja, jon­ka teh­tä­vä­nä on hank­kia 300 pul­la­pit­koa huo­mi­siin myy­jäi­siin? Tu­le­vai­suu­den su­vi­seu­ro­jen ves­san­ra­ken­nu­syk­si­kön esi­mies, joka et­sii työn­te­ki­jöi­tä vuo­den 2015 seu­roi­hin? Jon­kun pie­nen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lap­si­työ­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, joka tar­vit­see yh­teis­py­hä­kou­lul­le pi­tä­jää en­sim­mäi­sek­si ad­ven­tik­si?

Rek­ry­toin­ti on haas­ta­vaa, tie­dän. Olen soit­ta­nut näi­tä ”het­ki ai­kaa” -pu­he­lui­ta raa­mat­tu­luo­kan vas­tuu­o­pet­ta­ja­na. Tun­nen ihol­la­ni sen ki­hel­möi­vän odo­tuk­sen, jota soit­ta­ja tun­tee pu­he­luun vas­tan­nut­ta koh­taan. Suos­tuu­han se, suos­tuu­han se!

– Meil­lä on Päi­vä­mie­hes­sä käyn­nis­ty­mäs­sä en­si vuon­na verk­ko­leh­ti­han­ke ja et­sin verk­ko­leh­teen so­pi­via blo­gis­te­ja, kuu­luu pu­he­li­mes­ta.

Pu­ris­tan So­kok­sen muo­vi­kas­sia kä­des­sä­ni. HSY on ot­ta­nut LV-ku­vam­me vas­taan. Täti piti epä­ta­val­li­se­na sitä, et­tä nii­tä kii­ku­tet­tiin ihan pai­kan­pääl­le, mut­ta an­toi lu­van jät­tää ne sin­ne. Ra­ken­nus­hank­kees­sa ai­ka­tau­lut me­ne­vät koko ajan ris­tiin ja ras­tiin ja jon­kun osa-alu­een on­nis­tu­nut eteen­päin­vien­ti on ai­na kii­tok­sen ar­voi­nen.

Ra­ken­ta­mi­sen maa­il­ma on mi­nul­le ter­mei­neen mel­koi­sen vie­ras. Liki yh­tä vie­ras on blo­gi­maa­il­ma­kin. Edel­li­sen re­mont­tim­me ai­ka­na in­nos­tuin het­kek­si pi­tä­mään re­mont­tib­lo­gia, jon­ka lo­pe­tin vä­säh­tä­nee­nä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ten päi­vien jäl­keen. Vai­mon li­fes­ty­leb­lo­gis­sa olen toki va­ki­o­lu­ki­ja­na ja kan­nus­ta­ja­na, muu­ten en voi sa­noa seu­ran­nee­ni yh­tä­kään blo­gia sään­nöl­li­ses­ti. Nau­tin kai­ken kir­joi­te­tun lu­ke­mi­ses­ta pa­pe­ri­si­na ver­si­oi­na. Se voi ol­la van­ha­nai­kai­suut­ta, mut­ta täs­sä elä­mäs­sä kyl­lä myös käy­tän­nöl­li­sin­tä. Tä­tä­kin kir­joi­tus­ta ovat pie­net kä­det käy­neet vä­lil­lä muut­ta­mas­sa ol­les­sa­ni hoi­ta­mas­sa jo­ta­kin tär­ke­ää asi­aa.

Kui­ten­kin kir­joit­ta­mi­nen on täl­lä het­kel­lä ko­vas­ti hek­ti­siä ruuh­ka­vuo­sia elä­väl­le hyvä har­ras­tus. Kun ham­paat on pes­ty, il­ta­lau­lut lau­let­tu ja ru­kouk­set ru­koil­tu ja kun huo­neis­tom­me täyt­tää ta­sai­nen tu­hi­na, on mi­nul­la het­ki­nen ai­kaa to­teut­taa it­se­ä­ni. Vaik­ka­pa kir­joit­ta­mal­la.

– Jos oi­ke­as­ti us­kot­te, et­tä mi­nus­ta oli­si sel­lai­seen, niin suos­tun!

ArttuH.
16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies