JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Hetki aikaa?

16.3.2014 11.24

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140316112400

Lo­ka­kui­nen per­jan­tai Pa­si­lan rau­ta­tie­a­se­mal­la. Juna on juu­ri py­säh­ty­nyt, ja yri­tän rai­va­ta tie­tä pääs­täk­se­ni pois ju­nas­ta. Pu­ris­tan kä­des­sä­ni lii­an pie­neen So­kok­sen muo­vi­pus­siin ah­det­tua pa­pe­ri­pi­noa. Ei mitä ta­han­sa pa­pe­ri­pi­noa, kä­des­sä­ni on tu­le­van ko­tim­me LV-ku­vat. Niin, Lv-ku­vat. Nor­maa­lis­ti rimp­suun li­sä­tään vie­lä iso i-kir­jain, mut­ta il­man­vaih­to­ku­viin em­me saa­neet vie­lä kau­pun­gin lei­maa. Kii­ku­tan ku­via HSY:lle var­mis­taak­se­ni et­tä ku­vat saa­pu­vat to­del­la pe­ril­le ei­vät­kä juu­tu kau­pun­gin si­säi­sen pos­tiin.

Aja­tuk­se­ni kat­kai­see pu­he­li­me­ni vaa­ti­va ki­li­nä. Sen kum­mem­pia miet­ti­mät­tä vas­taan pu­he­li­meen.

– Ol­li Lohi tääl­lä, Ju­ma­lan ter­ve, on­ko si­nul­la het­ki ai­kaa?

”On­ko si­nul­la het­ki ai­kaa” on tyy­pil­li­sen koh­te­li­as ky­sy­mys sil­loin, kun asi­aan­sa ei voi tö­räyt­tää vas­taa­jan kor­vaan yh­del­lä hen­gen­ve­dol­la ja vas­taus­ta liki yh­tä no­pe­as­ti odot­ta­en. Täl­lai­sen ky­sy­myk­sen esit­tä­jät ha­lu­a­vat, et­tä vas­taa­ja voi­si kuun­nel­la hei­tä rau­has­sa. Ky­sy­myk­sen taus­tal­la on usein asia, joka vaa­tii pit­kiä ja kaar­te­le­via se­li­tyk­siä ja eh­kä kiu­sal­li­si­a­kin ky­sy­myk­siä, joi­hin toi­vo­taan myön­teis­tä vas­taus­ta. Eh­kä­pä ky­sy­jä tie­tää, et­tä vas­taus oli­si useim­mi­ten heti al­kuun­sa kiel­tei­nen, jos ei oli­si het­ken miet­ti­mi­sai­kaa. ”Het­ki ai­kaa” tar­jo­aa kuu­li­jal­le ko­ke­muk­sen huo­mi­oi­duk­si tu­le­mi­ses­ta. Täs­tä imar­rel­tu­na saat­taa sit­ten vie­lä vas­ta­ta myön­tei­ses­ti esi­tet­tyyn pyyn­töön.

Mut­ta kuka kum­ma on Ol­li Lohi, mie­tin kuu­mei­ses­ti. Myy­jäis­toi­mi­kun­nan edus­ta­ja, jon­ka teh­tä­vä­nä on hank­kia 300 pul­la­pit­koa huo­mi­siin myy­jäi­siin? Tu­le­vai­suu­den su­vi­seu­ro­jen ves­san­ra­ken­nu­syk­si­kön esi­mies, joka et­sii työn­te­ki­jöi­tä vuo­den 2015 seu­roi­hin? Jon­kun pie­nen rau­ha­nyh­dis­tyk­sen lap­si­työ­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, joka tar­vit­see yh­teis­py­hä­kou­lul­le pi­tä­jää en­sim­mäi­sek­si ad­ven­tik­si?

Rek­ry­toin­ti on haas­ta­vaa, tie­dän. Olen soit­ta­nut näi­tä ”het­ki ai­kaa” -pu­he­lui­ta raa­mat­tu­luo­kan vas­tuu­o­pet­ta­ja­na. Tun­nen ihol­la­ni sen ki­hel­möi­vän odo­tuk­sen, jota soit­ta­ja tun­tee pu­he­luun vas­tan­nut­ta koh­taan. Suos­tuu­han se, suos­tuu­han se!

– Meil­lä on Päi­vä­mie­hes­sä käyn­nis­ty­mäs­sä en­si vuon­na verk­ko­leh­ti­han­ke ja et­sin verk­ko­leh­teen so­pi­via blo­gis­te­ja, kuu­luu pu­he­li­mes­ta.

Pu­ris­tan So­kok­sen muo­vi­kas­sia kä­des­sä­ni. HSY on ot­ta­nut LV-ku­vam­me vas­taan. Täti piti epä­ta­val­li­se­na sitä, et­tä nii­tä kii­ku­tet­tiin ihan pai­kan­pääl­le, mut­ta an­toi lu­van jät­tää ne sin­ne. Ra­ken­nus­hank­kees­sa ai­ka­tau­lut me­ne­vät koko ajan ris­tiin ja ras­tiin ja jon­kun osa-alu­een on­nis­tu­nut eteen­päin­vien­ti on ai­na kii­tok­sen ar­voi­nen.

Ra­ken­ta­mi­sen maa­il­ma on mi­nul­le ter­mei­neen mel­koi­sen vie­ras. Liki yh­tä vie­ras on blo­gi­maa­il­ma­kin. Edel­li­sen re­mont­tim­me ai­ka­na in­nos­tuin het­kek­si pi­tä­mään re­mont­tib­lo­gia, jon­ka lo­pe­tin vä­säh­tä­nee­nä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ten päi­vien jäl­keen. Vai­mon li­fes­ty­leb­lo­gis­sa olen toki va­ki­o­lu­ki­ja­na ja kan­nus­ta­ja­na, muu­ten en voi sa­noa seu­ran­nee­ni yh­tä­kään blo­gia sään­nöl­li­ses­ti. Nau­tin kai­ken kir­joi­te­tun lu­ke­mi­ses­ta pa­pe­ri­si­na ver­si­oi­na. Se voi ol­la van­ha­nai­kai­suut­ta, mut­ta täs­sä elä­mäs­sä kyl­lä myös käy­tän­nöl­li­sin­tä. Tä­tä­kin kir­joi­tus­ta ovat pie­net kä­det käy­neet vä­lil­lä muut­ta­mas­sa ol­les­sa­ni hoi­ta­mas­sa jo­ta­kin tär­ke­ää asi­aa.

Kui­ten­kin kir­joit­ta­mi­nen on täl­lä het­kel­lä ko­vas­ti hek­ti­siä ruuh­ka­vuo­sia elä­väl­le hyvä har­ras­tus. Kun ham­paat on pes­ty, il­ta­lau­lut lau­let­tu ja ru­kouk­set ru­koil­tu ja kun huo­neis­tom­me täyt­tää ta­sai­nen tu­hi­na, on mi­nul­la het­ki­nen ai­kaa to­teut­taa it­se­ä­ni. Vaik­ka­pa kir­joit­ta­mal­la.

– Jos oi­ke­as­ti us­kot­te, et­tä mi­nus­ta oli­si sel­lai­seen, niin suos­tun!

ArttuH.
14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys