JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Pääsiäinen tulla saa

24.3.2015 6.31

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150324063100

Sen huo­maa joka aa­mu as­tu­es­saan ko­ti­o­ves­ta ulos. Sen ter­veh­dyt­tä­vä vai­ku­tus le­vi­ää koko ke­hoon ja saa vä­sy­neem­män­kin mie­len iloi­sek­si. Mikä ih­meel­li­nen valo! Aa­mu aa­mul­ta nou­se­mi­nen on taas hel­pom­paa ja hel­pom­paa. Ke­vät tu­lee ja ko­his­ten.

Ku­lu­nut tal­vi ei Ete­lä-Suo­mes­sa ole oi­ke­as­taan ol­lut edes mi­kään tal­vi, pit­kit­ty­nyt syk­sy voi­si ol­la so­pi­vam­pi nimi täl­le ajan­jak­sol­le. Tänä vuon­na tal­vi on kuu­lu­nut nii­hin vuo­si­kym­men­ten leu­doim­piin ja sen kyl­lä huo­maa. En muis­ta pa­lel­lee­ni juu­ri ker­taa­kaan pak­ka­sen vuok­si. Toki iäl­lä­kin on mer­ki­tys­tä, pi­pon voi huo­let­ta ve­tää pää­hän­sä jos pa­lel­taa ei­kä sii­nä ole enää mi­tään no­loa. Jos on sit­ten kos­kaan ol­lut­kaan.

Muu­ta­man vii­kon pääs­tä kris­ti­kun­ta viet­tää suu­rin­ta vuo­tuis­ta juh­laan­sa. Pää­si­äi­sen vies­teis­sä kul­ke­vat vah­vas­ti rin­nak­kain suru, häm­men­nys ja ilo. Pää­si­äis­pe­rin­tei­den kir­jos­sa kris­til­li­sil­lä sym­bo­leil­la on har­vi­nai­sen vah­va vai­ku­tus. Niin rai­ruo­ho, pa­ju­nok­sat, pää­si­äis­mu­nat kuin lam­paat­kin ovat kaik­ki kris­til­li­siä sym­bo­lei­ta vaik­ka se ny­kyih­mis­tä saat­taa häm­men­tää­kin. Kou­lu­lai­sil­le näi­den asi­oi­den va­lai­se­mi­nen on jo­ka­vuo­tis­ta työ­tä, sil­lä us­kon­no­no­pe­tuk­sen mer­ki­tyk­sen pe­rus­te­le­mi­nen on var­sin­kin isom­mil­le op­pi­lail­le erit­täin tär­ke­ää. Ny­ky­päi­vää on vai­ke­aa ym­mär­tää, jos ei tun­ne his­to­ri­aa tai oman kult­tuu­riym­pä­ris­tön­sä us­kon­nol­lis­ta taus­taa – vaik­ka ei oli­si it­se sii­hen si­tou­tu­nut­kaan.

Pää­si­äis­pe­rin­teet ovat mie­len­kiin­toi­sia ja vaih­te­le­vat suu­res­ti ym­pä­ri Suo­men. Se­ku­la­ri­soi­tu­mi­nen nä­kyy pää­si­äis­pe­rin­teis­sä, kun pie­net noi­dat käy­vät vir­po­mas­sa ih­mi­siä pa­ju­nok­sil­la. His­to­ri­al­li­ses­ti vir­po­mi­nen ja pää­si­äis­noi­dat ovat kui­ten­kin vas­tak­kai­sia il­mi­öi­tä. Alun pe­rin vir­po­mi­nen on liit­ty­nyt itä­suo­ma­lai­seen or­to­dok­si­seen kris­til­li­syy­teen ja se on mer­kin­nyt siu­nauk­sen toi­vot­ta­mis­ta ja pa­han kar­kot­ta­mis­ta. Vir­po­mi­sok­sat ovat ku­van­neet pal­mun­leh­viä, joil­la ih­mi­set pal­mu­sun­nun­tai­na ter­veh­ti­vät Jee­sus­ta. Jois­sa­kin kir­kois­sa on ol­lut myös ta­pa­na siu­na­ta vir­po­mi­sok­sia mes­sun yh­tey­des­sä. Noi­dak­si pu­keu­tu­mi­nen taas liit­tyy län­si­suo­ma­lai­seen pää­si­äis­noi­ta­pe­rin­tee­seen.

Omiin pää­si­äis­pe­rin­tei­sii­ni on lap­suu­des­ta saak­ka kuu­lu­nut vah­vas­ti Bac­hin mu­siik­ki. Tänä pää­si­äi­se­nä pää­sen seu­raa­maan Jee­suk­sen elä­män vii­mei­siä vai­hei­ta Jo­han­nes-pas­si­on kaut­ta. Bac­hin mes­ta­ri­lil­li­nen kä­den­jäl­ki nä­kyy pas­si­ois­sa raa­ma­tun­teks­tien tark­ka­na mu­sii­kil­li­se­na vi­su­a­li­soin­ti­na, jos­sa myös hil­jai­suu­del­la ja tau­ol­la on tark­ka mer­ki­tys. Kun kuk­ko on lau­la­nut kol­mes­ti, lau­laa evan­ke­lis­ta mu­sii­kil­li­sin ku­vi­oin ikään kuin it­kien Pie­ta­rin mu­ka­na. Su­run ja synk­kyy­den yl­lä lei­juu koko ajan toi­von­sä­de, jota yl­lä­pi­tä­vät rau­hoit­ta­vat ko­raa­lit ja her­kät aa­ri­at. Lau­la­jaa Bach ei pääs­tä hel­pol­la. Pas­si­oi­den sä­vy­kir­jo vaih­te­lee her­käs­tä vah­vaan draa­maan, ja hen­gi­tys­paik­ko­ja ei juu­ri­kaan ole. Toi­saal­ta ra­pea sak­san­kie­li­nen teks­ti­tys aut­taa lau­la­jaa löy­tä­mään lau­luun­sa oi­kei­ta sä­vy­jä ko­tois­ta suo­men kiel­täm­me hel­pom­min. Suo­men tus­ka-sana mais­tuu huo­mat­ta­vas­ti lai­me­am­mal­ta kuin sak­san schmerz.

Pää­si­äis­ruo­kien maut ja tuok­sut ovat it­sel­le­ni myös tär­keä osa pää­si­äis­tä. Muis­tan jo lap­suu­des­ta pais­te­tun lam­paan tuok­sun, joka lei­jui keit­ti­ös­tä pää­si­äi­saa­mu­na he­rää­jän ne­nään. Mig­non-mu­nia voi­sin syö­dä hel­pos­ti ym­pä­ri vuo­den ja to­taa­li­ses­ti olin­kin häm­mäs­ty­nyt, kun naa­pu­rin rou­va ker­toi, et­tei ole kos­kaan edes mais­ta­nut tuo­ta herk­kua. Yh­tä häm­mäs­ty­nyt olin men­nes­sä­ni en­sim­mäis­tä ker­taa anop­pi­laan pää­si­äi­sen­viet­toon. Anop­pi­lan pe­rin­tei­siin ei kuu­lu­nut ni­mit­täin lain­kaan Pas­ha. Siis et­tä oi­ke­as­ti, ei kos­kaan!

Jot­ta moi­nen koh­ta­lo ei tois­tui­si ke­nen­kään toi­sen vä­vy­ko­ke­laan elä­mäs­sä, tar­jo­an blo­gi­ni lu­ki­joil­le nyt mah­dol­li­suu­den tart­tua pas­ha­muot­tiin. Oh­jet­ta­ni olen tes­tan­nut lap­sil­la­ni, eli sen pi­täi­si so­vel­tua vaa­ti­vam­paan­kin suu­hun. Oi­ke­aan pas­haan ei pe­rin­tei­ses­ti kek­si­poh­ja kuu­lu, mut­ta saat sii­tä haus­kaa vaih­te­lua. Poh­jan voit ha­lu­tes­sa­si jät­tää myös pois. Ja vaik­ka oh­jees­sa on­kin rah­kaa ja voi­ta ei pää­si­äi­se­nä ole tar­koi­tus kar­pa­ta. On­han paas­to­nai­ka päät­ty­nyt, on va­loi­san juh­lan ja juh­la­ruo­an ai­ka. Pe­rin­teet kun­ni­aan: pää­si­äi­nen tul­la saa!

Ar­tun he­del­mäi­nen Pas­ha

2 dl kuo­hu­ker­maa

100 g voi­ta

1 dl so­ke­ria

1 kel­tu­ai­nen

250 g rah­kaa

3 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2 rkl sit­ruu­nan­me­hua

½ sit­ruu­nan raas­tet­tu kuo­ri

1 dl ru­si­noi­ta

1 dl man­da­rii­nin­loh­ko­ja

½ säi­ly­ke­tölk­kiä man­go­vii­pa­lei­ta

Poh­ja:

120 g va­lit­se­mi­a­si kek­se­jä

50 g su­la­tet­tua voi­ta

Li­säk­si pas­ha­muot­ti tai kah­vi­suo­da­tin tai ti­he­ä­rei­käi­nen lä­vik­kö

Tee näin:

1. Vaah­do­ta ker­ma.

2. Vaah­do­ta huo­neen­läm­pöi­nen voi ja so­ke­ri. Yh­dis­tä voi­so­ke­ri­vaah­toon rah­ka, kel­tu­ai­nen, va­nil­ja­so­ke­ri, sit­ruu­nan­me­hu ja -kuo­ri­raas­te, he­del­mät ja ker­ma­vaah­to.

3. Kas­te­le har­so läm­pi­mäl­lä ve­del­lä ja kier­rä kui­vak­si. Vuo­raa va­lit­se­ma­si pas­ha­muot­ti har­sol­la. Lu­si­koi pas­ha­mas­sa muot­tiin ja pei­tä pas­ha lo­pul­la har­sol­la. Mas­saa tu­lee rei­lus­ti, jo­ten saat ha­lu­tes­sa­si teh­tyä use­am­man pas­han.

4. Lai­ta pas­ha­muot­ti lau­ta­sel­le, pai­na toi­nen lau­ta­nen pai­nok­si har­son pääl­le ja jätä pas­ha va­lu­maan seu­raa­vaan päi­vään jää­kaap­piin.

5. Murs­kaa kek­sit mo­ni­toi­mi­ko­nees­sa. Se­koi­ta su­la­tet­tu voi kek­si­mu­ru­jen jouk­koon. Ra­o­ta pas­ha­muo­tin pääl­tä har­soa ja pai­ne­le kek­sit va­ro­vas­ti poh­jak­si pai­koil­leen. An­na poh­jan te­key­tyä muu­ta­ma tun­ti.

6. Ku­moa pas­ha tar­joi­lu­va­dil­le ja ko­ris­te­le ha­lu­a­mal­la­si ta­val­la.

ArttuH.
14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys