JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Aivan totta

15.5.2015 6.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150515060000

Täl­tä ke­vääl­tä muis­tan erään len­kin ran­to­ja myö­ten. Ve­si­ra­jas­sa oli ohut­ta jää­tä, jota si­raut­te­lim­me ke­peil­lä las­tuik­si. Sa­man­lais­ta jää­tä tun­tui ke­rään­ty­neen mei­dän vä­lil­lem­me. Sen rik­ko­mi­sek­si piti ol­la mil­tei raa­dol­li­sen re­hel­li­nen.

Ei se sii­nä het­kes­sä tun­tu­nut hy­väl­tä kum­mas­ta­kaan, mut­ta jäl­keen­päin kyl­lä. Ym­mär­sim­me pa­rem­min tois­tem­me vai­kut­ti­mia. Ym­mär­sim­me, et­tei kaik­keen ole vain yh­tä oi­ke­aa toi­min­ta­mal­lia.

Jut­te­lim­me me sii­tä­kin, oli­si­ko ol­lut ar­mol­li­sem­paa ol­la sa­no­mat­ta sitä kaik­kea. Ikään kuin sääs­tää tois­ta.

…

Re­hel­li­syys ai­heut­taa vä­lil­lä tus­kaa. Tun­nis­tan it­ses­tä­ni ope­tus­lap­si Pie­ta­rin no­pe­an, voi­mak­kaan re­a­goin­ti­ta­van: sa­no­jen reit­ti ulos suus­ta on har­kin­taa no­pe­am­pi. Jos­kus se mitä sa­non, ei ole ihan re­hel­lis­tä. Pi­kem­min­kin in­tui­tii­vi­nen mö­läy­tys. Use­am­min se on re­hel­lis­tä, jopa lii­an­kin.

Re­hel­li­syys-kä­si­te ei oi­kein toi­mi it­sei­sar­voi­se­na. Sel­lai­se­na sil­lä voi­si oi­keut­taa toi­sen louk­kaa­mi­sen tai syr­ji­mi­sen. Vää­rin­käy­tön vält­tä­mi­sek­si olen ope­tel­lut kol­men por­tin oh­jet­ta: On­ko se tot­ta? On­ko se tar­peel­lis­ta? On­ko se ys­tä­väl­lis­tä?

Toi­saal­ta sa­noik­si muo­toi­le­mat­ta jää­kin usein se kaik­kein re­hel­li­sin, tar­peel­li­sin ja ys­tä­väl­li­sin aja­tus: Olet kä­vel­lyt sy­dä­mee­ni. Olen op­pi­nut si­nul­ta pal­jon. Tah­don si­nul­le hy­vää.

Ai­na ei ole help­poa tie­tää, mikä on tot­ta. Kun asi­at ja aja­tuk­set näyt­täy­ty­vät ris­ti­rii­to­jen vyyh­ti­nä, re­hel­li­sin­tä voi­kin ol­la sa­noa: en tie­dä.

…

Hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä re­hel­li­syys-kä­si­tet­tä osu­vam­pi voi­si ol­la to­tuu­del­li­suus. Ju­ma­lan ja ih­mi­sen vä­li­seen suh­tee­seen ei mah­du vilp­piä; ih­mi­nen voi pet­tää it­se­ään, mut­tei Ju­ma­laa. Ru­kous­kin on sy­dä­men nöy­rää ja en­nen kaik­kea vil­pi­tön­tä pu­het­ta Ju­ma­lan kans­sa.

Us­ko oh­jaa to­tuu­del­li­suu­teen ih­mis­suh­teis­sa­kin. Jo­han­nes ke­hot­taa kir­jees­sään ra­kas­ta­maan, ei sa­noin ja pu­hees­sa, vaan te­oin ja to­tuu­des­sa. (1. Joh. 3:18) Tuon aja­tuk­sen poh­jal­ta rak­kaut­ta on us­kal­taa lä­hes­tyä tois­ta ky­se­le­väs­ti sil­loin­kin, kun toi­sen va­lin­nat huo­les­tut­ta­vat.

To­tuus on Ju­ma­lan lais­sa. Sitä en­nen tu­lee kui­ten­kin ar­mo, joka on la­kia suu­rem­pi, mut­ta täy­sin tot­ta. Suur­ta to­tuu­del­li­suut­ta on läs­nä sil­loin, kun saa il­mais­tua toi­sel­le ih­mi­sel­le hä­tän­sä sii­tä, mitä mi­nul­le ta­pah­tuu. Ja saa kuul­la niin täy­des­ti to­sia ja ar­mah­ta­via loh­dun sa­no­ja, et­tei ym­mär­rys rii­tä: Tämä yl­tää si­nuun­kin, kaik­ki on so­vi­tet­tu.

...

Kir­joit­ta­es­sa­ni tätä blo­gi­teks­tiä tun­nen tut­tua huol­ta sii­tä, kir­joi­tan­ko to­tuu­del­li­ses­ti. Vaa­ra­na on elä­män ro­so­jen tar­pee­ton si­lot­te­lu tai kau­nis­te­lu. Jo silk­ka tie­tä­mät­tö­myys voi oh­ja­ta to­tuu­den­vas­tai­siin yleis­tyk­siin ja ohi­tuk­siin.

Toi­se­na vaa­ra­na on tart­tua tur­han kriit­ti­sel­lä tai re­pi­väl­lä ot­teel­la asi­oi­hin, jois­sa oma ih­mi­sym­mär­rys jää va­jaak­si. Vaa­ra se on, kos­ka to­tuus il­man ar­moa rik­koo.

Ajat­te­len, et­tä juu­ri ar­moa vas­ten pun­nit­tu­na re­hel­li­syys löy­tää ra­ken­ta­vim­man muo­ton­sa. Niin tun­sim­me siel­lä jää­riit­tei­ses­sä ran­nas­sa­kin. Ki­pe­äl­tä tun­tu­neet to­tuu­det su­lat­ti­vat kau­naa, mut­tei­vat yk­sin riit­tä­neet. Tar­vit­tiin ar­moa, tar­vit­tiin so­vin­to. Mus­tas­sa maa­lis­kuus­sa toi­sen sil­miin tuli tou­ko­kuun va­loa.

LottaL.
Neljäntoista isosisko raottelee kasvutynnyrinsä kantta luentosaleissa, pitää ihmisistä keskimäärin hyvin paljon ja on vähän idealisti, koska nuorena saa olla. Heräsikö ajatuksia? Voit olla minuun yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen lottahenniina@gmail.com
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys