JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mork­kis

10.12.2016 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161210065300

Kan­san­kie­leen on va­kiin­tu­nut uu­dis­sa­na mork­kis. Se tar­koit­taa mo­raa­lis­ta kra­pu­laa, ti­laa, jos­sa ih­mi­nen ko­kee epä­miel­lyt­tä­viä tun­tei­ta jon­kin te­ke­mi­sen­sä tai te­ke­mät­tä jät­tä­mi­sen­sä joh­dos­ta.

Jos­kus mork­kis voi tul­la sii­tä, et­tä te­kee omas­ta mie­les­tään jo­tain has­sua tai no­loa. Mut­ta mo­nes­ti mork­kis on mu­ka­vam­pi sana ki­pe­äl­le omal­le­tun­nol­le. Sel­lai­sel­le olol­le, joka syn­tyy vää­rin te­ke­mi­ses­tä. Me kaik­ki ih­mi­set olem­me tä­män ko­ke­neet. Apos­to­li Paa­va­li pu­huu Roo­ma­lais­kir­jees­sä sii­tä, mi­ten oma­tun­to on jo­kai­sen ih­mi­sen sy­dä­mes­sä, ei vain kris­tit­ty­jen. Esi­mer­kik­si toi­sen omai­suu­teen ka­jo­a­mi­nen – sitä sa­no­taan va­ras­ta­mi­sek­si – on ylei­ses­ti pa­hek­sut­ta­vaa. Tätä tai jo­ta­kin muu­ta uni­ver­saa­lia nor­mia rik­ko­vaa voi koh­da­ta mork­kis.

Maa­il­maa ih­me­tel­les­sä sar­kaa riit­tää. Kai­kel­ta kum­mas­te­lul­ta­ni olen ha­vain­nut, et­tä yh­teis­kun­taam­me yri­te­tään uut­te­ras­ti muut­taa si­ten, et­tei ke­nen­kään tar­vit­si­si ko­kea mo­raa­lis­ta huo­nout­ta. Ai­noa, mitä oi­ke­as­taan so­pii pa­hek­sua, on pa­hek­sun­ta. Hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta on muut­tu­mas­sa hy­vien fii­lis­ten yh­teis­kun­nak­si. Olen var­ma, et­tä nos­tet­ta­es­sa ta­voi­te­ti­lak­si rie­muk­kaas­ti ja riet­taas­ti it­se­ään to­teut­ta­va ih­mi­nen saa­vu­te­taan tila, jos­sa har­va osaa ol­la on­nel­li­nen.

Esi­merk­ke­jä on ko­sol­ti. Al­ko­ho­li­la­kiin aje­taan huo­jen­nuk­sia, joi­den mu­kaan vii­nit pi­täi­si saa­da ruo­ka­kaup­poi­hin. Mi­nus­ta olu­et­kin pi­täi­si vie­dä Al­koi­hin, sil­lä al­ko­ho­lin hai­tat ovat hyö­ty­jä ver­rat­to­mas­ti suu­rem­mat. Avi­o­liit­to­lais­ta tu­lee su­ku­puo­li­neut­raa­li, ja koko su­ku­puo­len kä­si­tet­tä pi­de­tään kiis­ta­na­lai­se­na. Huu­mau­sai­nei­den käy­tön va­paut­ta­mi­nen on eden­nyt mo­nis­sa mais­sa, on­nek­si ei sen­tään Suo­mes­sa.

En us­ko ih­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin ra­ken­taa on­nel­lis­ta maa­il­maa. Puo­li­hu­mo­ris­ti­ses­ti ni­mi­tän täl­lais­ta ajat­te­lua kyy­nis-dep­res­sii­vi­sek­si. Pa­ras lop­pu­tu­los saa­vu­tet­tai­siin muis­tut­ta­mal­la Raa­ma­tus­ta nou­se­vis­ta ar­vois­ta. Nii­tä ovat muun mu­as­sa lä­him­mäi­sen­rak­kaus, rait­tius, si­veel­li­syys ja it­se­hil­lin­tä. Jos sai­sin toi­voa muu­tos­ta maa­il­maan, niin noi­den asi­oi­den to­teu­tu­mis­ta toi­voi­sin, ja toi­von.

Ai­na­kin omas­ta mie­les­tä­ni kaik­kein kum­mal­li­sin­ta on se, et­tä täl­lai­ses­sa mur­heen maa­il­mas­sa on sen­tään rie­mul­lis­ta elää! Is­tut­taa ome­na­pui­ta, näh­dä las­ten kas­va­van, ra­kas­taa ja tul­la ra­kas­te­tuk­si, us­koa.

___

Vuo­ro­ni blo­gis­ti­na saa­puu pää­tök­seen­sä. Mat­ka on ol­lut mie­len­kiin­toi­nen ja opet­ta­vai­nen. Olen hy­vin kii­tol­li­nen kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te an­ta­neet roh­kai­se­vaa pa­lau­tet­ta koh­da­tes­sam­me. Mi­nut ta­voit­taa säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta jma­en­paa@luuk­ku.com.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Bu­ke­fa­los

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kris­ti­tyn tun­to­merk­ki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

En­nen ajan­las­kun al­kua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

He­rä­tys­lii­ke, us­ko­nyh­tei­sö, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muut­kin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yh­dek­sän­kym­men­tä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avi­o­liit­to

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Te­le­vi­si­os­ta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Ter­veh­dys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muu­ka­lai­nen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-ar­voa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isän­maal­li­suus on juu­ri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

An­teek­si

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kiel­to ja pak­ko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lau­teet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Pro­tee­sien käy­tös­tä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Al­ko­ho­li on on­gel­ma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puo­le­si!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Ar­kien­ke­lei­tä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mi­tään hä­tää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mie­len­kiin­toi­nen tut­ki­mus­han­ke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yh­den mie­hen uu­den­vuo­den­lu­paus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Ho­mo­sek­su­aa­li­suu­des­ta ei ole help­po pu­hua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​On­ko us­kos­sa jär­keä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kak­so­se­lä­mää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​He­vo­sen­leik­kiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​On­ko kun­ni­an­hi­mo hy­väk­si?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä pas­saa polt­taa ja mi­ten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olen­ko nor­maa­li?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kau­nii­ta ryp­py­jä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Tur­ha os­tos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muut­taa­ko blogi maa­il­maa?

24.3.2014 10.18
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys