JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150529062700

Mum­mu­ni ker­toi saa­neen­sa ko­to­aan yk­sin­ker­tai­sen elä­mä­noh­jeen. Kun nuo­ren ty­tön mat­ka maa­il­mal­le al­koi, oli van­hem­pien eväs­tys läh­ti­jäl­le: ”Pidä puo­le­si!”

Ke­ho­tuk­ses­sa puo­len­sa pi­tä­mi­seen on mo­nia mer­ki­tyk­siä. Luon­nol­li­ses­ti jo­kai­nen pyr­kii huo­leh­ti­maan it­ses­tään. Konk­reet­ti­ses­ti tämä tar­koit­taa lä­hin­nä elan­non hank­ki­mis­ta. Mut­ta myös hen­ki­sel­lä ta­sol­la on jos­kus uu­ras­tet­ta­va. Ja on­pa puo­lien­sa pi­tä­mi­nen si­tä­kin, et­tei luo­vu sii­tä, min­kä tie­tää ja us­koo tär­ke­äk­si.

Ajat­te­len niin, et­tä jo­hon­kin mää­rään saak­ka jo­kai­nen on oman on­nen­sa sep­pä. Toi­set nou­se­vat ryy­syis­tä rik­kauk­siin, toi­sil­le asi­at tu­le­vat val­mii­na, niin hy­vät kuin pa­hat. Vaik­ka pon­nis­te­li­sin kuin­ka pal­jon, voi­vat ta­voit­tee­ni sil­ti jää­dä to­teu­tu­mat­ta ja haa­veet ka­riu­tua. Mie­les­tä­ni on he­del­mä­tön­tä jää­dä poh­ti­maan omien vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien ja Luo­jan työn vä­lis­tä ra­jaa, sil­lä ih­mis­po­loi­sen kyky sel­lai­siin mit­tauk­siin on ra­jal­li­nen. Ur­hei­lu­ter­mein il­mais­tu­na voi­si sa­noa, et­tä kan­nat­taa teh­dä par­haan­sa ja kat­soa, mi­hin se riit­tää. Pa­rem­min asi­an ki­teyt­tää van­ha Bib­li­an teks­ti: ”Mut­ta se on suu­ri voit­to, ol­la ju­ma­li­nen ja tyy­tyä on­neen­sa" (1. Tim. 6: 6).

Pon­nis­te­lem­me mo­nin ta­voin hen­kem­me pi­ti­mik­si. Mut­ta mitä tar­koit­taa puo­lien­sa pi­tä­mi­nen hen­ki­sel­lä ta­sol­la? Jot­kut omak­su­vat ar­ki­sia pe­ri­aat­tei­ta, jois­ta he pi­tä­vät kiin­ni, sa­toi tai pais­toi. Tun­nen muu­ta­mia täl­lai­sia ih­mi­siä. Hei­dän nä­ke­myk­sen­sä voi­vat tun­tua vä­lil­lä ra­sit­ta­vil­ta, mut­ta jos­kus he taas te­ke­vät lä­hi­pii­rin­sä elä­mäs­tä rie­mu­kas­ta py­sy­es­sään tiu­kas­ti kiin­ni kan­nas­saan, mil­loin mis­tä­kin syys­tä. Saat­ta­vat­pa täl­lai­set pe­ri­aat­teet siir­tyä nuo­rem­mil­le­kin su­ku­pol­vil­le: it­se boi­ko­toin esi­mer­kik­si sa­mo­ja huol­to­a­se­mia, jot­ka jou­tui­vat isä­ni mus­tal­le lis­tal­le jo 1980-lu­vul­la jon­kin huo­non pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen vuok­si. Voi to­sin ol­la, et­tä tämä it­sel­le­ni tu­tuk­si tul­lut tot­tu­mus vai­kut­taa jon­kun mie­les­tä vä­hän has­sul­ta.

Mut­ta on ole­mas­sa luon­teel­taan luo­vut­ta­mat­to­mia pe­ri­aat­tei­ta, joi­ta ei nou­da­te­ta pää­hän­pint­ty­mien tai huu­mo­rin vuok­si. Ian­kaik­ki­suus­ky­sy­myk­set ovat it­sel­le­ni täl­lai­sia. Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä ih­mi­nen mie­lel­lään so­vit­taa us­kon­sa it­sel­leen so­pi­viin ke­hyk­siin, shop­pai­lee pe­ri­aat­tei­ta siel­tä ja tääl­tä. Raa­mat­tu opas­taa kui­ten­kin pa­laa­maan Kris­tuk­sen an­si­oon. Hän pi­tää mei­dän puo­li­am­me. Pyhä Hen­ki, jon­ka luon­net­ta näin hel­lun­tain ai­kaan on eri­tyi­ses­ti hyvä py­säh­tyä ih­met­te­le­mään, opas­taa myös oi­ke­aan us­koon ja sii­tä nou­se­viin pe­ri­aat­tei­siin.

Näi­nä päi­vi­nä moni am­mat­tiin val­mis­tu­va tai uu­si yli­op­pi­las saa pää­tök­seen yh­den vai­heen elä­mäs­sään. Joku eh­kä jou­tuu pet­ty­mään, kun ha­lut­tuun pää­mää­rään ei syys­tä tai toi­ses­ta yl­tä­nyt­kään. Opet­ta­jan työs­sä­ni näen joka ke­vät rie­mun­täy­siä nuo­ria, joi­den ole­muk­ses­ta vä­lit­tyy vah­va us­ko tu­le­vai­suu­teen. Tah­don toi­vot­taa heil­le hy­vää mat­kaa. Mut­ta eri­tyi­ses­ti ha­lu­an toi­vot­taa hy­vää mat­kaa niil­le, joi­den var­si on tai­pu­nut tuu­les­sa.

It­se sain yli­op­pi­laak­si val­mis­tut­tu­a­ni äi­dil­tä­ni saat­te­lu­ru­non, jon­ka sa­noi­hin on vä­lil­lä ol­lut roh­kai­se­vaa pa­la­ta. Te­ki­jän lu­val­la jul­kai­sen ot­teen tuos­ta 18 vuo­den ta­kai­ses­ta eväs­tyk­ses­tä:

”Ra­kas poi­kam­me, muis­tat­han läh­teis­säis,

kun ko­ti­si oven sul­jet:

sua em­me unoh­da ikä­näs,

vaik­ka mi­ten ja mis­sä kul­jet.

Vaik­ka kä­tem­me kä­des­täs ir­to­aa,

ne ru­kouk­sin sua kan­nat­taa.

Ei eteen­päin ai­na niin kau­ak­si näy

sil­ti tur­vas­sa tiel­le­si käy.”

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
3.10.2023

Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Jes. 44:22

Viikon kysymys