JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151206065800

Suo­mi täyt­tää tä­nään 98 vuot­ta. Se on kor­kea ikä, jopa it­se­näi­sel­le val­ti­ol­le. His­to­ri­as­ta tie­däm­me, et­tä mat­kan var­rel­la on sat­tu­nut kai­ken­lais­ta. Eh­kä en kui­ten­kaan pu­reu­du so­tiin ja nii­tä seu­ran­nei­siin luot­ta­muk­sel­li­siin idän­suh­tei­siin. It­se­näi­syys­päi­vän tie­noo pani ni­mit­täin ajat­te­le­maan täl­lä ker­taa sitä, mitä ta­pah­tuu juu­ri nyt.

Vii­me ai­koi­hin saak­ka olen kat­sel­lut syn­nyin­maa­ta­ni tyy­ty­väi­sin sil­mäyk­sin. Yh­des­sä te­ke­mi­sen hen­ki on ol­lut syvä. Oi­ke­as­taan en ole kiin­nit­tä­nyt sii­hen ai­kai­sem­min juu­ri huo­mi­o­ta; ka­lat­kaan ei­vät tie­dä ole­van­sa ve­des­sä. Mut­ta ku­lu­nee­na vuon­na on al­ka­nut tun­tua sil­tä, et­tä yh­teis­hen­gen ti­lal­le on nou­se­mas­sa ja nos­tet­tu po­ruk­ka­hen­keä. Po­ru­koi­den ta­voi­te ei ole­kaan yh­tei­sen Suo­men ra­ken­ta­mi­nen, vaan eri­lais­ten etu­jen ulos­mit­taa­mi­nen. Se on hir­muis­ta, Paa­si­ki­veä si­tee­ra­tak­se­ni.

Tänä vuon­na sil­mil­le rä­jäh­tä­nyt Eu­roo­pan laa­jui­nen pa­ko­laisk­rii­si on kos­ket­ta­nut myös Suo­mea. Suh­tau­tu­mi­se­ni asi­oi­den ke­hit­ty­mi­seen on vä­hin­tään­kin ris­ti­rii­tai­nen. Kris­til­li­nen lä­him­mäi­sen­rak­kau­den ihan­ne kos­kee myös maa­han­muut­ta­jia. Kun työs­sä­ni koh­taan hei­tä li­säk­si joka päi­vä, en ko­ke­mus­te­ni­kaan pe­rus­teel­la mi­ten­kään voi yh­tyä sii­hen ag­g­res­sii­vi­seen rä­hi­nään, joka maa­han­muu­ton li­sään­ty­es­sä on var­sin­kin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa vi­rin­nyt. Sil­ti pi­dän huo­no­na si­tä­kin, et­tä niin kut­su­tus­sa val­ta­me­di­as­sa saa­te­taan vai­e­ta maa­han­muut­toon liit­ty­vis­tä on­gel­mis­ta, so­peu­tu­mat­to­muu­des­ta ja jopa ri­kol­li­suu­des­ta. On su­rul­lis­ta, et­tä kä­sil­lä ole­va krii­si on re­pi­mäs­sä rik­ki suo­ma­lais­ten yh­tei­sym­mär­rys­tä sii­tä, mil­lais­ta tu­le­vai­suut­ta maal­lem­me voi­tai­siin täs­sä­kin asi­as­sa ra­ken­taa.

Eh­kä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den saa­pu­mi­nen­kaan ei ai­heut­tai­si niin voi­mak­kai­ta re­ak­ti­oi­ta, jos maam­me ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne oli­si pa­rem­pi. Ko­to­pe­räi­nen työt­tö­myys on kas­vus­sa, val­ti­on bud­jet­ti on niuk­ka ja sen pie­ne­ne­vis­tä mää­rä­ra­hois­ta käy­dään yhä tiu­kem­paa kamp­pai­lua. Sa­no­mat­ta­kin on sel­vää, et­tä ai­na joku saa vä­hem­män kuin toi­nen. Mo­ni­ko on oi­ke­as­ti val­mis oi­ke­as­ti tin­ki­mään omas­taan tois­ten eduk­si? Jos­kus omia etu­ja päin vas­toin puo­lus­te­taan vaik­ka oi­keus­teit­se. Oma suu on lä­hem­pä­nä kuin kon­tin suu.

Kes­ki­näi­nen so­li­daa­ri­suus myös Eu­roo­pan Uni­o­nin ta­sol­la heik­ke­nee. Uni­o­nin ra­pau­tu­mi­nen on ikä­vä kyl­lä sel­lai­nen ke­hi­tys­kul­ku, jo­hon Suo­men on hy­vin vai­kea vai­kut­taa. Sen vai­ku­tuk­set kui­ten­kin tun­tu­vat myös tääl­lä. Yk­si niis­tä saat­taa ol­la se, et­tä to­tu­tut va­kaat olot toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­säm­me ovat men­nyt­tä. Po­li­tii­kan penk­kiur­hei­li­jal­la ei to­ti­ses­ti ole näi­nä ai­koi­na tyl­sää. Va­li­tet­ta­vas­ti si­säl­lös­tä on vai­kea naut­tia.

Mi­nul­le ei ole lä­hi­main­kaan sel­vää, mil­lai­sia joh­to­pää­tök­siä täs­tä kai­kes­ta pi­täi­si ve­tää. Olen mie­les­tä­ni hyvä huo­maa­maan on­gel­mia, mut­ta huo­no kek­si­mään nii­hin rat­kai­su­ja. Kat­so­mos­ta­han on help­po huu­del­la, ja jäl­ki­vii­saus on ylei­nen ajat­te­lun muo­to.

Joka sun­nun­tai kir­kois­sam­me ru­koil­laan vii­saut­ta niil­le, jot­ka te­ke­vät mei­tä kaik­kia kos­ke­via pää­tök­siä. Ei ole ru­kous me­net­tä­nyt tar­peel­li­suut­taan. Eh­kä voi­sim­me pa­rem­min koh­da­ta edes­sä ole­via haas­tei­ta muis­ta­mal­la van­han be­ne­dik­tii­ni­läis­munk­kien ke­ho­tuk­sen: ora et la­bo­ra, "ru­koi­le ja tee työ­tä".

On­gel­mien nä­ke­mi­sen ei tar­vit­se tar­koit­taa nii­hin juut­tu­mis­ta. Lä­hiym­pä­ris­tö­ni tar­vit­see työ­pa­nos­ta­ni on­nek­si niin pal­jon, et­tä suu­rem­man mit­ta­kaa­van ky­sy­myk­set ovat sit­ten­kin vain ho­ri­son­tis­sa. Ei­kä ole va­hin­gok­si, jos muis­taa Raa­ma­tun mo­net lu­pauk­set sii­tä, et­tä Luo­ja pi­tää huo­len lap­sis­taan. ”En minä si­nua hyl­kää en­kä si­nua jätä” (Hepr. 13:5).

Meis­tä jo­kai­nen voi ot­taa vas­tuu­ta ko­ti­maas­tam­me. Lap­sil­le se mer­kit­see kou­lun­käyn­tiä, ai­kui­sil­le kas­vat­ta­mis­ta, opis­ke­lua ja työn­te­koa. Ei isän­maal­li­suu­den tar­vit­se ol­la it­se­ään al­le­vii­vaa­vaa. Par­haim­mil­laan se on pel­käs­tään re­hel­li­syyt­tä ja toi­sis­ta huo­leh­ti­mis­ta. Näi­den oheis­tuot­tee­na voim­me saa­da pa­rem­man Suo­men ja maa­il­man.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys