JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160803061000

He­rä­tys­liik­keet syn­tyi­vät ai­ka­naan tar­pees­ta ko­ros­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon mer­ki­tys­tä. Suo­men­kin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon pii­riin syn­tyi 1800-lu­vun ai­ka­na usei­ta täl­lai­sia liik­kei­tä. On kiin­nos­ta­vaa tut­kia, mil­lai­sen ke­hi­tys­ku­lun ne ovat ta­hoil­laan ko­ke­neet.

Suo­men he­rä­tys­liik­keis­tä tun­ne­tuin lie­nee van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus. Se erot­tuu suu­ruu­del­laan ja sil­lä, et­tä lii­ke on ken­ties mui­ta sel­ke­äm­min säi­lyt­tä­nyt oma­lei­mai­suu­ten­sa. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta on vil­kas­ta.

En jak­sa lii­kaa vai­va­ta pää­tä­ni kek­si­äk­se­ni tie­teel­li­ses­ti kel­vol­lis­ta se­li­tys­tä us­kon­nol­li­sen liik­keen elin­voi­man säi­ly­mi­ses­tä. So­si­o­lo­gia var­mas­ti ky­ke­nee sel­lai­sia tar­jo­a­maan. Eh­kä eräs rat­kai­su pii­lee sii­nä, mil­lais­ta on jä­sen­ten si­tou­tu­mi­nen. Les­ta­di­o­lai­suu­des­sa lei­mal­lis­ta on se, et­tä liik­kee­seen si­tou­du­taan ko­ko­nais­val­tai­ses­ti.

Ker­ran olin mu­ka­na kes­kus­te­lus­sa, jos­sa jou­kos­tam­me käy­tet­tiin ni­mi­tys­tä us­ko­nyh­tei­sö. Yh­tei­söl­li­syys­hän on sitä, et­tä si­tou­du­taan yh­tei­siin ta­voit­tei­siin ja ol­laan val­mii­ta työs­ken­te­le­mään nii­den hy­väk­si. Les­ta­di­o­lai­suut­ta on usein sa­not­tu voi­mak­kaan yh­tei­söl­li­sek­si. Yh­tei­söl­li­syyt­tä – mi­kä­li sitä sa­naa ha­lu­taan käyt­tää – on­kin näh­tä­vis­sä vi­re­äs­sä tal­koo­toi­min­nas­sa esi­mer­kik­si Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sek­si.

Sa­nat he­rä­tys­lii­ke ja us­ko­nyh­tei­sö ei­vät ole riit­tä­viä ku­vaa­maan sitä, mitä it­se täs­tä jou­kos­ta ajat­te­len. Us­kon, et­tä näi­den ih­mis­ten pa­ris­sa kul­kee sama evan­ke­liu­mi, jota Na­sa­re­tin mies saar­na­si. Täs­sä on sama val­ta­kun­ta, jota Kris­tus ju­lis­ti. Ni­mi­tyk­sil­lä on lo­pul­ta var­sin vä­hän mer­ki­tys­tä. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on muu­ta kuin yh­tei­sö tai he­rä­tys­lii­ke. Sitä ei mää­ri­tel­lä tie­teel­li­sel­lä hius­ten­hal­ko­mi­sel­la tai val­ta­ra­ken­ne­a­na­lyy­sil­lä. Ei­kä sen si­jain­tia voi pää­tel­lä. Us­kon, et­tä sen voi näh­dä vain, jos Luo­ja sen näyt­tää.

Täl­lä ta­voin us­ko­vil­la on yh­tei­nen ta­voi­te, ni­mit­täin pääs­tä voit­ta­ja­na pe­ril­le. Kaik­ki tal­koo­työ ja -tou­hu ovat vain alis­tei­sia pää­mää­räl­le, ei­vät ta­voit­tei­ta si­nän­sä. Ulos­päin toi­min­tam­me voi näyt­tää tie­toi­sel­ta­kin yh­tei­söl­li­syy­den ra­ken­ta­mi­sel­ta. Si­sä­ryh­mä­läi­se­nä koen, et­tä yh­tei­söl­li­syys on pal­jon sy­vem­pää laa­tua kuin si­nän­sä mu­ka­va yh­des­sä te­ke­mi­nen.

Kris­ti­no­pin mu­kaan hy­vät työt seu­raa­vat us­kos­ta, ei päin vas­toin. Ko­vas­ti­kaan uu­ras­ta­mal­la ei tai­vas­paik­kaa voi an­sai­ta. Us­kom­me ai­tout­ta em­me voi mi­ta­ta tal­koo­tun­tien tai mui­den uh­raus­ten mää­räl­lä. Sy­dä­men us­ko syn­nyt­tää ha­lun pal­vel­la – sik­si tämä kris­til­li­syys on elä­vää.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys