JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141204065400

Kak­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten lu­ki­o­lais­poi­ka­na kä­vin ly­hy­en mut­ta mer­kit­tä­vän sa­nan­vaih­don. Is­tuin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kah­vi­os­sa pul­laa nu­tus­ta­en, kun toi­sel­le puo­lel­le pöy­tää is­tah­ti mies, mi­nua huo­mat­ta­vas­ti van­hem­pi us­ko­nys­tä­vä. En tark­kaan muis­ta kes­kus­te­lu­nai­het­tam­me, mut­ta yk­si tä­män mie­hen rep­liik­ki jäi mie­lee­ni. Hän sa­noi, et­tä me­nes­tyk­sen ja lah­jak­kuu­den ei saa an­taa su­men­taa elä­män kaik­kein tär­kein­tä asi­aa. Jäin poh­ti­maan tuo­ta aja­tus­ta.

Lu­ki­on jäl­keen löy­sin it­se­ä­ni kieh­to­van alan. Opis­ke­lu­ai­ka­na koh­ta­sin sa­mois­ta asi­ois­ta kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä, joi­den kans­sa oli rie­mu­kas­ta har­ras­taa älyl­lis­tä peip­pai­lua. Pa­nim­me si­le­äk­si fi­lo­so­fi­oi­ta. Mi­kään haas­te ei tun­tu­nut val­loit­ta­mat­to­mal­ta. It­se­var­muu­del­la ei ol­lut ra­jo­ja.

It­sel­lä­ni eräs älyl­li­sen valp­pau­den il­me­ne­mis­muo­to oli tar­ve se­lit­tää koko us­ko­mi­nen fi­lo­so­fi­an ter­mein. Et­tä us­ko voi­tai­siin ava­ta oi­ke­aa ter­mi­no­lo­gi­aa käyt­tä­en. Et­tä lo­pul­ta syn­tyi­si pe­rä­ti ko­ko­nai­se­si­tys sii­tä, mi­ten kris­ti­nus­ko nyt vain me­nee. Täl­lä ta­voin­han us­kos­ta sai­si ho­vi­kel­poi­sen ja vii­sail­le­kin ym­mär­ret­tä­vän is­min.

Mut­ta us­ko ei ole ajat­te­lu­suun­ta, jon­ka pe­ri­aat­tei­ta vii­saat fi­lo­so­fit sää­tä­vät. En minä osaa us­koa se­lit­tää. Se on lah­ja, jon­ka ih­mi­nen voi Luo­jal­taan saa­da. Sitä ei voi lu­ke­mal­la omak­sua. Tä­män asi­an kir­kas­tu­mi­nen ot­ti mi­nul­ta vuo­sia. älyl­lis­tä pon­nis­te­lua se ei edel­lyt­tä­nyt. Toi­set va­roit­ti­vat mi­nua ryh­ty­mäs­tä lii­an vii­saak­si. Jär­jen pää­se­mis­tä isän­näk­si ei it­se huo­maa, niin jär­ke­vä kuin us­koo­kin ole­van­sa.

Jos­kus mie­lee­ni ovat nous­seet tuon van­hem­man mie­hen rau­hal­li­set sa­nat me­nes­tyk­sen toi­sar­voi­suu­des­ta. Kun huo­maa, et­tä yh­teis­kun­nas­sa oli­si mah­dol­li­suuk­sia saa­vut­taa vaik­ka mitä, voi ol­la vai­ke­aa näh­dä us­koa elä­män­sä suu­rim­pa­na lah­ja­na. Lois­ta­va ura ei toki ole ris­ti­rii­das­sa us­kon kans­sa. Ih­mi­nen on vain va­li­tet­ta­vas­ti niin pie­ni, et­tä val­ta­va ajal­li­nen hyvä al­tis­taa ian­kaik­ki­suus­nä­kö­a­lan ja ju­ma­la­suh­teen unoh­ta­mi­sel­le.

Olen kuul­lut sa­not­ta­van, et­tä us­kon vas­ta­koh­ta ei ole jär­ki vaan epä­us­ko. Noin­han asia on, mut­ta myös jär­ki voi ol­la vaa­ral­li­nen ka­pis­tus esi­mer­kik­si sil­loin, kun se syn­nyt­tää us­ko­ne­päi­lyk­siä. Us­kos­sa val­vo­mi­nen voi jos­kus ol­la oman kun­ni­an­hi­mon ja vii­sau­den hil­lit­se­mis­tä.

Us­kon, et­tä Ju­ma­la on ole­mas­sa al­ku­rä­jäh­dys- ja evo­luu­ti­o­te­o­ri­ois­ta huo­li­mat­ta. Tie­teel­lis­tä ar­gu­men­taa­ti­o­ta ihai­le­vas­sa ajas­sam­me muu­hun kuin kyl­miin fak­toi­hin pe­rus­tu­vaa ajat­te­lua ei mie­lel­lään su­la­te­ta. Tä­hän ve­do­ten saa­te­taan sa­noa, et­tä kos­ka hen­ki­maa­il­maa ei voi näh­dä, sitä ei ole. Fi­lo­so­fi­ses­ti il­mais­tak­se­ni: ide­a­lis­mi on kuol­lut. Ajat­te­len, et­tä us­koa ei voi se­lit­tää tie­teel­lä ei­kä tie­det­tä us­kol­la. Us­ko ei tee ke­nes­tä­kään tyh­mää. Kris­tit­ty voi va­pain mie­lin hank­kia tie­toa ja tai­to­ja, tut­kia ja me­nes­tyä.

Ih­mi­sen vii­saus ei es­tä nä­ke­mäs­tä Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­loa. Paa­va­li kyl­lä­kin huo­maut­taa, et­tä Ju­ma­lan hul­luus on ih­mi­siä vii­saam­pi ja Ju­ma­lan heik­kous ih­mi­siä voi­mak­kaam­pi (1. Kor. 1:25). Tä­nä­kin päi­vä­nä us­ko ylös­nous­see­seen Kris­tuk­seen on useim­mil­le ih­mi­sil­le hul­luut­ta.

Ta­pa­sin pal­jon myö­hem­min sa­man mie­hen, joka oli mi­nua vuo­sia sit­ten pu­hu­tel­lut. Hän oli yl­lät­ty­nyt sii­tä, et­tä olin mois­ta sa­no­maa jää­nyt ajat­te­le­maan. Em­me voi tie­tää, mil­loin kyl­väm­me ym­pä­ril­lem­me kul­ta­jy­viä. Muis­tan kes­kus­te­lu­am­me läm­möl­lä ja olen kii­tol­li­nen Luo­jal­le sii­tä, et­tä hän an­toi sil­loin täl­le mie­hel­le oi­kei­ta sa­no­ja. Niil­lä on ol­lut mi­nul­le suu­ri mer­ki­tys.

Voi suur­ta so­keut­ta,

jos kuul­laan enem­män

maa­il­man vii­saut­ta

kuin sa­naa elä­män!

Ja­noi­nen voi­ko juo­da

kui­vis­ta kai­vois­ta?

Vain her­ran Hen­ki luo­da

voi läh­teen sa­nas­ta.

(VK 186:2.)

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys