JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150730060400

Muo­vi on fik­su kek­sin­tö. Sii­tä val­mis­te­taan niin mo­nen­lai­sia ta­va­roi­ta, et­tei kan­na­ta al­kaa edes lu­e­tel­la. Eräs käyt­tö­koh­de ovat ham­masp­ro­tee­sit.

Muo­vi ihas­tut­ti ih­mi­set saa­pu­es­saan Suo­meen vuo­si­kym­me­niä sit­ten. Mo­nis­sa ko­deis­sa luo­vut­tiin pos­lii­ni­as­ti­as­tois­ta ja han­kit­tiin ti­lal­le rik­kou­tu­mat­to­mia muo­vi­kip­po­ja. Ker­tain­ves­toin­nil­la piti pääs­tä­män eroon loh­keil­leis­ta kah­vi­ku­pin­kor­vis­ta tai la­sin­si­ruis­ta lat­ti­al­la. To­sin muo­vi­mat­to on niin peh­me­ää, et­tei lasi rik­koon­nu pu­do­tes­saan.

Sa­maan ai­kaan ke­hi­tys näyt­täy­tyi myös ham­mas­ka­lus­tois­sa. Ei ol­lut ta­va­ton­ta, et­tä pa­rin peh­men­neen ham­paan mu­ka­na pan­tiin uu­sik­si ter­veet­kin. Näin sääs­tyt­tiin ikä­väl­tä ka­riek­sel­ta. Mi­kä­pä sen mu­ka­vam­paa kuin elo il­man ham­pai­den put­saa­mis­ta ja ham­mas­sär­kyä.

Kun uu­si kek­sin­tö tai ajat­te­lu saa si­jaa, voi uu­tuu­des­ta vie­hät­ty­nyt ih­mis­par­ka teh­dä päät­tö­miä rat­kai­su­ja. Ei uu­sia kek­sin­tö­jä kan­na­ta ka­te­go­ri­ses­ti ka­vah­taa, mut­ta nii­den pe­räs­sä juok­se­mi­nen pel­kän uu­tuu­den so­kai­se­ma­na on va­ro­ma­ton­ta. Huo­maan tä­män omas­sa am­ma­tis­sa­ni, kun opet­ta­jil­le tu­pu­te­taan mitä ih­meel­li­sim­piä tie­to­tek­niik­kaan pe­rus­tu­via ope­tus­me­to­de­ja. Ne ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti kor­vaa in­hi­mil­lis­tä kon­tak­tia, vaik­ka mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa ovat­kin oi­va kä­den­jat­ke. älyn­jat­keek­si ei ko­neis­ta ole.

Kou­lun käy­tä­väl­lä saat­taa is­tua kym­me­nen tei­niä vie­rek­käin. Ku­kaan ei kes­kus­te­le ke­nen­kään kans­sa, vaan kaik­ki pe­laa­vat jo­tain pe­liä. Il­miö on niin kum­mal­li­nen, et­ten ai­na osaa edes nau­raa sil­le. Joku on kek­si­nyt an­taa il­mi­öl­le ni­men so­si­aa­li­nen me­dia. Ih­met­te­len, mis­tä sana so­si­aa­li­nen oi­kein tu­lee. Mut­ta mei­dät on mai­nos­tet­tu ajat­te­le­maan äly­pu­he­li­mien ole­van hyvä jut­tu, jo­ten en­pä kei­ku­ta ve­net­tä tä­män enem­pää.

Pait­si uu­teen ta­va­raan, ih­mi­nen on ihas­tu­nut myös uu­siin aja­tuk­siin. Maa­il­maa muu­te­taan mil­loin min­kä­kin aat­teen pe­rus­teel­la. Tek­ni­set vem­pe­leet ja nii­den kans­sa värk­käi­ly ovat toki hu­pai­sia, mut­ta lo­pul­ta ai­ka vaa­rat­to­mia aja­tuk­sien voi­maan ver­rat­tu­na. Lu­ki­ja muis­ta­nee, mitä saa­tiin ai­kaan mar­xi­lai­suu­del­la. Na­ti­o­na­lis­mi on vää­rin vil­jel­ty­nä joh­ta­nut ka­tast­ro­fei­hin. Ja niin­kin vi­at­to­mil­ta vai­kut­ta­vat aat­teet kuin fe­mi­nis­mi ja li­be­ra­lis­mi saat­ta­vat pi­tää si­säl­lään tu­hon sie­me­nen.

Eh­kä täl­lai­set väit­teet vaa­ti­vat tu­ek­seen se­li­tyk­sen. Kris­til­li­sen ar­vo­poh­jan mu­ren­ta­mi­ses­sa on teh­ty var­sin­kin fe­mi­nis­min ja ar­vo­li­be­ra­lis­min ni­mis­sä uut­te­ras­ti työ­tä. Uu­sien is­mien oh­jaa­ma ajat­te­lu on kor­van­nut Raa­ma­tus­ta nou­se­van ope­tuk­sen. Lop­pu­tu­lok­se­na on yh­teis­kun­nan ra­ken­nus­pa­li­koik­si nou­se­mas­sa aja­tus­va­li­koi­ma, jon­ka mo­raa­li­nen pe­rus­ta on muu­hun kuin Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­va. Se läh­tee ih­mi­sen vaa­ti­muk­ses­ta saa­da to­teut­taa omia mie­li­ha­lu­jaan vail­la pe­ri­aat­teel­li­sia pi­däk­kei­tä. En us­ko, et­tä täl­lai­sen ajat­te­lun vai­ku­tuk­set ovat hy­viä sen enem­pää yk­si­löl­le kuin yh­teis­kun­nal­le­kaan.

Sen si­jaan us­kon kris­til­lis­ten ar­vo­jen pe­rus­hy­vyy­teen. Sii­hen, et­tä nii­den nou­dat­ta­mi­nen yh­teis­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la tuo yleis­tä hy­vää enem­män kuin muu­ten saa­tai­siin ai­kaan. Jos ar­vot ovat läh­töi­sin ih­mis­ten kes­ke­nään so­pi­mis­ta ja (de­mok­raat­ti­ses­ti) muu­tet­ta­vis­sa ole­vis­ta pe­ri­aat­teis­ta, on lop­pu­tu­lok­se­na vää­jää­mät­tä ar­vo­poh­jan suh­teel­lis­tu­mi­nen. En­kä luo­ta kol­lek­tii­vi­seen enem­pää kuin yk­si­lön­kään hy­vyy­teen. ää­nes­te­tyt ar­vot ei­vät kes­tä.

Jos pe­rus­tam­me us­kom­me ja mo­raa­lim­me Raa­ma­tun sa­naan, em­me edel­leen­kään voi an­taa pe­rik­si esi­mer­kik­si sek­su­aa­li­mo­raa­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Luo­vut­ta­ma­ton­ta on kui­ten­kin en­nen kaik­kea se, mi­ten ih­mi­nen voi pe­las­tua. Näi­tä ope­tuk­sia ei voi mil­lään pro­tee­seil­la kor­va­ta, oli­vat­pa kor­vik­keet kuin­ka ajan­mu­kai­sia ta­han­sa.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys