JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140624064900

Vuo­sia sit­ten eräs tut­ta­va­ni mää­rit­te­li, et­tä sa­nal­la nor­maa­li on hä­nen ajat­te­lus­saan ne­ga­tii­vi­nen ar­vo­va­raus. Lau­su­jaa it­se­ään ei voi­nut luon­neh­tia eri­tyi­sen ta­val­li­sek­si hen­ki­lök­si, jos koh­ta hän ei eri­koi­suut­ta­kaan ta­voi­tel­lut.

Ny­ky­suo­men sa­na­kir­jan mu­kaan nor­maa­li on sään­nöl­li­sen luon­non- tai elä­män­jär­jes­tyk­sen mu­kai­nen. Nor­maa­li ei poik­kea sii­tä, mitä on to­tut­tu pi­tä­mään luon­nol­li­se­na ja oi­ke­a­na. Sa­na­kir­ja­mää­ri­tel­mä on vuo­del­ta 1958. Uu­deh­ko Kie­li­toi­mis­ton sa­na­kir­ja mää­rit­te­lee nor­maa­lin muun mu­as­sa ta­va­no­mai­sek­si, ta­val­li­sek­si, sään­nön­mu­kai­sek­si, oi­ke­ak­si, hy­väk­syt­tä­väk­si. On­ko niin, et­tä luon­non­jär­jes­tys­tä ei enää au­to­maat­ti­ses­ti pi­de­tä oi­ke­a­na?

Nor­maa­li nou­dat­taa nor­mia, joka mer­kit­see sa­na­kir­jan mu­kaan sään­töä, oh­jet­ta tai mal­lia. Nor­mi-sana on vi­lah­del­lut van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ta he­rä­tys­lii­ket­tä kos­ke­nees­sa kes­kus­te­lus­sa. On sa­not­tu, et­tä kris­til­li­syy­tem­me on sään­tök­ris­til­li­syyt­tä, jos­sa on louk­kaa­mat­to­mia nor­me­ja ja et­tä niis­tä poik­ke­a­mi­nen joh­taa on­gel­miin.

Mi­nus­ta vai­kut­taa, et­tä on ole­mas­sa nor­maa­lia tai ta­val­lis­ta suo­ma­lai­suut­ta. Sii­hen kuu­lu­vat kak­si las­ta, ri­vi­ta­lo­a­sun­to ja kul­tai­nen nou­ta­ja. Kuu­luu sii­hen pal­jon muu­ta­kin, lu­ki­ja täy­den­tä­köön it­se. Mil­lai­nen taas on ta­val­li­nen van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen? Hän käy eh­kä vii­kot­tain seu­rois­sa, hä­nel­lä on suu­ri per­he (mi­nul­la on) ja sen vuok­si suu­ri au­to­kin (mi­nul­la ei ole). Ta­val­li­nen van­hoil­lis­las­ta­di­o­lai­nen on mo­nes­sa suh­tees­sa myös ta­val­li­nen suo­ma­lai­nen.

Sil­ti ei ole ole­mas­sa mi­tään sään­töä suu­ris­ta per­heis­tä. Ne ovat seu­raus­ta sii­tä, et­tä nä­em­me Ju­ma­lan elä­män an­ta­ja­na. Täl­löin ei voi pu­hua mis­tään eh­käi­se­mät­tö­myy­den nor­mis­ta vaan us­kon­nol­li­ses­ta va­kau­muk­ses­ta seu­ran­nees­ta va­lin­nas­ta. Per­he­suun­nit­te­lua ei pidä ar­ki­päi­väis­tää tapa- tai kult­tuu­ri­ky­sy­myk­sek­si, jos­ta vain sat­tu­mal­ta aja­tel­laan täs­sä yh­tei­sös­sä näin. Ajat­te­lun pe­rus­teis­ta on kir­joit­ta­nut esi­mer­kik­si Sep­po Lohi vuo­den 2010 SRK:n vuo­si­kir­jas­sa.

Suu­ren per­heen saa­nee­na en usein­kaan koe nor­maa­liut­ta. Mo­nes­ti olen ko­ke­nut, et­tä elä­mä on sil­mä­tik­ku­na ole­mis­ta. Toi­si­naan sen­tään tun­nen su­lau­tu­va­ni jouk­koon. Jo­ka­ke­säi­set su­vi­seu­rat ni­mit­täin ke­rää­vät sa­mal­la ta­val­la nor­maa­le­ja sa­maan paik­kaan niin pal­jon, et­tei ku­kaan tai­vas­te­le kol­mea las­ta rat­tais­sa tai pik­ku­ty­tön pai­dal­le su­la­nut­ta jää­te­lö­läis­kää. Täs­sä on yk­si syy, mik­si sy­dän le­väh­tää ke­sän seu­ra­ta­pah­tu­mis­sa.

Niin­pä tu­le­val­la­kin lo­mal­la pak­kaam­me po­ruk­kam­me ja suun­nis­tam­me koh­ti poh­jois­ta ja su­vi­seu­ro­ja. On­ko nor­maa­lia, et­tä ih­mi­nen ajaa yli 500 ki­lo­met­riä ma­joit­tu­ak­seen pel­lol­le noin kol­mek­si yök­si, kuul­lak­seen seu­ra­pu­hei­ta ja lau­lua, syö­däk­seen tai­va­sal­la ja mitä kaik­kea muu­ta? Tie­dos­sa on jäl­leen vä­syt­tä­vä ja vir­kis­tä­vä, mie­leen­pai­nu­va reis­su. Toi­vot­ta­vas­ti ta­paam­me Py­hä­jo­el­la!

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys